Ypozane

Virbac


Behandling av benign prostatahypertrofi hos hund.

QG04C X90 (Osateron)TABLETTER 1,875 mg, 3,75 mg, 7,5 mg og 15 mg til hund: Hver tablett inneh.: Osateronacetat 1,875 mg, resp. 3,75 mg, 7,5 mg og 15 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Antiandrogen.
Virkningsmekanisme: Osateron er et steroid med progestagen og antiandrogen aktivitet. Det hindrer androgener i å binde seg til reseptorer i prostata og blokkerer testosterontransporten inn i prostata. Det er ikke observert uønskede virkninger på sædkvaliteten.
Absorpsjon: Tmax ca. 2 timer. Gjennomsnittlig Cmax i plasma: Ca. 60 µg/liter etter en dose på 0,25 mg/kg/dag.
Halveringstid: Gjennomsnittlig t1/2 på ca. 80 timer.
Metabolisme: Primært i lever.
Utskillelse: Primært i feces (60%), i mindre grad (25%) i urin.

Indikasjoner 

Behandling av benign prostatahypertrofi (BPH) hos hannhund.

Bivirkninger

Forbigående appetittøkning er svært vanlig. Forbigående atferdsendringer, f.eks. økt eller redusert aktivitet eller mer sosial atferd, er vanlig. Andre bivirkninger, inkl. forbigående oppkast og/eller diaré, polyuri/polydipsi, slapphet eller brystkjertelhyperplasi (kan være forbundet med melkedannelse i svært sjeldne tilfeller) er mindre vanlig. Forbigående reduksjon i kortisolplasmanivået forekommer hos de fleste behandlede dyr. Endringer i pelsen (hårtap eller hårendringer) er observert i svært sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Forbigående reduksjon i plasmakonsentrasjonen av kortisol kan forekomme, og kan vedvare i flere uker etter administrering. Egnet overvåkning må iverksettes hos hunder under stress (f.eks. postoperativt) eller hunder med hypoadrenokortisisme. Responsen på ACTH-stimuleringstest kan også være redusert i flere uker etter osateronadministrering. Må brukes med forsiktighet hos hunder som har eller har hatt leversykdom, ettersom sikkerheten ikke er grundig undersøkt og ettersom reversibel forhøyelse av ALT og ALP er sett. Hendene skal vaskes etter administrering. Ved utilsiktet inntak skal legehjelp straks søkes, og pakningsvedlegget/etiketten vises. Kvinner i fertil alder må unngå kontakt med preparatet eller bruke engangshansker ved administrering.

Interaksjoner 

Ingen kjente. Hos hunder med BPH assosiert med prostatitt kan preparatet gis samtidig med antimikrobielle midler.

Dosering 

0,25-0,5 mg osateronacetat pr. kg kroppsvekt gis 1 gang daglig i 7 dager iht. følgende tabell:

Hundens kroppsvekt

Daglig dose

Behandlingsvarighet

3-7,5 kg1

1 tablett à 1,875 mg

7 dager

7,5-15 kg

1 tablett à 3,75 mg

7 dager

15-30 kg

1 tablett à 7,5 mg

7 dager

30-60 kg

1 tablett à 15 mg

7 dager

1Det foreligger ingen data for hunder med kroppsvekt <3 kg.Maks. dosen skal ikke overskrides. Klinisk respons på behandlingen inntrer vanligvis innen 2 uker og vedvarer i minst 5 måneder etter behandling. Det må foretas en ny vurdering 5 måneder etter behandlingen eller tidligere hvis kliniske symptomer vender tilbake. En avgjørelse om ny behandling på dette tidspunktet eller senere, skal baseres på en veterinærundersøkelse hvor preparatets nytte-risikoprofil blir vektlagt. Hvis klinisk respons er betydelig kortere enn forventet, må diagnosen revurderes. Administrering: Til peroral bruk. Tablettene kan gis enten direkte i munnen eller sammen med mat.

Overdosering/Forgiftning

En studie av overdosering (opptil 1,25 mg/kg kroppsvekt i 10 dager, gjentatt 1 måned senere) viste ingen uønskede effekter, bortsett fra redusert plasmakonsentrasjon av kortisol.

Pakninger og SPC

Ypozane, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1,875 mghund7 stk. (blister)145440C
3,75 mghund7 stk. (blister)145451C
7,5 mghund7 stk. (blister)145616C
15 mghund7 stk. (blister)145627C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 29.09.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.12.2011