Solensia

Zoetis


Analgetikum, monoklonalt antistoff.

QN02B G90 (Frunevetmab)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 7 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Frunevetmab 7 mg, histidinhydrokloridmonohydrat, D-sorbitol, polysorbat 20, saltsyre og natriumhydroksid (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Felinisert monoklonalt antistoff (mAb) rettet mot nervevekstfaktor («Nerve Growth Factor», NGF). Hemming av NGF-medierte cellesignaler gir lindring av smerter forbundet med osteoartritt.
Absorpsjon: Biotilgjengelighet ca. 60%. Cmax sett 3-7 dager (Tmax 6,2 dager) etter s.c. injeksjon.
Halveringstid: Eliminasjons t1/2 ca. 10 dager. Steady state nås etter 2 doser.
Metabolisme: Det forventes at frunevetmab brytes ned til små peptider og aminosyrer via normale katabolismeveier.

Indikasjoner 

Lindring av smerter forbundet med osteoartritt hos katt.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til dyr <12 måneder og/eller med kroppsvekt <2,5 kg. Skal ikke brukes til avlsdyr. Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr.

Bivirkninger

Vanlige (≥1/100 til <1/10): Fokale hudreaksjoner (f.eks. kløe, dermatitt og alopesi).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandling skal baseres på individuell respons. Vurder andre behandlingsmetoder dersom positiv respons ikke oppnås. Forbigående eller vedvarende antistoffer mot preparatet kan induseres. Slike antistoffer kan redusere effekten, men dette er ikke sett etter 84 dagers behandling med preparatet. Sikkerhet og effekt er ikke undersøkt hos katter med nyresykdom i IRIS-stadium 3 og 4; bruk i slike tilfeller bør baseres på nytte-/risikovurdering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Overfølsomhetsreaksjoner, inkl. anafylakse, kan oppstå ved utilsiktet selvinjeksjon og gjentatte selvinjeksjoner kan øke risikoen. Gravide, kvinner som forsøker å bli gravide og ammende skal utvise ekstrem forsiktighet for å unngå dette. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Ingen kjente. Data vedrørende samtidig bruk av NSAID mangler. Hvis vaksine skal gis samtidig med preparatet, skal vaksinen og frunevetmab settes på ulike steder for å redusere muligheten for utvikling av immunogenisitet mot frunevetmab.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Studier hos cynomolgusaper har vist teratogene og føtotoksiske effekter. Skal ikke brukes til drektige dyr. Sikkerhet ved bruk hos avlskatter ikke klarlagt, skal ikke brukes til avlsdyr.
Laktasjon: Skal ikke brukes til diegivende dyr.

Dosering 

Anbefalt dose er 1-2,8 mg/kg kroppsvekt 1 gang i måneden. Hele innholdet i hetteglasset(ene) skal gis iht. følgende tabell:

Kattens kroppsvekt (kg)

Volum som skal gis

2,5-7

1 hetteglass (1 ml)

7,1-141

2 hetteglass (2 ml)

1Til katter >7 kg skal hele innholdet fra 2 hetteglass trekkes opp i samme sprøyte og gis som en enkeltdose.Tilberedning/Håndtering: Unngå kraftig risting eller skumdannelse i oppløsningen. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: Gis s.c.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen bivirkninger er sett når preparatet er gitt som 6 påfølgende månedlige doser med 5 × maks. anbefalt dose. Behandling: Symptomatisk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i originalpakningen, beskyttet mot lys. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: Brukes umiddelbart.

 

Pakninger

Solensia, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
7 mg/ml katt 2 × 1 ml (hettegl.) 048049 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Solensia INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 7 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.02.2021


Sist endret: 01.07.2021