Actikerall

Almirall


Middel mot aktinisk keratose.

L01B C52 (Fluorouracil, Salisylsyre)LINIMENT, oppløsning: 1 g inneh.: Fluorouracil (5-FU) 5 mg, salisylsyre 100 mg, dimetylsulfoksid, vannfri etanol, etylacetat, pyroksylin, polybutylmetakrylat, polymetylmetakrylat.


Indikasjoner

Topisk behandling av lett følbare og/eller moderat tykke hyperkeratotiske aktiniske keratoser (grad I/II) hos voksne immunkompetente pasienter. Grad I/II-intensitet basert på 4-punktsskalaen, se Andre opplysninger.

Dosering

Voksne: Påføres hudområder med aktinisk keratose (opptil 25 cm2) 1 gang pr. dag til lesjonene er helt borte eller i opptil maks. 12 uker. Dersom alvorlige bivirkninger forekommer, må påføringshyppigheten reduseres til 3 ganger pr. uke til bivirkningene blir mindre. Hvis hudområder med tynn epidermis behandles, skal linimentet påføres mindre hyppig, og behandlingens forløp må overvåkes oftere. Respons kan sees så tidlig som etter 4 uker og øker over tid. Data er tilgjengelige for behandling i opptil 12 uker. Fullstendig tilheling av lesjon(er) eller optimal terapeutisk effekt vil kanskje ikke være tydelig før opptil 8 uker etter avslutning av behandlingen. Behandling skal fortsette selv om respons ikke sees etter de første 4 ukene. Ved vurdering av alternativer for å behandle tilbakevendende lesjoner bør legen ta i betraktning at effekten av ny behandling med preparatet ikke er studert.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Bruk er ikke relevant, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Oppløsningen skal ikke brukes hvis det forekommer krystaller.
Administrering: Kun til kutan bruk. Det er erfaring med å behandle opptil 10 enkeltlesjoner samtidig. Flere aktiniske keratoser og omliggende hud kan behandles samtidig, dersom behandling av områder foretrekkes. Totalt hudområde som behandles bør ikke overskride 25 cm2 (5×5 cm). Linimentet påføres vha. penselapplikatoren som er forbundet med skrukorken. For å unngå å få for mye oppløsning på penselen bør den tørkes av i flaskehalsen før påføring, men det må være nok til at det dannes en film når det tørker. Området som behandles bør ikke tildekkes etter påføring, og oppløsningen bør få tørke og danne en fast, hvit film over området. Hver gang preparatet påføres på nytt, bør den eksisterende filmen fjernes først ved å trekke den forsiktig av. Varmt vann kan hjelpe med å fjerne filmen. Preparatet bør ikke påføres hud dekket med hår. Dette kan medføre sammenfiltring av hår på det affiserte området. Før påføring på hud dekket med hår bør barbering eller andre egnede hårfjerningsmetoder vurderes. Flasken må lukkes godt etter bruk. Hvis ikke, vil oppløsningen tørke ut raskt og kan ikke lenger brukes på riktig måte.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Preparatet skal ikke komme i kontakt med øyne eller slimhinner. Gravide og ammende. Pasienter med nyresvikt. Samtidig bruk med brivudin, sorivudin og analoger (potente hemmere av det fluorouracil-nedbrytende enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)).

Forsiktighetsregler

Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-enzym: Hemming av, mangel på eller redusert aktivitet av DPD-enzym kan føre til akkumulering av fluorouracil (5-FU). Hvis aktuelt, fastsettes DPD-enzymaktivitet før behandlingsstart med 5-FU eller andre fluoropyrimidiner. Ved DPD-enzymmangel bør det vurderes å teste for forhøyede plasmanivåer for fenytoin, dersom fenytoin tas samtidig med Actikerall. Sensoriske forstyrrelser: Ved sensoriske forstyrrelser (f.eks. diabetes mellitus) er det nødvendig med tett medisinsk overvåkning av behandlingsområdet. Soleksponering: Aktinisk keratose skyldes kronisk UV-skade, og en ev. lokal irritasjon der linimentet er påført, kan forverres ved soleksponering. Pasienten bør få råd om å beskytte huden mot for stor eller kumulativ eksponering, særlig på området som blir aktivt behandlet. Basalcellekarsinom (BCC) og Bowens sykdom: Ingen erfaring med behandling av pasienter med BCC og Bowens sykdom, disse bør derfor ikke behandles med preparatet. Generelt: Preparatet bør ikke brukes på blødende lesjoner. Ingen erfaring med behandling av aktinisk keratose på et område som også er påvirket av en annen hudsykdom, og legen må ta hensyn til at resultatet av behandlingen kan være forskjellig. Linimentet bør ikke komme i kontakt med tekstiler eller akryl (f.eks. badekar av akryl) siden det kan gi permanente flekker. Oppløsningen er lett antennelig og skal holdes borte fra brann eller flammer. Linimentet inneholder dimetylsulfoksid, som kan være irriterende på huden.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Antivirale nukleosidanaloger som brivudin og sorivudin kan føre til en drastisk økning i plasmakonsentrasjoner av 5-FU eller andre fluoropyrimidiner, og dermed gi en økning i toksisitet, pga. enzymet DPD. Det må derfor være et intervall på minst 4 uker mellom bruk av 5-FU og brivudin, sorivudin og analoger. Ved administrering av brivudin og sorivudin (ved et uhell) til pasienter som behandles med 5-FU, må effektive tiltak settes i verk for å redusere 5-FU-toksisitet. Innleggelse på sykehus kan være indisert. Alle nødvendige tiltak for å beskytte mot systemiske infeksjoner og dehydrering må settes i verk. Forhøyede plasmanivåer av fenytoin og symptomer på fenytoinforgiftning er rapportert ved samtidig administrering av systemisk 5-FU og fenytoin, se Forsiktighetsregler. Det er ingen bevis for relevant systemisk absorpsjon av salisylsyre, absorbert salisylsyre kan imidlertid interagere med metotreksat og sulfonylurea.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. 5-FU: Ingen data på bruk av topisk 5-FU hos gravide. Teratogen effekt av systemisk administrert 5-FU er observert hos dyr. Salisylsyre (SA): Kan påvirke resultatet av graviditet hos gnagere på en negativ måte.
Amming: Kontraindisert. Ukjent om 5-FU eller dets metabolitter utskilles i morsmelk etter topisk påføring. En risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Pga. svært begrenset absorpsjon av aktive forbindelser etter topisk påføring er det usannsynlig at preparatet har betydning for fertilitet.

 

Bivirkninger

Mild til moderat irritasjon og inflammasjon på applikasjonsstedet forekom hos de fleste pasienter. I tilfelle alvorlige bivirkninger kan frekvensen for behandlingen reduseres. Reaksjoner på applikasjonsstedet rapporteres hyppig ved behandling, og forventes å forekomme, fordi dette er relatert til den farmakologiske virkningen på huden til virkestoffene 5-FU og salisylsyre. Alvorlige reaksjoner på applikasjonsstedet kan håndteres ved dosereduksjon. Ved blødning avbrytes behandlingen til bivirkningen bedres.
Organklasse Bivirkning
Generelle
Svært vanlige Erytem på applikasjonsstedet, inflammasjon på applikasjonsstedet, irritasjon (inkl. svie) på applikasjonsstedet, kløe på applikasjonsstedet, smerter på applikasjonsstedet
Vanlige Blødning på applikasjonsstedet, erosjon på applikasjonsstedet, skorpedannelse på applikasjonsstedet
Mindre vanlige Dermatitt på applikasjonsstedet, sår på applikasjonsstedet, ødem på applikasjonsstedet
Hud
Vanlige Hudeksfoliasjon
Nevrologiske
Vanlige Hodepine
Øye
Mindre vanlige Kløe i øyet, tørre øyne, økt lakrimasjon
Pga. preparatets svært kraftige mykgjørende effekt på stratum corneum kan det forekomme hvitaktige misfarginger og hudeksfoliasjon, særlig i området rundt den aktiniske keratosen. Pga. salisylsyreinnholdet kan bruk føre til lette tegn på irritasjon, f.eks. dermatitt og kontaktallergiske reaksjoner (kan forekomme i form av kløe, erytem og små blemmer også utenfor applikasjonsområdet) hos forhåndsdisponerte pasienter. Når overflaten til et applikasjonsområde øker (område opptil 25 cm2), kan frekvensen av bivirkninger på applikasjonsstedet øke. Særlig kan frekvensen av dermatitt, skorpe, erosjon, blødning, ødem være svært vanlig, men frekvensen av sår kan være vanlig.
Mild til moderat irritasjon og inflammasjon på applikasjonsstedet forekom hos de fleste pasienter. I tilfelle alvorlige bivirkninger kan frekvensen for behandlingen reduseres. Reaksjoner på applikasjonsstedet rapporteres hyppig ved behandling, og forventes å forekomme, fordi dette er relatert til den farmakologiske virkningen på huden til virkestoffene 5-FU og salisylsyre. Alvorlige reaksjoner på applikasjonsstedet kan håndteres ved dosereduksjon. Ved blødning avbrytes behandlingen til bivirkningen bedres.
Frekvens Bivirkning
Svært vanlige
Generelle Erytem på applikasjonsstedet, inflammasjon på applikasjonsstedet, irritasjon (inkl. svie) på applikasjonsstedet, kløe på applikasjonsstedet, smerter på applikasjonsstedet
Vanlige
Generelle Blødning på applikasjonsstedet, erosjon på applikasjonsstedet, skorpedannelse på applikasjonsstedet
Hud Hudeksfoliasjon
Nevrologiske Hodepine
Mindre vanlige
Generelle Dermatitt på applikasjonsstedet, sår på applikasjonsstedet, ødem på applikasjonsstedet
Øye Kløe i øyet, tørre øyne, økt lakrimasjon
Pga. preparatets svært kraftige mykgjørende effekt på stratum corneum kan det forekomme hvitaktige misfarginger og hudeksfoliasjon, særlig i området rundt den aktiniske keratosen. Pga. salisylsyreinnholdet kan bruk føre til lette tegn på irritasjon, f.eks. dermatitt og kontaktallergiske reaksjoner (kan forekomme i form av kløe, erytem og små blemmer også utenfor applikasjonsområdet) hos forhåndsdisponerte pasienter. Når overflaten til et applikasjonsområde øker (område opptil 25 cm2), kan frekvensen av bivirkninger på applikasjonsstedet øke. Særlig kan frekvensen av dermatitt, skorpe, erosjon, blødning, ødem være svært vanlig, men frekvensen av sår kan være vanlig.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved påføring på huden som anbefalt, er systemisk forgiftning usannsynlig. Betydelig flere påføringer enn anbefalt fører til en økning av frekvensen av reaksjoner på påføringsstedet og deres alvorlighetsgrad.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fluorouracil (5-FU): Cytostatisk middel med antimetabolitt-effekt. Forhindrer dannelsen og bruken av tymin (5-metyluracil) i nukleinsyrer, og på den måten hemmes både DNA- og RNA-syntese, noe som kan føre til veksthemming. Salisylsyre (SA): Topisk SA har en keratolytisk effekt og reduserer hyperkeratosen forbundet med aktinisk keratose. Virkningsmekanismen som et keratolytisk og korneolytisk middel er trolig knyttet til dets forstyrrelse av korneocytt-adhesjon, dets oppløsende effekt på intercellulært bindemiddel og dets løsgjøring av korneocytter. Salisylsyrens keratolytiske effekt er basert på dens direkte virkning på de intracellulære bindemidlene eller desmosomene, som fremmer kornifikasjonsprosessen.
Absorpsjon: 5-FU: Konsentrasjon >0,05 µg/ml kunne ikke identifiseres hos pasienter med aktinisk keratose. SA: Trenger raskt gjennom hudoverflaten. Serumnivåer >5 mg/dl nås nesten aldri.
Metabolisme: SA: Metaboliseres ved konjugasjon med glysin og danner salisylurinsyre eller ved hydroksylasjon til gentisinsyre og dihydroksybenzosyre.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Hold flasken tett lukket for å forhindre uttørking. Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.

Andre opplysninger

Lesjonintensitet ved aktinisk keratose (AK) ble gradert iht. følgende 4-punktsskala:

Grad

Klinisk beskrivelse av intensitetsgradering

0

Ingen

Ingen AK-lesjon til stede, hverken synlig eller palperbar.

I

Mild

Flate, rosa hudflekker uten tegn på hyperkeratose og erytemi, lett palperbarhet, med AK følt bedre enn sett.

II

Moderat

Rosa til rødaktige papuler og erytematøs plakk med hyperkeratotisk overflate, moderat tykk AK som er lett å se og føle.

III

Alvorlig

Svært tykk og/eller tydelig AK.


 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Actikerall, LINIMENT, oppløsning:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
25 ml (flaske)
133715
Blå resept
-
577,10 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 30.07.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10.09.2018