INHALASJONSAEROSOL, oppløsning 20 μg/dose: Hver dose inneh.: Ipratropiumbromid 20 μg, sitronsyre vannfri, 1,1,1,2-tetrafluoretan, etanol vannfri, renset vann. Freonfri drivgass.


INHALASJONSVÆSKE, endosebeholdere 0,125 mg/ml, 0,25 mg/ml og 0,5 mg/ml: 1 ml inneh.: Ipratropiumbromid 0,125 mg, resp. 0,25 mg og 0,5 mg, natriumklorid 8,5 mg, saltsyre til pH 3,4, renset vann til 1 ml. Uten konserveringsmiddel.


Indikasjoner

Bronkialobstruksjon ved f.eks. kronisk obstruktiv bronkitt og bronkialastma.

Dosering

Dosen tilpasses individuelt. Hvis dosen ikke gir den vanlige effekten eller pasientens symptomer forverres, må lege kontaktes for vurdering av behandlingen.
Inhalasjonsaerosol: Voksne og barn >6 år: 2 inhalasjoner 3-4 ganger daglig. Det bør gå 5 minutter mellom 1. og 2. inhalasjon, slik at bronkiene i mellomtiden skal kunne dilateres. Ved behov kan inhalasjonene gjentas, men tidligst etter 2 timer. Total døgndose bør ikke overskride 12 inhalasjoner.
Inhalasjonsvæske: Døgndoser >1 mg til barn <12 år eller >2 mg til voksne og barn >12 år bør kun gis under nøye medisinsk overvåkning. Barn: 0,25 mg ipratropiumbromid 3-4 ganger daglig. Voksne: 0,25-0,5 mg ipratropiumbromid 3-4 ganger daglig.
Tilberedning/Håndtering: Inhalasjonsvæske: Kan brukes ufortynnet. Endosebeholderne à 1 ml fortynnes med fysiologisk saltvann til et samlet volum på 2-4 ml eller anvendes i kombinasjon med en β2-agonist.
Administrering: Inhalasjonsaerosol: Se pakningsvedlegg. Pasientens inhalasjonsteknikk bør kontrolleres regelmessig. Inhalasjonsvæske: Inhaleres vha. nebulisator.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene, atropin eller nær beslektede substanser.

Forsiktighetsregler

Akutte hypersensitivitetsreaksjoner kan oppstå i sjeldne tilfeller etter inhalasjon, og kan vise seg som utslett, urticaria, angioødem, bronkospasme, ødem i munn og svelg samt anafylaksi. Legemidler som inhaleres kan forårsake paradoksal bronkospasme som kan være livstruende. Behandlingen må da avbrytes umiddelbart og erstattes med alternativ behandling. Brukes med forsiktighet hos pasienter som er predisponert for trangvinkelglaukom. I enkelte tilfeller er øyebesvær (f.eks. mydriasis, økt intraokulært trykk, trangvinkelglaukom og øyesmerter) rapportert hos pasienter som har fått ipratropiumbromid alene eller i kombinasjon med adrenerg β2-agonist i øynene. Smerte eller ubehag fra øynene, tåkesyn, halo eller fargefenomen, sammen med røde øyne som følge av hevelse i konjunktiva eller kornea, kan være tegn på trangvinkelglaukom. Ved slike symptomer bør behandling med et miotikum innledes og øyespesialist kontaktes umiddelbart. Pasienten instrueres i riktig bruk av preparatet og advares mot å la preparatet komme i øynene. Hvis det kommer i øynene, bør øynene skylles med rennende vann. Brukes med forsiktighet ved prostatahyperplasi eller blærehalsobstruksjon. Pasienter med cystisk fibrose kan ha økt risiko for gastrointestinale motilitetsforstyrrelser ved behandling med ipratropiumbromid. Pasienten bør oppfordres til å kontakte lege når det ikke oppnås ønsket effekt. Ved akutt forverring av lungefunksjonen må lege kontaktes umiddelbart. Bivirkninger som svimmelhet, akkommodasjonsforstyrrelser, mydriasis og uklart syn kan oppstå under behandlingen, og det anbefales derfor å utvise forsiktighet ved bilkjøring eller bruk av maskiner.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Kronisk bruk sammen med andre antikolinerge legemidler er ikke undersøkt og anbefales derfor ikke. Beta-adrenerge preparater og xantinderivater kan forsterke den bronkodilaterende effekten. Det er rapportert tilfeller av glaukom etter samtidig inhalasjon av ipratropiumbromid og salbutamol inhalasjonsvæske.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Sikkerhet ved bruk under graviditet er ikke klarlagt. Bør derfor ikke brukes under svangerskap.
Amming: Det er ukjent om ipratropiumbromid går over i morsmelk. Det er lite sannsynlig at barn som ammes blir påvirket. Forsiktighet bør utvises.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Gastrointestinale
Vanlige Gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, kvalme, munntørrhet
Mindre vanlige Diaré, forstoppelse, munnødem, oppkast, stomatitt
Hjerte
Mindre vanlige Palpitasjoner, supraventrikulær takykardi
Sjeldne Atrieflimmer, økt hjerterytme
Hud
Mindre vanlige Angioødem, hudutslett, kløe
Sjeldne Urticaria
Immunsystemet
Mindre vanlige Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Luftveier
Vanlige Halsirritasjon, hoste
Mindre vanlige Bronkospasme, faryngealt ødem, laryngospasme, paradoksal bronkospasme, tørr hals
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Urinretensjon
Øye
Mindre vanlige Glaukom, konjunktival hyperemi, kornealt ødem, mydriasis, regnbuesyn, tåkesyn, økt intraokulært trykk, øyesmerte
Sjeldne Akkommodasjonsforstyrrelse
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Gastrointestinal motilitetsforstyrrelse, kvalme, munntørrhet
Luftveier Halsirritasjon, hoste
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige
Gastrointestinale Diaré, forstoppelse, munnødem, oppkast, stomatitt
Hjerte Palpitasjoner, supraventrikulær takykardi
Hud Angioødem, hudutslett, kløe
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, overfølsomhet
Luftveier Bronkospasme, faryngealt ødem, laryngospasme, paradoksal bronkospasme, tørr hals
Nyre/urinveier Urinretensjon
Øye Glaukom, konjunktival hyperemi, kornealt ødem, mydriasis, regnbuesyn, tåkesyn, økt intraokulært trykk, øyesmerte
Sjeldne
Hjerte Atrieflimmer, økt hjerterytme
Hud Urticaria
Øye Akkommodasjonsforstyrrelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen spesifikke overdoseringssymptomer er sett. Med tanke på det brede terapeutiske intervallet og den lokale administreringen forventes ingen alvorlige antikolinerge symptomer. Mindre systemiske effekter av antikolinerg natur som munntørrhet, akkommodasjonsforstyrrelser og takykardi kan forekomme.

Egenskaper

Klassifisering: Bronkodilatator med kraftig spasmolytisk effekt.
Virkningsmekanisme: Synes å hemme vagusmedierte reflekser ved å motvirke virkningen av acetylkolin. Antikolinergika hindrer økning av intracellulært Ca2+ som er forårsaket av acetylkolins virkning på de muskarine reseptorene i bronkienes glatte muskulatur. Bronkodilatasjonen etter inhalasjon av ipratropiumbromid er lokal og spesifikk for lungene og ikke av systemisk karakter. Påvirker ikke sekretproduksjonen i luftveiene, den mucociliære transporten eller gassutvekslingen. Kan anvendes i kombinasjon med adrenerge midler. Resultatet blir en kraftigere og mer langvarig bronkodilatasjon. Effekten inntrer i løpet av 15 minutter, maks. effekt etter ca. 1-2 timer med varighet opptil 4-6 timer.
Absorpsjon: Etter inhalasjon blir normalt 10-30% av dosen deponert i luftveiene, og denne andelen når blodsirkulasjonen i løpet av noen minutter. Hoveddelen av dosen svelges og passerer mage-tarmkanalen. Total systemisk biotilgjengelighet etter inhalasjon er beregnet til 7-28%. Andelen svelget dose gir ikke relevant tilskudd til systemisk eksponering.
Proteinbinding: <20%.
Fordeling: Vdss ca. 176 liter. Passerer ikke blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: Terminal t1/2 er ca. 1,6 timer.
Utskillelse: Total clearance er på 2,3 liter/minutt og renal clearance er på 0,9 liter/minutt. Etter i.v. administrering metaboliseres ca. 60% av dosen, størstedelen antagelig i leveren ved oksidering.

Oppbevaring og holdbarhet

Endosebeholderne beskyttes mot lys. Endosebeholderne er uten konserveringsmiddel og skal anvendes umiddelbart etter anbrudd. Fortynnet inhalasjonsvæske skal anvendes umiddelbart.

Andre opplysninger

Atrovent og dinatriumkromoglikat inhalasjonsvæsker skal ikke inhaleres samtidig gjennom nebulisator da utfelling kan forekomme.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Atrovent, INHALASJONSAEROSOL, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
20 μg/dose 200 doser
005390
Blå resept
-
109,30 C

Atrovent, INHALASJONSVÆSKE, endosebeholdere:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
0,125 mg/ml 60 × 2 ml (endosebeholdere)
530337
Blå resept
Byttegruppe
265,50 C
0,25 mg/ml 60 × 1 ml (endosebeholdere)
520031
Blå resept
Byttegruppe
256,10 C
60 × 2 ml (endosebeholdere)
129817
Blå resept
Byttegruppe
265,50 C
0,5 mg/ml 60 × 1 ml (endosebeholdere)
520072
Blå resept
-
359,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.11.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Inhalasjonsaerosol: 13.01.2021

Inhalasjonsvæske: 15.02.2021