Therios vet.

Ceva Santé Animale


Antibiotikum.

QJ01D B01 (Cefaleksin)TYGGETABLETTER 75 mg til katt: Hver tyggetablett inneh.: Cefaleksinmonohydrat tilsv. cefaleksin 75 mg, hjelpestoffer. Med delestrek.


TYGGETABLETTER 750 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Cefaleksinmonohydrat tilsv. cefaleksin 750 mg, hjelpestoffer. Med delestrek.


Egenskaper

Klassifisering: Baktericid antibiotikum, 1. generasjons cefalosporin.
Virkningsmekanisme: Inhiberer nukleopeptidsyntesen i bakteriecelleveggen, som blir defekt og osmotisk ustabil. Resultatet er celledød. Effektiv mot grampositive og gramnegative bakterier. Staphylococcus spp. (inkl. penicillinresistente stammer), Streptococcus spp., E. coli, Klebsiella spp. og P. multocida er sensitive for cefaleksin, hos Staphylococcus spp. og P. multocida er den baktericide effekten tidsavhengig. Ingen antibakteriell effekt mot Enterobacter spp., P. aeruginosa og Serratia spp. Cefaleksin blir ikke inaktivert av β-laktamase produsert av grampositive bakterier, mens β-laktamase fra gramnegative bakterier kan virke hemmende. Resistens overføres via plasmid eller kromosomer. Kryssresistens mellom betalaktamantibiotika forekommer.
Absorpsjon: Etter oral enkeltdose cefaleksin 18,5 mg/kg til katt nås Cmax på 22 μg/ml (biotilgjengelighet ca. 56%) etter 1,6 timer. Hos hund gir oral enkeltdose cefaleksin 15 mg/kg en Cmax på 21,2 μg/ml (biotilgjengelighet >90%) etter 1,33 timer. Samme dose 2 ganger daglig i 7 dager gir Cmax på 20 μg/ml etter 3,33 timer. Plasmakonsentrasjon >1 μg/ml opprettholdes i hele behandlingsperioden. 2 timer etter behandling er konsentrasjonen i hud 5,8-6,6 μg/g. Hos både katt og hund kan cefaleksin påvises i plasma i 24 timer etter administrering.
Halveringstid: Gjennomsnittlig 2 timer hos hund.
Utskillelse: Hovedsakelig uforandret via urin (85% hos katt).

Indikasjoner 

Katt: Infeksjoner forårsaket av cefaleksinfølsomme bakterier. Infeksjoner i nedre urinveier forårsaket av E. coli eller Proteus mirabilis. Hud- og underhudsinfeksjoner: Pyodermi forårsaket av Staphylococcus spp., sår og abscesser forårsaket av Pasteurella spp. Hund: Hud- og urinveisinfeksjoner, inkl. dyp og overflatisk pyodermi, nefritt og cystitt, forårsaket av cefaleksinfølsomme bakterier.

Kontraindikasjoner 

Alvorlig nyresvikt. Kjent cefaleksinresistens. Overfølsomhet for cefalosporiner eller penicilliner. Ikke til smågnagere inkl. marsvin og kanin.

Bivirkninger

Oppkast og diaré er observert. Ved gjentatte tilfeller avbrytes behandlingen og veterinær kontaktes. Sjeldne tilfeller av hypersensitivitet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved kjent nyreinsuffisiens reduseres dosen pga. risiko for systemisk akkumulering. Nefrotoksiske legemidler skal ikke brukes samtidig. Bruk til katter <2,5 kg etter nytte-/risikovurdering. Anbefales ikke til hunder <6 kg. Sikkerhet for ammoniumglykyrrisat er ikke kjent for hunder <1 år. Bruk baseres så langt mulig på følsomhetstesting og skal være i tråd med offisielle retningslinjer. Cefalosporiner kan forårsake allergi ved kontakt eller inntak, og personer med kjent overfølsomhet bør unngå kontakt med preparatet. Ved symptomer etter kontakt, som f.eks. hudutslett, skal lege kontaktes.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes i kombinasjon med bakteriostatiske midler (makrolider, sulfonamider og tetrasykliner). Skal ikke kombineres med polypeptidantibiotika, aminoglykosider eller visse diuretika (furosemid), pga. økt risiko for nefrotoksisitet.

Drektighet/Laktasjon

Studier i mus, rotte og kanin har ikke vist tegn på teratogen effekt. Katt: Sikkerhet er ikke undersøkt hos drektige og diegivende katter, brukes kun i samsvar med nytte-/risikovurdering. Hund: Skal ikke brukes til drektige og diegivende tisper.

Dosering 

Gis oralt. Dyrets vekt må bestemmes nøyaktig for å unngå underdosering. Katt: 15 mg/kg kroppsvekt (1 tyggetablett/5 kg) 2 ganger daglig. Behandlingsvarighet: Sår og abscesser: 5 dager. Urinveisinfeksjoner: 10-14 dager. Pyodermier: Minst 14 dager, behandling i 10 dager etter at lesjonene er borte. Hund: 15 mg/kg kroppsvekt 2 ganger daglig. Ved behov kan dosen trygt dobles til 30 mg/kg 2 ganger daglig. Behandlingsvarighet: Urinveisinfeksjon: 14 dager. Overflatiske hudinfeksjoner: Minst 15 dager. Dype hudinfeksjoner: Minst 28 dager. Administrering: Tyggetabletter til katt: Smakstilsatt, kan gis alene eller sammen med fôr. Tyggetabletter til hund: Smakstilsatt, kan knuses eller gis sammen med fôr. Kan deles i 2 og 4 like deler.

Overdosering/Forgiftning

5 ganger anbefalt dose 2 ganger daglig ble godt tolerert hos hund.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C. Ubrukt del av tyggetablett legges tilbake i blisterlommen og er holdbar i ca. 24 timer.

 

Pakninger og SPC

Therios vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
75 mg katt 10 stk. (blister) 598380 C

Therios vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
750 mg hund 30 stk. (blister) 426070 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.10.2016


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

Tyggetabletter til katt: 02.03.2018

Tyggetabletter til hund: 01.03.2018