Tessie

Orion


Sedativum, α2A-adrenoseptoragonist.

QN05C M96 (Tasipimidin)MIKSTUR, oppløsning 0,3 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Tasipimidinsulfat tilsv. tasipimidin 0,3 mg, natriumbenzoat (E 211), natriumsitrat, sitronsyremonohydrat, renset vann. Fargestoff: Briljantblått (E 133), tartrasin (E 102).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Potent og selektiv α2A-adrenoseptoragonist som hemmer utskillelsen av noradrenalin fra noradrenerge nevroner, blokkerer refleksene som utløser frykt og motvirker opphisselse. Har anxiolytisk effekt.
Absorpsjon: Rask hos fastende hunder, biotilgjengelighet 60%, Tmax 0,5-1,5 time.
Proteinbinding: Ca. 17%.
Fordeling: Vd: 3 liter/kg, passerer blod-hjerne-barrieren.
Halveringstid: 1,7 timer.
Metabolisme: Demetylering og dehydrogenering.
Utskillelse: Via urin, 25% uendret.

Indikasjoner 

Kortvarig demping av situasjonsbetinget angst og frykt hos hund fremkalt av lyder eller ved separasjon fra eier.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Moderat eller alvorlig systemisk sykdom (≥ASA-klasse III), som f.eks. moderat til alvorlig nyre-, lever- eller kardiovaskulærsykdom. Hunder som fortsatt er tydelig sedert etter forrige dosering (f.eks. tegn på døsighet, ukoordinerte bevegelser eller nedsatt reaksjonsevne).

Bivirkninger

Svært vanlige (≥1/10): Letargi og emesis. Vanlige (≥1/100 til <1/10): Sedasjon, atferdsforstyrrelser (vokalisering, skyhet, desorientering, overfølsomhet), bleke slimhinner, ataksi, diaré, urininkontinens, kvalme, gastroenteritt, polydipsi, leukopeni, overfølsomhetsreaksjoner, somnolens og anoreksi. Reduksjon av hjertefrekvens, blodtrykk og kroppstemperatur er sett hos ikke-engstelige dyr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Typiske tegn på angst og frykt kan dempes, men vil ikke alltid fjernes helt. Hos svært nervøse, oppspilte eller urolige hunder er nivået av endogene katekolaminer ofte høyt; farmakologisk effekt av preparatet kan da være redusert. Atferdsmodifiserende trening bør også vurderes, spesielt ved kroniske tilstander som separasjonsangst. Bruk til valper <6 måneder, hunder >14 år eller <3 kg er ikke undersøkt, og skal kun skje i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering. Behandlede dyr bør holdes i en passende omgivelsestemperatur. Ved tegn på sedasjon skal hunden være under tilsyn uten mat og vann tilgjengelig. Bruk til hunder med diabetes kun i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering. Ved oppkast etter inntak må likevel anbefalt doseringsintervall (>3 timer) overholdes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Unngå inntak og kontakt med hud og øyne (inkl. hånd-til-munn/øyekontakt). Ved utilsiktet inntak, oppsøk straks lege og vis pakningsvedlegg/etikett. Ikke kjør bil, sedasjon og blodtrykksendring kan forekomme. Ved utilsiktet hud- eller øyekontakt, skyll umiddelbart med vann. Vask hendene etter bruk. Oppbevares utilgjengelig for barn. Forlat ikke den fylte doseringssprøyten uten tilsyn.

Interaksjoner 

Samtidig bruk av preparater med CNS-depressiv virkning kan forsterke virkningene av tasipimidin, og dosejustering bør foretas.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke klarlagt, bruk under drektighet og diegiving anbefales ikke.

Dosering 

0,1 ml/kg (tilsv. 30 µg/kg). 1. dose gis 1 time før start av fryktutløsende lyd, alternativt før eier forlater hunden, ev. så fort hunden viser første tegn på angst ved antatt skremmende lyder. Ved behov kan ny dose gis etter >3 timer (maks. 3 doser/døgn). Preparatet er beregnet for korttidsbruk, men ved behov kan behandlingen gis i opptil 9 dager. Dersom preparatet er tenkt til hund som skal være alene, bør det gis en testdose på forhånd der man kan observere hunden i 2 timer etterpå. Hvis hunden veier >30 kg, må totaldosen deles i 2 separate doser ettersom sprøyten maks. inneholder 3 ml oppløsning. Sprøytens nøyaktighet er kun demonstrert for doser ≥0,2 ml. Hunder <2 kg, som trenger doser <0,2 ml, kan derfor ikke behandles. Dosereduksjon: Ved døsighet kan påfølgende dose reduseres i samråd med veterinær, normalt til 2/3 av den foregående (tilsv. 20 µg/kg). Tilberedning/Håndtering: Se pakningsvedlegget. Administrering: Gis oralt, på bakre del av tungen. Unngå fôring fra 1 time før til 1 time etter administrering. En liten godbit bør gis for å sikre at hunden svelger preparatet. Vann kan være tilgjengelig.

Overdosering/Forgiftning

Overdosering kan gi sedasjon, og stor overdose øker risiko for emesis og aspirasjon av oppkast. Svært høy overdose kan potensielt være livstruende. Overdosering kan også føre til en rekke andre α2A-adrenoseptormedierte effekter, som f.eks. nedsatt hjertefrekvens, endringer i blodtrykk, redusert respirasjonsfrekvens og kroppstemperatur, samt forlenget QT-tid. En studie viste at effektene av en tasipimidindose på 60 µg/kg (2 × anbefalt dose) kunne reverseres med en atipamezoldose på 300 µg/kg (0,06 ml/kg av en 5 mg/ml-oppløsning) gitt i.v. etter 1 time.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalemballasjen for å beskytte mot lys. Åpnet flaske er holdbar i 12 måneder i kjøleskap (2-8°C) eller 1 måned ved 25°C.

 

Pakninger

Tessie, MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,3 mg/ml hund 15 ml (flaske) 495577 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Tessie MIKSTUR, oppløsning 0,3 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.08.2021


Sist endret: 10.02.2022