Actikerall

Almirall

Middel mot aktinisk keratose.

ATC-nr.: L01B C52

  

   Står ikke på WADAs dopingliste

Bestill bekreftelse på dopingsøkMiljørisiko i Norge
 L01B C02
Fluorouracil
 
Miljørisiko: Miljøpåvirkning av fluorouracil kan ikke utelukkes, da økotoksikologiske data mangler.
Bioakkumulering: Bioakkumulering av fluorouracil kan ikke utelukkes, da data mangler.
Nedbrytning: Det kan ikke utelukkes at fluorouracil er persistent, da data mangler.
Miljøinformasjonen (datert 05.04.2017) er utarbeidet av Teva.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe
 D01A E12
Salisylsyre
 
PNEC: 100 μg/liter
Salgsvekt: 41,197168 kg
Miljørisiko: Bruk av salisylsyre gir ubetydelig risiko for miljøpåvirkning.
Bioakkumulering: Salisylsyre har lavt potensiale for bioakkumulering.
Nedbrytning: Salisylsyre brytes ned i miljøet.
Miljøinformasjonen (datert 26.01.2018) er utarbeidet av MSD.
Se miljøinfo for virkestoff i samme ATC-gruppe

LINIMENT, oppløsning: 1 g inneh.: Fluorouracil (5-FU) 5 mg, salisylsyre 100 mg, dimetylsulfoksid, vannfri etanol, etylacetat, pyroksylin, polybutylmetakrylat, polymetylmetakrylat.


Indikasjoner

Topisk behandling av lett følbare og/eller moderat tykke hyperkeratotiske aktiniske keratoser (grad I/II) hos voksne immunkompetente pasienter. Grad I/II-intensitet basert på 4-punktsskalaen, se Andre opplysninger.

Dosering

Voksne: Påføres hudområder med aktinisk keratose (opptil 25 cm2) 1 gang pr. dag til lesjonene er helt borte eller i opptil maks. 12 uker. Dersom alvorlige bivirkninger forekommer, må påføringshyppigheten reduseres til 3 ganger pr. uke til bivirkningene blir mindre. Hvis hudområder med tynn epidermis behandles, skal linimentet påføres mindre hyppig, og behandlingens forløp må overvåkes oftere. Respons kan sees så tidlig som etter 4 uker og øker over tid. Data er tilgjengelige for behandling i opptil 12 uker. Fullstendig tilheling av lesjon(er) eller optimal terapeutisk effekt vil kanskje ikke være tydelig før opptil 8 uker etter avslutning av behandlingen. Behandling skal fortsette selv om respons ikke sees etter de første 4 ukene. Ved vurdering av alternativer for å behandle tilbakevendende lesjoner bør legen ta i betraktning at effekten av ny behandling med preparatet ikke er studert.
Spesielle pasientgrupper: Barn og ungdom: Bruk er ikke relevant, ingen tilgjengelige data. Eldre: Dosejustering er ikke nødvendig.
Tilberedning/Håndtering: Oppløsningen skal ikke brukes hvis det forekommer krystaller.
Administrering: Kun til kutan bruk. Det er erfaring med å behandle opptil 10 enkeltlesjoner samtidig. Flere aktiniske keratoser og omliggende hud kan behandles samtidig, dersom behandling av områder foretrekkes. Totalt hudområde som behandles bør ikke overskride 25 cm2 (5×5 cm). Linimentet påføres vha. penselapplikatoren som er forbundet med skrukorken. For å unngå å få for mye oppløsning på penselen bør den tørkes av i flaskehalsen før påføring, men det må være nok til at det dannes en film når det tørker. Området som behandles bør ikke tildekkes etter påføring, og oppløsningen bør få tørke og danne en fast, hvit film over området. Hver gang preparatet påføres på nytt, bør den eksisterende filmen fjernes først ved å trekke den forsiktig av. Varmt vann kan hjelpe med å fjerne filmen. Preparatet bør ikke påføres hud dekket med hår. Dette kan medføre sammenfiltring av hår på det affiserte området. Før påføring på hud dekket med hår bør barbering eller andre egnede hårfjerningsmetoder vurderes. Flasken må lukkes godt etter bruk. Hvis ikke, vil oppløsningen tørke ut raskt og kan ikke lenger brukes på riktig måte.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Preparatet skal ikke komme i kontakt med øyne eller slimhinner. Gravide og ammende. Pasienter med nyresvikt. Samtidig bruk med brivudin, sorivudin og analoger (potente hemmere av det fluorouracil-nedbrytende enzymet dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)).

Forsiktighetsregler

Dihydropyrimidindehydrogenase (DPD)-enzym: Hemming av, mangel på eller redusert aktivitet av DPD-enzym kan føre til akkumulering av fluorouracil (5-FU). Hvis aktuelt, fastsettes DPD-enzymaktivitet før behandlingsstart med 5-FU eller andre fluoropyrimidiner. Ved DPD-enzymmangel bør det vurderes å teste for forhøyede plasmanivåer for fenytoin, dersom fenytoin tas samtidig med Actikerall. Sensoriske forstyrrelser: Ved sensoriske forstyrrelser (f.eks. diabetes mellitus) er det nødvendig med tett medisinsk overvåkning av behandlingsområdet. Soleksponering: Aktinisk keratose skyldes kronisk UV-skade, og en ev. lokal irritasjon der linimentet er påført, kan forverres ved soleksponering. Pasienten bør få råd om å beskytte huden mot for stor eller kumulativ eksponering, særlig på området som blir aktivt behandlet. Basalcellekarsinom (BCC) og Bowens sykdom: Ingen erfaring med behandling av pasienter med BCC og Bowens sykdom, disse bør derfor ikke behandles med preparatet. Generelt: Preparatet bør ikke brukes på blødende lesjoner. Ingen erfaring med behandling av aktinisk keratose på et område som også er påvirket av en annen hudsykdom, og legen må ta hensyn til at resultatet av behandlingen kan være forskjellig. Linimentet bør ikke komme i kontakt med tekstiler eller akryl (f.eks. badekar av akryl) siden det kan gi permanente flekker. Oppløsningen er lett antennelig og skal holdes borte fra brann eller flammer. Linimentet inneholder dimetylsulfoksid, som kan være irriterende på huden.

Interaksjoner

For utfyllende informasjon fra Legemiddelverket om relevante interaksjoner, se L01B C52
Antivirale nukleosidanaloger som brivudin og sorivudin kan føre til en drastisk økning i plasmakonsentrasjoner av 5-FU eller andre fluoropyrimidiner, og dermed gi en økning i toksisitet, pga. enzymet DPD. Det må derfor være et intervall på minst 4 uker mellom bruk av 5-FU og brivudin, sorivudin og analoger. Ved administrering av brivudin og sorivudin (ved et uhell) til pasienter som behandles med 5-FU, må effektive tiltak settes i verk for å redusere 5-FU-toksisitet. Innleggelse på sykehus kan være indisert. Alle nødvendige tiltak for å beskytte mot systemiske infeksjoner og dehydrering må settes i verk. Forhøyede plasmanivåer av fenytoin og symptomer på fenytoinforgiftning er rapportert ved samtidig administrering av systemisk 5-FU og fenytoin, se Forsiktighetsregler. Det er ingen bevis for relevant systemisk absorpsjon av salisylsyre, absorbert salisylsyre kan imidlertid interagere med metotreksat og sulfonylurea.

Gå til interaksjonsanalyse


Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Kontraindisert. 5-FU: Ingen data på bruk av topisk 5-FU hos gravide. Teratogen effekt av systemisk administrert 5-FU er observert hos dyr. Salisylsyre (SA): Kan påvirke resultatet av graviditet hos gnagere på en negativ måte.
Amming: Kontraindisert. Ukjent om 5-FU eller dets metabolitter utskilles i morsmelk etter topisk påføring. En risiko for spedbarn som ammes kan ikke utelukkes.
Fertilitet: Pga. svært begrenset absorpsjon av aktive forbindelser etter topisk påføring er det usannsynlig at preparatet har betydning for fertilitet.
Fluorouracil

Bivirkninger

Mild til moderat irritasjon og betennelse på påføringsstedet forekom hos de fleste pasienter. I tilfelle alvorlige bivirkninger kan frekvensen for behandlingen reduseres. Reaksjoner på påføringsstedet rapporteres hyppig ved behandling, og forventes å forekomme, fordi dette er relatert til den farmakologiske virkningen på huden til virkestoffene 5-FU og salisylsyre. Alvorlige reaksjoner på påføringsstedet kan håndteres ved dosereduksjon. Ved blødning avbrytes behandlingen til bivirkningen bedres. Svært vanlige (≥1/10): Øvrige: På påføringsstedet: Erytem, betennelse, irritasjon (inkl. brenning), smerter, pruritus. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hud: Hudeksfoliering. Nevrologiske: Hodepine. Øvrige: På påføringsstedet: Blødning, erosjon, sårskorpe. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Øye: Tørre øyne, øyepruritus, økt lakrimasjon. Øvrige: På påføringsstedet: Ødem, sår, dermatitt. Generelt: Pga. preparatets svært kraftige mykgjørende effekt på stratum corneum kan det forekomme hvitaktige misfarginger og avskalling på huden, særlig i området rundt den aktiniske keratosen. Pga. salisylsyreinnholdet kan bruk føre til lette tegn på irritasjon, f.eks. dermatitt og kontaktallergiske reaksjoner (kan forekomme i form av kløe, rødhet og små blemmer også utenfor påføringsområdet) hos forhåndsdisponerte pasienter. Når overflaten til et påføringsområde øker (område opptil 25 cm2), kan frekvensen av bivirkninger på påføringsstedet øke. Særlig kan frekvensen av dermatitt, sårskorpe, erosjon, blødning, ødem være svært vanlig, men frekvensen av sår kan være vanlig.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ved påføring på huden som anbefalt, er systemisk forgiftning usannsynlig. Betydelig flere påføringer enn anbefalt fører til en økning av frekvensen av reaksjoner på påføringsstedet og deres alvorlighetsgrad.
Se Giftinformasjonens anbefalinger: For pyrimidinanaloger L01B C

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fluorouracil (5-FU): Cytostatisk middel med antimetabolitt-effekt. Forhindrer dannelsen og bruken av tymin (5-metyluracil) i nukleinsyrer, og på den måten hemmes både DNA- og RNA-syntese, noe som kan føre til veksthemming. Salisylsyre (SA): Topisk SA har en keratolytisk effekt og reduserer hyperkeratosen forbundet med aktinisk keratose. Virkningsmekanismen som et keratolytisk og korneolytisk middel er trolig knyttet til dets forstyrrelse av korneocytt-adhesjon, dets oppløsende effekt på intercellulært bindemiddel og dets løsgjøring av korneocytter. Salisylsyrens keratolytiske effekt er basert på dens direkte virkning på de intracellulære bindemidlene eller desmosomene, som fremmer kornifikasjonsprosessen.
Absorpsjon: 5-FU: Konsentrasjon >0,05 µg/ml kunne ikke identifiseres hos pasienter med aktinisk keratose. SA: Trenger raskt gjennom hudoverflaten. Serumnivåer >5 mg/dl nås nesten aldri.
Metabolisme: SA: Metaboliseres ved konjugasjon med glysin og danner salisylurinsyre eller ved hydroksylasjon til gentisinsyre og dihydroksybenzosyre.

Oppbevaring og holdbarhet

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Hold flasken tett lukket for å forhindre uttørking. Holdbarhet etter åpning: 3 måneder.

Andre opplysninger

Lesjonintensitet ved aktinisk keratose (AK) ble gradert iht. følgende 4-punktsskala:

Grad

Klinisk beskrivelse av intensitetsgradering

0

Ingen

Ingen AK-lesjon til stede, hverken synlig eller palperbar.

I

Mild

Flate, rosa hudflekker uten tegn på hyperkeratose og erytemi, lett palperbarhet, med AK følt bedre enn sett.

II

Moderat

Rosa til rødaktige papuler og erytematøs plakk med hyperkeratotisk overflate, moderat tykk AK som er lett å se og føle.

III

Alvorlig

Svært tykk og/eller tydelig AK.


Sist endret: 15.03.2018
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.12.2017

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Actikerall, LINIMENT, oppløsning:

StyrkePakning
Varenr.
Refusjon1
Byttegruppe
Pris (kr)2R.gr.3SPC
25 ml (flaske)
133715
Blå resept
-
577,10CSPC_ICON

1Gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO.

2Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne * i kolonnen Pris. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

3Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Ordforklaringer til teksten
 

Ordforklaringer

absorpsjon: Opptak i kroppen. Virkestoff absorberes av kroppen for å kunne transporteres til de steder de skal virke. Opptak kan skje gjennom tarmvegg, hud og slimhinner.

aktinisk keratose (solar keratose): Områder på huden hvor det på grunn av langvarig utsettelse for sollys eller solariebruk oppstår små skjellende flekker. Sees hyppigst i ansiktet, på ører, i hodebunnen hos menn som tidlig har mistet håret, på håndrygger, underarmer og skinneben.

antiviral: Noe som hindrer at virus kan formere seg. Antivirale legemidler brukes mot virusinfeksjoner.

basalcellekarsinom (basalcellekreft, bcc, basaliom, krompechers karsinom): En ondartet hudkrefttype som sjelden sprer seg.

betennelse (inflammasjon): Skade eller nedbrytning av kroppsvev.

bowens sykdom: En type hudkreft.

dermatitt (hudinflammasjon): Hudbetennelse.

diabetes mellitus (sukkersyke): Finnes i to varianter: Type 1, kalt barne- og ungdomsdiabetes, og type 2 som også kalles aldersdiabetes. Type 1 diabetes krever daglige insulinsprøyter.

enzym: Protein som katalyserer (øker hastigheten på) biokjemiske reaskjoner i en celle.

erosjon: Overflatisk sår.

erytem (hudrødme): Diffus rødhet i huden.

fertilitet (fruktbarhet): Evnen til å få barn.

forgiftning: Tilstand som skyldes inntak av giftige stoffer, slik som legemidler, rusmidler, kjemikalier eller stoffer som finnes naturlig i dyr og planter, i en slik mengde at det kan føre til alvorlig skade.

hudsykdom (dermatose): Ett samlenavn for alle hudsykdomer.

hyperkeratose: Fortykkelse av det ytterste hudlaget.

indikasjoner: I medisinsk sammenheng brukes indikasjoner for å beskrive grunner til å igangsette et bestemt tiltak, slik som legemiddelbehandling.

infeksjon (infeksjonssykdom): Når bakterier, parasitter, virus eller sopp trenger inn i en organisme og begynner å formere seg.

kontraindikasjoner: Forhold som i et spesielt tilfelle taler imot en viss handlemåte, f.eks. en behandlingsmetode. I Felleskatalogtekstene må de forhold som angis tolkes som absolutte kontraindikasjoner, hvilket betyr at bruken skal unngås helt.

metabolisme: Kjemiske prosesser i levende organismer som fører til omdannelse av tilførte (f.eks. legemidler) eller kroppsegne stoffer. Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

metabolitt: En metabolitt oppstår når et stoff (f.eks. legemiddel) omdannes som følge av kjemiske prosesser i levende organismer (metabolisme). Noen legemidler metaboliseres til inaktive metabolitter, mens andre metaboliseres til aktive metabolitter.

utskillelse (ekskresjon): Hvordan kroppen skiller ut virkestoff og eventuelle metabolitter. Utskillelse av legemidler skjer hovedsakelig via nyrene eller via gallen.

veksthemming (vekstretardasjon): Forsinket vekst. Se også intrauterin vekstretardasjon.

ødem (væskeoppsamling, væskeopphopning, væskeansamling): Sykelig opphoping av væske i vevet utenfor cellene. Folkelig beskrives dette som ‘vann i kroppen’.