Atenativ

Octapharma


Antitrombotisk middel. Heparingruppen.

B01A B02 (Antitrombin III)PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE og 1000 IE: Hvert infusjonssett inneh.: I) Antitrombin III-konsentrat (humant) 500 IE, resp. 1000 IE, humant albumin, natriumklorid, acetyltryptofan, kaprylsyre. II) Vann til injeksjonsvæsker 10 ml, resp. 20 ml. 1 IE antitrombin tilsv. mengden av antitrombin i 1 ml normalt humant plasma.


Indikasjoner

Arvelig og ervervet antitrombinmangel. Profylaktisk: Til individer med medfødt antitrombinmangel, ved operativt inngrep, eller under fødsel. Terapeutisk: Ved trombose/emboli hos individer med medfødt antitrombinmangel. Forsøksvis: Sepsis og/eller disseminert intravaskulær koagulasjon (DIC) forbundet med lavt plasmaantitrombin. Alvorlig tromboembolisk sykdom forbundet med lavt plasmaantitrombin.

Dosering

Navn og batchnr. bør registreres ved hver administrering. Skal initieres under tilsyn av lege med erfaring i behandling av antitrombinmangel. Ved arvelig mangel skal doseringen individualiseres, og hensyn skal tas til familiehistorie mht. tromboemboliske hendelser, kliniske risikofaktorer og laboratoriemålinger. Ved ervervet mangel avhenger dosering og behandlingsvarighet av antitrombinnivå i plasma, tegn på økt omsetning, underliggende sykdom og den kliniske tilstandens alvorlighetsgrad. 1 IE antitrombinaktivitet tilsvarer mengden antitrombin i 1 ml normalt humant plasma. Beregning av dose er basert på data som viser at 1 IE/kg kroppsvekt øker antitrombinaktivitet i plasma med ca. 1%. Initial dose bestemmes ut ifra følgende formel: Nødvendige enheter = kroppsvekt (kg) × [ønsket nivå - faktisk antitrombinaktivitet (%)]. Initialt mål for antitrombinaktivitet avhenger av klinisk situasjon. Når indikasjon for antitrombinsubstitusjon er fastsatt, bør dosen være tilstrekkelig for å nå målet for antitrombinaktivitet, samt opprettholdelse av nivå som gir effekt. Doseringen bør bestemmes og overvåkes ut ifra laboratoriemålinger av antitrombinaktivitet, som bør gjøres minst 2 ganger daglig inntil pasienten er stabilisert, deretter 1 gang daglig, helst like før neste infusjon. T1/2 for antitrombin kan reduseres betraktelig ved visse kliniske tilstander, f.eks. i forbindelse med DIC, der hyppigere dosering er nødvendig. Ved dosejustering skal hensyn tas til tegn på økt antitrombinomsetning iht. laboratoriemålinger, og klinisk forløp. Antitrombinaktiviteten bør opprettholdes på >80% under hele behandlingsperioden, med mindre kliniske forhold indikerer et annet nivå som gir effekt. Vanlig startdose ved medfødt og ervervet mangel er 30-50 IE/kg. Deretter justeres dose, hyppighet og behandlingsvarighet iht. biologiske data og klinisk situasjon.
Profylaktisk behandling
Ved kirurgiske inngrep gis initialt (umiddelbart før operasjon) 30-50 IE/kg. Videre dosering avhengig av pasientens plasmakonsentrasjon. Vanligvis er ca. 30 IE/kg/døgn i 2-4 døgn nødvendig. I tillegg skal det gis annen medikamentell tromboseprofylakse (heparin og warfarin, ev. dekstran). Ved graviditet er subkutan heparinbehandling med 15 000-25 000 IE pr. døgn fordelt på 2-4 doser indisert så snart graviditet er fastslått. Antitrombinkonsentrasjonen i plasma skal følges under svangerskapet. Forløsningsdagen reduseres heparindosen til 5000 IE subkutant 2 ganger daglig. Samtidig gis 30-50 IE antitrombin/kg. Deretter vanligvis 30 IE/kg/døgn i 1-4 døgn idet det tilstrebes at plasmanivået holdes på ≥80% av normal aktivitet. Oral antikoagulasjonsbehandling startes umiddelbart etter fødsel og bør fortsette i ca. 12 uker post partum. Heparinprofylakse fortsetter i 5-7 døgn post partum og seponeres først når oral antikoagulasjon er effektiv.
Terapeutisk behandling
Initialt gis 30-50 IE/kg. Videre dosering avhengig av pasientens antitrombinkonsentrasjon og tilstand. Vanligvis 30 IE/kg/døgn. Behandlingen fortsetter i 1-4 døgn og kombineres med tradisjonell antikoagulasjonsbehandling (heparin i ≥1 uke samt warfarin).
Forsøksvis behandling
Ved sepsis og/eller DIC. Ved disse tilstandene er plasmakonsentrasjonen av antitrombin ofte svært lav, og det foreligger en rekke rapporter om tilsynelatende gunstig effekt av antitrombinkonsentrat. Initial dosering 50 IE/kg/døgn. Senere avhengig av plasmanivået. Behandling av grunnlidelsen og øvrige komplikasjoner er det viktigste ved disse tilstandene.
Tilberedning/Håndtering Pulveret oppløses i 10 ml, resp. 20 ml vann til injeksjonsvæsker. Kan også oppløses i natriumklorid 9 mg/ml og glukose 50 mg/ml i glassflasker eller plastbeholdere. Rekonstitusjonstid er maks. 5 minutter. Bruk ikke oppløsningen dersom den er uklar eller har bunnfall. Ferdig oppløsning inneholder 50 IE antitrombin/ml.
Administrering Gis som i.v. infusjon. Anbefalt infusjonshastighet til voksne er 50 IE/minutt, og skal ikke overstige 300 IE/minutt.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Overfølsomhetsreaksjoner: Overfølsomhetsreaksjoner kan forekomme, og pasienten skal overvåkes nøye og observeres mht. mulige symptomer under hele infusjonsperioden. Pasienten bør informeres om tidlige tegn på overfølsomhetsreaksjoner, inkl. elveblest, generalisert urtikaria, sammensnøring i brystet, hvesing, hypotensjon og anafylaksi. Dersom dette oppstår etter administrering, skal lege kontaktes. Sjokk behandles etter gjeldende retningslinjer. Virussikkerhet: Til tross for standardtiltak kan ikke overføring av smittestoffer utelukkes fullstendig ved bruk av legemidler fremstilt av humant blod eller plasma. Dette gjelder også ukjente virus og andre patogener. Tiltakene anses å være effektive mot hiv, HBV, HCV og HAV, men kan ha begrenset effekt mot parvovirus B19. Parvovirus B19-infeksjon kan være alvorlig ved graviditet (fosterinfeksjon), immunsvikt eller økt erytropoese (f.eks. hemolytisk anemi). Vaksinering mot HAV og HBV bør overveies ved regelmessig/gjentatt behandling. Overvåkning ved samtidig bruk av heparin: For dosejustering av heparin og for å unngå sterk hypokoagulabilitet, skal kontroll av antikoagulasjongrad (ATTP, og anti-FXa-aktivitet når hensiktsmessig) utføres regelmessig og med hyppige intervaller, spesielt de første minuttene/timene etter oppstart av antitrombinbehandling. Daglige målinger av antitrombinnivået skal utføres for å justere individuell dose, pga. risiko for reduserte antitrombinnivåer ved forlenget behandling med ikke-fraksjonert heparin. Se Interaksjoner. Barn og ungdom: Bruk til premature spedbarn ved den ikke-godkjente indikasjonen respiratorisk distressyndrom (RDS) antyder økt risiko for intrakraniell blødning og dødelighet, uten påvist gunstig effekt. Hjelpestoffer: Inneholder 36 mg (500 IE) eller 72 mg (1000 IE) natrium pr. hetteglass, tilsv. hhv. 1,8% og 3,6% av WHOs anbefalte maks. daglige inntak for voksne.

Interaksjoner

Tilførsel av antitrombin under heparinadministrering i terapeutiske doser gir økt blødningsrisiko. Antitrombineffekten forsterkes kraftig av heparin. T1/2 til antitrombin kan reduseres betraktelig ved samtidig heparinbehandling, pga. raskere antitrombinomsetning. Samtidig administrering av heparin og antitrombin ved økt blødningsrisiko skal derfor overvåkes klinisk og biologisk. Se Forsiktighetsregler.

Graviditet, amming og fertilitet

Begrenset erfaring mht. sikkerhet ved graviditet. Dyrestudier indikerer ikke reproduksjonstoksiske effekter. Skal kun gis til gravide og ammende med antitrombinmangel dersom dette er klart indisert, og det skal tas hensyn til at graviditet gir økt risiko for tromboemboliske hendelser.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning


Egenskaper og miljø

KlassifiseringAntitrombin er et glykoprotein bestående av en peptidkjede med 3 disulfidbroer. Molekylvekt 58 000 dalton.
VirkningsmekanismeAntitrombin er blodets viktigste koagulasjonsinhibitor og er identisk med heparin kofaktor som er nødvendig for heparins antikoagulerende effekt. I tillegg til å inhibere trombin og faktor Xa inhiberes også de aktiverte formene av en rekke koagulasjonsfaktorer, slik som faktor IX, XI, XII, kallikrein. Unntatt er faktor VIIa og XIIIa.
HalveringstidBiologisk t1/2 er ca. 3 døgn. T1/2 er kortere ved samtidig heparinbehandling og ved tilstander med høyt forbruk.
Terapeutisk serumkonsentrasjonNormal plasmakonsentrasjon er ca. 0,15 g/liter (2,5 μmol/liter) med standardavvik ca. 10%. Ved arvelig antitrombinmangel er konsentrasjon i plasma vanligvis på 50% av normalverdi, men variasjoner forekommer. Det er da stor risiko for å utvikle trombose, spesielt i forbindelse med graviditet og kirurgiske inngrep. Antitrombinaktiviteten er 100% hos voksne og ca. halvparten hos nyfødte.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Innenfor holdbarhetstiden kan legemidlet oppbevares ved 25°C i opptil 1 måned uten å kjøles ned igjen, og skal kastes dersom det ikke brukes etter dette. Ferdig tillaget oppløsning skal brukes snarest mulig og innen 12 timer.

 

Pakninger, priser og refusjon

Atenativ, PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
500 IE 1 sett
389049

-

2 008,20 C
1000 IE 1 sett
389056

-

3 820,50 C

Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Atenativ PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 500 IE

Gå til godkjent preparatomtale

Atenativ PULVER OG VÆSKE TIL INFUSJONSVÆSKE, oppløsning 1000 IE

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.08.2018


Sist endret: 10.09.2019
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)