Abilify Maintena

Otsuka Pharmaceutical


Antipsykotikum.

N05A X12 (Aripiprazol)PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 400 mg: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Aripiprazol 400 mg, karmellosenatrium, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid. II) Hetteglass: Vann til injeksjonsvæsker. Etter rekonstituering: 1 ml inneholder 200 mg aripiprazol.


PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte 400 mg: Hvert ferdigfylte sprøyte (tokammer) inneh.: Kammer I) Pulver: Aripiprazol 400 mg, karmellosenatrium, mannitol, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid. Kammer II) Vann til injeksjonsvæsker.


Indikasjoner

Vedlikeholdsbehandling av schizofreni hos voksne stabilisert med oral aripiprazol.

Dosering

Voksne: Toleranse av oral aripiprazol må vises før behandling med depotinjeksjonsvæsken startes. Dosetitrering kreves ikke for Abilify Maintena. Startdosen kan administreres ved å følge ett av to regimer: Oppstart med 1 injeksjon: På oppstartsdagen gis 1 injeksjon med 400 mg Abilify Maintena, og behandlingen fortsetter med 10-20 mg oral aripiprazol pr. dag i de 14 påfølgende dagene for å opprettholde terapeutiske aripiprazolkonsentrasjoner under behandlingsoppstart. Oppstart med 2 injeksjoner: På oppstartsdagen gis 2 separate injeksjoner med 400 mg Abilify Maintena på forskjellige injeksjonssteder (se Administrering), sammen med 1 dose 20 mg oral aripiprazol. Vedlikeholdsdose: Etter oppstartsinjeksjonene er anbefalt dose med Abilify Maintena 400 mg 1 gang i måneden som 1 enkelt injeksjon (ikke tidligere enn 26 dager etter siste injeksjon). Hvis det oppstår bivirkninger ved dosering 400 mg, skal reduksjon av dosen til 300 mg 1 gang i måneden vurderes.
Glemt dose:

Tidspunkt for glemt dose

Utførelse

Hvis 2. eller 3. dose glemmes og tid siden siste injeksjon er:

 

>4 uker og <5 uker

Injeksjonen bør administreres snarest mulig, deretter bør det månedlige injeksjonsprogrammet gjenopptas.

>5 uker

Samtidig inntak av oral aripiprazol skal startes på nytt i 14 dager ved neste administrerte injeksjon, eller 2 separate injeksjoner gitt samtidig, sammen med en enkeltdose med 20 mg oral aripiprazol. Deretter gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

Hvis 4. eller etterfølgende doser glemmes (dvs. etter oppnåelse av stabil tilstand) og tid siden siste injeksjon er:

 

>4 uker og <6 uker

Injeksjonen bør administreres snarest mulig, deretter bør det månedlige injeksjonsprogrammet gjenopptas.

>6 uker

Samtidig inntak av oral aripiprazol skal startes på nytt i 14 dager ved neste administrerte injeksjon, eller 2 separate injeksjoner gitt samtidig, sammen med en enkeltdose med 20 mg oral aripiprazol. Deretter gjenopptas det månedlige injeksjonsprogrammet.

Spesielle pasientgrupper: Nedsatt leverfunksjon: Ingen dosejusteringer er nødvendig ved lett til moderat nedsatt leverfunksjon. Det foreligger ikke tilstrekkelige data til å fastsette anbefalinger ved alvorlig nedsatt leverfunksjon. Hos disse bør dosering håndteres med forsiktighet. Oral administrering bør foretrekkes. Nedsatt nyrefunksjon: Ingen dosejustering er nødvendig. Barn og ungdom 0-17 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Ingen tilgjengelige data. Eldre ≥65 år: Sikkerhet og effekt er ikke fastslått. Kjente sakte CYP2D6-metaboliserere: Oppstart med 1 injeksjon: Startdosen skal være 300 mg Abilify Maintena, og behandlingen fortsetter med forskrevet dose oral aripiprazol pr. dag i de 14 påfølgende dagene. Oppstart med 2 injeksjoner: Startdosen skal være 2 separate injeksjoner med 300 mg Abilify Maintena (se Administrering), sammen med 1 enkeltdose med tidligere forskrevet dose oral aripiprazol. Kjente sakte CYP2D6-metaboliserere som samtidig bruker en sterk CYP3A4-hemmer: Oppstart med 1 injeksjon: Startdosen skal reduseres til 200 mg, og behandlingen fortsetter med forskrevet dose oral aripiprazol pr. dag i de 14 påfølgende dagene. Oppstart med 2 injeksjoner skal ikke brukes hos pasienter kjent for å være sakte CYP2D6-metaboliserere og samtidig bruker en sterk CYP3A4-hemmer. Se tabellen nedenfor for den anbefalte vedlikeholdsdosen med Abilify Maintena etter injeksjonsoppstart. Abilify Maintena skal administreres 1 gang i måneden som en enkeltinjeksjon (ikke tidligere enn 26 dager etter forrige injeksjon). Justeringer av vedlikeholdsdose pga. interaksjoner med CYP2D6- og/eller CYP3A4-hemmere og/eller CYP3A4-induktorer: Når potente CYP3A4- eller CYP2D6-hemmere administreres samtidig i >14 dager, bør det foretas justeringer av vedlikeholdsdosen. Dersom CYP3A4- eller CYP2D6-hemmeren seponeres, kan det være behov for at dosen økes til den tidligere brukte dosen. I tilfelle bivirkninger på tross av dosejusteringer av aripiprazol, skal behovet for samtidig bruk av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmer vurderes på nytt. Samtidig administrering av CYP3A4-induktorer i >14 dager skal unngås, da aripiprazolnivåene i blodet reduseres og kan ligge under effektivt nivå. Justeringer av vedlikeholdsdose av aripiprazol for pasienter som tar potente CYP2D6-hemmere, potente CYP3A4-hemmere og/eller CYP3A4-induktorer samtidig i >14 dager:

 

Justert dose

Pasienter som tar 400 mg aripiprazol

 

Potente CYP2D6- eller potente CYP3A4-hemmere

300 mg

Potente CYP2D6- og potente CYP3A4-hemmere

200 mg1

CYP3A4-induktorer

Unngå bruk

Pasienter som tar 300 mg aripiprazol

 

Potente CYP2D6- eller potente CYP3A4-hemmere

200 mg1

Potente CYP2D6- og potente CYP3A4-hemmere

160 mg1

CYP3A4-induktorer

Unngå bruk

1200 mg og 160 mg kan oppnås ved justering av injeksjonsvolum kun ved bruk av Abilify Maintena pulver og væske til depotinjeksjonsvæske, suspensjon.
Tilberedning/Håndtering: Pulver i hetteglass + væske i hetteglass (1 sett): Kun for engangsbruk. Skal rekonstitueres og klargjøres iht. bruksanvisningen i pakningsvedlegget. Etter rekonstituering skal hetteglasset ristes godt i 30 sekunder til oppløsningen har ensartet utseende. Hvis injeksjonen ikke utføres umiddelbart etter rekonstituering, oppbevar hetteglasset <25°C i opptil 4 timer, og rist det godt i minst 60 sekunder for å løse opp på nytt før injeksjon. Rekonstituert oppløsning skal ikke oppbevares i sprøyten. Se pakningsvedlegget for bestemmelse av volum for injeksjon og for injeksjonsprosedyre. Hvert sett inneholder ett hetteglass med pulver + ett 2 ml-hetteglass med væske, én 3 ml luer-locksprøyte med påmontert 38 mm 21‑gauge hypodermisk sikkerhetskanyle med beskyttelsesanordning for kanyle, én 3 ml luer-locksprøyte til engangsbruk, 1 hetteglassadapter og 3 hyperdermiske sikkerhetskanyler, én 25 mm 23‑gauge, én 38 mm 22‑gauge og én 51 mm 21‑gauge. Ferdigfylt sprøyte: Kun for engangsbruk. Ferdigfylt sprøyte i glass (tokammer) inneholder pulver i det fremre kammeret og væske i det bakre kammeret. Skyv stempelet litt ned for å få tak i gjengene, se bilder og bruksanvisning i pakningsvedlegget. Roter deretter stempelstangen til stangen slutter å rotere, for å frigjøre fortynneren. Etter at stempelstangen har stoppet helt, vil den midterste stopperen være på indikatorlinjen. Hold sprøyten loddrett og rist den godt i 20 sekunder, til rekonstituert suspensjon er ensartet melkehvitt, og injiser umiddelbart. Hvis injeksjonen ikke utføres umiddelbart etter rekonstituering, kan sprøyten oppbevares <25°C i opptil 2 timer. Rist sprøyten godt i minst 20 sekunder for å resuspendere før injeksjon hvis sprøyten har vært oppbevart i >15 minutter. Hvert sett inneholder én ferdigfylt sprøyte og tre hypodermiske sikkerhetskanyler: Én 25 mm 23‑gauge, én 38 mm 22‑gauge og én 51 mm 21‑gauge. Generelt: Destruer hetteglass, adapter, sprøyte, kanyler, ubrukt væske og vann til injeksjon forskriftsmessig. Ikke anvendt legemiddel samt avfall bør destrueres i overensstemmelse med lokale krav.
Administrering: Skal kun administreres av helsepersonell, se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Kun til i.m. bruk, og skal ikke administreres i.v. eller s.c. Oppløsningen skal injiseres sakte i én enkel injeksjon (doser skal ikke deles opp) i sete- eller deltamuskelen. Utvis forsiktighet slik at utilsiktet injeksjon i et blodkar unngås. Hvis behandlingen starter med 2 injeksjoner, injiseres de på 2 forskjellige steder i ulike muskler. Ikke sett begge injeksjonene samtidig i samme delta- eller setemuskel. Hos pasienter som er kjent for å være sakte CYP2D6-metaboliserere, settes injeksjonen i enten 2 separate deltamuskler eller 1 deltamuskel og 1 setemuskel. Ikke injiser i 2 setemuskler. Setemuskeladministrering: Den anbefalte kanylen for setemuskeladministrering er en 38 mm 22-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle. For overvektige pasienter (BMI >28 kg/m2) skal en 51 mm 21-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle brukes. Injeksjoner i setemuskelen skal gis vekselsvis mellom de to setemusklene. Deltamuskeladministrering: Den anbefalte kanylen for deltamuskeladministrering er en 25 mm 23-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle. For overvektige pasienter skal en 38 mm 22-gauge hypodermisk sikkerhetskanyle brukes. Injeksjoner i deltamuskelen skal gis vekselsvis mellom de to deltamusklene.

Kontraindikasjoner

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Forsiktighetsregler

Bedring av pasientens kliniske tilstand kan ta fra flere dager til noen uker. Pasienten bør overvåkes nøye i hele perioden. Akutt agitert eller alvorlig psykotisk tilstand: Bør ikke brukes til behandling av akutt agiterte eller alvorlig psykotiske tilstander når en umiddelbar symptomkontroll kreves. Selvmord: Forekomst av selvmordsrelatert atferd er knyttet til psykotiske lidelser, og i noen tilfeller er det rapportert tidlig etter start eller ved endring av antipsykotisk behandling, inkl. aripiprazolbehandling. Tett overvåkning av høyrisikopasienter bør ledsage antipsykotisk behandling. Hjerte-karsykdommer: Bør brukes med forsiktighet ved kjent hjerte-karsykdom (tidligere hjerteinfarkt eller iskemisk hjertesykdom, hjertesvikt eller ledningsforstyrrelser), cerebrovaskulær sykdom, tilstander som predisponerer for hypotensjon (dehydrering, hypovolemi og behandling med antihypertensiver) eller hypertensjon, inkl. akselerert eller malign hypertensjon. Tilfeller av venøs tromboembolisme (VTE) er rapportert ved bruk av antipsykotika. Siden pasienter som behandles med antipsykotika ofte har ervervet risikofaktorer for VTE, bør alle mulige risikofaktorer for VTE utredes før og under behandlingen, og hensiktsmessige forholdsregler bør tas. Forlenget QT-intervall: Bør brukes med forsiktighet ved forekomst av forlenget QT-intervall i familien. Tardiv dyskinesi: Behandlingsrelatert dyskinesi er rapportert. Dersom tegn og symptomer på tardiv dyskinesi oppstår, bør dosereduksjon eller seponering vurderes. Disse symptomene kan midlertidig forverres eller til og med oppstå etter seponering. Malignt nevroleptikasyndrom (MNS): Sjeldne tilfeller av MNS er rapportert. Kliniske manifestasjoner av MNS er feber, muskelrigiditet, endret mental status og tegn på autonom ustabilitet (uregelmessig puls eller blodtrykk, takykardi, diaforese eller hjerterytmeforstyrrelse). Øvrige tegn kan være økt kreatinfosfokinase, myoglobinuri (rabdomyolyse) og akutt nyresvikt. Forhøyet kreatinfosfokinase og rabdomyolyse er imidlertid rapportert, uten at dette nødvendigvis har hatt sammenheng med MNS. Hvis en pasient utvikler tegn og symptomer som indikerer MNS, eller har uforklarlig høy feber uten i tillegg å ha andre kliniske manifestasjoner på MNS, skal alle antipsykotika, inkl. aripiprazol, seponeres. Kramper: Kramper er rapportert. Aripiprazol bør brukes med forsiktighet hos pasienter som tidligere har hatt krampeanfall eller tilstander assosiert med kramper. Eldre pasienter med demensrelatert psykose: Studier med oral aripiprazol hos eldre med psykose relatert til Alzheimers sykdom, har vist økt risiko for død (dødsraten var 3,5%). Dødsårsakene har variert, men de fleste dødsfallene er av kardiovaskulær (f.eks. hjertefeil, plutselig død) eller infeksiøs (f.eks. pneumoni) natur. I de samme studiene er cerebrovaskulære bivirkninger (f.eks. slag, forbigående iskemiske attakker), inkl. dødsfall, rapportert. Cerebrovaskulære bivirkninger er rapportert hos totalt 1,3%. Aripiprazol er ikke indisert for behandling av pasienter med demensrelatert psykose. Øvrige: Hyperglykemi og diabetes mellitus: Hyperglykemi er rapportert, i noen tilfeller meget uttalt og assosiert med ketoacidose eller hyperosmolært koma eller dødsfall. Forekomst av fedme og diabetes i familien er risikofaktorer som kan predisponere for alvorlige komplikasjoner. Pasienten bør observeres for tegn og symptomer på hyperglykemi (som polydipsi, polyuri, polyfagi og slapphet), og pasienter med diabetes mellitus eller risiko for diabetes mellitus bør overvåkes regelmessig med blodsukkerkontroll. Hypersensitivitet: Hypersensitivitetsreaksjoner, karakterisert ved allergiske reaksjoner, kan inntreffe. Vektøkning: Vektøkning, som kan medføre alvorlige komplikasjoner, er rapportert ved bruk av oral aripiprazol. Dette sees vanligvis ved signifikante risikofaktorer, f.eks. diabetes, sykdommer i skjoldkjertelen eller hypofyseadenomer. Dysfagi: Øsofagusdysmotilitet og aspirasjon er assosiert med aripiprazolbehandling. Aripiprazol bør brukes med forsiktighet ved risiko for aspirasjonspneumoni. Spilleavhengighet og andre impulskontrollforstyrrelser: Pasienten kan oppleve økt trang, spesielt til å spille, og manglende evne til å kontrollere denne trangen. Økt seksualdrift, kompulsiv shopping, overspising/tvangsspising og andre impulsive/kompulsive atferder er rapportert. Det er viktig at legen spør pasienten eller pleierne spesifikt om utvikling av ny eller økt trang til å spille, økt seksualdrift, kompulsiv shopping, overspising eller tvangsspising eller andre drifter under behandlingen. Impulskontrollforstyrrelser kan være knyttet til den underliggende forstyrrelsen. I noen tilfeller ble det imidlertid rapportert at trang opphørte når dosen ble redusert eller behandlingen avbrutt. Impulskontrollforstyrrelser kan føre til skader hos pasienten og andre hvis de ikke identifiseres. En dosereduksjon eller stans av behandlingen bør vurderes hvis en pasient utvikler slik trang. Fall: Aripiprazol kan forårsake somnolens, postural hypotensjon, motorisk og sensorisk ustabilitet, som kan føre til fall. Forsiktighet bør utvises ved behandling av pasienter med høyere risiko, og en lavere startdose bør vurderes (f.eks. eldre eller svekkede pasienter). Hjelpestoffer: Preparatet inneholder <1 mmol natrium (23 mg) pr. dose. Bilkjøring og bruk av maskiner: Aripiprazol kan ha liten til moderat påvirkning på evnen til å kjøre bil og bruke maskiner pga. potensielle effekter på nervesystemet og synet, som sedasjon, søvnighet, synkope, tåkesyn og diplopi.

Interaksjoner

Gå til interaksjonsanalyse

Ingen interaksjonsstudier er utført. Informasjonen nedenfor er tatt fra studier med oral aripiprazol. Pga. legemidlets α1-adrenerge reseptorantagonisme, kan aripiprazol potensielt høyne effekten av visse antihypertensiver. Pga. de primære CNS-effektene, bør forsiktighet utvises når aripiprazol tas i kombinasjon med alkohol eller andre sentralt virkende legemidler med overlappende bivirkninger som sedasjon. Forsiktighet bør utvises ved samtidig bruk av legemidler som kan forårsake forlenget QT-intervall eller elektrolyttubalanse. Andre legemidlers evne til å påvirke aripiprazol: Kinidin og andre potente CYP2D6-hemmere: I en klinisk studie med oral aripiprazol hos friske frivillige økte en potent hemmer av CYP2D6 (kinidin) AUC av aripiprazol med 107%, mens Cmax var uforandret. AUC og Cmax av dehydroaripiprazol, den aktive metabolitten, gikk ned med hhv. 32% og 47%. Andre potente hemmere av CYP2D6, som fluoksetin og paroksetin, kan forventes å ha lignende effekter, og lignende dosereduksjoner bør derfor gjøres. Ketokonazol og andre potente CYP3A4-hemmere: I et klinisk forsøk med oral aripiprazol hos friske frivillige, økte en potent hemmer av CYP3A4 (ketokonazol) AUC og Cmax av aripiprazol med hhv. 63% og 37%. AUC og Cmax av dehydroaripiprazol økte med hhv. 77% og 43%. Hos individer med nedsatt metabolisering via CYP2D6 kan samtidig bruk av potente hemmere av CYP3A4 resultere i høyere aripiprazolkonsentrasjoner, sammenlignet med de med omfattende metaboliseringsevne via CYP2D6. Ved vurdering av samtidig bruk av ketokonazol eller andre potente CYP3A4-hemmere, bør potensielle fordeler være større enn potensiell risiko for pasienten. Andre potente hemmere av CYP3A4, som itrakonazol og hiv-proteasehemmere, kan ventes å ha lignende effekter, og lignende dosereduksjoner bør derfor gjøres. Ved seponering av CYP2D6- eller CYP3A4-hemmeren, bør aripiprazoldosen økes til samme nivå som før kombinasjonsbehandlingen begynte. Beskjedne økninger i aripiprazolkonsentrasjonen i plasma kan forventes ved samtidig bruk av svake hemmere av CYP3A4 eller CYP2D6. Karbamazepin og andre CYP3A4-induktorer: Etter samtidig bruk av karbamazepin (en potent induktor av CYP3A4) og oral aripiprazol til pasienter med schizofreni eller schizoaffektiv lidelse, var geometrisk gjennomsnittsverdi av Cmax og AUC for aripiprazol hhv. 68% og 73% lavere, sammenlignet med når bare aripiprazol (30 mg) ble administrert. På lignende måte var geometrisk gjennomsnittsverdi av Cmax og AUC for dehydroaripiprazol hhv. 69% og 71% lavere etter samtidig bruk av karbamazepin, enn de var etter behandling med bare oral aripiprazol. Samtidig bruk av aripiprazol og andre induktorer av CYP3A4 kan ventes å ha lignende effekter. Samtidig bruk av CYP3A4-induktorer skal unngås, da aripiprazolkonsentrasjonen i blodet reduseres og kan ligge under effektivt nivå. Serotonergt syndrom: Tilfeller av serotonergt syndrom er rapportert, og mulige tegn og symptomer på denne lidelsen kan særlig oppstå i tilfeller med samtidig bruk av andre serotonerge legemidler, som f.eks. SSRI/SNRI, eller med legemidler som er kjent for å øke konsentrasjonen av aripiprazol.

Graviditet, amming og fertilitet

Graviditet: Det foreligger ingen adekvate og velkontrollerte studier hos gravide. Medfødte anomalier er rapportert. Årsakssammenheng med aripiprazol kan imidlertid ikke fastslås. Dyrestudier kan ikke utelukke toksisitet. Pasienten bør rådes til å gi legen beskjed hvis hun blir gravid eller planlegger å bli gravid. Pga. utilstrekkelig informasjon om sikkerhet hos mennesker, og at reproduksjonstoksiske dyrestudier ikke er entydige, bør legemidlet ikke brukes ved graviditet med mindre forventet fordel oppveier potensiell risiko for fosteret. Forskrivere må være klar over langtidsvirkningene. Nyfødte eksponert for aripiprazol i løpet av 3. trimester, har risiko for å få bivirkninger, inkl. ekstrapyramidale og/eller abstinenssymptomer, som kan variere i alvorlighetsgrad og varighet etter fødsel. Det er rapporter om agitasjon, hypertoni, hypotoni, tremor, søvnighet, åndenød og problemer med matinntak. Nyfødte bør derfor overvåkes nøye.
Amming: Aripiprazol skilles ut i morsmelk. Det må tas en beslutning om amming skal opphøre eller behandling avstås fra, basert på nytte-/risikovurdering.
Fertilitet: Aripiprazol nedsatte ikke fertiliteten i reproduksjonstoksisitetsstudier.

 

Bivirkninger

Organklasse Bivirkning
Blod/lymfe
Mindre vanlige Anemi, nøytropeni, redusert antall hvite blodceller, redusert nøytrofiltall, trombocytopeni
Ukjent frekvens Leukopeni
Endokrine
Mindre vanlige Hyperprolaktinemi, redusert prolaktin i blod
Ukjent frekvens Diabetisk hyperosmolært koma, diabetisk ketoacidose
Gastrointestinale
Vanlige Munntørrhet
Mindre vanlige Abdominalt ubehag, diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon, økt tarmaktivitet, øvre abdominalsmerter
Ukjent frekvens Dysfagi, pankreatitt
Generelle
Vanlige Fatigue, indurasjon på injeksjonsstedet, smerter på injeksjonsstedet
Mindre vanlige Asteni, brystubehag, erytem på injeksjonsstedet, feber, hevelse på injeksjonsstedet, kløe på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, sløvhet, tørste, ubehag på injeksjonsstedet, unormalt ganglag
Ukjent frekvens Brystsmerter, forstyrrelse i kroppstemperaturreguleringen (f.eks. hypotermi, feber), perifert ødem
Hjerte
Mindre vanlige Bradykardi, redusert T-bølgeamplitude i EKG, T-bølgeinversjon i EKG, takykardi, unormalt EKG, ventrikulære ekstrasystoler
Ukjent frekvens Brå, uforklarlig død, forlenget QT-tid, hjertestans, torsades de pointes, ventrikkelarytmi
Hud
Mindre vanlige Akne, alopesi, eksem, hudindurasjon, rosacea
Ukjent frekvens DRESS, fotosensitivitetsreaksjon, hyperhidrose, utslett
Immunsystemet
Mindre vanlige Overfølsomhet
Ukjent frekvens Allergisk reaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon, angioødem inkl. hevelse i tungen, tungeødem, ansiktsødem, kløe eller urticaria)
Kar
Mindre vanlige Hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, økt blodtrykk
Ukjent frekvens Synkope, venøs tromboembolisme (inkl. lungeembolisme og dyp venetrombose)
Kjønnsorganer/bryst
Vanlige Erektil dysfunksjon
Mindre vanlige Galaktoré, gynekomasti, vulvovaginal tørrhet, ømhet i brystene
Ukjent frekvens Priapisme
Lever/galle
Mindre vanlige Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt bilirubin i blod, økt γ-GT, økte leverenzymer
Ukjent frekvens Gulsott, hepatitt, leversvikt, økt ALP
Luftveier
Mindre vanlige Hikke, hoste
Ukjent frekvens Aspirasjonspneumoni, laryngospasme, orofaryngeal spasme
Muskel-skjelettsystemet
Vanlige Muskel-skjelettstivhet
Mindre vanlige Artralgi, muskelkramper, muskelrigiditet, muskelrykninger, muskelspenning, myalgi, nakkestivhet, redusert leddbevegelighet, ryggsmerter, smerter i ekstremitet, trismus
Ukjent frekvens Rabdomyolyse
Nevrologiske
Vanlige Akatisi, dyskinesi, ekstrapyramidale forstyrrelser, hodepine, sedasjon, somnolens, svimmelhet, tremor
Mindre vanlige Bevegelsesforstyrrelse, bradykinesi, dystoni, hypertoni, parkinsonisme, parosmi, psykomotorisk hyperaktivitet, restless legs-syndrom, sikling, smaksforstyrrelse, tannhjulsrigiditet, tardiv dyskinesi
Ukjent frekvens Generaliserte tonisk-kloniske anfall, malignt nevroleptikasyndrom, serotonergt syndrom, taleforstyrrelse
Nyre/urinveier
Mindre vanlige Glukosuri, nyrestein
Ukjent frekvens Inkontinens, urinretensjon
Psykiske
Vanlige Agitasjon, angst, insomni, rastløshet
Mindre vanlige Affektlabilitet, apati, bruksisme, depresjon, dysfori, hallusinasjon, humørforandringer, hyperseksualitet, panikkreaksjon, psykotisk lidelse, redusert libido, selvmordstanker, søvnproblemer, vrangforestilling
Ukjent frekvens Aggresjon, impulskontrollforstyrrelse, nervøsitet, overspising, poriomani, selvmord, selvmordsforsøk, spilleavhengighet, tvangsshopping
Stoffskifte/ernæring
Vanlige Diabetes mellitus, redusert vekt, økt vekt
Mindre vanlige Appetittforstyrrelse, hyperglykemi, hyperinsulinemi, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi
Ukjent frekvens Anoreksi, hyponatremi
Svangerskap
Ukjent frekvens Neonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Undersøkelser
Vanlige Økt CK i blod
Mindre vanlige Redusert blodglukose, redusert kolesterol i blod, reduserte triglyserider i blod, økt HbA1c, økt blodglukose, økt midjemål
Ukjent frekvens Svingninger i blodglukose
Øye
Mindre vanlige Diplopi, fotofobi, okulogyr krise, tåkesyn, øyesmerter
Frekvens Bivirkning
Vanlige
Gastrointestinale Munntørrhet
Generelle Fatigue, indurasjon på injeksjonsstedet, smerter på injeksjonsstedet
Kjønnsorganer/bryst Erektil dysfunksjon
Muskel-skjelettsystemet Muskel-skjelettstivhet
Nevrologiske Akatisi, dyskinesi, ekstrapyramidale forstyrrelser, hodepine, sedasjon, somnolens, svimmelhet, tremor
Psykiske Agitasjon, angst, insomni, rastløshet
Stoffskifte/ernæring Diabetes mellitus, redusert vekt, økt vekt
Undersøkelser Økt CK i blod
Mindre vanlige
Blod/lymfe Anemi, nøytropeni, redusert antall hvite blodceller, redusert nøytrofiltall, trombocytopeni
Endokrine Hyperprolaktinemi, redusert prolaktin i blod
Gastrointestinale Abdominalt ubehag, diaré, dyspepsi, forstoppelse, gastroøsofageal reflukssykdom, kvalme, oppkast, økt spyttsekresjon, økt tarmaktivitet, øvre abdominalsmerter
Generelle Asteni, brystubehag, erytem på injeksjonsstedet, feber, hevelse på injeksjonsstedet, kløe på injeksjonsstedet, reaksjon på injeksjonsstedet, sløvhet, tørste, ubehag på injeksjonsstedet, unormalt ganglag
Hjerte Bradykardi, redusert T-bølgeamplitude i EKG, T-bølgeinversjon i EKG, takykardi, unormalt EKG, ventrikulære ekstrasystoler
Hud Akne, alopesi, eksem, hudindurasjon, rosacea
Immunsystemet Overfølsomhet
Kar Hypertensjon, ortostatisk hypotensjon, økt blodtrykk
Kjønnsorganer/bryst Galaktoré, gynekomasti, vulvovaginal tørrhet, ømhet i brystene
Lever/galle Unormal leverfunksjonstest, økt ALAT, økt ASAT, økt bilirubin i blod, økt γ-GT, økte leverenzymer
Luftveier Hikke, hoste
Muskel-skjelettsystemet Artralgi, muskelkramper, muskelrigiditet, muskelrykninger, muskelspenning, myalgi, nakkestivhet, redusert leddbevegelighet, ryggsmerter, smerter i ekstremitet, trismus
Nevrologiske Bevegelsesforstyrrelse, bradykinesi, dystoni, hypertoni, parkinsonisme, parosmi, psykomotorisk hyperaktivitet, restless legs-syndrom, sikling, smaksforstyrrelse, tannhjulsrigiditet, tardiv dyskinesi
Nyre/urinveier Glukosuri, nyrestein
Psykiske Affektlabilitet, apati, bruksisme, depresjon, dysfori, hallusinasjon, humørforandringer, hyperseksualitet, panikkreaksjon, psykotisk lidelse, redusert libido, selvmordstanker, søvnproblemer, vrangforestilling
Stoffskifte/ernæring Appetittforstyrrelse, hyperglykemi, hyperinsulinemi, hyperkolesterolemi, hyperlipidemi, hypertriglyseridemi
Undersøkelser Redusert blodglukose, redusert kolesterol i blod, reduserte triglyserider i blod, økt HbA1c, økt blodglukose, økt midjemål
Øye Diplopi, fotofobi, okulogyr krise, tåkesyn, øyesmerter
Ukjent frekvens
Blod/lymfe Leukopeni
Endokrine Diabetisk hyperosmolært koma, diabetisk ketoacidose
Gastrointestinale Dysfagi, pankreatitt
Generelle Brystsmerter, forstyrrelse i kroppstemperaturreguleringen (f.eks. hypotermi, feber), perifert ødem
Hjerte Brå, uforklarlig død, forlenget QT-tid, hjertestans, torsades de pointes, ventrikkelarytmi
Hud DRESS, fotosensitivitetsreaksjon, hyperhidrose, utslett
Immunsystemet Allergisk reaksjon (f.eks. anafylaktisk reaksjon, angioødem inkl. hevelse i tungen, tungeødem, ansiktsødem, kløe eller urticaria)
Kar Synkope, venøs tromboembolisme (inkl. lungeembolisme og dyp venetrombose)
Kjønnsorganer/bryst Priapisme
Lever/galle Gulsott, hepatitt, leversvikt, økt ALP
Luftveier Aspirasjonspneumoni, laryngospasme, orofaryngeal spasme
Muskel-skjelettsystemet Rabdomyolyse
Nevrologiske Generaliserte tonisk-kloniske anfall, malignt nevroleptikasyndrom, serotonergt syndrom, taleforstyrrelse
Nyre/urinveier Inkontinens, urinretensjon
Psykiske Aggresjon, impulskontrollforstyrrelse, nervøsitet, overspising, poriomani, selvmord, selvmordsforsøk, spilleavhengighet, tvangsshopping
Stoffskifte/ernæring Anoreksi, hyponatremi
Svangerskap Neonatalt legemiddelseponeringssyndrom
Undersøkelser Svingninger i blodglukose

Rapportering av bivirkninger


Overdosering/Forgiftning

Ingen tilfeller av overdosering assosiert med bivirkninger er rapportert. Forsiktighet må utvises slik at utilsiktet injeksjon i et blodkar unngås. Etter bekreftet eller mistenkt utilsiktet overdose/utilsiktet i.v. administrering, er nøye medisinsk observasjon nødvendig. Dersom potensielt alvorlige medisinske symptomer utvikles, er monitorering, som bør inkludere kontinuerlig EKG-overvåkning, nødvendig. Medisinsk overvåkning og monitorering skal fortsette inntil pasienten er restituert. En simulering av dose dumping (plutselig, økt frigivelse av virkestoffet fra injeksjonsstedet) viste at gjennomsnittlig aripiprazolkonsentrasjon når en toppverdi på 4500 ng/ml, eller ca. 9 × det øvre terapeutiske området. I tilfelle dose dumping, forventes aripiprazolkonsentrasjonen å reduseres raskt til øvre grense av terapeutisk vindu etter ca. 3 dager. På den 7. dagen reduseres gjennomsnittlig aripiprazolkonsentrasjon til konsentrasjoner tilsv. etter en i.m. depotdose uten dose dumping. Referanseinformasjon for overdose av oral aripiprazol beskrives nedenfor. Overdosering av oral aripiprazol alene hos voksne i doser opptil 1260 mg er sett uten dødsfall. I tillegg er det rapportert utilsiktet overdosering med aripiprazol alene hos barn (opptil 195 mg) uten dødsfall.
Symptomer: Voksne: Letargi, økt blodtrykk, somnolens, takykardi, kvalme, oppkast og diaré. Barn: Somnolens, forbigående bevisstløshet og ekstrapyramidale symptomer.
Behandling: Overdosebehandling bør fokusere på støttende behandling, opprettholdelse av frie luftveier, oksygentilførsel og ventilering samt behandling av symptomer. Muligheten for at flere legemidler er involvert, bør vurderes. Kardiovaskulær overvåkning bør derfor startes omgående, og bør inkludere kontinuerlig EKG-overvåkning for å oppdage mulig arytmi. Etter bekreftet eller mistenkt overdose bør nøye medisinsk overvåkning og monitorering fortsette inntil pasienten er restituert. Hemodialyse har sannsynligvis liten effekt pga. høy plasmaproteinbinding.

Egenskaper

Virkningsmekanisme: Effekt ved schizofreni er muligens mediert via en kombinasjon av partiell agonisme på dopamin D2- og serotonin 5-HT1a-reseptorer og antagonisme på serotonin 5-HT2a-reseptorer. Aripiprazol viser i dyremodeller antagonistiske egenskaper på dopaminerg hyperaktivitet og agonistiske egenskaper på dopaminerg hypoaktivitet. Aripiprazol viser in vitro høy bindingsaffinitet til dopamin D2- og D3-, serotonin 5-HT1a- og 5-HT2a-reseptorer, og moderat affinitet til dopamin D4-, serotonin 5-HT2c- og 5-HT7-, α1-adrenerge- og histamin H1-reseptorer. Aripiprazol viser også moderat bindingsaffinitet til serotoninreopptakssetet, men ingen nevneverdig affinitet til kolinerge muskarinreseptorer. Interaksjoner med andre reseptorer enn undertyper av dopamin- og serotoninreseptorer kan forklare noen av aripiprazols øvrige kliniske effekter. Orale aripiprazoldoser mellom 0,5-30 mg administrert 1 gang daglig til friske frivillige i 2 uker førte til en doseavhengig reduksjon i bindingen av 11C‑rakloprid, en D2-/D3-reseptorligand, til kaudat og putamen.
Absorpsjon: Sakte og langvarig pga. lav oppløsningsevne. Gjennomsnittlig halveringstid for absorpsjon er 28 dager. Etter en enkel doseadministrering i delta- og setemuskelen var AUC omtrent lik for begge injeksjonsstedene, men Cmax var høyere etter administrering i deltamuskelen. Median Tmax er 7 dager for setemuskelen og 4 dager for deltamuskelen. Steady state nås etter 4 doser. Mindre enn doseproporsjonal økning i konsentrasjon av aripiprazol og den aktive metabolitten dehydroaripiprazol og AUC-parametre observeres etter månedlige aripiprazolinjeksjoner på 300-400 mg.
Proteinbinding: >99%, hovedsakelig til albumin.
Fordeling: Vd: 4,9 liter/kg etter oral administrering.
Halveringstid: Etter administrering av flere doser på 400 mg eller 300 mg er gjennomsnittlig t1/2 for eliminasjon hhv. 46,5 og 29,9 dager, sannsynligvis pga. absorpsjonsgradsbegrenset kinetikk. Total clearance av aripiprazol er 3,71 liter/time hos raske CYP2D6-metaboliserere, og ca. 1,88 liter/time (ca. 50% lavere) hos sakte CYP2D6-metaboliserere.
Metabolisme: Omfattende metabolisering i lever, hovedsakelig via CYP3A4 og CYP2D6.
Utskillelse: Etter 1 oral dose gjenfinnes ca. 27% i urin og ca. 60% i feces. <1% utskilles uforandret i urin, ca. 18% uforandret i feces.

Oppbevaring og holdbarhet

Før rekonstituering/bruk: Skal ikke fryses. Ferdigfylt sprøyte: Oppbevares i den ytre esken for å beskytte sprøyten mot lys. Oppbevaringsbetingelser etter rekonstituering: Pulver i hetteglass + væske i hetteglass (1 sett): Skal injiseres umiddelbart etter rekonstituering, men kan lagres ved 25°C i opptil 4 timer i hetteglasset. Rekonstituert suspensjon skal ikke oppbevares i sprøyten. Fra et mikrobiologisk ståsted, med mindre metoden for å åpne/rekonstituere utelukker risiko for mikrobiell kontaminering, skal preparatet brukes umiddelbart. Hvis det ikke brukes umiddelbart, er oppbevaringstiden og -betingelsene før bruk, brukerens ansvar. Ferdigfylt sprøyte: Oppløsningen skal injiseres umiddelbart etter rekonstituering. Hvis injeksjonen ikke utføres umiddelbart etter rekonstituering, kan sprøyten oppbevares ved <25°C i opptil 2 timer.

 

Pakninger, priser, refusjon og SPC

Abilify Maintena, PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
400 mg 1 sett (pulver i hettegl. + væske i hettegl.)
371189
Blå resept
-
3069,60 C

Abilify Maintena, PULVER OG VÆSKE TIL DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon i ferdigfylt sprøyte:

Styrke Pakning
Varenr.
SPC1 Refusjon2
Byttegruppe
Pris (kr)3 R.gr.4
400 mg 1 stk. (ferdigfylt sprøyte)
577832
Blå resept
-
3069,60 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Blåresept (T) gjelder forhåndsgodkjent refusjon. For informasjon om individuell stønad, se HELFO For H-resept, se Helsedirektoratet

3Angitt pris er maksimal utsalgspris fra apotek. Pakninger som selges uten resept er angitt med stjerne *. Det er fri prisfastsettelse for pakninger som selges uten resept, og maksimal utsalgspris kan derfor ikke angis.

4Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.11.2020
(priser og ev. refusjon oppdateres hver 14. dag)


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

10/2020