Simparica

Zoetis


Ektoparasittmiddel, isoksazolin.

QP53B E03 (Sarolaner)TYGGETABLETTER 5 mg, 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg og 120 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Sarolaner 5 mg, resp. 10 mg, 20 mg, 40 mg, 80 mg og 120 mg, laktose, melis, flytende glukose, hjelpestoffer. Leversmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Insekticid og akaricid effekt. Blokkerer GABA- og glutamatstyrte kloridkanaler i CNS hos insekter og midd, dette gir økt aktivitet i parasittens nervesystem slik at den dør. Flått: Virkning i løpet av 12 timer etter at flåtten (I. ricinus) har festet seg. Flått som allerede er på hunden dør innen 24 timer etter behandling. Lopper: Effekt innen 8 timer fra loppen har inntatt næring fra verten. Nyklekkede lopper drepes før de kan legge egg og smitte spres derfor ikke til omgivelsene.
Absorpsjon: Høy biotilgjengelighet (>85%).
Proteinbinding: ≥99,9%.
Halveringstid: 11 dager, clearance 0,12 ml/minutt/kg.
Utskillelse: Hovedsakelig uendret via feces.

Indikasjoner 

Behandling av flått, lopper, skabb, øremidd og demodikose hos hund. Umiddelbar og vedvarende flåttdrepende effekt i minst 5 uker (Ixodes ricinus, I. hexagonus, Rhipicephalus sanguineus og Dermacentor reticulatus). Umiddelbar og vedvarende loppedrepende effekt mot nyinfestasjoner i minst 5 uker (Ctenocephalides canis og C. felis). Kan også brukes som en del av behandlingsstrategien mot loppeallergidermatitt (FAD). Lopper og flått må ta til seg næring fra verten for å bli eksponert for virkestoffet. Behandling mot skabb (Sarcoptes scabiei), øremidd (Otodectes cynotis) og demodikose (Demodex canis).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Forbigående, lette GI-effekter (f.eks. oppkast og diaré), forbigående nevrologiske forstyrrelser (f.eks. skjelvinger, ataksi og kramper) og systemiske lidelser (f.eks. letargi, anoreksi eller manglende appetitt). Vanligvis er ingen behandling nødvendig.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandling av valper <8 uker og hunder <1,3 kg kun etter nytte-/risikovurdering. Overføring av parasittbåren smitte kan ikke utelukkes. Barn må hindres i å få tilgang til preparatet. Utilsiktet inntak kan ev. medføre forbigående eksitatoriske nevrologiske symptomer. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Ingen kjente, men pga. den sterke bindingen til plasmaproteiner kan sarolaner konkurrere med andre legemidler med høy proteinbindingsgrad.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk under drektighet, laktasjon eller til avlsdyr er ikke undersøkt. Dyrestudier har ikke vist teratogene effekter. Brukes kun etter nytte-/risikovurdering.

Dosering 

2-4 mg/kg kroppsvekt iht. tabell.

Vekt (kg)

Tablettstyrke (mg)

Antall tyggetabletter

1,3-2,5

5

1

>2,5-5

10

1

>5-10

20

1

>10-20

40

1

>20-40

80

1

>40-60

120

1

>60

Egnet tablettkombinasjon

Flått og lopper: For optimal kontroll gis preparatet med 1 måneds intervaller i hele sesongen iht. lokale epidemiologiske forhold. Skabb: 1 enkeltdose 2 ganger med 1 måneds intervall. Øremidd: 1 enkeltdose. Kontroll hos veterinær etter 30 dager, noen hunder kan trenge en behandling til. Demodex: 1 enkeltdose 3 ganger med 1 måneds intervaller gir klar bedring av symptomer. Behandling bør fortsette til minst 2 månedlige hudskrap er negative, ev. underliggende sykdommer bør behandles. Administrering: Til oral bruk. Kan gis med eller uten fôr, kan tygges. Skal ikke deles. Vask hendene etter håndtering.

Overdosering/Forgiftning

10 behandlinger med 3, resp. 5 ganger anbefalt maks. dose med 28 dagers mellomrom til 8 uker gamle valper, ga forbigående nevrologiske symptomer hos enkelte av valpene: Lette skjelvinger ved 3 × 4 mg/kg og kramper ved 5 × 4 mg/kg. Alle valpene kom seg uten behandling. Et enkeltinntak av 5 × anbefalt dose til MDR1-defekte hunder av collierase ga ingen kliniske symptomer.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalpakningen.

 

Pakninger og SPC

Simparica, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg hund 3 stk. (blister) 389790 C
10 mg hund 3 stk. (blister) 442900 C
20 mg hund 3 stk. (blister) 045573 C
40 mg hund 3 stk. (blister) 507646 C
80 mg hund 3 stk. (blister) 503120 C
120 mg hund 3 stk. (blister) 373276 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.09.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.03.2019