Hjertestimulerende middel.

QC01C E90 (Pimobendan)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,75 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Pimobendan 0,75 mg, hydroksypropylbetadeks, dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, natriumdihydrogenfosfatdihydrat, natriumhydroksid og saltsyre (for pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


TYGGETABLETTER 1,25 mg, 5 mg og 10 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Pimobendan 1,25 mg, resp. 5 mg og 10 mg, laktose, hjelpestoffer. Med gjær- og leversmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Inotrop substans med potente vasodilaterende egenskaper. Virker stimulerende på myokardet, dels ved å øke myokardets kalsiumfølsomhet og dels ved hemming av fosfodiesteraseaktiviteten (type III). Den vasodilaterende effekten oppstår ved hemming av fosfodiesterase III. Pimobendan i kombinasjon med furosemid har vist bedre livskvalitet og økt forventet levealder hos hunder med symptomatisk klaffeinsuffisiens. Undersøkelser utført på et begrenset antall hunder med symptomatisk dilatert kardiomyopati har vist bedring med pimobendan i kombinasjon med furosemid, enalapril og digoksin. I studier av dobermann med preklinisk dilatert kardiomyopati (asymptomatisk med økning i venstre ventrikkel end-systoliske og end-diastoliske diameter etter ekkokardiografi-diagnose), ble det hos hunder behandlet med pimobendan påvist en forlenget tid til utvikling av hjertesvikt eller plutselig død samt en forlenget levetid. Det ble også påvist en reduksjon av størrelsen på hjertet.
Absorpsjon: Tyggetabletter: Absolutt biotilgjengelighet er ca. 60-63%. Biotilgjengeligheten reduseres vesentlig hvis pimobendan gis samtidig med eller kort tid etter fôrinntak.
Proteinbinding: 93%.
Fordeling: Vd 2,6 liter/kg.
Halveringstid: For pimobendan 0,4 ± 0,1 timer. Den aktive metabolitten elimineres med 2 ± 0,3 timer. Clearance: 90 ± 19 ml/minutt/kg. Gjennomsnittlig residenstid (MRT): 0,5 ± 0,1 timer.
Metabolisme: En aktiv metabolitt dannes ved oksidativ demetylering.
Utskillelse: Hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Oppstart av behandling av hund med kongestiv hjertesvikt som skyldes klaffeinsuffisiens (mitral og/eller trikuspidal tilbakestrømning) eller dilatert kardiomyopati. Tyggetabletter: Behandling av hund med kongestiv hjertesvikt som skyldes dilatert kardiomyopati eller klaffeinsuffisiens (mitral og/eller trikuspidal tilbakestrømning). For behandling av dilatert kardiomyopati i preklinisk stadium (asymptomatisk med økning i venstre ventrikkel end-systoliske og end-diastoliske diameter) hos dobermann etter ekkokardiografisk påvisning av hjertesykdommen. Til behandling av hunder med myxomatøs mitralklaffsykdom (MMVD) i preklinisk stadium (asymptomatisk med systolisk mitralbilyd og bevis på økt hjertestørrelse) for å forsinke utbruddet av kliniske symptomer på hjertesvikt.

Kontraindikasjoner 

Hypertrofisk kardiomyopati, kliniske tilstander der en økning i minuttvolumet ikke er mulig pga. funksjonelle eller anatomiske årsaker (f.eks. aortastenose). Overfølsomhet for innholdsstoffene. Tyggetabletter: Pimobendan metaboliseres hovedsakelig i leveren og bør ikke gis til hunder med alvorlig nedsatt leverfunksjon.

Bivirkninger

Injeksjonsvæske: Moderat positiv kronotrop effekt og oppkast kan i sjeldne tilfeller forekomme. Forbigående diaré, anoreksi eller apati har i sjeldne tilfeller vært observert. Tyggetabletter: Svak positiv kronotrop effekt og oppkast kan i sjeldne tilfeller forekomme. Disse bivirkningene er doseavhengige og kan unngås ved dosereduksjon. I sjeldne tilfeller er forbigående diaré, anoreksi eller letargi observert. I svært sjeldne tilfeller er innvirkning på primærhemostaste (med symptomer som petekkier på slimhinnen, subkutane blødninger) observert. Disse symptomene forsvinner når behandlingen avsluttes. I sjeldne tilfeller er økning i mitralklaffregurgitasjon observert ved vedvarende behandling hos hunder med mitralklaffsykdom.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Injeksjonsvæske: Ved utilsiktet s.c. injeksjon kan forbigående hevelse og milde inflammatoriske reaksjoner oppstå ved eller under injeksjonsstedet. Før bruk skal veterinær ha gjort en nytte-/risikovurdering, der det tas hensyn til hundens generelle helsetilstand. Før behandling skal en omfattende klinisk og kardiologisk undersøkelse, som bør inkludere ekkokardiografi eller radiografi hvis relevant, ligge til grunn for diagnosen. Tyggetabletter: Blodsukkernivået bør testes regelmessig hos hunder med diabetes mellitus. Før bruk i preklinisk stadium av dilatert kardiomyopati (asymptomatisk med økning i venstre ventrikkel end-systoliske og end-diastoliske diameter) skal en omfattende undersøkelse av hjerte (inkl. ekkokardiografi og ev. Holter-undersøkelse) ligge til grunn for diagnosen. For bruk i preklinisk stadium av myxomatøs mitralklaffsykdom (stadium B2, iht. ACVIM-konsensus: Asymptomatisk med mitralbilyd ≥3/6 og kardiomegali pga. myxomatøs mitralklaffsykdom) skal en omfattende klinisk og kardiologisk undersøkelse som bør inkludere ekkokardiografi eller radiografi hvis relevant, ligge til grunn for diagnosen. Overvåkning av hjertets funksjon og morfologi anbefales. Tyggetablettene er smakstilsatte. For å unngå utilsiktet inntak, må tabletter oppbevares utilgjengelig for dyr. Særlige forholdsregler for de som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon eller inntak hos mennesker, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett. For å unngå utilsiktet inntak av preparatet hos barn, skal delte eller ubrukte tabletter legges tilbake i den åpne blisterlommen og blisterpakningen legges tilbake i esken. Vask hendene etter bruk. Råd til leger: Utilsiktet inntak, særlig hos barn, kan gi takykardi, ortostatisk hypotensjon, ansiktsrødme og hodepine.

Interaksjoner 

Ingen interaksjon med hjerteglykosidet ouabain (strofantin). Samtidig bruk av verapamil, diltiazem og propranolol svekker virkningen av pimobendan.

Drektighet/Laktasjon

Studier på rotte og kanin har ikke vist tegn til teratogen eller fostertoksisk effekt. Disse studiene har imidlertid vist tegn på maternal toksisitet og embryotoksisk effekt ved høye doser. Utskilles i melk. Det er ikke gjort undersøkelser der preparatet er brukt til drektige eller lakterende tisper. Brukes kun iht. nytte-/risikovurdering gjort av behandlende veterinær.

Dosering 

For å sikre korrekt dosering, må kroppsvekten bestemmes nøyaktig. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Injeksjonsvæske: 0,15 mg/kg (dvs. 2 ml/10 kg) som i.v. enkeltdose. 12 timer etter injeksjonen kan tyggetabletter ved anbefalt dose gis. Tyggetabletter: 0,2-0,6 mg/kg fordelt på 2 daglige doser. Den foretrukne daglige dosen er 0,5 mg/kg fordelt på 2 daglige doser (0,25 mg/kg hver). Dosen gis med 12 timers mellomrom. Preparatet kan kombineres med diuretisk behandling som f.eks. furosemid. Administrering: Injeksjonsvæske: Injiseres i.v. Tyggetabletter: Gis ca. 1 time før fôring. Kan deles i 2 like deler (delestrek) for nøyaktig dosering iht. kroppsvekt.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdose kan en positiv kronotrop effekt, oppkast, sløvhet, ataksi, bilyder eller hypotensjon forekomme. I denne situasjonen bør dosen reduseres og egnet symptomatisk behandling iverksettes. Ved langvarig eksponering (6 måneder) av friske beaglehunder ved 3 og 5 × anbefalt dose, ble mitralklaffen fortykket og hypertrofi av venstre hjertekammer observert hos noen hunder.

Oppbevaring og holdbarhet 

Injeksjonsvæske: Beregnet for engangsbruk, restinnhold skal destrueres. Tyggetabletter: Oppbevares <25°C. Delte tabletter bør legges tilbake i åpnet blisterpakning og oppbevares i esken. Holdbarhet er 3 dager.

 

Pakninger

Vetmedin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,75 mg/ml hund 5 ml (hettegl.) 029738 C

Vetmedin vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,25 mg hund 100 stk. (blister) 599248 C
5 mg hund 100 stk. (blister) 487961 C
10 mg hund 100 stk. (blister) 182763 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Vetmedin vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 0,75 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Vetmedin vet. TYGGETABLETTER 1,25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Vetmedin vet. TYGGETABLETTER 5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Vetmedin vet. TYGGETABLETTER 10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Injeksjonsvæske: 19.07.2019

Tyggetabletter: 06.01.2020


Sist endret: 06.02.2020