Avastin

Roche

Antineoplastisk middel.

ATC-nr.: L01X C07

 

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01X C07
Bevacizumab
 
Miljørisiko: Bruk av aminosyrer, proteiner og peptider gir ingen miljøpåvirkning.
Miljøinformasjonen (datert 12.03.2019) er utarbeidet av Roche.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 25 mg/ml: 1 ml inneh.: Bevacizumab 25 mg, trehalosedihydrat, natriumfosfat, polysorbat 20, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Til bruk i kombinasjon med fluoropyrimidinbasert kjemoterapi til behandling av voksne pasienter med metastaserende kolorektalkreft. I kombinasjon med paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk brystkreft. I kombinasjon med kapecitabin til førstelinjebehandling av voksne pasienter med metastatisk brystkreft hvor andre kjemoterapeutika, inkl. taksaner og antrasykliner, ikke er egnet. Pasienter som har fått taksaner og antrasykliner i adjuvant setting i løpet av de siste 12 måneder skal ikke få behandling med bevacizumab i kombinasjon med kapecitabin. Som tillegg til platinabasert kjemoterapi, til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft, unntatt de med hovedsakelig plateepitelhistologi. I kombinasjon med erlotinib til førstelinjebehandling av voksne pasienter med ikke-operabel avansert, metastatisk eller residiverende ikke-småcellet lungekreft av typen ikke-plateepitelkarsinom med aktiverende mutasjoner i epidermal vekstfaktor reseptor (EGFR). I kombinasjon med interferon alfa-2a til førstelinjebehandling av voksne pasienter med fremskreden og/eller metastatisk nyrecellekreft. I kombinasjon med karboplatin og paklitaksel til førstelinjebehandling av voksne pasienter med fremskreden (FIGO stadium IIIB, IIIC og IV) epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft. I kombinasjon med karboplatin og gemcitabin, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel til behandling ved første tilbakefall av platinasensitiv epitelial ovarialkreft, kreft i eggledere eller primær peritonealkreft som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med paklitaksel, topotekan, eller pegylert liposomalt doksorubicin til behandling av voksne pasienter med tilbakefall av platinaresistent epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft, som ikke har fått mer enn 2 tidligere kjemoterapiregimer og som ikke tidligere har fått behandling med bevacizumab eller andre VEGF-hemmere, eller VEGF-reseptor målrettede legemidler. I kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller alternativt paklitaksel og topotekan hos pasienter som ikke kan få platinabehandling, til behandling av voksne pasienter med vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft.

Dosering

Mht. sporbarhet skal preparatnavn og batchnr. noteres i pasientjournalen. Det anbefales å fortsette behandlingen inntil progresjon av underliggende sykdom eller uakseptabel toksisitet. Dosereduksjon ved bivirkninger anbefales ikke. Hvis påkrevd, bør behandlingen seponeres permanent eller midlertidig utsettes.
Metastaserende kolorektalkreft: Anbefalt dosering er 5 mg/kg eller 10 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 14. dag eller 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 3. uke.
Metastatisk brystkreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 14. dag eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Ikke-småcellet lungekreft (NSCLC): Førstelinjebehandling av ikke-plateepitel NSCLC i kombinasjon med platina-basert kjemoterapi: Bevacizumab gis som tillegg til platinabasert kjemoterapi i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dosering er 7,5 mg/kg eller 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Førstelinjebehandling av ikke-plateepitel NSCLC med EGFR-aktiverende mutasjoner i kombinasjon med erlotinib: Test for EGFR-mutasjon skal utføres før oppstart av kombinasjonsbehandling med bevacizumab og erlotinib. Anbefalt dosering er 15 mg/kg kroppsvekt 1 gang hver 3. uke.
Fremskreden og/eller metastatisk nyrecellekreft: Anbefalt dosering er 10 mg/kg 1 gang hver 14. dag.
Epitelial ovarialkreft, kreft i eggleder eller primær peritonealkreft: Førstelinjebehandling: Bevacizumab gis som tillegg til karboplatin og paklitaksel i opptil 6 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon eller i maks. 15 måneder eller inntil uakseptabel toksisitet, alt etter hva som inntreffer først. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinasensitiv sykdom: Bevacizumab gis enten i kombinasjon med karboplatin og gemcitabin fra 6 behandlingssykluser og opp til 10 behandlingssykluser, eller i kombinasjon med karboplatin og paklitaksel fra 6 behandlingssykluser og opp til 8 behandlingssykluser, deretter som monoterapi inntil sykdomsprogresjon. Anbefalt dose er 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke. Residiverende platinaresistent sykdom: Bevacizumab gis i kombinasjon med et av følgende legemidler: Paklitaksel, topotekan (gitt ukentlig) eller pegylert liposomalt doksorubicin. Anbefalt dose bevacizumab er 10 mg/kg 1 gang annenhver uke. Når det gis i kombinasjon med topotekan (gitt på dagene 1-5, hver 3. uke), er anbefalt dose bevacizumab 15 mg/kg 1 gang hver 3. uke.
Livmorhalskreft: Bevacizumab i kombinasjon med paklitaksel og cisplastin, eller paklitaksel og topotekan. Anbefalt dose bevacizumab er 15 mg/kg kroppsvekt, 1 gang hver 3. uke.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt lever- og nyrefunksjon: Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt. Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått, ingen doseanbefalinger kan gis. Eldre ≥65 år: Dosejustering er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Infusjonsoppløsningen skal ikke gis sammen med eller fortynnes med glukoseoppløsninger (se SPC). Korrekt mengde trekkes opp og fortynnes til nødvendig administreringsvolum med natriumklorid 9 mg/ml (0,9%) oppløsning til injeksjon. Konsentrasjonen i ferdig tilberedt oppløsning bør være 1,4-16,5 mg/ml. I de fleste tilfeller kan nødvendig mengde bevacizumab fortynnes til et totalvolum på 100 ml.
Administrering: Gis som i.v. infusjon. Startdosen bør gis over 90 minutter. Hvis 1. infusjon tolereres godt, kan 2. infusjon gis over 60 minutter. Hvis infusjonen gitt over 60 minutter tolereres godt, kan alle påfølgende infusjoner administreres over 30 minutter. Skal ikke gis som i.v. støtdose eller som bolus.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, ovariecelleprodukter fra kinesisk hamster eller andre rekombinante humane eller humaniserte antistoffer. Graviditet.

Forsiktighetsregler

Gastrointestinale perforasjoner og fistler: Økt risiko for utvikling av gastrointestinal perforasjon og galleblæreperforasjon, særlig hos pasienter med samtidig intraabdominal inflammatorisk prosess og tidligere strålebehandlede pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Forsiktighet må utvises ved behandling av disse pasientene. Behandlingen seponeres permanent ved utvikling av gastrointestinal perforasjon. Gastrointestinal-vaginale fistler: Økt risiko for gastrointestinal-vaginale fistler hos pasienter behandlet med bevacizumab for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. En vesentlig risikofaktor er tidligere strålebehandling. Tilbakevendende kreft innenfor det bestrålte feltet øker risikoen ytterligere. Ikke-gastrointestinale fistler: Økt risiko for utvikling av fistler. Behandlingen seponeres ved trakeo-øsofageale eller andre alvorlige fistler. Ved tilfeller av indre fistler som ikke stammer fra mage-tarmkanalen, vurder seponering. Sårtilheling: Kan ha negativ effekt på sårtilhelingsprosessen. Tilfeller av alvorlige sårtilhelingskomplikasjoner, inkl. anastomotiske komplikasjoner, med dødelig utfall er rapportert. Bør ikke brukes før planlagt elektiv kirurgi, de første 28 dagene etter større kirurgiske inngrep eller før operasjonssår/andre sår er grodd. Behandlingen bør avsluttes ved utvikling av nekrotiserende fasciitt. Hypertensjon: Økt insidens av hypertensjon er observert, sannsynligvis doseavhengig. Eksisterende hypertensjon bør kontrolleres før behandlingsstart, vanligvis med adekvat, individuell antihypertensiv behandling. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med ukontrollert hypertensjon. Overvåking av blodtrykk anbefales. Ved alvorlig behandlingskrevende hypertensjon, anbefales midlertidig seponering inntil adekvat blodtrykkskontroll er nådd og permanent seponering hvis dette ikke nås. Seponer permanent ved hypertensiv krise eller hypertensiv encefalopati. Posterior reversibelt encefalopatisk syndrom (PRES): PRES, en sjelden nevrologisk sykdom med følgende symptomer: Kramper, hodepine, endret mentalstatus, synsforstyrrelser eller kortikal blindhet, med eller uten hypertensjon, kan forekomme. PRES bekreftes ved MRI. Ved utvikling av PRES anbefales symptomatisk behandling og seponering av bevacizumab. Proteinuri: Pasienter med hypertensjon i anamnesen kan ha økt risiko for utvikling av proteinuri. Monitorering for proteinuri før og under behandling anbefales. Proteinuri grad 4 (nefrotisk syndrom) er sett hos opptil 1,4% av behandlede pasienter. Seponer behandlingen permanent ved nefrotisk syndrom. Arteriell tromboemboli: Utvises forsiktighet hos pasienter med arteriell tromboemboli eller diabetes i anamnesen eller alder over 65 år pga. økt risiko for utvikling av tromboemboliske hendelser. Seponer permanent ved arterielle tromboemboliske hendelser. Venøs tromboemboli: Pasienter kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser, inkl. lungeemboli, ved behandling med bevacizumab. Pasienter behandlet for vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft med bevacizumab i kombinasjon med paklitaksel og cisplatin kan ha økt risiko for venøse tromboemboliske hendelser. Avbryt behandlingen hos pasienter med livstruende lungeemboli (grad 4), lungeemboli grad 3 må overvåkes nøye. Blødninger: CNS-metastaser monitoreres for symptomer på CNS-blødning. Seponer behandlingen ved intrakraniell blødning. Pasienter kan ha økt risiko for tumorassosiert blødning. Seponer preparatet ved blødninger grad 3 eller høyere. Utvis forsiktighet ved medfødte blødningstilstander, ervervede koagulasjonsforstyrrelser eller ved behandling med antikoagulantia. Samtidig warfarinbehandling av venetrombose har ikke gitt økt forekomst av alvorlige blødninger. Lungeblødning/hemoptyse: Pasienter med ikke-småcellet lungekreft kan ha økt risiko for alvorlige og fatale lungeblødninger/hemoptyse. Pasienter med nylig lungeblødning/hemoptyse (>2,5 ml rødt blod) skal ikke behandles med bevacizumab. Aneurismer og arteriedisseksjoner: VEGF-hemmere kan fremme dannelsen av aneurismer og arteriedisseksjoner hos pasienter med eller uten hypertensjon. Før oppstart må risikoen vurderes nøye hos pasienter med risikofaktorer som hypertensjon eller aneurisme i anamnesen. Hjertesvikt/kardiomyopati: Utvis forsiktighet ved klinisk signifikant kardiovaskulær sykdom, eksisterende hjertesvikt og ved tidligere antrasyklineksponering og/eller stråleterapi mot brystveggen. Kan være mulige risikofaktorer for utvikling av hjertesvikt. Nøytropeni og infeksjoner: Økt frekvens av nøytropeni, febril nøytropeni eller infeksjon med alvorlig nøytropeni (inkl. fatale tilfeller) er observert ved myelotoksiske kjemoterapiregimer sammen med bevacizumab. Hovedsakelig sett i kombinasjon med platina- eller taksanbasert terapi ved NSCLC og metastatisk brystkreft, og med paklitaksel og topotekan ved behandling av vedvarende, residiverende eller metastatisk livmorhalskreft. Hypersensitivitets-/infusjonsreaksjoner: Nøye observasjon av pasienten under og etter administrering anbefales. Ved reaksjon bør infusjonen avsluttes. Systematisk premedisinering er ikke berettiget. Osteonekrose i kjeven: Observert hos pasienter som samtidig behandles med eller nylig er blitt behandlet med i.v. bisfosfonat. Større tanninngrep er en tilleggsrisiko. Undersøkelse hos tannlege før behandling startes, bør vurderes. Øyesykdommer: Ikke egnet til intravitreal bruk. Bivirkninger, inkl. systemiske, er rapportert ved uautorisert intraviteral bruk. Noen resulterte i synstap, inkl. permanent blindhet. Ovarialsvikt: Kan nedsette fertiliteten hos kvinner. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen eller ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner. Søvnighet og besvimelse er imidlertid rapportert. Ved symptomer som påvirker syn, konsentrasjon eller reaksjonsevne, skal pasienten frarådes å kjøre bil og bruke maskiner til symptomene avtar.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01X C07
Mikroangiopatisk hemolytisk anemi (MAHA) er sett ved kombinasjon av bevacizumab og sunitinib. MAHA reverseres ved seponering av begge legemidlene. EGFR-monoklonale antistoffer (panitumumab og cetuksimab) skal ikke gis i kombinasjon med bevacizumab og kjemoterapi ved behandling av metastaserende kolorektalkreft. Studier tyder på at dette kan gi en lavere progresjonsfri overlevelse og/eller total overlevelse i tillegg til økt toksisitet sammenlignet med bevacizumab og kjemoterapi alene.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
Graviditet: Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet inkl. misdannelser. Fosterskader er rapportert hos kvinner behandlet med Avastin alene eller i kombinasjon med kjent embryotoksisk kjemoterapi. Skal ikke brukes under graviditet. Kvinner i fertil alder må bruke sikker prevensjon under behandlingen og i minst 6 måneder etter siste dose.
Amming: Overgang i morsmelk er ukjent. Da preparatet kan skade barnets vekst og utvikling, skal ikke kvinner amme under behandling eller før det har gått minst 6 måneder etter siste dose.
Bevacizumab

 

Bivirkninger

Beskrivelse av frekvensintervaller

De vanligste bivirkningene er hypertensjon, kronisk tretthet, asteni, diaré, magesmerte. De alvorligste bivirkningene er gastrointestinale perforasjoner, blødninger (inkl. lungeblødning/hemoptyse, som er mest vanlig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft) og artriell tromboemboli.

OrganklasseBivirkning
Blod/lymfe
Svært vanligeFebril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
VanligeAnemi, lymfopeni
Gastrointestinale
Svært vanligeAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektalblødning, stomatitt
VanligeGastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
Ukjent frekvensGastrointestinale sår
Generelle
Svært vanligeAsteni, feber, kronisk tretthet, mukositt, smerte
VanligeLetargi
Hjerte
VanligeHjertesvikt, supraventrikulær takykardi
Hud
Svært vanligeEksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
VanligePalmar-plantar erytrodysestesisyndrom
Immunsystemet
VanligeInfusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
Infeksiøse
VanligeAbscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
SjeldneNekrotiserende fasciitt
Kar
Svært vanligeHypertensjon, tromboembolisme (venøs)
VanligeArteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Ukjent frekvensAneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Kjønnsorganer/bryst
Svært vanligeOvariesvikt
VanligeBekkensmerte
Lever/galle
Ukjent frekvensGalleblæreperforasjon
Luftveier
Svært vanligeDyspné, epistakse, hoste, rhinitt
VanligeDysfoni, hypoksi, lungeblødning/hemoptyse, lungeemboli
Ukjent frekvensNasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiske
Ukjent frekvensFosterskade
Muskel-skjelettsystemet
Svært vanligeArtralgi, myalgi
VanligeArtralgi, fistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
Ukjent frekvensIkke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose
Nevrologiske
Svært vanligeDysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
VanligeCerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
SjeldnePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldneHypertensjonsencefalopati
Nyre/urinveier
Svært vanligeProteinuri
Stoffskifte/ernæring
Svært vanligeAnoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
VanligeDehydrering
Undersøkelser
Svært vanligeRedusert vekt
Øye
Svært vanligeØkt lakrimasjon, øyelidelser

De vanligste bivirkningene er hypertensjon, kronisk tretthet, asteni, diaré, magesmerte. De alvorligste bivirkningene er gastrointestinale perforasjoner, blødninger (inkl. lungeblødning/hemoptyse, som er mest vanlig hos pasienter med ikke-småcellet lungekreft) og artriell tromboemboli.

FrekvensBivirkning
Svært vanlige
Blod/lymfeFebril nøytropeni, leukopeni, nøytropeni, trombocytopeni
GastrointestinaleAbdominalsmerte, diaré, forstoppelse, kvalme, oppkast, rektalblødning, stomatitt
GenerelleAsteni, feber, kronisk tretthet, mukositt, smerte
HudEksfoliativ dermatitt, hudmisfarging, komplikasjoner ved sårtilheling, tørr hud
KarHypertensjon, tromboembolisme (venøs)
Kjønnsorganer/brystOvariesvikt
LuftveierDyspné, epistakse, hoste, rhinitt
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, myalgi
NevrologiskeDysartri, dysgeusi, hodepine, perifer sensorisk nevropati
Nyre/urinveierProteinuri
Stoffskifte/ernæringAnoreksi, hypomagnesemi, hyponatremi
UndersøkelserRedusert vekt
ØyeØkt lakrimasjon, øyelidelser
Vanlige
Blod/lymfeAnemi, lymfopeni
GastrointestinaleGastrointestinal perforasjon, gastrointestinale lidelser, ileus, intestinal obstruksjon, intestinal perforasjon, proktalgi, rektovaginal fistel
GenerelleLetargi
HjerteHjertesvikt, supraventrikulær takykardi
HudPalmar-plantar erytrodysestesisyndrom
ImmunsystemetInfusjonsrelatert reaksjon, overfølsomhet
InfeksiøseAbscess, cellulitt, infeksjon, sepsis, urinveisinfeksjon
KarArteriell tromboembolisme, blødning, dyp venetrombose
Kjønnsorganer/brystBekkensmerte
LuftveierDysfoni, hypoksi, lungeblødning/hemoptyse, lungeemboli
Muskel-skjelettsystemetArtralgi, fistel, muskelsvakhet, ryggsmerter
NevrologiskeCerebrovaskulær hendelse, somnolens, synkope
Stoffskifte/ernæringDehydrering
Sjeldne
InfeksiøseNekrotiserende fasciitt
NevrologiskePosterior reversibelt encefalopatisyndrom
Svært sjeldne
NevrologiskeHypertensjonsencefalopati
Ukjent frekvens
GastrointestinaleGastrointestinale sår
KarAneurisme, arteriedisseksjon, renal trombotisk mikroangiopati
Lever/galleGalleblæreperforasjon
LuftveierNasal septumperforasjon, pulmonal hypertensjon
Medfødte/genetiskeFosterskade
Muskel-skjelettsystemetIkke-mandibulær osteonekrose (sett i pediatrisk populasjon), kjeveosteonekrose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Den høyeste dosen undersøkt (20 mg/kg i.v.) ble forbundet med alvorlig migrene hos flere pasienter.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For monoklonale antistoffer L01X C

Egenskaper

Klassifisering: Rekombinant humanisert monoklonalt antistoff produsert vha. DNA-teknologi i ovarieceller fra kinesisk hamster.
Virkningsmekanisme: Binder seg til vaskulær endotelial vekstfaktor (VEGF) og inhiberer dermed bindingen av VEGF til sine reseptorer, VEGFR-1 og VEGFR-2, på overflaten av endotelceller. En nøytralisering av den biologiske aktiviteten av VEGF reduserer vaskularisering av tumorene og inhiberer dermed tumorvekst.
Fordeling: Sentralt fordelingsvolum (Vc) hhv. 2,73 liter for kvinner og 3,28 liter for menn, perifert fordelingsvolum (Vp) hhv. 1,69 liter for kvinner og 2,35 liter for menn når bevacizumab administreres sammen med antineoplastiske legemidler. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn større Vc (+20%) enn kvinner.
Halveringstid: Initial t1/2 1,4 dager, terminal t1/2 ca. 20 dager. Clearance er hhv. 0,188 liter/dag for kvinner og 0,220 liter/dag for menn. Etter korreksjon for kroppsvekt har menn en høyere clearance (+17%) enn kvinner. Iht. «to-kompartment-modellen» er t1/2 for eliminasjon 18 dager for en typisk kvinnelig pasient og 20 dager for en typisk mannlig pasient. Clearance er vist å være ca. 30% raskere hos pasienter med lave serumalbuminverdier og 7% raskere hos personer med stor tumormengde sammenlignet med typiske pasienter med median-verdier for albumin og tumormengde. (Lavt serumalbumin og stor tumormengde er vanlige indikasjoner på alvorlig sykdom.)

Oppbevaring og holdbarhet

Kjemisk og fysisk stabilitet for ferdig tilberedt legemiddel i natriumkloridoppløsning 9 mg/ml (0,9%) er vist i 30 dager ved 2‑8°C, pluss ytterligere 48 timer ved 2-30°C. Preparatet bør brukes umiddelbart. Lagringstiden bør normalt ikke overskride 24 timer ved 2-8°C, om ikke fortynningen er foretatt under kontrollerte og validerte aseptiske forhold.

Sist endret: 16.03.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

25.02.2020


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC


Avastin, KONSENTRAT TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
25 mg/ml4 ml (hettegl.)
019445
SPC_ICON-
Byttegruppe
3598,80C
16 ml (hettegl.)
019781
SPC_ICON-
Byttegruppe
13445,70C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

abscess (byll, abscessdannelse, bylldannelse): Avgrenset infeksjon som gir bylldannelse i vevet. Som regel infeksjon med bakterier. Byllen fylles med puss, som består av vevsrester, bakterier og hvite blodceller.

anamnese: Pasientens sykehistorie, basert på opplysninger gitt av pasienten selv eller pårørende.

anemi (blodmangel): Reduksjon i antall røde blodceller eller nivået av blodpigment, hemoglobin. Kan bl.a. forårsakes av blodtap eller arvelige faktorer.

antihypertensiv: Senker høyt blodtrykk (hypertensjon).

antikoagulantia (antikoagulantium): Legemiddel som hemmer blodkoagulering/blodlevring, slik at risiko for blodpropp reduseres.

antineoplastisk: Legemiddel som er tumorhemmende og motvirker kreft (kreftcelledrepende).

bolus: En bolus er en liten mengde væske som raskt injiseres i blodet. Hensikten med en bolusdose kan være å raskt å oppnå en høy konsentrasjon av legemiddel i blodet, slik at også virkningen kommer tidligere.

brystkreft (brystcancer, brystsvulst, brysttumor, cancer mammae): Ondartet svulst i brystet hos kvinner. Står for ca. 30% av all kreftsykdom som rammer kvinner. Sykdommen kan behandles på mange måter, blant annet med kirurgi, stråling og kjemoterapi.

cellulitt (infeksiøs bindevevsbetennelse): En akutt bakterieinfeksjon som kan oppstå i underhud, dypere bindevev eller mellom organer.

clearance: Et mål på kroppens evne til å skille ut en substans pr. tidsenhet, vanligvis via nyrene.

cns (sentralnervesystemet): Er en av nervesystemets to hoveddeler (den andre hoveddelen er det perifere nervesystemet). CNS består av hjernen og ryggmargen.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diaré (løs mage): Tyntflytende og hyppig avføring. Diaré som skyldes bakterie- eller virusinfeksjon kalles enteritt eller gastroenteritt.

dyp venetrombose (dvt): En trombose i en eller flere dype vener vanligst i beina, men kan også forekomme i vener i armene, bekkenet eller skulderområdet. Tromben kan skade blodåren der den oppstår, eller vandre til andre organer som f.eks hjertet eller lungen.

dysfoni: Forstyrrelser i lyddannelsen, heshet.

dyspné (tung pust, tungpustethet): Tung og anstrengende pust. Oppstår vanligvis ved anstrengelse, men ved visse hjerte- og lungesykdommer, selv ved hvile.

epistakse (neseblødning): Blødning fra nesen.

feber (pyreksi, febertilstand): Kroppstemperatur på 38°C eller høyere (målt i endetarmen).

febril nøytropeni: Tilstand med nøytropeni og samtidig feber. Feber kan tyde på systemisk infeksjon, og krever rask behandling med antibiotika.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

fordelingsvolum (vd, distribusjonsvolum): Et teoretisk volum som beskriver hvordan et legemiddel fordeler seg i vev og blodbane. Ved et lavt distribusjonsvolum fordeler legemiddelet seg i liten grad utenfor blodbanen. Distribusjonsvolumet vil være ca. 5 liter hos et voksent menneske for et legemiddel som hovedsakelig befinner seg i plasma.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

glukoseoppløsning (dekstroseoppløsning): Glukose = dekstrose (dekstrose er en eldre betegnelse på glukose). I Felleskatalogen er disse ofte omtalt som oppløsningsvæsker for ulike preparater til parenteral bruk.

halveringstid (t1/2, t1/2): Tiden det tar til konsentrasjonen (mengden) av et virkestoff er halvert.

hemolytisk anemi: Blodsykdom forårsaket av at røde blodlegemer brytes ned raskere enn normalt. Det mest åpenbare symptomet er tretthet, men kan også gi blekhet.

hypertensjon (høyt blodtrykk): Høyt blodtrykk er definert som overtrykk (systolisk trykk) over 140 og/eller undertrykk (diastoliske trykk) over 90 mm Hg.

hypoksi: Oksygenmangel med for lav tilførsel av oksygen til kroppens vev.

hypomagnesemi (magnesiummangel): Tilstand med unormalt lavt magnesiumnivå i blodet.

hyponatremi (natriummangel): Tilstand med unormalt lavt natriumnivå i blodet. Skyldes at væskevolumet i blodet er for stort, noe som kan forekomme ved blant annet hjertesvikt. Hyponatremi er en alvorlig tilstand.

i.v. (intravenøs, intravenøst): Begrepet betegner administrering av et parenteralt preparat som skal gis intravenøst.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

koagulasjonsforstyrrelse (koagulopati): Forstyrrelse i blodets koagulasjon (levring). Mens mangel på koagulasjonsfaktorer gir blødningstendens, vil mangel på koagulasjonshemmere gi blodpropptendens.

kolorektalkreft (kolorektalcancer): Samlebetegnelse på kreft i tykktarmen (kolon) og endetarmen (rektum).

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

kreft (cancer): En gruppe sykdommer som skyldes ukontrollert celledeling. Celledelingen gir opphopning av kreftceller, hvilket gir dannelse av en kreftsvulst i organet der veksten startet.

kvalme: Kvalme (nausea) er en ubehagsfornemmelse i mellomgulv og mage, som ofte er fulgt av en følelse av at en vil kaste opp. Kvalme kan forekomme f.eks. ved reisesyke, graviditet, migrene, sykdom i mage-tarmkanalen, forgiftninger, sykdom i hjernen/indre øret, skader i hodet/hjernen og bruk av legemidler (bivirkning).

lungeemboli (pulmonal emboli): En embolus som tilstopper blodårer i lungekretsløpet.

lungekreft (lungecancer): Lungekreft er en ondartet svulst som oppstår i lungene. Sykdommen er svært alvorlig og utvikler seg vanligvis raskt. Røyking er årsaken til lungekreft for 90% av mennene og for 80% av kvinnene.

migrene: Migrene er anfall av hodesmerter - ofte halvsidige - der du samtidig kan ha kvalme, brekninger, lydoverfølsomhet og lysskyhet. Deles i to typer: Migrene med aura og migrene uten aura. Migreneanfall kan utløses f.eks. av stress, for lite søvn, psyksisk belastning, hormoneller forandringer, sterkt lys/sterke lukter eller enkelte matvarer.

nefrotisk syndrom: Tilstand som kjennetegnes av store mengder protein i urinen, lavt albuminnivå i blodet og væskeansamling i kroppen. Skyldes ofte nyresykdom.

nøytropeni (neutropeni, mangel på nøytrofile granulocytter): Sykelig redusert antall nøytrofile granulocytter i blodet.

palmar-plantar erytrodysestesisyndrom (ppes, hånd-fot-syndrom): Palmar-plantar erytrodysestesi, også kjent som hånd-fot-syndrom, er en bivirkning som kan forekomme under kjemoterapi. Symptomene inkluderer rødhet, prikking, hevelse og smerte i håndflatene og/eller fotsålene.

peritonealkreft (peritoneal cancer): Kreft i bukhinnen.

rhinitt: Betennelse i nesens slimhinne som gir utslag som tett nese, rennende nese, nysing, kløe og hodepine.

sepsis (septikemi, blodforgiftning): Blodforgiftning er en infeksjon med bakterier i blodet, høy feber og påvirket allmenntilstand.

somnolens (søvnighet, døsighet): Lett grad av nedsatt bevissthet.

stomatitt (munnhulebetennelse): Smertefulle sår i munnslimhinnen. Årsaken til stomatitt/munnhulebetennelse er ukjent. De antas å skyldes en autoimmun prosess, noe som innebærer at kroppens forsvarssystem reagerer på kroppens eget vev.

takykardi: Unormalt rask hjerterytme, definert som puls over 100 slag/minutt.

trombocytopeni (trombopeni, blodplatemangel): Redusert antall trombocytter (blodplater) i blodet.

urinveisinfeksjon (uvi): En betennelsestilstand i urinblæren. Som regel er det bakterier fra tarmen som gir urinveisinfeksjon.

venetrombose (veneblodpropp, venøs trombose): Blodpropp i en vene.