Tranquinervin vet.

Le Vet


Antipsykotikum, sedativum.

QN05A A04 (Acepromazin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Acepromazin 10 mg (som maleat), fenol, natriumhydroksid og maleinsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Fentiazin med effekt på det autonome nervesystem. Hemmer dopaminbaner i CNS, og gir humørendring, fryktreduksjon og fjerner tillærte eller betingede responser. Antiemetiske, hypotermiske, vasodilatoriske (og derfor hypotensive) og antispastiske egenskaper. Virketiden synes å være lang og doseavhengig.

Indikasjoner 

Anestetisk premedisinering: Etter administrering av acepromazin er mengden med anestetika nødvendig for å fremkalle anestesi betydelig redusert. Bedøvelse: Bedøvelse med acepromazin (ataraksi) innebærer en modifikasjon av temperament som ikke er forbundet med hypnose, narkose eller tydelig sedasjon. Dette oppnås med lave doser acepromazin. Ved lave doser reduserer acepromazin angst, noe som er gunstig for bruk til hest før skoing eller transport. Sedasjon: Ved høyere doser er acepromazin et effektivt beroligende middel som et supplement til eller erstatning for fysisk fastspenning, f.eks. ved tannbehandling, håndtering og skoing. Den avslappende effekten hjelper undersøkelser av penis hos hest og behandling av stivkrampe og kvelning.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis til avlshingster eller drektige hopper. Alvorlig emosjonell eksitasjon.

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Redusert hematokrit, reversibel lammelse i penisretraktormuskel. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Hypotensjon. Mindre vanlige (≥1/1000 til <1/100): Parafimose (noen ganger som sekvele til priapisme, men svært sjelden med permanent penisdysfunksjon). Når ekstrudering av penis oppstår, bør eier rådes til å informere veterinær dersom tilbaketrekking ikke finner sted innen 2-3 timer. Egnet behandling er f.eks. manuell kompresjon i perioden med generell anestesi, penisstøtte og manuell kompresjon, bruk av Esmarch‑bandasje eller legemiddelreversering (f.eks. langsom i.v. injeksjon av benztropinmesylat). Utilsiktet injeksjon i karotis kan gi kliniske tegn fra desorientering til kramper og død.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Har liten, eller ingen smertestillende effekt, så smertefulle prosedyrer må unngås, spesielt ved kjent uforutsigbart temperament. Vanlige forholdsregler ved håndtering av bedøvede hester bør derfor opprettholdes. Under sedasjon vil syn og hørsel normalt beholdes, slik at høye lyder og raske bevegelser kan gi oppvåkning fra bedøvet tilstand. Det er derfor viktig å holde hesten i et rolig miljø og unngå sensorisk stimulering så godt det lar seg gjøre. I situasjoner der generell anestesi er nødvendig innen 4-6 timer etter bruk av preparatet, bør dosen av annen premedisinering og anestesimidler reduseres, spesielt parenterale barbiturater, for å unngå forsterkede og additive depressive effekter. Hos hanndyr (vallak eller hingst som ikke brukes i avl) skal det brukes lavest anbefalt dose nødvendig for effekt. Kan gi hypotermi pga. hemming av det termoregulatoriske senteret og perifer vasodilatasjon. Gir hypotensjon og senket hematokrit, og skal derfor brukes med stor forsiktighet og kun i lave doser hos hester som er svekket eller har hypovolemi, anemi og sjokk eller kardiovaskulær sykdom. Rehydrering bør foretas før administrering. Virketiden kan være lang, og dette bør huskes ved ridning, da det kan påvirke ytelsen og påvises i dopingtester i en viss tid. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet er sterkt bedøvende. Forsiktighet skal utvises ved håndtering og administrering. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Ikke kjør bil pga. fare for sedasjon og blodtrykksendring. Symptomatisk behandling kan være nødvendig. Ved utilsiktet øyekontakt, skyll forsiktig med rent, rennende vann i 15 minutter. Ved utilsiktet hudkontakt, fjern kontaminerte klær og vask med store mengder såpe og vann. Søk legehjelp dersom øye- eller hudirritasjon vedvarer. Vask hender og eksponert hud grundig etter bruk.

Interaksjoner 

Har additiv effekt med andre CNS‑depressiver og vil forsterke generell anestesi. Bør ikke brukes sammen med organofosfater og/eller prokainhydroklorid, da det kan forsterke aktivitet og potensiell toksisitet.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal ikke brukes ved drektighet pga. manglende data.

Dosering 

0,03-0,1 mg/kg, tilsv. 0,15-0,5 ml pr. 50 kg kroppsvekt. Vanligvis gis enkeltdoser. Langvarig bruk er ikke anbefalt. I sjeldne tilfeller når gjentatt dosering er nødvendig, bør doseringsintervallet være 36-48 timer. Tilberedning/Håndtering: Ta tilstrekkelige forholdsregler for å opprettholde sterilitet. Unngå innføring av kontaminanter. Kasseres ved tilsynelatende vekst eller misfarging. Antall hetteglasspunksjoner bør være ≤100 for 21G- eller 23G-nål, og ≤40 for 18G-nål. Bør ikke blandes med andre preparater pga. manglende data. Administrering: Til i.m. eller i.v. injeksjon. Ved i.v. injeksjon anbefales det at injeksjonen gjøres langsomt.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Forbigående, doseavhengig hypotensjon. Behandling: Seponering av annen hypotensiv behandling, støttebehandling som i.v. infusjon av varm isoton saltvannsoppløsning for å korrigere hypotensjon, samt nøye overvåkning. I alvorlige tilfeller kan noradrenalin være indisert, men kun etter grundig nytte-/risikovurdering. Adrenalin er kontraindisert ved akutt hypotensjon, pga. fare for ytterligere blodtrykksfall.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Ikke godkjent for hester ment for konsum.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 56 dager.

 

Pakninger

Tranquinervin vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml hest 20 ml (hettegl.) 473671 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tranquinervin vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.03.2020


Sist endret: 27.10.2020