Indikasjoner | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER 1 mg: Hver tablett inneh.: Anastrozol 1 mg, laktosemonohydrat 93 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Titandioksid (E 171). Filmdrasjert.


Indikasjoner

Behandling av hormonreseptor-positiv avansert brystkreft hos postmenopausale kvinner. Adjuvant behandling av hormonreseptor-positiv tidlig invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner. Adjuvant behandling av hormonreseptor-positiv tidlig invasiv brystkreft hos postmenopausale kvinner som har brukt adjuvant tamoksifen i 2-3 år.

Dosering

Anbefalt dose
Voksne, inkl. eldre: 1 tablett 1 gang daglig. For postmenopausale kvinner med hormonreseptor-positiv tidlig invasiv brystkreft er anbefalt varighet av adjuvant endokrin behandling 5 år.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Doseendring anbefales ikke ved mild leversykdom. Forsiktighet anbefales ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Doseendring anbefales ikke ved mild til moderat nedsatt nyrefunksjon. Bør brukes med forsiktighet ved alvorligt nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom: Ikke anbefalt.
Administrering Kan tas med eller uten mat. Tablettene bør ikke deles.

Kontraindikasjoner

Bruk hos gravide eller ammende. Overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bør ikke brukes av premenopausale kvinner. Menopausen skal bekreftes biokjemisk hos pasienter hvor det foreligger tvil om menopausal status. Det finnes ikke data som støtter bruk av anastrozol i kombinasjon med LHRH-analoger. Effekt på benmineraltetthet: Anastrozol senker nivået av sirkulerende østrogen og kan dermed forårsake en reduksjon i benmineraltetthet med en mulig påfølgende økt risiko for benbrudd. Kvinner med osteoporose eller risiko for osteoporose må få vurdert benmineraltettheten ved behandlingsoppstart, og deretter regelmessig. Behandling eller profylakse mot osteoporose skal startes ved behov og overvåkes nøye. Bruk av spesielle behandlinger, f.eks. bisfosfonater, kan stoppe videre tap av benmineral som skyldes bruk av anastrozol, og bør derfor vurderes. Nedsatt leverfunksjon: Anastrozol er ikke undersøkt hos brystkreftpasienter med moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon. Eksponering for anastrozol kan øke ved nedsatt leverfunksjon. Administreres med forsiktighet ved moderat til alvorlig nedsatt leverfunksjon. Behandling bør baseres på en individuell nytte-/risikovurdering. Nedsatt nyrefunksjon: Anastrozol er ikke undersøkt hos brystkreftpasienter med alvorlig nedsatt nyrefunksjon. Eksponering for anastrozol øker ikke ved sterkt nedsatt nyrefunksjon (GRF <30 ml/minutt). Administreres med forsiktighet ved sterkt nedsatt nyrefunksjon. Barn og ungdom: Ikke anbefalt. Skal ikke brukes av hverken gutter eller jenter med veksthormonmangel i tillegg til veksthormonbehandling. Anastrozol reduserer østradiolnivåene. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. tablett, og er så godt som natriumfritt.

Interaksjoner

Anastrozol hemmer CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9 og CYP3A4 in vitro. Kliniske studier med antipyrin og warfarin viser at en anastrozoldose på 1 mg ikke hemmer signifikant metabolismen til antipyrin og R- og S-warfarin, noe som indikerer at det er lite sannsynlig at samtidig administrering av anastrozol og andre legemidler resulterer i klinisk signifikante legemiddelinteraksjoner mediert av CYP-enzymer. Enzymer som medierer metabolisme av anastrozol er ikke identifisert. Cimetidin, en svak uspesifikk CYP-hemmer, påvirker ikke plasmakonsentrasjoner av anastrozol. Effekten av potente CYP-hemmere er ukjent. Samtidig bruk av anastrozol og tamoksifen eller legemidler som inneholder østrogener bør unngås, da det kan redusere den farmakologiske virkningen.

Graviditet, amming og fertilitet

Se Kontraindikasjoner.
GraviditetDyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet. Preparatet er kontraindisert under graviditet.
AmmingPreparatet er kontraindisert under amming.
FertilitetDyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Anastrozol er gitt til mannlige forsøkspersoner i enkeltdoser opptil 60 mg og til postmenopausale kvinner med avansert brystkreft i doser opptil 10 mg pr. dag. Disse dosene ble godt tolerert. En enkeltdose som resulterer i livstruende symptomer er ikke observert.
BehandlingSymptomatisk behandling. Ved overdosering må det vurderes om flere medikamenter er inntatt. Brekninger kan induseres hos bevisste pasienter. Anastrozol har lav proteinbinding, og dialyse kan derfor være nyttig.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringPotent og sterkt selektiv, ikke-steroid aromatasehemmer.
VirkningsmekanismeHemmer aromatasereaksjonen, dvs. den perifere konvertering (aromatisering) av androgen til østrogen, som hos postmenopausale kvinner utgjør den viktigste produksjon av østrogen. Reduksjon av nivået av sirkulerende østradiol hos kvinner med brystkreft har vist seg å ha en god effekt. Anastrozol i døgndose 1 mg har hos postmenopausale kvinner redusert østradiolkonsentrasjonene med >80%.
AbsorpsjonCmax oppnås typisk innen 2 timer etter dosering (ved faste). Mat reduserer hastigheten noe, men ikke omfanget av absorpsjon.
Proteinbinding40%.
Halveringstid40-50 timer. Steady state oppnås etter ca. 7 dagsdoser.
MetabolismeAnastrozol gjennomgår en omfattende metabolisering. Metaboliseringen skjer ved N-dealkylering, hydroksylering og glukuronidering.
Utskillelse<10% utskilles uforandret i urinen innen 72 timer. Metabolittene utskilles primært i urinen.

 

Pakninger, priser og refusjon

Arimidex, TABLETTER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
1 mg 98 stk. (kalenderpakn.)
549975
Blå resept 1 977,80 (trinnpris 1 287,10) C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https://legemiddelverket.no/offentlig-finansiering/medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Arimidex TABLETTER 1 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

12.06.2020


Sist endret: 07.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)