Arthrotec

Pfizer


Antiflogistikum + prostaglandinanalog.

M01A B55 (Diklofenak, Misoprostol)TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING 50 mg/0,2 mg: Hver tablett inneh.: Diklofenaknatrium 50 mg i kjernen, dekket av syreresistent lag, misoprostol 0,2 mg i ytterlaget, laktose, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Revmatoid artritt og artrose hos voksne pasienter når NSAID er nødvendig til tross for legemiddelrelaterte ventrikkel- og duodenalsår i anamnesen.

Dosering

Voksne: 1 tablett 2-3 ganger daglig. Bivirkninger kan reduseres ved å bruke laveste effektive dose som gir symptomlindring, i kortest mulig tid.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom <18 år: Sikkerhet og effekt ikke undersøkt.
Administrering: Skal tas direkte etter mat for å redusere ev. magebivirkninger. Skal svelges hele. Skal ikke tygges. Skal ikke knuses, deles eller oppløses i vann.

Kontraindikasjoner

Aktivt magesår/-blødning eller perforasjon. Aktiv gastrointestinal blødning eller andre aktive blødninger, f.eks. cerebrovaskulære blødninger. Overfølsomhet for innholdsstoffene, acetylsalisylsyre, andre NSAID eller andre prostaglandiner. Hos pasienter der acetylsalisylsyre eller andre NSAID har forårsaket astma, nesepolypper, angioødem, urticaria eller akutt rhinitt. Graviditet. Fertile kvinner som ikke bruker effektive prevensjonsmidler. Behandling av perioperativ smerte i forbindelse med koronar bypass-kirurgi. Alvorlig nyre- eller leversvikt. Hjertesvikt (NYHA II-IV), iskemisk hjertesykdom, perifer arteriesykdom og/eller cerebrovaskulær sykdom.

Forsiktighetsregler

Samtidig bruk av andre systemiske NSAID, inkl. C0X-2-hemmere, bør unngås. Bruk av flere systemiske NSAID samtidig kan øke forekomsten av gastrointestinale sår og blødninger. Fertile kvinner, se Graviditet, amming og fertilitet. Forsiktighet ved nyre-, hjerte-, eller leversykdommer, samt hos eldre, ettersom NSAID kan svekke nyrefunksjonen. Blod-, lever- og nyrefunksjon bør kontrolleres ved langtidsbehandling. Forsiktighet ved oppstart til pasienter som er dehydrert eller av andre årsaker har en risiko for nedsatt blodvolum. Dosen bør holdes lavest mulig, og nyrefunksjonen bør monitoreres. Økt ALAT/ASAT er sett i løpet av 1-6 måneder etter behandlingsstart. Hepatitt og andre leverreaksjoner, inkl. gulsott og leversvikt, er rapportert ved diklofenakbehandling. Leverfunksjonen bør monitoreres regelmessig under behandlingen, og tett oppfølging er nødvendig ved nedsatt leverfunksjon. Behandlingen bør seponeres dersom unormale leverfunksjonstester vedvarer eller forverres, dersom kliniske tegn og symptomer forenlig med leversykdom utvikler seg, eller hvis systemiske manifestasjoner oppstår. Diklofenak-metabolitter elimineres hovedsakelig via nyrene. Akkumuleringsgrad av metabolitter ved nyresvikt er ikke undersøkt. Pasienter med betydelig svekket nyrefunksjon bør overvåkes nøye. I sjeldne tilfeller kan NSAID forårsake interstitiell nefritt, glomerulitt, papillenekrose og nefrotisk syndrom. NSAID hemmer syntesen av renale prostaglandiner, som har betydning for opprettholdelse av renal perfusjon ved redusert blodstrøm og blodvolum. Hos slike pasienter kan NSAID føre til redusert nyrefunksjon/-svikt. Nyrefunksjonen vil vanligvis returnere til utgangspunktet ved seponering. Pasienter med hjertesvikt, levercirrhose, nefrotisk syndrom og nyresykdom har størst risiko for slik påvirkning, og skal overvåkes nøye. Væskeretensjon og ødem er rapportert og monitorering og veiledning er nødvendig for pasienter med tidligere hypertensjon og/eller mild til moderat hjertesvikt. Bruk av diklofenak, spesielt i høye doser (150 mg daglig) og ved langtidsbehandling, kan være forbundet med en liten økning i risiko for alvorlige arterielle tromboser (f.eks. hjerteinfarkt eller hjerneslag). Lege og pasient bør være oppmerksomme på ev. utvikling av slike hendelser, selv om kardiovaskulære symptomer ikke er opplevd tidligere. Pasienten bør informeres om tegn og/eller symptomer på alvorlig kardiovaskulær toksisitet, og hva som bør gjøres hvis slike oppstår. Hypertensjon kan oppstå, eller eksisterende hypertensjon forverres. Dette kan bidra til økt forekomst av kardiovaskulære hendelser. Forsiktighet ved bruk til hypertensive pasienter. Blodtrykket bør følges nøye ved oppstart, og gjennom hele behandlingsperioden. Pasienter med signifikante risikofaktorer for kardiovaskulær sykdom (f.eks. hypertensjon, hyperlipidemi, diabetes mellitus, røyking) bør kun behandles etter nøye vurdering. Da de kardiovaskulære risikoene kan øke med økt dose og varighet av behandling, bør laveste effektive dose brukes i kortest mulig tid. Behandlingsrespons og behov for behandling av symptomer skal evalueres jevnlig. NSAID hemmer platedannelsen og forlenger blødningstiden. Ekstra oppfølging anbefales ved hematopoetiske tilstander eller ved koagulasjonsdefekter, eller ved tidligere cerebrovaskulær blødning. Gastrointestinal blødning, sår, betennelser og perforasjon kan oppstå når som helst under behandlingen, med eller uten forvarsel eller tidligere alvorlige plager. Risikoen for slike symptomer øker med økt dose, hos pasienter med tidligere sår, særlig med samtidig blødning og perforasjon, og hos eldre. Preparatet bør brukes med forsiktighet til disse pasientene, og behandlingen bør innledes med lavest mulig dose. Forsiktighet ved tidligere gjentatte episoder med magesår/-blødning. Økt risiko for gastrointestinal anastomoselekkasje. Grundig medisinsk overvåkning og forsiktighet anbefales ved bruk av diklofenak etter gastrointestinal kirurgi. Pasienter, særlig eldre, med tidligere gastrointestinal toksisitet bør rapportere alle uvanlige abdominale symptomer (særlig blødning), spesielt under behandlingsoppstarten. Hvis gastrointestinale blødninger eller sår oppstår bør behandlingen avsluttes. Forsiktighet bør utvises hos pasienter som har et jevnlig inntak av alkohol eller som samtidig bruker legemidler som øker faren for sår eller blødning, slik som orale kortikosteroider, antikoagulantia som warfarin, selektive serotonin reopptakshemmere (SSRI) eller platehemmende midler, som acetylsalisylsyre. Bør gis med forsiktighet ved gastrointestinal sykdom (ulcerøs kolitt, Crohns sykdom), da slik sykdom kan forverres. Alvorlige hudreaksjoner, inkl. legemiddelreaksjon med eosinofili og systemiske symptomer (DRESS), eksfoliativ dermatitt, Stevens-Johnsons syndrom og toksisk epidermal nekrolyse er rapportert svært sjelden, og kan være dødelige. De fleste tilfellene oppstår i 1. behandlingsmåned. Preparatet bør seponeres dersom pasienten får utslett, slimhinnelesjoner eller andre tegn på hypersensitivitet. NSAID kan utløse bronkospasme hos pasienter med aktiv eller tidligere bronkialastma eller allergisk sykdom. Kan i sjeldne tilfeller gi allergiske reaksjoner, inkl. anafylaktiske/anafylaktoide reaksjoner uten tidligere eksponering. Overfølsomhetsreaksjoner kan utvikle seg til Kounis syndrom, som kan gi hjerteinfarkt. Symptomer kan omfatte brystsmerter som oppstår i forbindelse med allergisk reaksjon. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av antikoagulantia, da det vil medføre økt risiko for gastrointestinale og andre typer blødninger. Koagulasjonsparametre/INR bør måles hos pasienter som bruker et legemiddel av warfarin/kumarin-typen. Ved langtidsbruk (>3 måneder) med inntak annenhver dag eller oftere, kan hodepine utvikles eller forverres. Hodepine utløst av overforbruk av analgetika (MOH - medication-overuse headache) bør ikke behandles med doseøkning. I slike tilfeller bør preparatet seponeres. Diklofenak reduserer inflammasjon og reduserer dermed nytten av kliniske symptomer, som f.eks. feber, som metode for å oppdage infeksjoner. Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder hydrogenert ricinusolje, som kan forårsake urolig mage og diaré.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antacida kan forsinke absorpsjonen av diklofenak. Magnesium-antacida er vist å forsterke misoprostol-indusert diaré. NSAID kan hemme metabolismen av antidiabetika, og dermed gi økt effekt av antidiabetika. Diklofenak/misoprostol bør gis med forsiktighet til pasienter som får insulin eller orale antidiabetika. NSAID kan motvirke den diuretiske effekten av furosemid og bumetanid, muligens via hemning av prostaglandinsyntesen. Samtidig behandling med kaliumsparende diuretika kan være assosiert med økt serumkaliumnivå og serumkalium bør monitoreres. NSAID (unntatt sulindak) motvirker den antihypertensive effekten av betablokkere, og kan også motvirke den antihypertensive effekt av tiazider, betablokkere og ACE-/angiotensin II-hemmere. Hos pasienter med redusert nyrefunksjon (f.eks. dehydrerte pasienter eller eldre) kan samtidig administrering av en COX-hemmer med en ACE-/angiotensin II-hemmer og/eller diuretika gi økt svekkelse av nyrefunksjonen og øke risikoen for akutt nyresvikt (vanligvis reversibelt); dette bør tas i betraktning, og det bør utvises spesiell forsiktighet hos eldre. Pasienten bør være tilstrekkelig hydrert, og behovet for overvåking av nyrefunksjonen bør evalueres ved behandlingsstart og deretter periodisk. NSAID hemmer trombocyttaggregasjon og skader slimhinnen i gastrointestinalkanalen, med økt risiko for gastrointestinale blødninger hos pasienter som står på antikoagulantia. Risikoen er spesielt stor ved samtidig behandling med et dikumarolpreparat (warfarin) og kombinasjonen bør derfor unngås. Begge metaboliseres via CYP2C9. NSAID hemmer warfarinmetabolismen, og forsterker dermed effekten av warfarin på blødningstiden. Dersom kombinasjonsbehandling er nødvendig, bør blødningstiden monitoreres. Samtidig bruk av ciklosporin anses å kunne øke risikoen for nyretoksisitet pga. nedsatt syntese av prostasyklin i nyrene. Ved kombinasjonsbehandling vil systemisk eksponering av diklofenak fordobles. Man bør starte med lavest mulig dose av diklofenak/misoprostol, og nyrefunksjonen skal følges nøye for tegn på toksisitet. Økt digoksinnivå er rapportert ved samtidig bruk av digoksin og diklofenak og pasientene bør monitoreres for digoksintoksisitet. Samtidig bruk av etanol og NSAID øker blødningsfaren. NSAID kan gi reduserte ketokonazolnivåer. Økt risiko for gastrointestinale sår og blødninger ved kombinasjon med kortikosteroider. Kombinasjon med litium kan føre til økt serumkonsentrasjon av litium, som følge av hemming av renal clearance av litium. Kombinasjonen bør unngås, dersom det ikke er mulig med frekvente serumkontroller av litium for å kontrollere dosen. NSAID hemmer tubulær sekresjon av metotreksat, det kan også være metabolsk interaksjon, med derav redusert clearance og risiko for forsterket effekt av metotreksat. Ved høydosebehandling av metotreksat bør NSAID unngås. En ev. interaksjon skal overveies også ved lavdosebehandling med metotreksat, spesielt ved nedsatt nyrefunksjon. Samtidig bruk av andre NSAID anbefales ikke pga. økt mulighet for gastrointestinal toksisitet, og liten eller ingen økning i effekten. Økt risiko for gastrointestinal blødning ved kombinasjon med SSRI og platehemmere. Samtidig behandling med probenecid gir redusert utskillelse og derav økt effekt av NSAID. Mulig økt risiko for nyretoksisitet ved kombinasjon med takrolimus. Forsiktighet bør utvises ved samtidig administrering av diklofenak og potente CYP2C9-hemmere (som sulfinpyrazon og vorikonazol). Samtidig bruk kan resultere i en betydelig økning i diklofenaks Cmax og AUC, og gi større risiko for bivirkninger.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert ved graviditet, samt hos kvinner som planlegger graviditet. Misoprostol induserer uteruskontraksjoner og er assosiert med abort, prematur fødsel og fosterdød. Økt risiko for en rekke misdannelser ved eksponering for misoprostol i 1. trimester. Økt risiko for abort, hjertemisdannelser og gastroschisis ved bruk av prostaglandinsyntesehemmer tidlig i svangerskapet. I 3. trimester kan prostaglandinsyntesehemmere gi prematur lukking av ductus arteriosus, pulmonal hypertensjon og renal dysfunksjon hos fosteret, og kan føre til forlenget blødningstid for mor og nyfødt barn. Kan hemme livmorkontraksjoner og forsinke fødsel. Fertile kvinner skal informeres om teratogen risiko før behandling. Behandling skal ikke påbegynnes før graviditet er utelukket og det skal informeres om viktigheten av å bruke egnet prevensjon. Seponeres ved mistanke om graviditet. Ved ønske om å fortsette svangerskapet etter eksponering for misoprostol in utero, skal svangerskapet følges tett vha. ultralyd, med spesielt fokus på armer, ben og hode.
Amming: Bør ikke brukes ved amming, da utskillelse av misoprostolsyre kan gi diaré hos spedbarn som ammes.
Fertilitet: Diklofenak/misoprostol kan forsinke eller forhindre ruptur av eggstokkfollikler, noe som er assosiert med reversibel infertilitet.

 

Bivirkninger

Ved dosering 3 ganger daglig med diklofenak/misoprostol har pasienter ≥65 år lavere toleranse overfor gastrointestinale effekter, og generelt høyere risiko for svekket nyrefunksjon.

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Leukopeni, trombocytopeni
Ukjent frekvens Agranulocytose, aplastisk anemi, forlenget blødningstid, hemolytisk anemi, redusert blodplateproduksjon
Gastrointestinale
Svært vanlige Diaré (mild til moderat og forbigående, kan minimaliseres ved at tablettene tas med mat, og ved å unngå bruk av antacida som primært inneholder magnesium), dyspepsi, kvalme, magesmerte
Vanlige Brekning, flatulens, forstoppelse, gastritt, peptisk sår, sure oppstøt
Mindre vanlige Gastrointestinal blødning (kan være fatalt, spesielt hos eldre), melena, munntørrhet, stomatitt
Sjeldne Glossitt, hematemese, kolitt, øsofagussykdom
Ukjent frekvens Crohns sykdom, gastrointestinal perforasjon (kan være fatal, spesielt hos eldre), tungeødem, ulcerøs stomatitt
Generelle
Mindre vanlige Ansiktsødem, brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, ødem (spesielt ved hypertensjon eller svekket nyrefunksjon)
Ukjent frekvens Inflammasjon
Hjerte
Mindre vanlige Hjertesvikt, palpitasjoner
Ukjent frekvens Kounis syndrom
Hud
Vanlige Kløe, utslett
Mindre vanlige Purpura, urticaria
Sjeldne Alopesi, angioødem, bulløs dermatitt, fotosensitivitetsreaksjon
Ukjent frekvens DRESS, eksfoliativ dermatitt (kan være fatal), erythema multiforme, Henoch-Schönleins purpura, mukokutant utslett, Stevens-Johnsons syndrom (kan være fatal), toksisk epidermal nekrolyse (kan være fatal), vesikuløst utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon
Sjeldne Hypotensjon
Ukjent frekvens Sjokk, vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Menoragi, metroragi, vaginalblødning (inkl. pre- og postmenopausal), vaginitt
Sjeldne Dysmenoré
Ukjent frekvens Infertilitet (redusert fertilitet hos kvinner), uterusblødning, uteruskramper
Lever/galle
Sjeldne Gulsott, hepatitt
Svært sjeldne Leversvikt
Ukjent frekvens Fulminant hepatitt
Luftveier
Mindre vanlige Dyspné
Sjeldne Pneumonitt
Ukjent frekvens Astma
Medfødte/genetiske
Vanlige Fostermisdannelser
Nevrologiske
Vanlige Hodepine, svimmelhet
Mindre vanlige Parestesi, tremor
Ukjent frekvens Amnesi, aseptisk meningitt (pasienter med autoimmune sykdommer synes å være mer mottakelige), dysgeusi, kramper, somnolens
Nyre/urinveier
Ukjent frekvens Akutt nyresvikt, glomerulonefritt, hematuri, membranøs glomerulonefritt, minimal change-glomerulonefritt, nedsatt nyrefunksjon, nefrotisk syndrom, proteinuri, renal papillenekrose, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Vanlige Insomni
Mindre vanlige Angst, depresjon
Sjeldne Mareritt
Ukjent frekvens Forvirring, humørforandringer, irritabilitet, psykotisk lidelse
Skader/komplikasjoner
Ukjent frekvens Uterusperforasjon, uterusruptur
Stoffskifte/ernæring
Mindre vanlige Appetittløshet
Ukjent frekvens Væskeretensjon
Svangerskap
Ukjent frekvens Anafylaktoid graviditetssyndrom, fosterdød, gjenværende placenta eller membraner, prematur fødsel, ufullstendig abort, unormale uteruskontraksjoner
Undersøkelser
Vanlige Redusert hematokrit, økt ALAT, økt ALP
Mindre vanlige Økt ASAT, økt bilirubin
Øre
Mindre vanlige Tinnitus
Øye
Mindre vanlige Tåkesyn
Ukjent frekvens Synssvekkelse

Ved dosering 3 ganger daglig med diklofenak/misoprostol har pasienter ≥65 år lavere toleranse overfor gastrointestinale effekter, og generelt høyere risiko for svekket nyrefunksjon.

Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Gastrointestinale Diaré (mild til moderat og forbigående, kan minimaliseres ved at tablettene tas med mat, og ved å unngå bruk av antacida som primært inneholder magnesium), dyspepsi, kvalme, magesmerte
Vanlige
Gastrointestinale Brekning, flatulens, forstoppelse, gastritt, peptisk sår, sure oppstøt
Hud Kløe, utslett
Medfødte/genetiske Fostermisdannelser
Nevrologiske Hodepine, svimmelhet
Psykiske Insomni
Undersøkelser Redusert hematokrit, økt ALAT, økt ALP
Mindre vanlige
Blod/lymfe Leukopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Gastrointestinal blødning (kan være fatalt, spesielt hos eldre), melena, munntørrhet, stomatitt
Generelle Ansiktsødem, brystsmerte, fatigue, feber, frysninger, ødem (spesielt ved hypertensjon eller svekket nyrefunksjon)
Hjerte Hjertesvikt, palpitasjoner
Hud Purpura, urticaria
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Hypertensjon
Kjønnsorganer/bryst Menoragi, metroragi, vaginalblødning (inkl. pre- og postmenopausal), vaginitt
Luftveier Dyspné
Nevrologiske Parestesi, tremor
Psykiske Angst, depresjon
Stoffskifte/ernæring Appetittløshet
Undersøkelser Økt ASAT, økt bilirubin
Øre Tinnitus
Øye Tåkesyn
Sjeldne
Gastrointestinale Glossitt, hematemese, kolitt, øsofagussykdom
Hud Alopesi, angioødem, bulløs dermatitt, fotosensitivitetsreaksjon
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon
Kar Hypotensjon
Kjønnsorganer/bryst Dysmenoré
Lever/galle Gulsott, hepatitt
Luftveier Pneumonitt
Psykiske Mareritt
Svært sjeldne
Lever/galle Leversvikt
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Agranulocytose, aplastisk anemi, forlenget blødningstid, hemolytisk anemi, redusert blodplateproduksjon
Gastrointestinale Crohns sykdom, gastrointestinal perforasjon (kan være fatal, spesielt hos eldre), tungeødem, ulcerøs stomatitt
Generelle Inflammasjon
Hjerte Kounis syndrom
Hud DRESS, eksfoliativ dermatitt (kan være fatal), erythema multiforme, Henoch-Schönleins purpura, mukokutant utslett, Stevens-Johnsons syndrom (kan være fatal), toksisk epidermal nekrolyse (kan være fatal), vesikuløst utslett
Kar Sjokk, vaskulitt
Kjønnsorganer/bryst Infertilitet (redusert fertilitet hos kvinner), uterusblødning, uteruskramper
Lever/galle Fulminant hepatitt
Luftveier Astma
Nevrologiske Amnesi, aseptisk meningitt (pasienter med autoimmune sykdommer synes å være mer mottakelige), dysgeusi, kramper, somnolens
Nyre/urinveier Akutt nyresvikt, glomerulonefritt, hematuri, membranøs glomerulonefritt, minimal change-glomerulonefritt, nedsatt nyrefunksjon, nefrotisk syndrom, proteinuri, renal papillenekrose, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske Forvirring, humørforandringer, irritabilitet, psykotisk lidelse
Skader/komplikasjoner Uterusperforasjon, uterusruptur
Stoffskifte/ernæring Væskeretensjon
Svangerskap Anafylaktoid graviditetssyndrom, fosterdød, gjenværende placenta eller membraner, prematur fødsel, ufullstendig abort, unormale uteruskontraksjoner
Øye Synssvekkelse

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Diklofenak: Gastrointestinale plager, forvirring, tretthet eller generell hypotoni. Misoprostol: Tretthet, skjelvinger, kramper, åndenød, magesmerte, diaré, feber, palpitasjoner, hypotensjon eller bradykardi.
Behandling: Symptomatisk og støttende. Anbefalte tiltak for å minske absorpsjon av nylig inntatt legemiddel er fremkalling av brekninger, utføre mageskylling eller gi medisinsk kull.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Kombinasjonspreparat av antiflogistikum (diklofenak), med analgetisk og antiinflammatorisk effekt og prostaglandin E1-analog (misoprostol) som stimulerer produksjonen av mucosa-beskyttende komponenter. Den antiinflammatoriske og analgetiske effekten synes å bero på en generell hemming av prostaglandinsyntesen, men eksakt virkningsmekanisme er ikke klarlagt. Preparatet inneholder også misoprostol som er en syntetisk prostaglandin E1-analog som opprettholder gastroduodenal mukosal integritet. Prostaglandiner er involvert i eggløsning, og prostaglandinsyntesehemmere kan derfor påvirke fertilitet hos kvinner. Misoprostol kan gi uteruskontraksjoner.
Absorpsjon: Tmax for diklofenak er ca. 2 timer etter administrering ved faste, øker til 4 timer ved matinntak. Steady state i plasma oppnås i løpet av 2 dager. Misoprostol absorberes raskt og nesten fullstendig og gjennomgår en rask metabolisering til sin aktive metabolitt.
Proteinbinding: Diklofenak: Ca. 99%. Misoprostol: <90%.
Halveringstid: Diklofenak: Ca. 2 timer. Misoprostolsyre: Ca. 30 minutter.
Metabolisme: Diklofenak metaboliseres nesten fullstendig.
Utskillelse: Diklofenak: Ca. 65% via urin som metabolitter. <1% utskilles uendret. Misoprostol: Ca. 73% via urin, primært som inaktive metabolitter.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Arthrotec, TABLETTER MED MODIFISERT FRISETTING:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
50 mg/0,2 mg 20 stk. (blister)
154591
Blå resept
Byttegruppe
95,70 C
100 stk. (blister)
154708
Blå resept
Byttegruppe
232,30 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 08.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

07.12.2020