Zycortal

Dechra

Kortikosteroid.

ATCvet-nr.: QH02A A03

 DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 25 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Desoksykortonpivalat 25 mg, klorkresol 1 mg, metylcellulose, natriumkarboksymetylcellulose, polysorbat 60, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Mineralokortikoid.
Virkningsmekanisme: Primært mineralokortikoid aktivitet. I nyrene gir desoksykorton natrium- og kloridionretensjon, og hydrogen- og kaliumionekskresjon, og skaper en osmotisk gradient som fremmer vannabsorpsjon fra nyretubuli. Dette gir økt ekstracellulært væskevolum som fører til utvidelse av blodvolum, forbedret venøs retur til hjertet, og økt kardial effekt.
Absorpsjon: Tmax 10 ± 3,5 dager.
Halveringstid: Ca. 17 ± 7 dager.

Indikasjoner 

Til substitusjonsbehandling ved mineralkortikoidmangel hos hund med primær hypoadrenokortisisme (Addisons sykdom).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært vanlige (>1/10): Polydipsi, polyuri. Vanlige (>1/100 til <1/10): Urinering innendørs, letargi, alopesi, stønning, oppkast, nedsatt matlyst, anoreksi, nedsatt aktivitet, depresjon, diaré, polyfagi, skjelving, tretthet, urinveisinfeksjoner. Svært sjeldne (<1/10 000): Lidelser i bukspyttkjertelen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Før behandling startes skal Addisons sykdom være diagnostisert med stor grad av sikkerhet. Hunder med alvorlig hypovolemi, dehydrering, prerenal azotemi og utilstrekkelig vevsperfusjon (også kjent som Addison krise) må rehydreres med i.v. væskebehandling (saltvann) før behandlingsstart. Brukes med forsiktighet ved kongestiv hjertesykdom, alvorlig nyresykdom, primær leversvikt eller ødem. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå kontakt med øynene og huden. Kan gi smerte og opphovning på injeksjonstedet ved utilsiktet selvadministrering. Kan ha negative effekter på menns forplantningsorganer og fertilitet, samt på ufødte og nyfødte barns utvikling. Bør ikke gis av gravide eller ammende.

Interaksjoner 

Forsiktighet skal utvises ved samtidig bruk av andre preparater som påvirker natrium- eller kaliumkonsentrasjonen i serum, eller cellulær transport av natrium eller kalium.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under avl, drektighet, eller diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

Erstatter bare mineralokortikoidhormonene. Hunder med kombinert glukokortikoid- og mineralokortikoidmangel bør også få glukokortikoid, som f.eks. prednisolon. Beregnet til langtidsbehandling. Dosering og doseringsintervall for desoksykorton og glukokortikoid tilpasses individuelt ut fra klinisk respons og normalisering av serumkonsentrasjon av Na+ og K+. Startdose: 2,2 mg/kg kroppsvekt. Kontroll mellom 1. og 2. dose: Revurder hunden og mål Na+/K+-forholdet i serum etter ca. 10 dager (Tmax for desoksykorton). Ved klinisk forverring eller fravær av bedring, juster dosen av glukokortikoid og/eller undersøk andre grunner til de kliniske tegnene. 2. dose: Ca. 25 dager etter 1. dose, revurder hunden og mål Na+/K+-forholdet. Hvis hunden er klinisk normal og har et normalt Na+/K+-forhold (dvs. 27-32) på dag 25, juster dosen basert på dag 10 Na+/K+-forholdet iht. tabellen. Hvis hunden er klinisk normal og har et Na+/K+-forhold >32 på dag 25, juster dosen basert på dag 10 Na+/K+-forholdet iht. tabellen, eller utsett dosen inntil Na+/K+-forholdet er <32 (vurder elektrolyttene hver 5.-9. dag), og administrer deretter 2,2 mg/kg. Hvis hunden ikke er klinisk normal eller hvis mål Na+/K+-forholdet er unormalt på dag 25, juster dosen av glukokortikoid eller desoksykorton, se Senere doser og langtidsadministrering.

Ikke gi 2. dose på dag 10 hvis
dag 10 Na+/K+-forholdet er:

25 dager etter 1. dose, gi 2. dose som følger:

≥34

Reduser til: 2,0 mg/kg

32 til <34

Reduser til: 2,1 mg/kg

27 til <32

Fortsett med: 2,2 mg/kg

≥24 til <27

Øk til: 2,3 mg/kg

<24

Øk til: 2,4 mg/kg

Senere doser og langtidsadministrering: Etter at optimal dose og doseringsintervall er fastslått, fortsett med samme doseringsregime. Hvis hunden utvikler unormale kliniske tegn eller Na+- eller K+-serumkonsentrasjoner, bruk følgende retningslinjer for etterfølgende doser: Kliniske tegn på polyuri/polydipsi: Reduser glukokortikoiddosen først. Hvis polyuri/polydipsi vedvarer og Na+/K+-forholdet er >32, reduser desoksykortondosen uten å endre doseringsintervallet. Kliniske tegn på depresjon, letargi, oppkast, diaré eller svakhet: Øk glukokortikoiddosen. Hyperkalaemi, hyponatremi eller Na+/K+-forhold <27: Reduser doseringsintervallet for desoksykorton med 2-3 dager eller øk dosen. Hypokalaemi, hypernatremi eller Na+/K+-forhold >32: Reduser desoksykortondosen. Før en stressituasjon, overvei en midlertidig økning i glukokortikoiddosen. Tilberedning/Håndtering: Før bruk, rist forsiktig hetteglasset for å resuspendere preparatet. Bruk tilstrekkelig gradert sprøyte slik at nøyaktig dosering er mulig. Dette er spesielt viktig når det injiseres små volum. Bør ikke blandes med andre preparater, pga. manglende data. Administrering: S.c.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Erytem og ødem på injeksjonstedet etter 3-5 ganger anbefalt dose. Doseøkning er forbundet med doserelatert økning i serumnatrium og reduksjon av blodureanitrogen, serumkalium og urinens spesifikke vekt. Polyuri og polydipsi kan forekomme. Hypertensjon er observert ved 20 mg/kg. Behandling: Symptomatisk behandling og dosereduksjon ved senere bruk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 120 dager.

Sist endret: 10.10.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.04.2019


 

Pakninger og SPC


Zycortal, DEPOTINJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
25 mg/mlhund4 ml (hettegl.)050497SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.