Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

ØYEDRÅPER, suspensjon: 1 ml inneh: Brinzolamid 10 mg, timolol 5 mg (som timololmaleat), benzalkoniumklorid 0,1 mg, mannitol (E 421), karbopol 974P, tyloxapol, dinatriumedetat, natriumklorid, saltsyre og/eller natriumhydroksid, renset vann.


Indikasjoner

Til senking av intraokulært trykk (IOP) hos voksne pasienter med åpenvinklet glaukom eller okulær hypertensjon der monoterapi ikke gir tilstrekkelig IOP-reduksjon.

Dosering

Voksne inkl. eldre
1 dråpe 2 ganger daglig. Ved bruk av mer enn ett øyedråpepreparat, må disse administreres med minst 5 minutters mellomrom. Hvis en dose glemmes, skal behandlingen fortsette med neste planlagte dose. Dosen skal ikke overskride 1 dråpe 2 ganger daglig i det/de berørte øyet/øynene. Ved overgang fra annet oftalmisk antiglaukommiddel til Azarga, skal behandlingen med det andre legemidlet avsluttes, og behandling med Azarga startes påfølgende dag.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Studier er ikke utført. Dosejustering er ikke nødvendig. Brukes med forsiktighet ved alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Barn og ungdom <18 år: Anbefales ikke pga. manglende sikkerhets- og effektdata.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene, andre betablokkere eller sulfonamider. Reaktiv luftveissykdom, inkl. bronkial astma eller tidligere bronkial astma eller alvorlig kronisk obstruktiv lungesykdom. Sinusbradykardi, sick sinus-syndrom, SA-blokk, AV-blokk grad II eller III, som ikke er kontrollert med pacemaker. Åpenbar hjertesvikt eller kardiogent sjokk. Alvorlig allergisk rhinitt. Hyperkloremisk acidose. Alvorlig nyresvekkelse.

Forsiktighetsregler

Systemiske effekter: Brinzolamid og timolol absorberes systemisk. Den betaadrenerge komponenten timolol, kan gi samme bivirkninger som ved bruk av systemiske adrenerge betablokkere. Forekomsten av systemiske bivirkninger etter oftalmisk administrering er imidlertid lavere. Overfølsomhetsreaksjoner som er felles for sulfonamidderivater kan forekomme. Hjertesykdommer: Behandling med betablokkere bør vurderes nøye ved hjerte- og karsykdommer (f.eks. koronar hjertesykdom, Prinzmetals angina og hjertesvikt) og hypotensjon. Behandling med andre legemidler bør vurderes. Pasienter med hjerte- og karsykdommer bør følges nøye mht. forverring av sykdom og bivirkninger. Betablokkere må gis med forsiktighet til pasienter med hjerteblokk av grad I, fordi betablokkere har negativ effekt på hjertets ledningstid. Karsykdommer: Pasienter med alvorlige perifere sirkulatoriske forstyrrelser/sykdommer (dvs. alvorlige former av Raynauds sykdom eller Raynauds syndrom) bør behandles med forsiktighet. Hypertyreose: Betablokkere kan maskere tegn på hypertyreose. Muskelsvakhet: Betablokkere kan gi risiko for muskelsvakhet forenlig med enkelte myastenisymptomer (f.eks. dobbeltsyn, ptose og generell svakhet). Sykdommer i respirasjonsorganer: Respiratoriske reaksjoner, inkl. død pga. bronkospasme hos pasienter med astma, er rapportert etter administrering av enkelte typer oftalmiske betablokkere. Azarga bør brukes med forsiktighet ved mild/moderat kronisk obstruktiv lungesykdom (kols) og bare hvis potensiell fordel oppveier potensiell risiko. Hypoglykemi/diabetes: Betablokkere må administreres med forsiktighet til pasienter utsatt for spontan hypoglykemi eller med labil diabetes, fordi betablokkere kan maskere tegn og symptomer på akutt hypoglykemi. Syre-baseforstyrrelser: Øyedråpene inneholder brinzolamid, som er et sulfonamid. Bivirkninger som er typiske for sulfonamider kan forekomme også ved drypping i øyet. Syre-baseforstyrrelser er rapportert ved bruk av perorale karboanhydrasehemmere. Bør brukes med forsiktighet ved risiko for nedsatt nyrefunksjon, pga. risiko for metabolsk acidose. Ved tegn på alvorlige reaksjoner eller hypersensitivitet må behandlingen avbrytes. Mental årvåkenhet: Orale karboanhydrasehemmere kan redusere evnen til å utføre oppgaver som krever mental årvåkenhet og/eller fysisk koordinasjon, og dette kan også gjelde oftalmisk administrering. Anafylaktiske reaksjoner: Når pasienter som har hatt atopi eller alvorlige anafylaktiske reaksjoner mot en rekke allergener tar betablokkere, kan disse pasientene bli mer reaktive til gjentatt eksponering for slike allergener, og respondere dårligere på vanlige doser adrenalin som brukes for å behandle anafylaktiske reaksjoner. Koroidal avløsning: Koroidal avløsning er rapportert ved administrering av medikamenter som reduserer væskemengden i øyet (f.eks. timolol, acetazolamid) etter filtreringsprosedyrer. Kirurgisk anestesi: Betablokkerende oftalmologiske preparater kan blokkere systemiske beta-agonist effekter, f.eks. av adrenalin. Anestesilegen bør informeres hvis pasienten bruker timolol. Samtidig behandling: Effekten på intraokulært trykk, eller kjente effekter av systemisk betablokade, kan forsterkes når timolol gis til pasienter som allerede tar en systemisk betablokker. Responsen til disse pasientene bør følges nøye opp. Det anbefales ikke å bruke to lokale adrenerge betablokkere eller to lokale karboanhydrasehemmere samtidig. Det er mulighet for en additiv effekt på de kjente systemiske effektene av karboanhydrasehemming hos pasienter som bruker en oral karboanhydrasehemmer og Azarga. Samtidig administrering av Azarga og oral karboanhydrasehemmer er ikke undersøkt og anbefales ikke. Okulære effekter: Det foreligger begrenset erfaring med behandling av pasienter med pseudoeksfoliativ glaukom eller pigmentglaukom. Forsiktighet bør utvises ved behandling av disse pasientene, og tett kontroll av IOP anbefales. Det er ikke utført studier hos pasienter med trangvinklet glaukom, og bruk anbefales derfor ikke hos disse pasientene. Oftalmiske betablokkere kan forårsake tørrhet i øynene. Pasienter med hornhinnesykdommer bør behandles med forsiktighet. Mulig påvirkning av brinzolamid på korneal endotelfunksjon er ikke undersøkt på pasienter med skadet kornea (spesielt pasienter med lavt antall endotelceller). Pasienter som bruker kontaktlinser er ikke spesifikt undersøkt, og nøye overvåking av disse pasientene anbefales ettersom karboanhydrasehemmere kan påvirke korneal hydrering. Dette kan føre til korneal dekompensasjon og ødem, og bruk av kontaktlinser kan øke risikoen. Nøye overvåking av pasienter med skadet kornea, slik som pasienter med diabetes mellitus eller hornhinnedystrofi, anbefales. Preparatet kan brukes samtidig med kontaktlinser, men dette må overvåkes nøye. Benzalkoniumklorid kan forårsake øyeirritasjon og misfarging av myke kontaktlinser. Unngå derfor kontakt med myke kontaktlinser. Pasientene må informeres om å ta ut kontaktlinsene før drypping, og vente i 15 minutter før de setter inn kontaktlinsene igjen. Benzalkoniumklorid er rapportert å forårsake punktkeratopati og/eller toksisk ulcerøs keratopati. Hyppig eller langvarig bruk bør overvåkes nøye. Bilkjøring: Preparatet har liten påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Midlertidig uskarpt syn og andre synsforstyrrelser kan påvirke evnen til å kjøre bil eller bruke maskiner. Ved uskarpt syn ved drypping, må en ikke kjøre bil eller bruke maskiner før synet er klart igjen. Karboanhydrasehemmere kan redusere evnen til å utføre oppgaver som trenger mental våkenhet og/eller fysisk koordinasjon.

Interaksjoner

Det er rapportert om syre-base-forstyrrelser i forbindelse med perorale karboanhydrasehemmere. Risikoen for interaksjoner må vurderes. Samtidig bruk av oral karboanhydrasehemmer og øyedråper med brinzolamid er ikke anbefalt, pga. mulighet for additiv effekt på de kjente systemiske effektene av karboanhydrasehemming. Brinzolamid metaboliseres hovedsakelig av CYP3A4. Det forventes at CYP3A4-hemmere som ketokonazol, itrakonazol, klotrimazol, ritonavir og troleandomycin, vil hemme brinzolamidmetabolismen. Utvis forsiktighet dersom CYP3A4-hemmere gis samtidig. Samtidig bruk av oftalmiske betablokkere og orale kalsiumkanalblokkere, adrenerge betablokkere, antiarytmika (inkl. amiodaron), digitalisglykosider, parasympatomimetika eller guanetidin kan føre til additive effekter som fører til hypotensjon og/eller markert bradykardi. Betablokkere kan redusere effekten av adrenalin som brukes for å behandle anafylaktiske reaksjoner. Vær spesielt oppmerksom ved bruk på pasienter som har hatt atopi eller anafylaktiske reaksjoner. Vær spesielt forsiktig ved samtidig bruk av dette legemidlet sammen med klonidin. Forsterket systemisk betablokade (f.eks. redusert hjerterytme, depresjon) er rapportert ved samtidig behandling med CYP2D6-hemmere (f.eks. kinidin, fluoksetin, paroksetin) og timolol. Betablokkere kan øke hypoglykemisk effekt av antidiabetika, og maskere tegn og symptomer på hypoglykemi. Mydriase som følge av samtidig bruk av oftalmiske betablokkere og adrenalin (epinefrin), er rapportert.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet foreligger ikke tilstrekkelige data fra bruk hos gravide. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksiske effekter etter systemisk administrering. Skal ikke brukes under graviditet, hvis ikke strengt nødvendig. Epidemiologiske studier har ikke avdekket misdannelser, men viser risiko for intrauterin veksthemming når betablokkere administreres oralt. I tillegg er det observert tegn og symptomer på betablokade (f.eks. bradykardi, hypotensjon, respirasjonshemming og hypoglykemi) hos nyfødte når betablokkere er administrert frem til fødselen. Den nyfødte skal overvåkes nøye de første dagene, dersom preparatet ble administrert frem til fødsel.
AmmingOvergang i morsmelk er ukjent. Dyrestudier har vist utskillelse etter oral administrering. Betablokkere utskilles i morsmelk, men ved terapeutiske timololdoser i form av øyedråper, er det ikke sannsynlig at det vil komme store nok mengder i brystmelken til å gi kliniske symptomer på betablokade hos spedbarnet. En risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes. Tatt i betraktning fordelene av amming for barnet og fordelene av behandling for moren, må det tas en beslutning om ammingen skal opphøre eller om behandlingen skal avsluttes/avstås fra.
FertilitetIkke undersøkt. Det forventes ingen påvirkninger av mannlig eller kvinnelig fertilitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.
Hyppigst rapportert er uskarpt syn, øyeirritasjon og øyesmerter (2-7%).

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer på overdose fra betablokker kan omfatte bradykardi, hypotensjon, hjertesvikt og bronkospasmer. Elektrolyttforstyrrelser, utvikling av acidotisk tilstand og mulig effekt på CNS kan forekomme.
BehandlingSymptomatisk og støttende. Elektrolyttnivå (spesielt kalium) i serum og blod-pH-nivå må overvåkes. Timolol er ikke dialyserbart.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringKombinasjon av karboanhydrasehemmer og ikke-selektiv betablokker.
VirkningsmekanismeBrinzolamid og timololmaleat nedsetter forhøyet IOP primært ved å redusere kammervannsekresjonen, via forskjellige virkningsmekanismer. Kombinasjonen resulterer i ekstra IOP-reduksjon sammenlignet med hvert virkestoff alene. Brinzolamid er en sterk hemmer av human karboanhydrase II (CA II) som er det dominerende isoenzymet i øyet. Hemming av karboanhydrase i den ciliære prosessen i øyet reduserer kammervannsekresjon, sannsynligvis ved å redusere dannelsen av bikarbonationer med etterfølgende reduksjon i natrium og væsketransport. Timolol er en ikke-selektiv adrenerg blokker uten egenstimulerende sympatomimetisk, direkte depressiv effekt på myokard eller membranstabiliserende aktivitet. Tonografi- og fluorofotometristudier viser at dominerende virkning er relatert til redusert kammervanndannelse og svak økning i dreneringsfasilitet.
AbsorpsjonBrinzolamid og timolol absorberes gjennom hornhinnen og inn i systemisk sirkulasjon.
HalveringstidTimolol: 4,8 timer.
UtskillelseBrinzolamid: Hovedsakelig ved renal ekskresjon, ca. 60%. Ca. 20% utskilles via urin som metabolitt. Timolol og metabolitter: Hovedsakelig via nyrene. Ca. 20% av en timololdose utskilles uforandret i urinen, og resten utskilles i urinen som metabolitter.

Oppbevaring og holdbarhet

Må brukes innen 4 uker etter åpning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Azarga, ØYEDRÅPER, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
5 ml (flaske)
027202

Blå resept

172,60 C
3 × 5 ml (flaske)
027214

Blå resept

445,20 C

SPC (preparatomtale)

Azarga ØYEDRÅPER, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.07.2020


Sist endret: 18.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)