Diuretikum, sulfonamid.

QC03C A04 (Torasemid)TABLETTER 0,75 mg og 3 mg til hund: 1 tablett inneh.: Torasemid 0,75 mg, resp. 3 mg, laktose, hjelpestoffer. Baconsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Loop-diuretikum i klassen pyridin-sulfonylurea. Virkningsstedet er hovedsakelig medullær del av den oppadstigende del av Henles slynge. Hemmer hovedsakelig Na+/2Cl-/K+-kotransportøren fra den luminale siden av cellen.
Absorpsjon: Tmax 0,93 timer.
Proteinbinding: >98%.
Halveringstid: 7 timer.
Metabolisme: I liten grad.
Utskillelse: Hovedsakelig via urin.

Indikasjoner 

Til behandling av kliniske tegn, inkl. ødem og effusjon, relatert til kongestiv hjertesvikt.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes samtidig med andre loop-diuretika, ved nyresvikt, alvorlig dehydrering, hypovolemi, hypotensjon eller kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene.

Bivirkninger

Økning i renale blodparametre og nedsatt nyrefunksjon er svært vanlig. Gir hemokonsentrasjon og svært ofte polyuri og/eller polydipsi. Ved langvarig behandling kan elektrolyttmangel (inkl. hypokalemi, hypokloremi, hypomagnesemi) og dehydrering oppstå. Gastrointestinale tegn som kan forekomme inkl. oppkast, redusert eller manglende avføring og, i sjeldne tilfeller, løs avføring. Forekomsten av løs avføring er mild og forbigående og krever ikke seponering. Erytem på indre pinna kan forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved akuttbehandling av kritisk syke hunder med lungeødem, pleuraleffusjon og/eller ascites, bør bruk av injeksjonspreparater vurderes før behandling med perorale diuretika startes. Nyrefunksjon, hydrerings- og serumelektrolyttstatus bør overvåkes: Ved oppstart av behandling, fra 24-48 timer etter behandlingsoppstart, fra 24-48 timer etter doseendring, ved ev. bivirkninger. Under behandling bør disse parameterne overvåkes jevnlig i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved diabetes mellitus og hos hunder som tidligere er behandlet med høye doser av et annet loop-diuretikum. Ved allerede eksisterende forstyrrelser i elektrolytt- og/eller væskebalansen, bør dette korrigeres før torasemidbehandling. Hunder som behandles med annet diuretikum for tegn på kongestiv hjertesvikt og er klinisk stabile, bør ikke overføres til torasemidbehandling uten at dette anses som medisinsk indisert, og etter en vurdering av risikoen for destabilisering av den kliniske tilstanden og for bivirkninger. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet til dyr: Personer med kjent hypersensitivitet for torasemid eller andre sulfonamider bør håndtere preparatet med forsiktighet. Kan ved inntak gi økt urinering og/eller gastrointestinale forstyrrelser. Ved utilsiktet inntak, spesielt hos barn, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg eller etikett.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av loop-diuretika og NSAID kan gi redusert natriuretisk respons. Samtidig bruk av preparater som virker på elektrolyttbalansen (kortikosteroider, amfotericin B, kardioglykosider og andre diuretika) krever nøye overvåkning. Samtidig bruk av legemidler som øker risikoen for nyreskade eller nedsatt nyrefunksjon bør unngås. Samtidig bruk av aminoglykosider eller cefalosporiner kan øke risikoen for nefrotoksisitet og ototoksisitet. Torasemid kan øke risikoen for sulfonamidallergi. Torasemid kan redusere renal utskillelse av salisylater, som gir økt risiko for toksisitet. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av andre sterkt plasmaproteinbundne legemidler, da dette kan redusere diuretisk effekt. Samtidig bruk med legemidler som metaboliseres via CYP3A4 (f.eks. enalapril, buprenorfin, doksysyklin, ciklosporin) og CYP2E1 (isofluran, sevofluran, teofyllin) kan redusere utskillelsen av disse. Effekten av antihypertensiver, spesielt ACE-hemmere, kan potensieres ved samtidig bruk. Ved samtidig bruk med hjertemedisiner (f.eks. ACE-hemmere, digoksin) kan dosejustering kreves, avhengig av dyrets respons.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet eller diegiving er ikke klarlagt. Bruk anbefales ikke under drektighet, diegiving og hos dyr som brukes til avl.

Dosering 

Anbefalt dose er 0,1-0,6 mg/kg, 1 gang daglig. De fleste hunder stabiliseres på en dose ≤0,3 mg/kg, 1 gang daglig. Doseringen bør titreres slik at ønsket effekt vedlikeholdes. Dersom doseendring kreves, kan dosen økes eller reduseres innenfor det anbefalte doseområdet med 0,1 mg/kg om gangen. Tilberedning/Håndtering: Oppbevar tablettene i blisterpakningen til de skal brukes, og oppbevar blisterpakningene i ytteremballasjen. Administrering: Kan gis med eller uten fôr. Tabletter 0,75 mg: Kan deles i 2 like deler (delestrek). Tabletter 3 mg: Kan deles i 4 like deler (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Doser >0,8 mg/kg/dag er ikke evaluert. Overdose øker risikoen for dehydrering, forstyrret elektrolyttbalanse, nedsatt nyrefunksjon, anoreksi, vekttap og hjertesvikt. Behandling: Symptomatisk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ubrukte tablettdeler oppbevares i blisterpakningen eller i lukket beholder i maks. 7 dager.

 

Pakninger og SPC

UpCard, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
0,75 mghund30 stk. (blister)403377
3 mghund30 stk. (blister)458931

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 27.07.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

06.08.2015