Adenuric

Menarini


Hemmer av urinsyreproduksjonen.

M04A A03 (Febuksostat)TABLETTER, filmdrasjerte 80 mg og 120 mg: Hver tablett inneh.: Febuksostat 80 mg, resp. 120 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Gult jernoksid (E 172), titandioksid (E 171).


Indikasjoner

Voksne: Begge styrker: Behandling av kronisk hyperurikemi der uratavsetninger allerede har oppstått (inkl. tidligere eller nåværende tofus og/eller urinsyregikt). 120 mg: Forebygging og behandling av hyperurikemi hos voksne som mottar kjemoterapi for hematologisk malignitet med middels-til-høy risiko for tumorlysesyndrom (TLS).

Dosering

Urinsyregikt: Anbefalt dose 80 mg 1 gang daglig. Ved serumurinsyre >6 mg/dl (357 μmol/liter) etter 2-4 uker, kan 120 mg 1 gang daglig vurderes. Urinsyrenivået kan re-testes allerede etter 2 uker. Målet er å redusere og opprettholde urinsyrenivå <6 mg/dl (357 μmol/liter). Profylakse mot oppblussing av urinsyregikt anbefales i minst 6 måneder.
Tumorlysesyndrom: Anbefalt dose 120 mg 1 gang daglig. Behandling bør igangsettes 2 dager før oppstart av kjemoterapi og vare i minst 7 dager. Kan forlenges i inntil 9 dager dersom klinisk vurdering av kjemoterapiens varighet tilsier det.
Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Effekt og sikkerhet er ikke undersøkt ved kraftig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Nedsatt nyrefunksjon: Effekt og sikkerhet er ikke fullstendig undersøkt ved kraftig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt). Ingen dosejustering ved lett eller moderat nedsatt nyrefunksjon. Eldre: Ingen dosejustering.
Administrering: Tas med eller uten mat. Tabletter 80 mg: Kan deles for å lette svelging (delestrek).

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Hjerte/kar: Ikke anbefalt ved iskemisk hjertesykdom eller hjertesvikt. Høyere insidens av kardiovaskulære hendelser er sett, uten påvist årsakssammenheng. Ved behandling av TLS bør hjertefunksjon monitoreres etter klinisk bilde. Allergi/overfølsomhet: Sjeldne, alvorlige allergiske-/overfølsomhetsreaksjoner, inkl. Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse (TEN) og akutt anafylatisk sjokk, er rapportert, vanligvis i løpet av 1. behandlingsmåned. Nedsatt nyrefunksjon og/eller tidligere overfølsomhet for allopurinol er rapportert for noen av tilfellene. Overfølsomhetsreaksjonene var i noen tilfeller forbundet med feber, hematologisk, nyre- eller leverpåvirkning. Behandlingen bør seponeres omgående og skal ikke gjenopptas. Akutte urinsyregiktanfall: Behandlingen bør ikke startes før akutt fase er gått over. Ved oppstart anbefales NSAID eller kolkisin som profylakse mot oppblussing i minst 6 måneder. Ved oppblussing under behandlingen, bør febuksostat ikke seponeres. Xantinavsetning: Ved svært forhøyet uratdannelse (f.eks. malign sykdom og behandling av denne, Lesch-Nyhan-syndrom), kan xantinnivået i urinen i sjeldne tilfeller øke så mye at avsetninger i urinveiene forekommer. Pga. manglende erfaring anbefales ikke bruk ved Lesch-Nyhan-syndrom. Annet: Anbefales ikke til organtransplanterte pga. manglende erfaring. Lette leverfunksjonsforstyrrelser er sett, og leverfunksjonsprøver anbefales før oppstart og deretter basert på klinisk vurdering. Forsiktighet anbefales ved endret thyreoideafunksjon. Hjelpestoffer: Bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Merkaptopurin/azatioprin: Pga. febuksostats virkningsmekanisme anbefales ikke samtidig bruk. Interaksjonsstudier av febuksostat og cytotoksisk kjemoterapi er ikke utført. Rosiglitazon/CYP2C8-substrater: Samtidig bruk av rosiglitazon eller andre CYP2C8-substrater forventes ikke å kreve dosejustering. Teofyllin: Febuksostat 80 mg kan brukes samtidig med teofyllin uten risiko for økende teofyllinnivå i plasma. Naproksen og andre glukuronideringshemmere: Kan tas samtidig med naproksen uten at dosejustering er nødvendig. Glukuronideringsinduktorer: Overvåkning av serumurinsyrenivå anbefales 1-2 uker etter behandlingsstart med en potent induktor av glukuronidering. Kolkisin/indometacin/hydroklortiazid/warfarin: Kan gis samtidig med kolkisin, indometacin eller hydroklortiazid uten dosejustering. Dosejustering av warfarin ikke nødvendig. Desipramin/CYP2D6-substrater: Samtidig bruk av CYP2D6-substrater forventes ikke å kreve dosejustering. Antacida: Kan tas uten hensyn til bruk av antacida.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Bør ikke brukes under graviditet.
Amming: Bør ikke brukes under amming.
Fertilitet: Ukjent effekt.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Sjeldne Pancytopeni, trombocytopeni
Endokrine
Mindre vanlige Økt TSH i blod
Gastrointestinale
Vanlige Diaré, kvalme
Mindre vanlige Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinalt ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, hyppig avføring, munntørrhet, oppkast
Sjeldne Pankreatitt, sår i munnen
Generelle
Vanlige Ødem
Mindre vanlige Brystsmerte, brystubehag, fatigue
Sjeldne Tørste
Hjerte
Mindre vanlige Atrieflimmer, EKG-forandringer, palpitasjoner, sinustakykardi, venstre grenblokk
Sjeldne Plutselig hjertedød
Hud
Vanlige Utslett (inkl. ulike typer utslett rapportert med lavere frekvens)
Mindre vanlige Dermatitt, hudlesjon, hudmisfarging, kløe, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett, petekkier, urticaria
Sjeldne Alopesi, angioødem, DRESS, eksfoliativt utslett, erytem, erytematøst utslett, follikulært utslett, generalisert utslett (alvorlig), hyperhidrose, kløende utslett, morbilliformt utslett, pustuløst utslett, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, vesikuløst utslett
Immunsystemet
Sjeldne Anafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet
Kar
Mindre vanlige Flushing, hetetokter, hypertensjon, indre blødning
Kjønnsorganer/bryst
Mindre vanlige Erektil dysfunksjon
Lever/galle
Vanlige Unormal leverfunksjon
Mindre vanlige Gallestein
Sjeldne Gulsott, hepatitt, leverskade
Luftveier
Mindre vanlige Bronkitt, dyspné, hoste, øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet
Mindre vanlige Artralgi, artritt, bursitt, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, myalgi
Sjeldne Leddstivhet, muskel-skjelettstivhet, rabdomyolyse
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Mindre vanlige Hemiparese, hypoestesi, hyposmi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Hematuri, nyrestein, nyresvikt, pollakisuri, proteinuri
Sjeldne Pollakisuri, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske
Mindre vanlige Insomni, redusert libido
Sjeldne Nervøsitet
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Oppblussing av urinsyregikt
Mindre vanlige Diabetes mellitus, hyperlipidemi, redusert appetitt, økt vekt
Sjeldne Anoreksi, redusert vekt, økt appetitt
Undersøkelser
Mindre vanlige Redusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert lymfocyttall, økt LDH, økt amylase, økt kalium i blod, økt karbamid i blod, økt kolesterol i blod, økt kreatin i blod, økt kreatinin i blod, økte triglyserider
Sjeldne Forlenget APTT, redusert antall røde blodceller, økt ALP, økt blodglukose
Øre
Sjeldne Tinnitus
Øye
Sjeldne Tåkesyn
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Diaré, kvalme
Generelle Ødem
Hud Utslett (inkl. ulike typer utslett rapportert med lavere frekvens)
Lever/galle Unormal leverfunksjon
Nevrologiske Hodepine
Stoffskifte/ernæring Oppblussing av urinsyregikt
Mindre vanlige
Endokrine Økt TSH i blod
Gastrointestinale Abdominal distensjon, abdominalsmerte, dyspepsi, flatulens, forstoppelse, gastrointestinalt ubehag, gastroøsofageal reflukssykdom, hyppig avføring, munntørrhet, oppkast
Generelle Brystsmerte, brystubehag, fatigue
Hjerte Atrieflimmer, EKG-forandringer, palpitasjoner, sinustakykardi, venstre grenblokk
Hud Dermatitt, hudlesjon, hudmisfarging, kløe, makulopapuløst utslett, makuløst utslett, papuløst utslett, petekkier, urticaria
Kar Flushing, hetetokter, hypertensjon, indre blødning
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon
Lever/galle Gallestein
Luftveier Bronkitt, dyspné, hoste, øvre luftveisinfeksjon
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, artritt, bursitt, muskel-skjelettsmerter, muskelkramper, muskelspenning, muskelsvakhet, myalgi
Nevrologiske Hemiparese, hypoestesi, hyposmi, parestesi, smaksforstyrrelse, somnolens, svimmelhet
Nyre/urinveier Hematuri, nyrestein, nyresvikt, pollakisuri, proteinuri
Psykiske Insomni, redusert libido
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus, hyperlipidemi, redusert appetitt, økt vekt
Undersøkelser Redusert antall hvite blodceller, redusert blodplatetall, redusert hematokrit, redusert hemoglobin, redusert lymfocyttall, økt LDH, økt amylase, økt kalium i blod, økt karbamid i blod, økt kolesterol i blod, økt kreatin i blod, økt kreatinin i blod, økte triglyserider
Sjeldne
Blod/lymfe Pancytopeni, trombocytopeni
Gastrointestinale Pankreatitt, sår i munnen
Generelle Tørste
Hjerte Plutselig hjertedød
Hud Alopesi, angioødem, DRESS, eksfoliativt utslett, erytem, erytematøst utslett, follikulært utslett, generalisert utslett (alvorlig), hyperhidrose, kløende utslett, morbilliformt utslett, pustuløst utslett, Stevens-Johnsons syndrom, toksisk epidermal nekrolyse, vesikuløst utslett
Immunsystemet Anafylaktisk reaksjon, legemiddeloverfølsomhet
Lever/galle Gulsott, hepatitt, leverskade
Muskel-skjelettsystemet Leddstivhet, muskel-skjelettstivhet, rabdomyolyse
Nyre/urinveier Pollakisuri, tubulointerstitiell nefritt
Psykiske Nervøsitet
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, redusert vekt, økt appetitt
Undersøkelser Forlenget APTT, redusert antall røde blodceller, økt ALP, økt blodglukose
Øre Tinnitus
Øye Tåkesyn

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Behandling: Symptomatisk og støttende.

Egenskaper

Klassifisering: Potent, ikke-purinselektiv xantinoksidase-hemmer (XO-hemmer).
Virkningsmekanisme: Reduserer urinsyrenivå i serum ved selektiv hemming av XO.
Absorpsjon: Raskt (Tmax 1-1,5 timer). Biotilgjengelighet minst 84%. Etter enkle eller gjentatte doser på 80 og 120 mg 1 gang daglig, er Cmax hhv. ca. 2,8-3,2 μg/ml og 5-5,3 μg/ml.
Proteinbinding: Ca. 99,2% (primært albumin). For aktive metabolitter: Ca. 82-91%.
Fordeling: VSS/F 29-75 liter.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 5-8 timer.
Metabolisme: Konjugering via UGT og oksidering via CYP450.
Utskillelse: Via lever og nyrer. Ca. 45% via feces.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Adenuric, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
80 mg 28 stk. (blister)
168329
Blå resept
Byttegruppe
360,10 C
84 stk. (blister)
501374
Blå resept
-
862,10 C
120 mg 28 stk. (blister)
101845
Blå resept
Byttegruppe
377,80 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 03.06.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.08.2019