Indikasjoner | Nye metoder | Dosering | Tilberedning | Administrering | Legemiddelfoto | Instruksjonsfilmer | Kontraindikasjoner | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Graviditet, amming og fertilitet | Bivirkninger | Overdosering og forgiftning | Egenskaper og miljø | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utleveringsbestemmelser | Pakninger uten resept | Pakninger, priser og refusjon | Medisinbytte | SPC (preparatomtale)

SUBLINGVALE LYOFILISATER 12 SQ-HDM: Hvert sublingvalt lyofilisat inneh.: Standardisert allergenekstrakt fra husstøvmidd Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae 12 SQ-HDM, mannitol, hjelpestoffer.


Indikasjoner

Voksne (18-65 år) diagnostisert med sykehistorie og en positiv hudprikktest og​/​eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd med minst 1 av følgende tilstander:
  • Vedvarende moderat til alvorlig allergisk rhinitt mot husstøvmidd til tross for bruk av symptomlindrende legemidler.
  • Allergisk astma mot husstøvmidd som ikke er velkontrollert med inhalasjonskortikosteroider og samtidig mild til alvorlig allergisk rhinitt mot husstøvmidd. Pasientens astmastatus må grundig evalueres før behandlingsstart.
Også indisert for ungdom (12-17 år) diagnostisert med sykehistorie og en positiv hudprikktest og​/​eller spesifikk IgE-test mot husstøvmidd med vedvarende moderat til alvorlig allergisk rhinitt forårsaket av husstøvmidd til tross for bruk av symptomlindrende legemidler.

Dosering

Behandling bør initieres av lege med erfaring i behandling av allergiske sykdommer.
Voksne og ungdom (12-65 år)
1 sublingvalt lyofilisat daglig. Klinisk effekt er forventet 8-14 uker etter oppstart. Internasjonale behandlingsretningslinjer viser til en behandlingsperiode på 3 år for immunterapi mot allergi, for å oppnå sykdomsmodifisering. Ved manglende forbedring under det 1. behandlingsåret er det ingen indikasjon for fortsatt behandling.
Glemt dose Hvis behandlingen stoppes i >7 dager, anbefales å kontakte lege før behandlingen fortsetter.
Spesielle pasientgrupper
  • Barn og ungdom: Ingen klinisk erfaring hos barn <12 år med allergisk rhinitt. Ingen klinisk erfaring hos barn og ungdom <18 år med allergisk astma.
  • Eldre >65 år: Ingen klinisk erfaring.
Administrering Det første sublingvale lyofilisatet bør tas under medisinsk tilsyn, og pasienten bør overvåkes i minst en halvtime, for å kunne drøfte og behandle ev. umiddelbare bivirkninger. Det sublingvale lyofilisatet bør tas ut av blisteret med tørre fingre umiddelbart etter at blisteret er åpnet, og plasseres under tungen hvor det vil løses opp. Svelging bør unngås i ca. 1 minutt. Mat og drikke bør ikke inntas de påfølgende 5 minuttene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for hjelpestoffene. FEV1 <70% av anslått verdi (etter tilfredsstillende farmakologisk behandling) ved initiering av behandling. Alvorlig astmaeksaserbasjon i løpet av siste 3 måneder. Hos astmatikere med akutt luftveisinfeksjon bør behandlingsstart utsettes til infeksjonen er leget. Aktive eller dårlig kontrollerte autoimmune sykdommer, immundefekter, immunsvikt, immunsuppresjon eller malign neoplastisk sykdom med aktuell sykdomsrelevans. Akutt alvorlig betennelse eller munnsår.

Forsiktighetsregler

Astma: Ikke tiltenkt å behandle akutte astmaeksaserbasjoner. Ved akutt astmaeksaserbasjon må korttidsvirkende bronkodilatator brukes. Hvis pasienten finner korttidsvirkende bronkodilatatorbehandling ineffektiv, eller de trenger flere inhalasjoner enn vanlig, må de søke medisinsk hjelp. Pasienten må informeres om behovet for å søke medisinsk hjelp umiddelbart hvis deres astma forverres plutselig. Preparatet bør initialt brukes som tilleggsbehandling, og ikke som en erstatning for eksisterende astmamedisinering. Brå seponering av astmamedisiner etter initiering av behandling anbefales ikke. Reduksjoner i astmamedisiner bør utføres gradvis og under tilsyn av lege iht. retningslinjer for astmabehandling. Alvorlige systemiske allergiske reaksjoner: Pasienten skal seponere behandlingen og kontakte lege umiddelbart ved alvorlige systemiske allergiske reaksjoner, alvorlige astmaeksaserbasjoner, angioødem, problemer med å svelge, pustevansker, stemmeendringer, hypotensjon eller følelse av at halsen er tykk. Systemiske symptomer kan inkludere rødme, pruritus, varmefølelse, generelt ubehag og agitasjon/angst. Et alternativ for å behandle alvorlige systemiske allergiske reaksjoner er adrenalin. Effekten av adrenalin kan forsterkes hos pasienter som behandles med TCA, MAO-hemmere og​/​eller COMT-hemmere, noe som kan få fatale følger. Effekten av adrenalin kan være redusert ved betablokkerbehandling. Pasienter med hjertesykdom kan ha økt risiko ved systemiske allergiske reaksjoner; klinisk erfaring er begrenset. Initiering av behandlingen hos pasienter som tidligere har hatt en systemisk allergisk reaksjon mot s.c. immunterapi mot husstøvmidd bør vurderes nøye, da risiko for alvorlige allergiske reaksjoner kan være økt hos disse. Midler for å behandle potensielle reaksjoner skal være tilgjengelig. Betennelse i munnen: Hos pasienter med alvorlig betennelse i munnen (f.eks. oral lichen planus, munnsår eller trøske), munnsår eller etter kirurgi i munnen, inkl. tanntrekking eller etter tannløsning, bør initiering av behandling utsettes og pågående behandling bør midlertidig avbrytes for å bedre helningen av munnhulen. Eosinofil øsofagitt: Er sett. Ved alvorlige​/​vedvarende gastroøsofageale symptomer slik som dysfagi eller dyspepsi, må behandlingen avbrytes og medisinsk evaluering søkes. Autoimmune sykdommer i bedring: Forsiktighet utvises, pga. begrensede data. Bilkjøring og bruk av maskiner: Ingen​/​ubetydelig påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner.

Interaksjoner

Ingen humane interaksjonsstudier er utført og ingen potensielle legemiddelinteraksjoner er identifisert. Samtidig behandling med symptomlindrende antiallergiske legemidler kan øke pasientens toleransenivå for immunterapi. Dette må vurderes ved seponering av slike legemidler.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetIngen klinisk erfaring. Dyrestudier indikerer ingen økt risiko for foster. Behandling bør ikke startes under graviditet. Dersom pasienten blir gravid under behandlingen, kan behandlingen fortsette etter evaluering av pasientens generelle tilstand (inkl. lungefunksjon) og reaksjoner på tidligere behandling med preparatet. Pasienter med astma bør følges nøye under graviditeten.
AmmingIngen kliniske data. Det antas at spedbarn som ammes ikke blir påvirket.
FertilitetIngen kliniske data.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Ved høyere doser enn anbefalt kan bivirkningsrisikoen øke, inkl. risiko for systemiske allergiske reaksjoner eller alvorlige lokale reaksjoner. Ved alvorlige reaksjoner som angioødem, problemer med å svelge, pustebesvær, forandring i stemmen eller følelsen av at halsen er tykk må lege kontaktes umiddelbart. Disse reaksjonene skal behandles symptomatisk.

Egenskaper og miljø

KlassifiseringStandardisert allergenekstrakt fra husstøvmidd Dermatophagoides pteronyssinus og Dermatophagoides farinae.
VirkningsmekanismeImmunsystemet er målet for den farmakodynamiske effekten. Fullstendig og eksakt virkningsmekanisme er ikke helt klarlagt. Behandlingen fremkaller en økning i husstøvmiddspesifikt IgG4 og en systemisk antistoffrespons som kan konkurrere med IgE i bindingen av husstøvmiddallergener.

 

Pakninger, priser og refusjon

Acarizax, SUBLINGVALE LYOFILISATER:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
12 SQ-HDM 30 stk. (blister)
555047

Blå resept

1 181,50 C
90 stk. (blister)
186748

Blå resept

3 232,90 C

Individuell refusjon

Allergenekstrakt fra husstøvmidd
Legemidler: Acarizax sublingvalt lyofilisat
Indikasjon: Allergisk rinitt mot husstøvmidd – hos barn under 12 år. Allergisk konjunktivitt mot husstøvmidd. Allergisk astma kombinert med allergisk rinitt mot husstøvmidd – hos barn under 18 år.


For blåreseptsøknad og -vedtak, se Tjenesteportal for helseaktører


Medisinbytte

Gjelder medisinbytte (generisk bytte) i apotek. For mer informasjon om medisinbytte og byttelisten, se https:​/​/dmp.no​/​offentlig-finansiering​/​medisinbytte-i-apotek

For medisinbytte ved institusjoner henvises til §7 i Forskrift om legemiddelhåndtering for virksomheter og helsepersonell som yter helsehjelp


SPC (preparatomtale)

Acarizax SUBLINGVALE LYOFILISATER 12 SQ-HDM

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

12.05.2023


Sist endret: 27.06.2023
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)