Adrenalin Aguettant

Aguettant


Adrenergikum.

C01C A24 (Adrenalin)



INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte 0,1 mg/ml: 1 ml inneh.: Adrenalintartrat tilsv. adrenalin 0,1 mg, natriumklorid, saltsyre/natriumhydroksid (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker. pH 3-3,4. Osmolaritet: 270-300 mosmol/liter.


Indikasjoner

Kardiopulmonal gjenoppliving. Akutt anafylaksi hos voksne.

Dosering

I.v. adrenalin bør kun administreres av personell rutinert i bruk og titrering av vasopressorer i klinisk praksis.
Kardiopulmonal gjenoppliving: Voksne: 10 ml (1 mg) ved i.v. eller intraossøs administrering, gjentas hvert 3.-5. minutt inntil spontan sirkulasjon har returnert. Endotrakeal bruk bør kun vurderes som siste utvei, i en dose på 20-25 ml (2-2,5 mg), hvis ingen annen administreringsvei er tilgjengelig. Ved hjertestans etter hjertekirurgi skal preparatet gis i.v. i doser på 0,5 ml eller 1 ml (50 µg eller 100 µg) svært forsiktig og titrert til respons. Barn og ungdom: I.v. eller intraossøs administrering (kun hos barn >5 kg): 0,1 ml/kg (10 µg/kg) opptil en maks. enkeltdose på 10 ml (1 mg), gjentas hvert 3.-5. minutt inntil spontan sirkulasjon har returnert. Endotrakeal bruk (uavhengig av vekt) bør kun vurderes som en siste utvei i en dose på 1 ml/kg (100 µg/kg) opptil en maks. enkeltdose på 25 ml (2,5 mg) hvis ingen annen administreringsvei er tilgjengelig.
Akutt anafylaksi: Voksne: Titrer i.v. adrenalin ved bruk av bolusdoser på 0,5 ml (0,05 mg) iht. respons. Preparatet er ikke anbefalt for i.m. bruk ved akutt anafylaksi. For i.m. administrering, bør en oppløsning på 1 mg/ml brukes.
Spesielle pasientgrupper: Nyfødte og barn <5 kg: Bør ikke brukes i.v. eller intraossøst, da det ikke er hensiktsmessig å gi preparatet i doser <0,5 ml.
Tilberedning/Håndtering: Skal ikke blandes med andre legemidler, pga. manglende data. Den ferdigfylte sprøyten skal kun brukes til én pasient. Kun klar, fargeløs oppløsning fri for partikler eller presipitater skal brukes. For nærmere informasjon, se pakningsvedlegget.
Administrering: Til i.v., intraossøs eller endotrakeal bruk. I.v. adrenalin bør kun gis av personell rutinert i bruk og titrering av vasopressorer i klinisk praksis.

Kontraindikasjoner

Kjent overfølsomhet for hjelpestoffene, der alternativt adrenalinpreparat eller alternativ vasopressor er tilgjengelig.

Forsiktighetsregler

Indisert for akutt behandling. Medisinsk tilsyn er nødvendig etter administrering. Ved behandling av anafylaksi og hos andre pasienter med spontan sirkulasjon, kan adrenalin gitt i.v. forårsake livstruende hypertensjon, takykardi, arytmier og myokardiskemi. Pasienter som får adrenalin i.v. trenger, som et minimum, kontinuerlig overvåkning av EKG, pulsoksymetri og hyppig blodtrykksmåling. Toksisitetsrisikoen øker ved: Hypertyreose, hypertensjon, strukturell hjertesykdom, hjertearytmier, alvorlig obstruktiv kardiomyopati, koronarinsuffisiens, feokromocytom, hypokalemi, hyperkalsemi, alvorlig nedsatt nyrefunksjon, cerebrovaskulær sykdom, organisk hjerneskade eller arteriosklerose, samtidig bruk av MAO-hemmere, samtidig bruk av legemidler med additive effekter, eller legemidler som sensibiliserer virkningen av sympatomimetiske midler på hjertet. Langvarig bruk av adrenalin kan gi alvorlig metabolsk acidose pga. forhøyede blodkonsentrasjoner av melkesyre. Adrenalin kan øke intraokulært trykk hos pasienter med trangvinkelglaukom. Brukes med forsiktighet hos pasienter med prostatahyperplasi med urinretensjon. Adrenalin kan forårsake eller forverre hyperglykemi, og blodsukkeret bør overvåkes, særlig hos diabetikere. Bør brukes med forsiktighet hos eldre. Bør ikke brukes under fødselens 2. fase. Hjelpestoffer: Inneholder 35,4 mg natrium pr. sprøyte, tilsv. 1,77 % av WHOs anbefalte maks. daglige inntak av natrium på 2 g for en voksen.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Flyktig halogenanestesi: Alvorlig ventrikulær arytmi (økning av kardial eksitabilitet). Imipramin antidepressiv: Paroksysmal hypertensjon med mulighet for arytmi (hemmer opptak av sympatomimetika i sympatiske fibre). Antidepressiver med serotonerge og adrenerge effekter: Paroksysmal hypertensjon med mulighet for arytmi (hemmer opptak av sympatomimetika i sympatiske fibre). Sympatomimetika: Samtidig bruk av andre sympatomimetika kan øke toksisiteten pga. mulige additive effekter. Ikke-selektive MAO-hemmere: Økt vasokonstriktoreffekt av adrenalin, vanligvis moderat. Selektive MAO-A-hemmere, linezolid (ved ekstrapolering fra ikke-selektive MAO-hemmere): Fare for forverring av vasokonstriktoreffekt. Alfablokkere: Hemmer vasokonstriksjons- og hypertensjonseffekten av adrenalin, og øker risiko for hypotensjon og takykardi. Betablokkere: Alvorlig hypertensjon og refleksbradykardi kan skje med ikke-kardioselektive betablokkere. Betablokkere, spesielt ikke-kardioselektive, motvirker også den kardiale- og bronkodilaterende effekten av adrenalin. Insulin eller perorale antidiabetika: Adrenalinindusert hyperglykemi kan føre til tap av blodsukkerkontroll hos diabetikere som behandles med insulin eller perorale antidiabetika.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Dyreforsøk har vist teratogen effekt. Bør bare brukes under graviditet hvis potensiell fordel oppveier mulig risiko for fosteret. Kan gi anoksi i fosteret. Adrenalin hemmer vanligvis spontane eller oksytocininduserende rier i livmoren hos gravide, og kan forsinke fødselens 2. fase. Ved doser som er såpass høye at rier reduseres, kan adrenalin gi en langvarig periode med uterusatoni med blødning. Bør ikke brukes under fødselens 2. fase.
Amming: Går over i morsmelk. Amming bør unngås.
Fertilitet: Ingen data.

 

Bivirkninger

OrganklasseBivirkning
Gastrointestinale
Ukjent frekvensKvalme, oppkast
Generelle
Ukjent frekvensNekrose på injeksjonsstedet1, svakhet, svetting
Hjerte
Ukjent frekvensAkutt hjerteinfarkt2, akutte anginaanfall2, hjerterytmeforstyrrelser (sinustakykardi, ventrikkelflimmer/hjertestans)2, palpitasjoner, takotsubo-kardiomyopati (stressindusert kardiomyopati), takykardi
Kar
Ukjent frekvensHypertensjon (med risiko for hjerneblødning)2, kalde ekstremiteter, pallor, vasokonstriksjon (f.eks. i hud, ekstremiteter eller nyrer)2
Luftveier
Ukjent frekvensDyspné
Nevrologiske
Ukjent frekvensHodepine, svimmelhet, synkope, tremor
Psykiske
Ukjent frekvensAngst, frykt, hallusinasjon, nervøsitet
Stoffskifte/ernæring
Ukjent frekvensHyperglykemi, hypokalemi, metabolsk acidose
Øye
Ukjent frekvensMydriasis
FrekvensBivirkning
Ukjent frekvens
GastrointestinaleKvalme, oppkast
GenerelleNekrose på injeksjonsstedet1, svakhet, svetting
HjerteAkutt hjerteinfarkt2, akutte anginaanfall2, hjerterytmeforstyrrelser (sinustakykardi, ventrikkelflimmer/hjertestans)2, palpitasjoner, takotsubo-kardiomyopati (stressindusert kardiomyopati), takykardi
KarHypertensjon (med risiko for hjerneblødning)2, kalde ekstremiteter, pallor, vasokonstriksjon (f.eks. i hud, ekstremiteter eller nyrer)2
LuftveierDyspné
NevrologiskeHodepine, svimmelhet, synkope, tremor
PsykiskeAngst, frykt, hallusinasjon, nervøsitet
Stoffskifte/ernæringHyperglykemi, hypokalemi, metabolsk acidose
ØyeMydriasis

1Ved gjentatte lokale injeksjoner pga. vaskulær innsnevring.

2Ved høye doser eller pasienter som er følsomme overfor adrenalin.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Overdosering eller utilsiktet i.v. administrering kan gi alvorlig hypertensjon. Dette kan resultere i cerebrale, kardiale- eller vaskulære hendelser med potensielt dødelig resultat (hjerneblødning, dysrytmier som forbigående bradykardi etterfulgt av takykardi som kan føre til arytmi, myokard nekrose, akutt lungeødem, nyresvikt).
Behandling: Effekten av adrenalin kan motvirkes, avhengig av pasientens tilstand, ved administrering av hurtigvirkende vasodilatatorer, hurtigvirkende alfablokkere (f.eks. fentolamin), eller betablokkere (f.eks. propranolol). Imidlertid, grunnet kort t1/2 av adrenalin, er det ikke alltid nødvendig med behandling med disse legemidlene. Ved langvarig hypotensiv reaksjon, kan det være nødvendig med administrering av et annet karkontraherende middel, slik som noradrenalin.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Sympatomimetisk legemiddel med effekt på både alfa- og betaadrenerge reseptorer. Gir økt hjertefrekvens og kontraksjonskraft, kutan vasokonstriksjon og bronkodilatasjon.
Proteinbinding: Ca. 50%.
Fordeling: Distribueres raskt inn i hjerte, milt, flere kjertelvev og til adrenerge nerver. Passerer placenta.
Halveringstid: Ca. 2-3 minutter etter i.v. administrering.
Metabolisme: Inaktiveres raskt, primært i lever av COMT og MAO.
Utskillelse: Primært som metabolitter i urin.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke fryses. Oppbevares i aluminiumsposen for beskyttelse mot lys og oksygen. Må brukes umiddelbart etter åpning.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Adrenalin Aguettant, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning i ferdigfylt sprøyte:

StyrkePakning
Varenr.
SPC1Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3R.gr.4
0,1 mg/ml10 × 10 ml (ferdigfylt sprøyte)
446688
-
-
1894,90C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 28.09.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01.09.2020