Adrenalin Aguettant

Aguettant


Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml og 1 mg/ml: 1 ml inneh.: Adrenalintartrat tilsv. adrenalin 0,1 mg, resp. 1 mg, natriumklorid, saltsyre og natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH 3-3,4. Osmolaritet: 270-300 mosmol/liter.


Indikasjoner

Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: Kardiopulmonal gjenopplivning. Akutt anafylaksi hos voksne. Ferdigfylt sprøyte 1 mg/ml: Kardiopulmonal gjenopplivning hos voksne.

Dosering

I.v. adrenalin skal kun administreres av helsepersonell med erfaring fra klinisk praksis med bruk og titrering av vasopressorer.
Kardiopulmonal gjenopplivning
Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: Voksne: 10 ml (1 mg) ved i.v. eller intraossøs administrering, gjentas hvert 3.-5. minutt inntil spontan sirkulasjon er gjenopprettet. Endotrakeal bruk bør kun vurderes som siste utvei, i en dose på 20-25 ml (2-2,5 mg), hvis ingen annen administreringsvei er tilgjengelig. Ved hjertestans etter hjertekirurgi skal preparatet gis i.v. i doser på 0,5 ml eller 1 ml (50 µg eller 100 µg) svært forsiktig og titrert til respons. Barn og ungdom: I.v. eller intraossøs administrering (kun hos barn >5 kg): 0,1 ml/kg (10 µg/kg) opptil en maks. enkeltdose på 10 ml (1 mg), gjentas hvert 3.-5. minutt inntil spontan sirkulasjon har returnert. Endotrakeal bruk (uavhengig av vekt) bør kun vurderes som en siste utvei i en dose på 1 ml/kg (100 µg/kg) opptil en maks. enkeltdose på 25 ml (2,5 mg) hvis ingen annen administreringsvei er tilgjengelig.
Kardiopulmonal gjenopplivning
Ferdigfylt sprøyte 1 mg/ml: Hjertestans hos voksne: 1 ml (1 mg) ved i.v. eller intraossøs administrering, gjentas hvert 3.-5. minutt inntil spontan sirkulasjon er gjenopprettet. Ved perifer i.v. injeksjon skal hver dose à 1 ml etterfølges av en skylling med minst 20 ml injiserbar isoton natriumkloridoppløsning for å lette tilførselen til blodomløpet. Endotrakeal bruk bør bare vurderes som siste utvei i en dose på 2-2,5 ml (tilsv. 2-2,5 mg) hvis ingen annen administreringsvei er tilgjengelig.
Akutt anafylaksi
Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: Voksne: Titrer i.v. adrenalin ved bruk av bolusdoser på 0,5 ml (0,05 mg) iht. respons. Preparatet er ikke anbefalt for i.m. bruk ved akutt anafylaksi. For i.m. administrering, bør en oppløsning på 1 mg/ml brukes.
Spesielle pasientgrupper
  • Nyfødte og barn <5 kg: Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: Bør ikke brukes i.v. eller intraossøst, da det ikke er hensiktsmessig å gi preparatet i doser <0,5 ml.
Tilberedning/Håndtering Skal ikke blandes med andre legemidler, pga. manglende data. Den ferdigfylte sprøyten skal kun brukes til én pasient. Aluminiumsposen og sprøyteblisteren skal kun åpnes umiddelbart før administrering. Kun klar, fargeløs oppløsning fri for partikler eller presipitater skal brukes. For bruksanvisning, se pakningsvedlegget.
Administrering Til i.v., intraossøs eller endotrakeal bruk. I.v. adrenalin skal kun gis av helsepersonell med erfaring fra klinisk praksis med bruk og titrering av vasopressorer.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for hjelpestoffene, og der et alternativt adrenalinpreparat eller alternativ vasopressor er tilgjengelig.

Forsiktighetsregler

Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml og 1 mg/ml: Indisert for akutt behandling. Medisinsk tilsyn er nødvendig etter administrering. Pasienter som får i.v. adrenalin trenger, som et minimum, kontinuerlig overvåkning av EKG, pulsoksymetri og hyppig blodtrykksmåling. Toksisitetsrisikoen øker om følgende betingelser allerede er etablert: Hypertyreose, hypertensjon, strukturell hjertesykdom, hjertearytmier, alvorlig obstruktiv kardiomyopati, koronarinsuffisiens, feokromocytom, hypokalemi, hyperkalsemi, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, cerebrovaskulær sykdom, organisk hjerneskade eller arteriosklerose, samtidig bruk av MAO-hemmere, samtidig bruk av legemidler med additive effekter, eller legemidler som gjør hjertemuskulaturen mer sensibel overfor sympatomimetiske legemidler. Øvrige: Langvarig bruk av adrenalin kan resultere i alvorlig metabolsk acidose pga. forhøyede blodkonsentrasjoner av melkesyre. Adrenalin kan øke intraokulært trykk hos pasienter med trangvinkelglaukom. Adrenalin bør brukes med forsiktighet hos pasienter med prostatahyperplasi med urinretensjon. Adrenalin kan forårsake eller forverre hyperglykemi, og blodsukkeret bør overvåkes, særlig hos diabetikere. Adrenalin bør brukes med forsiktighet hos eldre. Adrenalin bør ikke brukes under fødselens 2. fase. Hjelpestoffer: Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml inneholder 35,4 mg natrium pr. sprøyte, tilsv. 1,77 % av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium for en voksen. Ferdigfylt sprøyte 1 mg/ml inneholder 16,7 mg (0,73 mmol) natrium pr. sprøyte. Kun ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: For i.m. administrering bør en oppløsning på 1 mg/ml brukes. Ved behandling av anafylaksi og hos andre pasienter med spontan sirkulasjon, kan adrenalin gitt i.v. forårsake livstruende hypertensjon, takykardi, arytmier og myokardiskemi.

Interaksjoner

Flyktig halogenanestesi: Alvorlig ventrikulær arytmi (økning av kardial eksitabilitet). Imipramin (antidepressiv): Paroksysmal hypertensjon med mulighet for arytmi (hemmer opptak av sympatomimetika i sympatiske fibre). Antidepressiver med serotonerge og adrenerge effekter: Paroksysmal hypertensjon med mulighet for arytmi (hemmer opptak av sympatomimetika i sympatiske fibre). Sympatomimetika: Samtidig bruk av andre sympatomimetika kan øke toksisiteten pga. mulige additive effekter. Ikke-selektive MAO-hemmere: Økt vasokonstriktoreffekt av adrenalin, vanligvis moderat. Selektive MAO-A-hemmere, linezolid (ved ekstrapolering fra ikke-selektive MAO-hemmere): Fare for forverring av vasokonstriktoreffekt. Alfablokkere: Hemmer vasokonstriksjons- og hypertensjonseffekten av adrenalin, og øker risiko for hypotensjon og takykardi. Betablokkere: Alvorlig hypertensjon og refleksbradykardi kan skje med ikke-kardioselektive betablokkere. Betablokkere, spesielt ikke-kardioselektive, motvirker også den kardiale- og bronkodilaterende effekten av adrenalin. Insulin eller perorale antidiabetika: Adrenalinindusert hyperglykemi kan føre til tap av blodsukkerkontroll hos diabetikere som behandles med insulin eller perorale antidiabetika.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDyreforsøk har vist teratogen effekt. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Bruk kan gi anoksi hos fosteret. Adrenalin hemmer vanligvis spontane eller oksytocininduserende rier i livmoren hos gravide, og kan forsinke fødselens 2. fase. Ved doser som er såpass høye at rier reduseres, kan adrenalin gi en langvarig periode med uterusatoni med blødning. Bør derfor ikke brukes under fødselens 2. fase.
AmmingSkilles ut i morsmelk. Amming skal unngås.
FertilitetIngen data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerOverdosering eller utilsiktet i.v. administrering kan gi alvorlig hypertensjon. Dette kan resultere i cerebrale, kardiale- eller vaskulære hendelser med potensielt dødelig resultat (hjerneblødning, dysrytmier som forbigående bradykardi etterfulgt av takykardi som kan føre til arytmi, myokardnekrose, akutt lungeødem, nedsatt nyrefunksjon/nyresvikt).
BehandlingEffekten av adrenalin kan motvirkes, avhengig av pasientens tilstand, ved administrering av hurtigvirkende vasodilatatorer, hurtigvirkende alfablokkere (f.eks. fentolamin), eller betablokkere (f.eks. propranolol). Imidlertid, pga. kort t1/2 av adrenalin, er det ikke alltid nødvendig med behandling med disse legemidlene. Ved langvarig hypotensiv reaksjon, kan det være nødvendig med administrering av et annet karkontraherende middel (vasopressor), slik som noradrenalin.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeSympatomimetisk legemiddel med effekt på både alfa- og betaadrenerge reseptorer. Gir økt hjertefrekvens og kontraksjonskraft, kutan vasokonstriksjon og bronkodilatasjon. Ved høyere doser resulterer stimulering av perifere alfareseptorer i en økning i perifer motstand og blodtrykk.
ProteinbindingCa. 50%.
FordelingDistribueres raskt inn i hjerte, milt, flere kjertelvev og til adrenerge nerver. Passerer placenta.
HalveringstidCa. 2-3 minutter etter i.v. administrering.
MetabolismeInaktiveres raskt, primært i lever av COMT og MAO.
UtskillelsePrimært som metabolitter i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i aluminiumsposen for å beskytte mot lys og oksygen. Må brukes umiddelbart etter åpning.

 

Pakninger, priser og refusjon

Adrenalin Aguettant, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon1 Pris (kr)2 R.gr.3
0,1 mg/ml 10 × 10 ml (ferdigfylt sprøyte)
451478
- 1 622,40 C
1 mg/ml 10 × 5 ml (ferdigfylt sprøyte)
583181
- 3 464,30 C

1Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

2Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Adrenalin Aguettant INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Adrenalin Aguettant INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 1 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: 27.11.2020

Ferdigfylt sprøyte 1 mg/ml: 19.06.2020


Sist endret: 28.01.2021
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)