Simparica

Zoetis

Ektoparasittmiddel, isoksazolin.

ATCvet-nr.: QP53B E03

 TYGGETABLETTER 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg og 120 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Sarolaner 5 mg, resp. 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg og 120 mg, laktose, melis, flytende glukose, hjelpestoffer. Leversmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Insekticid og akaricid effekt. Blokkerer GABA- og glutamatstyrte kloridkanaler i CNS hos insekter og midd, dette gir økt aktivitet i parasittens nervesystem slik at den dør. Flått: Virkning i løpet av 12 timer etter at flåtten (I. ricinus) har festet seg. Flått som allerede er på hunden dør innen 24 timer etter behandling. Lopper: Effekt innen 8 timer fra loppen har inntatt næring fra verten. Nyklekkede lopper drepes før de kan legge egg og smitte spres derfor ikke til omgivelsene. Generelt: I laboratorium er effekt vist mot middartene Demodex canis og Otodectes cynotis samt noen andre flåttarter (bl.a. D. reticulatus, I. scapularis, Amblyomma americanum og A. maculatum), se SPC for ytterligere informasjon.
Absorpsjon: Høy biotilgjengelighet (>85%).
Proteinbinding: ≥99,9%.
Halveringstid: 11 dager, clearance 0,12 ml/minutt/kg.
Utskillelse: Hovedsakelig uendret via feces.

Indikasjoner 

Behandling av flått, lopper og skabb hos hund. Umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i minst 5 uker (Ixodes ricinus, I. hexagonus, Rhipicephalus sanguineus og Dermacentor reticulatus). Umiddelbar og vedvarende loppedrepende effekt mot nyinfestasjoner i minst 5 uker (Ctenocephalides canis og C. felis). Kan også brukes som en del av behandlingsstrategien mot loppeallergidermatitt (FAD). Lopper og flått må ta til seg næring fra verten for å bli eksponert for virkestoffet. Behandling mot skabb (Sarcoptes scabiei var. canis).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandling av valper <8 uker og hunder <1,3 kg kun etter nytte-/risikovurdering. Overføring av parasittbåren smitte kan ikke utelukkes. Barn må hindres i å få tilgang til preparatet. Utilsiktet inntak kan ev. medføre forbigående eksitatoriske nevrologiske symptomer. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Ingen kjente, men pga. den sterke bindingen til plasmaproteiner kan sarolaner konkurrere med andre legemidler med høy proteinbindingsgrad.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet, laktasjon eller til avlsdyr er ikke undersøkt. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter. Brukes kun etter nytte-/risikovurdering.

Dosering 

2-4 mg/kg kroppsvekt iht. tabell.

Vekt (kg)

Tablettstyrke (mg)

Antall tyggetabletter

1,3-2,5

5

1

>2,5-5

10

1

>5-10

20

1

>10-20

40

1

>20-40

80

1

>40-60

120

1

>60

Egnet tablettkombinasjon

For optimal kontroll av flått og lopper gis preparatet med 1 måneds intervaller i hele sesongen iht. lokale epidemiologiske forhold. Mot skabb gis 1 enkeltdose 2 ganger med 1 måneds intervall. Administrering: Til oral bruk. Kan gis med eller uten fôr. Skal ikke deles. Vask hendene etter håndtering.

Overdosering/Forgiftning

10 behandlinger med 3, resp. 5 ganger anbefalt maks. dose med 28 dagers mellomrom til 8 uker gamle valper, ga forbigående nevrologiske symptomer hos enkelte av valpene: Lette skjelvinger ved 3 × 4 mg/kg og kramper ved 5 × 4 mg/kg. Alle valpene kom seg uten behandling. Et enkeltinntak av 5 × anbefalt dose til MDR1-defekte hunder av collierase ga ingen kliniske symptomer.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen.

Sist endret: 20.01.2017


Basert på SPC godkjent av SLV:

06.11.2015

 

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Simparica, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrR.gr.1SPC
5 mghund3 stk. (blister)389790CSPC_ICON
10 mghund3 stk. (blister)442900CSPC_ICON
20 mghund3 stk. (blister)045573CSPC_ICON
40 mghund3 stk. (blister)507646CSPC_ICON
80 mghund3 stk. (blister)503120CSPC_ICON
120 mghund3 stk. (blister)373276CSPC_ICON

1 Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.