PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i hetteglass 400 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass med pulver: Aripiprazol 400 mg, karmellosenatrium, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid. II) Hetteglass med oppløsningsvæske (2 ml): Vann til injeksjonsvæsker. Innhold etter rekonstituering: 2 ml inneholder 400 mg aripiprazol (200 mg​/​ml).


PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 400 mg: Hvert ferdigfylte sprøyte (tokammer) inneh.: Kammer I) Pulver: Aripiprazol 400 mg, karmellosenatrium, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid. Kammer II) Vann til injeksjonsvæsker.


DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 960 mg: Hver ferdigfylte sprøyte inneh.: Aripiprazol 960 mg, karmellosenatrium, makrogol, povidon, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte):
 • Vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne stabilisert med oral aripiprazol.
Depotinjeksjonsvæske 960 mg (ferdigfylt sprøyte):
 • Vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne pasienter stabilisert med aripiprazol.

Dosering

Toleranse av oral aripiprazol må vises før behandling med Abilify Maintena startes. Dosetitrering kreves ikke for Abilify Maintena.
Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte) til bruk hos voksne
Startdosen kan administreres ved å følge ett av to regimer:
 • Oppstart med 1 injeksjon: På oppstartsdagen gis 1 injeksjon med 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte), og behandlingen fortsetter med 10-20 mg oral aripiprazol pr. dag i de 14 påfølgende dagene for å opprettholde terapeutiske aripiprazolkonsentrasjoner under behandlingsoppstart.
 • Oppstart med 2 injeksjoner: På oppstartsdagen gis 2 separate injeksjoner med 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte) på forskjellige injeksjonssteder (se Administrering), sammen med 1 dose 20 mg oral aripiprazol.
Vedlikeholdsdose: Etter oppstartsinjeksjonene er anbefalt dose 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte) 1 gang i måneden som 1 enkelt injeksjon (ikke tidligere enn 26 dager etter siste injeksjon). Hvis det oppstår bivirkninger ved dosering 400 mg, skal reduksjon av dosen til 300 mg (hetteglass)1 1 gang i måneden vurderes. 1Dose 300 mg kan oppnås ved justering av injeksjonsvolum kun ved bruk av hetteglass 400 mg.
Depotinjeksjonsvæske 960 mg (ferdigfylt sprøyte) til bruk hos voksne
Startdosen kan administreres ved å følge ett av to regimer:
 • Oppstart med 1 injeksjon: På oppstartsdagen etter oral aripiprazolbehandling skal 1 injeksjon med 960 mg (ferdigfylt sprøyte) gis, og behandlingen med 10-20 mg oral aripiprazol pr. dag i de 14 påfølgende dagene skal fortsette for å opprettholde terapeutiske aripiprazolkonsentrasjoner under behandlingsoppstart.
 • Oppstart med 2 injeksjoner: På oppstartsdagen etter oral aripiprazolbehandling skal 1 injeksjon med 960 mg (ferdigfylt sprøyte) og 1 injeksjon med 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte) gis på ulike injeksjonssteder (se Administrering), sammen med 1 dose med 20 mg oral aripiprazol.
Vedlikeholdsdose: Etter oppstartsinjeksjon(ene) er anbefalt vedlikeholdsdosen 1 injeksjon med 960 mg (ferdigfylt sprøyte) annenhver måned. Injiser 960 mg (ferdigfylt sprøyte) 1 gang annenhver måned som 1 injeksjon 56 dager etter forrige injeksjon. Pasienten kan gis injeksjonen opptil 2 uker før eller 2 uker etter den planlagte 2-måneders dosen.
SeponeringNorsk legemiddelhåndbok: Forslag til nedtrapping og seponering

Interaksjonsanalyse av legemiddellisten anbefales før seponering. Opphør av interaksjoner ved seponering kan gi økt​/​redusert virkning av gjenværende legemidler.

Glemt dose Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte):

Tidspunkt for glemt dose

Utførelse

Hvis 2. eller 3. dose glemmes og tid siden siste injeksjon er:

>4 uker og <5 uker

Injeksjonen bør gis snarest mulig, deretter bør det månedlige injeksjonsprogrammet gjenopptas.

>5 uker

Samtidig inntak av oral aripiprazol skal startes på nytt i 14 dager ved neste administrerte injeksjon, eller 2 separate injeksjoner gitt samtidig, sammen med 1 enkeltdose med 20 mg oral aripiprazol. Deretter gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

Hvis 4. eller etterfølgende doser glemmes (dvs. etter oppnåelse av stabil tilstand) og tid siden siste injeksjon er:

>4 uker og <6 uker

Injeksjonen bør gis snarest mulig, deretter bør det månedlige injeksjonsprogrammet gjenopptas.

>6 uker

Samtidig inntak av oral aripiprazol skal startes på nytt i 14 dager ved neste administrerte injeksjon, eller 2 separate injeksjoner gitt samtidig, sammen med 1 enkeltdose med 20 mg oral aripiprazol. Deretter gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

Depotinjeksjonsvæske 960 mg (ferdigfylt sprøyte): Dersom det har gått >8 uker og <14 uker siden den siste injeksjonen, skal den neste dosen med 960 mg (ferdigfylt sprøyte) gis så snart som mulig. Regime med 1 gang annenhver måned skal deretter gjenopptas. Dersom det har gått >14 uker siden den siste injeksjonen, skal den neste dosen med 960 mg (ferdigfylt sprøyte) gis samtidig med oral aripiprazol i 14 dager eller med 2 separate injeksjoner (1 hver av 960 mg (ferdigfylt sprøyte) og 400 mg (ferdigfylt sprøyte eller hetteglass)) gitt samtidig med 1 dose 20 mg oral aripiprazol. Regime med 1 gang annenhver måned skal deretter gjenopptas.
Spesielle pasientgrupper
 • Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejusteringer nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å fastsette anbefalinger ved alvorlig nedsatt leverfunksjon; hos disse bør dosering håndteres med forsiktighet. Oral administrering bør foretrekkes.
 • Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering nødvendig.
 • Barn og ungdom 0-17 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data.
 • Eldre ≥65 år: Sikkerhet og effekt ikke fastslått. Doseringsanbefalinger kan ikke gis.
 • Kjente sakte CYP2D6-metaboliserere: Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass, ferdigfylt sprøyte): Oppstart med 1 injeksjon: Startdosen skal være 300 mg (hetteglass)1, og behandlingen fortsetter med forskrevet dose oral aripiprazol pr. dag i de 14 påfølgende dagene. Vedlikeholdsdosen skal være 300 mg (hetteglass)1 1 gang i måneden. Oppstart med 2 injeksjoner: Startdosen skal være 2 separate injeksjoner (se Administrering) med 300 mg (hetteglass)1, sammen med 1 enkeltdose med tidligere forskrevet dose oral aripiprazol. Vedlikeholdsdosen skal være 300 mg (hetteglass)1 1 gang i måneden. 1Dose 300 mg kan oppnås ved justering av injeksjonsvolum kun ved bruk av hetteglass 400 mg.
 • Kjente sakte CYP2D6-metaboliserere som samtidig bruker en potent CYP3A4-hemmer: Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass, ferdigfylt sprøyte): Oppstart med 1 injeksjon: Startdosen skal reduseres til 200 mg (hetteglass)1, og behandlingen fortsetter med forskrevet dose oral aripiprazol pr. dag i de 14 påfølgende dagene. Oppstart med 2 injeksjoner skal ikke brukes hos pasienter kjent for å være sakte CYP2D6-metaboliserere og samtidig bruker en potent CYP3A4-hemmer. Se tabellen nedenfor for den anbefalte vedlikeholdsdosen med Abilify Maintena etter injeksjonsoppstart. Abilify Maintena 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte) og 300 mg (hetteglass)1 skal gis 1 gang i måneden som en enkeltinjeksjon (ikke tidligere enn 26 dager etter forrige injeksjon). Depotinjeksjonsvæske 960 mg (ferdigfylt sprøyte): Skal ikke brukes hos pasienter som er kjent for å være sakte CYP2D6-metaboliserere og samtidig bruker en potent CYP2D6- og​/​eller CYP3A4-hemmer. 1Dose 300 mg og 200 mg kan oppnås ved justering av injeksjonsvolum kun ved bruk av hetteglass 400 mg.
 • Justeringer av vedlikeholdsdose pga. interaksjoner med CYP2D6- og​/​eller CYP3A4-hemmere og​/​eller CYP3A4-induktorer: Når potente CYP3A4- eller CYP2D6-hemmere administreres samtidig i >14 dager, bør det foretas justeringer av vedlikeholdsdosen. Dersom CYP3A4- eller CYP2D6-hemmeren seponeres, kan det være behov for at dosen økes til den tidligere brukte dosen. I tilfelle bivirkninger på tross av dosejusteringer av aripiprazol, skal behovet for samtidig bruk av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmer vurderes på nytt. Samtidig administrering av CYP3A4-induktorer i >14 dager skal unngås, da aripiprazolnivåene i blodet reduseres og kan ligge under effektivt nivå. Justeringer av vedlikeholdsdose av aripiprazol for pasienter som tar potente CYP2D6-hemmere, potente CYP3A4-hemmere og​/​eller CYP3A4-induktorer samtidig i >14 dager:

   

  Justert dose

  Pasienter som får 400 mg aripiprazol

   

  Potente CYP2D6- eller potente CYP3A4-hemmere

  300 mg1

  Potente CYP2D6- og potente CYP3A4-hemmere

  200 mg1

  CYP3A4-induktorer

  Unngå bruk

  Pasienter som får 300 mg aripiprazol

   

  Potente CYP2D6- eller potente CYP3A4-hemmere

  200 mg1

  Potente CYP2D6- og potente CYP3A4-hemmere

  160 mg1

  CYP3A4-induktorer

  Unngå bruk

  1Dose 300 mg, 200 mg og 160 mg kan oppnås ved justering av injeksjonsvolum kun ved bruk av hetteglass 400 mg.

   

  Justert dose annenhver måned

  Pasienter som får 960 mg aripiprazol

   

  Potente CYP2D6- og potente CYP3A4-hemmere

  Unngå bruk

  CYP3A4-induktorer

  Unngå bruk

Tilberedning​/​Håndtering Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske i hetteglass 400 mg (pulver i hetteglass + oppløsningsvæske i hetteglass (1 sett)): Kun for engangsbruk. Skal rekonstitueres og klargjøres iht. bruksanvisningen i pakningsvedlegget. Etter rekonstituering skal hetteglasset ristes godt i minst 30 sekunder til oppløsningen har ensartet utseende. Hvis injeksjonen ikke utføres umiddelbart etter rekonstituering, oppbevar hetteglasset <25°C i opptil 4 timer, og rist det godt i minst 60 sekunder for å løse opp på nytt før injeksjon. Rekonstituert oppløsning skal ikke oppbevares i sprøyten. Se pakningsvedlegget for bestemmelse av volum for injeksjon og for injeksjonsprosedyre. Hvert sett inneholder ett hetteglass med pulver + ett 2 ml-hetteglass med oppløsningsvæske, én 3 ml luer-locksprøyte med påmontert 38 mm 21‑gauge hypodermisk sikkerhetskanyle med beskyttelsesanordning for kanyle, én 3 ml luer-locksprøyte til engangsbruk, 1 hetteglassadapter og 3 hyperdermiske sikkerhetskanyler, én 25 mm 23‑gauge, én 38 mm 22‑gauge og én 51 mm 21‑gauge. Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 400 mg: Kun for engangsbruk. Ferdigfylt sprøyte i glass (tokammer) inneholder pulver i det fremre kammeret og væske i det bakre kammeret. Skyv stempelet litt ned for å få tak i gjengene, se bilder og bruksanvisning i pakningsvedlegget. Roter deretter stempelstangen til stangen slutter å rotere, for å frigjøre fortynneren. Etter at stempelstangen har stoppet helt, vil den midterste stopperen være på indikatorlinjen. Hold sprøyten loddrett og rist den godt i 20 sekunder, til rekonstituert suspensjon er ensartet melkehvitt, og injiser umiddelbart. Hvis injeksjonen ikke utføres umiddelbart etter rekonstituering, kan sprøyten oppbevares <25°C i opptil 2 timer. Rist sprøyten godt i minst 20 sekunder for å resuspendere før injeksjon hvis sprøyten har vært oppbevart i >15 minutter. Hvert sett inneholder én ferdigfylt sprøyte og tre hypodermiske sikkerhetskanyler: Én 25 mm 23‑gauge, én 38 mm 22‑gauge og én 51 mm 21‑gauge. Depotinjeksjonsvæske i ferdigfylt sprøyte 960 mg: Kun for engangsbruk. Ta sprøyten ut av emballasjen. Dunk sprøyten mot håndflaten minst 10 ganger. Rist deretter sprøyten godt i minst 10 sekunder. Hver pakning med 960 mg inneholder én ferdigfylt sprøyte og to sterile nåler med beskytteranordning: Én 38 mm 22-gauge og én 51 mm 21-gauge. Generelt for alle legemiddelformer: Destruer hetteglass, adapter, sprøyte, nåler, kanyler, ubrukt væske og vann til injeksjon forskriftsmessig. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte): Skal kun gis av helsepersonell, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Skal kun gis i.m., og skal ikke gis i.v. eller s.c. Oppløsningen skal injiseres sakte i én enkel injeksjon (doser skal ikke deles opp) i sete- eller deltamuskelen. Utvis forsiktighet slik at utilsiktet injeksjon i et blodkar unngås. Hvis behandlingen starter med 2 injeksjoner, injiseres de på 2 forskjellige steder i ulike muskler. Ikke sett begge injeksjonene samtidig i samme delta- eller setemuskel. Hos pasienter som er kjent for å være sakte CYP2D6-metaboliserere, settes injeksjonen i enten 2 separate deltamuskler eller 1 deltamuskel og 1 setemuskel. Ikke injiser i 2 setemuskler. Setemuskeladministrering: Den anbefalte kanylen for setemuskeladministrering er en 38 mm 22-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle. For overvektige pasienter (BMI >28 kg​/​m2) skal en 51 mm 21-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle brukes. Injeksjoner i setemuskelen skal gis vekselsvis mellom de to setemusklene. Deltamuskeladministrering: Den anbefalte kanylen for deltamuskeladministrering er en 25 mm 23-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle. For overvektige pasienter skal en 38 mm 22-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle brukes. Injeksjoner i deltamuskelen skal gis vekselsvis mellom de to deltamusklene. Depotinjeksjonsvæske 960 mg (ferdigfylt sprøyte): Skal kun gis av helsepersonell, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Skal kun gis i.m. i setemuskelen, og skal ikke gis i.v. eller s.c. Suspensjonen må injiseres langsomt som én injeksjon (doser skal ikke deles opp) i setemuskelen, og injeksjonene skal veksle mellom høyre og venstre side. Forsiktighet må utvises for å unngå utilsiktet injeksjon i en blodåre. Injiser på to forskjellige steder ved oppstart med alternativene som krever to injeksjoner (én dose 960 mg og én dose 400 mg). Ikke sett begge injeksjonene samtidig i samme setemuskel. Den anbefalte kanylen for setemuskeladministrering er en 38 mm 22-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle. For overvektige pasienter (BMI >28 kg​/​m2) skal en 51 mm 21-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle brukes.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bedring av pasientens kliniske tilstand kan ta fra flere dager til noen uker. Pasienten bør overvåkes nøye i hele perioden. Akutt agitert eller alvorlig psykotisk tilstand: Bør ikke brukes til behandling av akutt agiterte eller alvorlig psykotiske tilstander når en umiddelbar symptomkontroll kreves. Selvmord: Forekomst av selvmordsrelatert atferd er knyttet til psykotiske lidelser, og i noen tilfeller er det rapportert tidlig etter start eller ved endring av antipsykotisk behandling, inkl. aripiprazolbehandling. Tett overvåkning av høyrisikopasienter bør ledsage antipsykotisk behandling. Hjerte-karsykdom: Bør brukes med forsiktighet ved kjent hjerte-karsykdom (tidligere hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypotensjon (dehydrering, hypovolemi og behandling med antihypertensiver) eller hypertensjon, inkl. akselerert eller malign hypertensjon. Tilfeller av venøs tromboembolisme (VTE) er sett ved bruk av antipsykotika. Siden pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervet risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE utredes før og under behandlingen, og hensiktsmessige forholdsregler bør tas. Forlenget QT-intervall: Bør brukes med forsiktighet ved forekomst av forlenget QT-intervall i familien. Tardiv dyskinesi: Behandlingsrelatert dyskinesi er rapportert. Dersom tegn​/​symptomer på tardiv dyskinesi oppstår, bør dosereduksjon eller seponering vurderes. Disse symptomene kan midlertidig forverres eller til og med oppstå etter seponering. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Sjeldne tilfeller av MNS er rapportert. Kliniske manifestasjoner av MNS er feber, muskelrigiditet, endret mental status og tegn på autonom ustabilitet (uregelmessig puls eller blodtrykk, takykardi, diaforese eller hjerterytmeforstyrrelse). Øvrige tegn kan være økt kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akutt nyresvikt. Forhøyet kreatinfosfokinase og rabdomyolyse er imidlertid rapportert, uten at dette nødvendigvis har hatt sammenheng med MNS. Hvis en pasient utvikler tegn​/​symptomer som indikerer MNS, eller har uforklarlig høy feber uten i tillegg å ha andre kliniske manifestasjoner på MNS, skal alle antipsykotika, inkl. aripiprazol, seponeres. Kramper: Kramper er rapportert. Aripiprazol bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller tilstander assosiert med kramper. Eldre pasienter med demensrelatert psykose: Studier med oral aripiprazol hos eldre med psykose relatert til Alzheimers sykdom, har vist økt risiko for død (dødsraten var 3,5%). Dødsårsakene har variert, men de fleste dødsfallene er av kardiovaskulær (f.eks. hjertefeil, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. pneumoni) natur. I de samme studiene er cerebrovaskulære bivirkninger (f.eks. slag, forbigående iskemiske attakker), inkl. dødsfall, rapportert. Cerebrovaskulære bivirkninger er rapportert hos totalt 1,3%. Aripiprazol er ikke indisert for behandling av pasienter med demensrelatert psykose. Hyperglykemi og diabetes mellitus: Hyperglykemi er rapportert, i noen tilfeller meget uttalt og assosiert med ketoacidose eller hyperosmolært koma eller dødsfall. Spesifikke studier hos pasienter med hyperglykemi eller diabetes mellitus er ikke utført. Forekomst av fedme og diabetes i familien er risikofaktorer som kan predisponere for alvorlige komplikasjoner. Pasienten bør observeres for tegn​/​symptomer på hyperglykemi (som polydipsi, polyuri, polyfagi og slapphet), og pasienter med diabetes mellitus eller risiko for diabetes mellitus bør overvåkes regelmessig med blodsukkerkontroll. Hypersensitivitet: Hypersensitivitetsreaksjoner, karakterisert ved allergiske reaksjoner, kan inntreffe. Vektøkning: Vektøkning, som kan medføre alvorlige komplikasjoner, er rapportert ved bruk av oral aripiprazol. Dette sees vanligvis ved signifikante risikofaktorer, f.eks. diabetes, sykdommer i skjoldkjertelen eller hypofyseadenomer. Dysfagi: Øsofagusdysmotilitet og aspirasjon er assosiert med aripiprazolbehandling. Aripiprazol bør brukes med forsiktighet ved risiko for aspirasjonspneumoni. Spilleavhengighet og andre impulskontrollforstyrrelser: Pasienten kan oppleve økt trang, spesielt til å spille, og manglende evne til å kontrollere denne trangen. Økt seksualdrift, kompulsiv shopping, overspising​/​tvangsspising og andre impulsive​/​kompulsive atferder er rapportert. Det er viktig at legen spør pasienten eller pleierne spesifikt om utvikling av ny eller økt trang til å spille, økt seksualdrift, kompulsiv shopping, overspising eller tvangsspising eller andre drifter under behandlingen. Impulskontrollforstyrrelser kan være knyttet til den underliggende forstyrrelsen. I noen tilfeller ble det imidlertid rapportert at trang opphørte når dosen ble redusert eller behandlingen avbrutt. Impulskontrollforstyrrelser kan føre til skader hos pasienten og andre hvis de ikke identifiseres. En dosereduksjon eller stans av behandlingen bør vurderes hvis en pasient utvikler slik trang. Fall: Aripiprazol kan forårsake somnolens, postural hypotensjon, motorisk og sensorisk ustabilitet, som kan føre til fall. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med høyere risiko, og en lavere startdose bør vurderes (f.eks. eldre eller svekkede pasienter). Hjelpestoffer: Inneholder <1 mmol (23 mg) natrium pr. dose, og er så godt som natriumfritt. Bilkjøring og bruk av maskiner: Aripiprazol kan ha en liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner pga. potensielle effekter på nervesystemet og synet, som sedasjon, søvnighet, synkope, tåkesyn og diplopi.

Interaksjoner

Ingen interaksjonsstudier er utført. Informasjonen nedenfor er tatt fra studier med oral aripiprazol. Det skal også tas hensyn til at aripiprazol har lang halveringstid etter dosering med ferdigfylt sprøyte 960 mg og doseintervall på 2 måneder, når potensialet for legemiddelinteraksjon vurderes. Pga. legemidlets α1-adrenerge reseptorantagonisme, kan aripiprazol potensielt høyne effekten av visse antihypertensiver. Pga. de primære CNS-effektene, bør forsiktighet utvises når aripiprazol tas i kombinasjon med alkohol eller andre sentralt virkende legemidler med overlappende bivirkninger som sedasjon. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan forårsake forlenget QT-intervall eller elektrolyttubalanse. Andre legemidlers evne til å påvirke aripiprazol: Kinidin og andre potente CYP2D6-hemmere: I en klinisk studie med oral aripiprazol hos friske frivillige økte en potent hemmer av CYP2D6 (kinidin) AUC av aripiprazol med 107%, mens Cmax var uforandret. AUC og Cmax av dehydroaripiprazol, den aktive metabolitten, gikk ned med hhv. 32% og 47%. Andre potente hemmere av CYP2D6, som fluoksetin og paroksetin, kan forventes å ha lignende effekter, og lignende dosereduksjoner bør derfor gjøres. Ketokonazol og andre potente CYP3A4-hemmere: I et klinisk forsøk med oral aripiprazol hos friske frivillige, økte en potent hemmer av CYP3A4 (ketokonazol) AUC og Cmax av aripiprazol med hhv. 63% og 37%. AUC og Cmax av dehydroaripiprazol økte med hhv. 77% og 43%. Hos individer med nedsatt metabolisering via CYP2D6 kan samtidig bruk av potente hemmere av CYP3A4 resultere i høyere aripiprazolkonsentrasjoner, sammenlignet med de med omfattende metaboliseringsevne via CYP2D6. Ved vurdering av samtidig bruk av ketokonazol eller andre potente CYP3A4-hemmere, bør potensielle fordeler være større enn potensiell risiko for pasienten. Andre potente hemmere av CYP3A4, som itrakonazol og hiv-proteasehemmere, kan ventes å ha lignende effekter, og lignende dosereduksjoner bør derfor gjøres. Ved seponering av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmeren, bør aripiprazoldosen økes til samme nivå som før kombinasjonsbehandlingen begynte. Beskjedne økninger i aripiprazolkonsentrasjonen i plasma kan forventes ved samtidig bruk av svake hemmere av CYP3A4 eller CYP2D6. Karbamazepin og andre CYP3A4-induktorer: Etter samtidig bruk av karbamazepin (en potent induktor av CYP3A4) og oral aripiprazol til pasienter med schizofreni eller schizoaffektiv lidelse, var geometrisk gjennomsnittsverdi av Cmax og AUC for aripiprazol hhv. 68% og 73% lavere, sammenlignet med når bare aripiprazol (30 mg) ble administrert. På lignende måte var geometrisk gjennomsnittsverdi av Cmax og AUC for dehydroaripiprazol hhv. 69% og 71% lavere etter samtidig bruk av karbamazepin, enn de var etter behandling med bare oral aripiprazol. Samtidig bruk av aripiprazol og andre induktorer av CYP3A4 kan ventes å ha lignende effekter. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer skal unngås, da aripiprazolkonsentrasjonen i blodet reduseres og kan ligge under effektivt nivå. Serotonergt syndrom: Tilfeller av serotonergt syndrom er rapportert, og mulige tegn​/​symptomer på denne lidelsen kan særlig oppstå i tilfeller med samtidig bruk av andre serotonerge legemidler, som f.eks. SSRI/SNRI, eller med legemidler som er kjent for å øke konsentrasjonen av aripiprazol.

Graviditet, amming og fertilitet

GraviditetDet foreligger ingen adekvate og velkontrollerte studier hos gravide. Medfødte anomalier er rapportert. Årsakssammenheng med aripiprazol kan imidlertid ikke fastslås. Dyrestudier kan ikke utelukke toksisitet. Pasienten bør rådes til å gi legen beskjed hvis hun blir gravid eller planlegger å bli gravid. Forskrivere må være klar over langtidsvirkningene. Aripiprazol er påvist i plasma hos voksne pasienter i opptil 34 uker etter administrering av én dose med depotinjeksjon. Nyfødte eksponert for aripiprazol i løpet av 3. trimester, har risiko for å få bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og​/​eller abstinenssymptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Det er rapporter om agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød og problemer med matinntak. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye. Maternell eksponering for Abilify Maintena før og under graviditet kan gi bivirkninger hos nyfødte barn. Skal ikke brukes under graviditet med mindre det er klart nødvendig. Kvinner som kan bli gravide: Det antas at aripiprazol forblir i plasma i opptil 34 uker etter én dose med Abilify Maintena. Dette skal tas hensyn til ved oppstart av behandling hos kvinner som kan bli gravide. Skal kun brukes hos kvinner som planlegger å bli gravide dersom det er klart nødvendig.
AmmingAripiprazol​/​metabolitter utskilles i morsmelk i så stor grad at effekter hos diende spedbarn er sannsynlig. Ettersom det forventes at aripiprazol forblir i plasma i opptil 34 uker etter én dose med Abilify Maintena, kan diende spedbarn være i risiko selv om Abilify Maintena er administrert lenge før amming. Pasienter under behandling, eller som er blitt behandlet med Abilify Maintena i løpet av de siste 34 ukene, skal ikke amme.
FertilitetAripiprazol nedsatte ikke fertiliteten i reproduksjonstoksisitetsstudier.

 

Bivirkninger

Frekvensintervaller: Svært vanlige (≥1​/​10), vanlige (≥1/100 til <1​/​10), mindre vanlige (≥1/1000 til <1​/​100), sjeldne (≥1/10 000 til <1​/​1000), svært sjeldne (<1/10 000) og ukjent frekvens.

Rapportering av bivirkninger


Overdosering​/​Forgiftning

Ingen tilfeller av overdosering assosiert med bivirkninger er rapportert. Forsiktighet må utvises slik at utilsiktet injeksjon i et blodkar unngås. Etter bekreftet eller mistenkt utilsiktet overdose​/​utilsiktet i.v. administrering, er nøye medisinsk observasjon nødvendig. Dersom potensielt alvorlige medisinske symptomer utvikles, er monitorering, som bør inkludere kontinuerlig EKG-overvåkning, nødvendig. Medisinsk overvåkning og monitorering skal fortsette inntil pasienten er restituert. 400 mg: En simulering av dosedumping (plutselig, økt frigivelse av virkestoffet fra injeksjonsstedet) viste at gjennomsnittlig aripiprazolkonsentrasjon når en toppverdi på 4500 ng​/​ml, eller ca. 9 × det øvre terapeutiske området. I tilfelle dosedumping, forventes aripiprazolkonsentrasjonen å reduseres raskt til øvre grense av terapeutisk vindu etter ca. 3 dager. På den 7. dagen reduseres gjennomsnittlig aripiprazolkonsentrasjon til konsentrasjoner tilsv. etter en i.m. depotdose uten dosedumping. Selv om overdose er mindre sannsynlig med parenterale enn med orale legemidler, beskrives referanseinformasjon for overdose av oral aripiprazol med følgende info: Overdosering av oral aripiprazol alene hos voksne i doser opptil 1260 mg er sett uten dødsfall. I tillegg er det rapportert utilsiktet overdosering med aripiprazol alene hos barn (opptil 195 mg) uten dødsfall. 960 mg: Potensialet for overdosering er evaluert ved simulering av plasmakonsentrasjoner av aripiprazol etter en dose med 960 mg er fullstendig absorbert i sirkulasjonssystemet. Basert på resultatene av simuleringen hvis dosedumping oppstår, kan konsentrasjoner av aripiprazol nå opptil 13,5 × konsentrasjonene som oppnås av en terapeutisk dose med 960 mg uten dosedumping. Konsentrasjoner av aripiprazol etter dosedumping reduseres dessuten innen 5 dager i forhold til konsentrasjoner normalt sett etter administreringen av 960 mg.
SymptomerAlle legemiddelformer​/​styrker: Voksne: Letargi, økt blodtrykk, somnolens, takykardi, kvalme, oppkast og diaré. Barn: Somnolens, forbigående bevisstløshet og ekstrapyramidale symptomer.
BehandlingAlle legemiddelformer​/​styrker: Overdosebehandling bør fokusere på støttende behandling, opprettholdelse av frie luftveier, oksygentilførsel og ventilering samt behandling av symptomer. Muligheten for at flere legemidler er involvert, bør vurderes. Kardiovaskulær overvåkning bør derfor startes omgående, og bør inkludere kontinuerlig EKG-overvåkning for å oppdage mulig arytmi. Etter bekreftet eller mistenkt overdose bør nøye medisinsk overvåkning og monitorering fortsette inntil pasienten er restituert. Hemodialyse har sannsynligvis liten effekt pga. høy plasmaproteinbinding. 960 mg: Vurder legemidlets langtidsvirkende egenskap og den lange eliminasjonshalveringstiden til aripiprazol når behandlingsbehov og restitusjon vurderes.

Egenskaper og miljø

VirkningsmekanismeEffekt ved schizofreni er muligens mediert via en kombinasjon av partiell agonisme på dopamin D2- og serotonin 5-HT1a-reseptorer og antagonisme på serotonin 5-HT2a-reseptorer. Aripiprazol viser i dyremodeller antagonistiske egenskaper på dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaper på dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol viser in vitro høy bindingsaffinitet til dopamin D2- og D3-, serotonin 5-HT1a- og 5-HT2a-reseptorer, og moderat affinitet til dopamin D4-, serotonin 5-HT2c- og 5-HT7-, α1-adrenerge- og histamin H1-reseptorer. Aripiprazol viser også moderat bindingsaffinitet til serotoninreopptakssetet, men ingen nevneverdig affinitet til kolinerge muskarinreseptorer. Interaksjoner med andre reseptorer enn undertyper av dopamin- og serotoninreseptorer kan forklare noen av aripiprazols øvrige kliniske effekter. Orale aripiprazoldoser mellom 0,5-30 mg administrert 1 gang daglig til friske frivillige i 2 uker førte til en doseavhengig reduksjon i bindingen av 11C‑rakloprid, en D2-​/​D3-reseptorligand, til kaudat og putamen.
Absorpsjon400 mg: Sakte og langvarig pga. lav oppløsningsevne. Gjennomsnittlig halveringstid for absorpsjon er 28 dager. Etter en enkel doseadministrering i delta- og setemuskelen var AUC omtrent lik for begge injeksjonsstedene, men Cmax var høyere etter administrering i deltamuskelen. Median Tmax er 7 dager for setemuskelen og 4 dager for deltamuskelen. Steady state nås etter 4 doser. 960 mg: Absorpsjon i sirkulasjonssystemet er langsom og forlenges etter injeksjon i setemuskelen som følge av at aripiprazolpartikler oppløses langsomt. Frigjøringsprofilen av aripiprazol 960 mg resulterer i vedvarende plasmakonsentrasjoner 2 måneder etter injeksjon(er) av aripiprazol i setemuskelen. Frigjøringen av virkestoffet etter én dose av 780 mg med 2-måneders injiserbar aripiprazol, begynner på dag 1 og varer så lenge som 34 uker.
Proteinbinding>99%, primært til albumin.
FordelingVd: 4,9 liter​/​kg etter oral administrering.
Halveringstid400 mg eller 300 mg: Etter administrering av flere doser på 400 mg eller 300 mg er gjennomsnittlig t1/2 for eliminasjon hhv. 46,5 og 29,9 dager, sannsynligvis pga. absorpsjonsgradsbegrenset kinetikk. Total clearance av aripiprazol er 3,71 liter​/​time hos raske CYP2D6-metaboliserere, og ca. 1,88 liter​/​time (ca. 50% lavere) hos sakte CYP2D6-metaboliserere. 960 mg: Se Absorpsjon ovenfor.
MetabolismeOmfattende metabolisering i lever, primært via CYP3A4 og CYP2D6.
UtskillelseEtter 1 oral dose gjenfinnes ca. 27% i urin og ca. 60% i feces. <1% utskilles uforandret i urin, ca. 18% uforandret i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte); før rekonstituering/bruk: Hetteglass og ferdigfylt sprøyte: Skal ikke fryses. Ferdigfylt sprøyte: Oppbevares i den ytre esken for å beskytte sprøyten mot lys. Pulver og væske til depotinjeksjonsvæske 400 mg (hetteglass eller ferdigfylt sprøyte); oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering: Pulver i hetteglass + oppløsningsvæske i hetteglass (1 sett): Skal injiseres umiddelbart etter rekonstituering, men kan lagres ved 25°C i opptil 4 timer i hetteglasset. Rekonstituert suspensjon skal ikke oppbevares i sprøyten. Fra et mikrobiologisk ståsted, med mindre metoden for å åpne​/​rekonstituere utelukker risiko for mikrobiell kontaminering, skal preparatet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -betingelsene før bruk, brukerens ansvar. Ferdigfylt sprøyte: Oppløsningen skal injiseres umiddelbart etter rekonstituering. Hvis injeksjonen ikke utføres umiddelbart etter rekonstituering, kan sprøyten oppbevares ved <25°C i opptil 2 timer. Depotinjeksjonsvæske 960 mg (ferdigfylt sprøyte): Skal ikke fryses. Kun til engangsbruk.

 

Pakninger, priser og refusjon

Abilify Maintena, PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i hetteglass:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
400 mg 1 sett (pulver i hettegl. + væske i hettegl.)
371189

Blå resept

3 108,50 C

Abilify Maintena, PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
400 mg 1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
577832

Blå resept

3 108,50 C

Abilify Maintena, DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
Refusjon Pris (kr) R.gr.
960 mg 1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
028692

Blå resept

6 180,70 C

SPC (preparatomtale)

Abilify Maintena DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 960 mg

Abilify Maintena PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 400 mg

Abilify Maintena PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i hetteglass 400 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på nettsiden til Direktoratet for medisinske produkter (DMP). Legemidler sentralt godkjent i EU​/​EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av DMP/EMA:

21.06.2024


Sist endret: 01.07.2024
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)