Guanylatsyklasestimulator.

C02K X05 (Riociguat)Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg, 1 mg, 1,5 mg, 2 mg og 2,5 mg: Hver tablett inneh.: Riociguat 0,5 mg, resp. 1 mg, 1,5 mg, 2 mg og 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Fargestoff: Alle styrker: Titandioksid (E 171). 1 mg og 1,5 mg: Gult jernoksid (E 172). 2 mg og 2,5 mg: Rødt og gult jernoksid (E 172).


Indikasjoner

Pulmonal hypertensjon som følge av kronisk lungeemboli (CTEPH): Behandling av voksne i WHO funksjonsklasse II-III med inoperabel CTEPH, eller vedvarende/tilbakevendende CTEPH etter kirurgi, for å forbedre fysisk kapasitet. Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH): Voksne: Som monoterapi eller i kombinasjon med endotelinreseptorantagonist, til behandling av PAH i WHO funksjonsklasse II-III for å forbedre fysisk kapasitet. Effekt er vist ved PAH som inkl. etiologier med idiopatisk eller arvelig PAH, eller PAH forbundet med bindevevssykdom. Barn og ungdom <18 år (≥50 kg): Behandling av PAH i WHO funksjonsklasse II-III, i kombinasjon med endotelinreseptorantagonist.
De regionale helseforetakenes anbefalinger

Pulmonal arteriell hypertensjon (PAH)

Lenke til helseforetakenes anbefalinger betyr ikke at det er inngått en avtale om bruk av legemidlet, men at legemidlet står nevnt i anbefalingen. Avtaleteksten bør konsulteres før forskrivning.


Dosering

Behandling skal kun initieres og overvåkes av lege med erfaring i behandling av CTEPH/PAH.
Startdose
Anbefalt startdose er 1 mg 3 ganger daglig med ca. 6-8 timers mellomrom i 2 uker.
Dosetitrering
Voksne: Ved systolisk blodtrykk ≥95 mm Hg og ingen tegn/symptomer på hypotensjon, økes dosen med 0,5 mg 3 ganger daglig hver 2. uke til maks. 2,5 mg 3 ganger daglig. Hos noen PAH-pasienter kan tilstrekkelig respons på 6 minutters gangtest (6MWD) nås ved 1,5 mg 3 ganger daglig. Ved systolisk blodtrykk <95 mm Hg og ingen tegn/symptomer på hypotensjon, opprettholdes dosen. Ved systolisk blodtrykk <95 mm Hg under titreringsfasen og tegn/symptomer på hypotensjon, skal dosen reduseres med 0,5 mg 3 ganger daglig. Barn og ungdom 6 til <18 år (≥50 kg): Dosen titreres basert på systolisk blodtrykk og generell tolerabilitet, etter legens skjønn. Ved systolisk blodtrykk ≥90 mm Hg for aldersgruppen 6 til <12 år eller ≥95 mm Hg for aldersgruppen 12 til <18 år, uten tegn/symptomer på hypotensjon, økes dosen med 0,5 mg hver 2. uke til maksdosen 2,5 mg 3 ganger daglig. Hvis systolisk blodtrykk faller under disse verdiene, skal dosen opprettholdes forutsatt at pasienten ikke viser tegn/symptomer på hypotensjon. Hvis systolisk blodtrykk på noe tidspunkt under opptitreringsfasen faller under disse verdiene, eller ved tegn/symptomer på hypotensjon, skal dosen reduseres med 0,5 mg 3 ganger daglig.
Vedlikeholdsdose
Etablert individuell dose opprettholdes, med mindre tegn/symptomer på hypotensjon oppstår. Maks. total daglig dose er 7,5 mg, dvs. 2,5 mg 3 ganger daglig for voksne og barn/ungdom ≥50 kg. Hvis dosen ikke tolereres, skal dosereduksjon vurderes.
Bytte mellom PDE5‑hemmere og riociguat
Sildenafil skal seponeres minst 24 timer før og tadalafil minst 48 timer (72 timer hos barn) før administrering av riociguat. Riociguat skal seponeres minst 24 timer før administrering av PDE5‑hemmer. Etter ethvert bytte anbefales overvåkning for tegn/symptomer på hypotensjon.
Samtidig bruk av sterke multi pathway-hemmere av CYP og P-gp/BCPR
Økt eksponering for riociguat ved samtidig bruk. For å redusere hypotensjonsrisikoen, vurder dose på 0,5 mg 3 ganger daglig ved oppstart hos pasienter som får stabile doser av sterke multi pathway-hemmere av CYP (spesielt CYP1A1 og CYP3A4) og P-gp/BCPR, som azolantimykotika eller hiv-proteasehemmere. Pasienten overvåkes for tegn/symptomer på hypotensjon ved behandlingsstart og under behandling. Ved tegn/symptomer på hypotensjon skal dosereduksjon vurderes ved doser ≥1 mg. Ingen data finnes for barn som får systemisk behandling.
SeponeringHvis behandlingen må avbrytes i ≥3 dager, skal den gjenopptas med 1 mg 3 ganger daglig i 2 uker, og fortsettes med dosetitreringsregimet som beskrevet over.
Glemt dose Ved glemt dose skal behandlingen fortsettes med neste dose som planlagt.
Spesielle pasientgrupper
  • Nedsatt leverfunksjon: Kontraindisert ved alvorlig nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh C). Ved moderat nedsatt leverfunksjon (Child-Pugh B) er det vist økt eksponering, og spesiell forsiktighet skal utvises under dosetitrering. Ingen data finnes for barn med nedsatt leverfunksjon.
  • Nedsatt nyrefunksjon: Anbefales ikke ved alvorlig nedsatt nyrefunksjon (ClCR <30 ml/minutt) og til dialysepasienter, pga. begrensede/manglende data. Ved lett og moderat nedsatt nyrefunksjon (ClCR <80‑30 ml/minutt) er det vist økt serumkonsentrasjon. Økt risiko for hypotensjon ved nedsatt nyrefunksjon, og spesiell forsiktighet skal utvises under dosetitrering. Ingen data finnes for barn med nedsatt nyrefunksjon.
  • Barn og ungdom: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått hos: Barn <6 år (ikke-kliniske data viser uønskede effekter på benvekst), barn 6 til <12 år med PAH med systolisk blodtrykk <90 mm Hg ved behandlingsstart, barn og ungdom 12 til <18 år med PAH med systolisk blodtrykk <95 mm Hg ved behandlingsstart, og barn og ungdom <18 år med CTEPH. Bruk er ikke anbefalt hos disse populasjonene pga. manglende data.
  • Eldre ≥65 år: Økt risiko for hypotensjon. Spesiell forsiktighet skal utvises under dosetitrering.
  • Røykere: Plasmakonsentrasjon hos røykere er redusert, og de skal rådes til å slutte pga. risiko for lavere respons. Doseøkning til maks. daglig dose på 2,5 mg 3 ganger daglig kan være nødvendig. Dosereduksjon kan være nødvendig ved røykeslutt.
Administrering Tas med eller uten mat. Ved tendens til hypotensjon anbefales det ikke å veksle mellom inntak med og uten mat, da maks. plasmanivå ved faste er økt sammenlignet med inntak med mat. Ved svelgeproblemer kan tablettene knuses og blandes med vann eller bløt mat (f.eks. eplemos) rett før bruk.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Samtidig bruk av PDE5‑hemmere (f.eks. sildenafil, tadalafil, vardenafil). Alvorlig nedsatt leverfunksjon. Graviditet. Samtidig bruk av nitrat eller nitrogenoksiddonor (f.eks. amylnitritt), inkl. narkotiske stoffer kalt «poppers». Samtidig bruk av andre oppløselige guanylatsyklasestimulatorer. Behandlingsstart hos barn 6 til <12 år med systolisk blodtrykk <90 mm Hg og pasienter ≥12 år med systolisk blodtrykk <95 mm Hg. Pulmonal hypertensjon assosiert med idiopatisk interstitiell pneumoni (PH-IIP).

Forsiktighetsregler

Preparatet er hovedsakelig undersøkt ved idiopatisk eller arvelig PAH og PAH assosiert med bindevevssykdom, og anbefales ikke ved andre former for PAH. Ved CTEPH foretrekkes pulmonal endarterektomi som behandling, pga. kurativ mulighet. Lege med ekspertkompetanse skal vurdere muligheten for inngrep før riociguatbehandling. Pulmonal venookklusiv sykdom (PVOD): Pulmonale vasodilatatorer kan ved PVOD gi signifikant forverring av kardiovaskulær tilstand. Riociguat anbefales derfor ikke. Ved tegn på lungeødem skal mulighet for assosiert PVOD vurderes, og riociguat seponeres. Blødning fra luftveier: Ved pulmonal hypertensjon er sannsynlighet for blødning fra luftveiene økt, spesielt ved behandling med antikoagulanter. Nøye overvåkning anbefales ved bruk av antikoagulanter. Risiko for alvorlig eller dødelig blødning kan være ytterligere økt under riociguatbehandling, spesielt når risikofaktorer er tilstede, som nylige episoder av alvorlig hemoptyse, inkl. episoder som håndteres gjennom bronkialarterieembolisering. Skal unngås ved tidligere alvorlig hemoptyse eller tidligere bronkialarterieembolisering. Ved blødning fra luftveiene skal nytte/risiko vurderes regelmessig ved fortsatt behandling. Hypotensjon: Har vasodilatoriske egenskaper som kan gi redusert blodtrykk. Før forskrivning skal det nøye vurderes om ev. underliggende tilstander kan påvirkes negativt av vasodilatoriske effekter (f.eks. ved behandling med antihypertensiver eller ved hvilende hypotensjon, hypovolemi, alvorlig venstre ventrikkel utløpsobstruksjon eller autonom dysfunksjon). Eldre >65 år har økt risiko for hypotensjon og forsiktighet må utvises. Nedsatt leverfunksjon: Ingen erfaring med bruk ved forhøyede leveraminotransferaser eller direkte bilirubin (hhv. >3 × ULN og >2 × ULN) før behandlingsstart. Bruk anbefales ikke. Hjelpestoffer: Inneholder laktose og bør ikke brukes ved galaktoseintoleranse, total laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon. Inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose, dvs. praktisk talt natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Moderat påvirkning. Svimmelhet er sett. Pasienter skal være oppmerksomme på hvordan de reagerer på legemidlet før bruk av kjøretøy eller maskiner.

Interaksjoner

Samtidig bruk med sterke multi pathway-hemmere av CYP450 og P‑gp/BCRP øker riociguateksponeringen markant. Nytte/risiko, dosereduksjon og overvåkning skal vurderes før forskrivning til pasienter som får stabile doser av sterke multi pathway-hemmere, se Dosering. Oppstart med sterke multi pathway-hemmere av CYP og P-gp/BCRP anbefales ikke ved stabile riociguatdoser pga. begrensede data. Alternativ behandling bør vurderes. Samtidig bruk med sterke CYP1A1‑hemmere og sterke P‑gp-/BCRP-hemmere (som ciklosporin A) kan øke riociguateksponeringen og skal brukes med forsiktighet. Blodtrykk skal overvåkes og dosereduksjon av riociguat vurderes. UGT1A1- og 1A9-hemmere kan gi økt eksponering for farmakologisk aktiv riociguatmetabolitt M-1. Anbefaling for dosetitrering skal følges ved samtidig bruk. Riociguat viser redusert oppløselighet ved nøytral pH kontra lav pH. Samtidig bruk av legemidler som øker øvre gastrointestinal pH, kan gi lavere oral biotilgjengelighet. Samtidig bruk av syrenøytraliserende aluminiumhydroksid/magnesiumhydroksid reduserer riociguats gjennomsnittlige AUC og Cmax, og skal derfor tas >2 timer før eller 1 time etter riociguat. Bosentan reduserer plasmakonsentrasjon av riociguat hos PAH‑pasienter med 27%. Anbefaling for dosetitrering skal følges ved samtidig bruk. Samtidig bruk med sterke CYP3A4‑induktorer kan gi redusert plasmakonsentrasjon av riociguat. Anbefaling for dosetitrering skal følges ved samtidig bruk. Interaksjon ved samtidig bruk av legemidler som hovedsakelig utskilles via CYP1A1‑mediert biotransformasjon, som erlotinib eller granisetron, kan ikke utelukkes. Ved røyking reduseres riociguateksponeringen med 50-60%, og pasienter bør rådes til å slutte.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetKontraindisert. Fertile kvinner må bruke sikker prevensjon under behandling. Dyrestudier har vist reproduksjonstoksisitet og overgang i placenta. Månedlige graviditetstester anbefales.
AmmingDyrestudier indikerer utskillelse i melk. Skal ikke brukes under amming, da risiko for barnet ikke kan utelukkes.
FertilitetDyrestudier har vist vekttap, men ingen effekt på fertilitet. Human relevans er ukjent.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1/10), vanlige (≥1/100 til <1/10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100), sjeldne (≥1/10 000 til <1/1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

SymptomerSe Bivirkninger.
BehandlingStandard støttetiltak etter behov. Kardiovaskulær støtte kan være nødvendig ved uttalt hypotensjon. Forventes ikke å være dialyserbart.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringOppløselig guanylatsyklase (sGC)-stimulator.
VirkningsmekanismeSensibiliserer sGC ved å stabilisere NO-sGC-bindingen. Stimulerer også sGC direkte uavhengig av NO. Dette gjenoppretter NO-sGC-cGMP-banen og gir økt produksjon av cGMP, som signifikant forbedrer pulmonær vaskulær hemodynamikk og økt fysisk kapasitet.
AbsorpsjonBiotilgjengelighet 94%. Absorberes raskt. Tmax: 1‑1,5 timer. Inntak med mat reduserer AUC og Cmax med 35%.
ProteinbindingCa. 95%, hovedsakelig til serumalbumin og α1‑syreglykoprotein.
FordelingVdss: Ca. 30 liter (barn og ungdom 26 liter).
HalveringstidCa. 12 timer (barn og ungdom 8,24 timer). Systemisk clearance: Ca. 3‑6 liter/time.
MetabolismeVoksne: N‑demetylering katalysert av CYP1A1, CYP3A4, CYP3A5 og CYP2J2 er hovedmekanismen. CYP1A1 katalyserer dannelsen av hovedmetabolitten i lever og lunger, og induseres av polysykliske aromatiske hydrokarboner (finnes f.eks. i sigarettrøyk).
UtskillelseModersubstans og metabolitter utskilles renalt (33-45%) og via galle/feces (48-59%). Ca. 4-19% av dosen utskilles uendret via nyrene. Ca. 9-44% av dosen finnes uendret i feces.

 

Pakninger, priser og refusjon

Adempas, TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
0,5 mg 42 stk. (blister)
541846

H-resept

14 729,90 C
1 mg 42 stk. (blister)
112191

H-resept

14 729,90 C
84 stk. (blister)
069347

H-resept

29 423,60 C
1,5 mg 42 stk. (blister)
561780

H-resept

14 729,90 C
2 mg 42 stk. (blister)
165799

H-resept

14 729,90 C
84 stk. (blister)
485304

H-resept

29 423,60 C
2,5 mg 42 stk. (blister)
415368

H-resept

14 729,90 C
84 stk. (blister)
164827

H-resept

29 423,60 C

SPC (preparatomtale)

Adempas TABLETTER, filmdrasjerte 0,5 mg

Adempas TABLETTER, filmdrasjerte 1 mg

Adempas TABLETTER, filmdrasjerte 1,5 mg

Adempas TABLETTER, filmdrasjerte 2 mg

Adempas TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.05.2023


Sist endret: 30.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)