SevoFlo

Zoetis


Inhalasjonsanestetikum.

QN01A B08 (Sevofluran)VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP til hund og katt: 250 ml inneh.: Sevofluran 250 ml.


Egenskaper

Klassifisering: Flytende inhalasjonsanestetikum med lett lukt.
Virkningsmekanisme: Fremkaller bevisstløshet ved å påvirke sentralnervesystemet. Medfører kun beskjeden økning i cerebral blodstrøm og metabolisme, og har liten eller ingen evne til å potensere kramper. Lav blodløselighet gir rask anestesiinduksjon og forandring i sevoflurankonsentrasjon gir hurtig endring av anestesidybde.
Metabolisme: Begrenset hos hund (1-5%).
Utskillelse: Hovedsakelig uendret via lungene.

Indikasjoner 

Til induksjon og vedlikehold av anestesi hos hund og katt.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for sevofluran eller andre halogenerte anestesimidler. Kjent eller mistenkt disposisjon for malign hypertermi.

Bivirkninger

Hypotensjon, takypné, muskelrigiditet, eksitasjon, apné, muskelfasikulasjoner og oppkast er svært vanlig. Hypotensjon kan gi redusert renal gjennomblødning. Doseavhengig respirasjonsdepresjon er vanlig. Anestetikaindusert bradykardi er vanlig. Padlende benbevegelser, brekninger, salivasjon, cyanose, ventrikulære ekstrasystoli og massiv kardiorespiratorisk depresjon sees svært sjelden. Malign hypertermi hos disponerte hunder og katter kan ikke utelukkes. Hos hund kan forbigående økning av ASAT, ALAT, laktatdehydrogenase (LDH), bilirubin og leukocytter forekomme. Hos katt kan forbigående økning av ASAT og ALAT forekomme.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bruk til dyr <12 uker kun i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering. Klinisk erfaring tyder på at det er trygt å bruke sevofluran til hunder med nyre-, lever- eller hjertesvikt, god overvåkning anbefales i slike tilfeller. Lav blodløselighet gjør at hemodynamiske forandringer kan oppstå raskere enn med andre inhalasjonsanestetika. Arterielt blodtrykk må overvåkes, lengre episoder med hypotensjon unngås og utstyr for kunstig åndedrett, oksygentilførsel samt behandling av sirkulasjonssvikt være tilgjengelig. Ved respirasjonsdepresjon må respirasjonen overvåkes nøye og sevoflurankonsentrasjonen justeres. Ved anestetikaindusert bradykardi gis antikolinergika. Ved malign hypertermi avbrytes anestesien umiddelbart og det tilføres 100% oksygen med nytt utstyr. Reaksjonen mellom inhalasjonsanestetika og CO2-absorbenter er eksoterm og øker når CO2-absorbenten er uttørket, noe som kan danne karbonmonoksid. Uvanlig reduksjon i forventet anestesidybde kan være tegn på økt varmeproduksjon. Uttørket CO2-absorbent skal skiftes ut, selv om det ikke er endring i fargeindikatoren.

Interaksjoner 

Kan brukes sammen med de alfa2-agonister, opioider, benzodiazepiner og fentiaziner som vanligvis benyttes i veterinærmedisinen. Alfa2-agonister har anestesisparende effekt, derfor skal sevoflurandosen reduseres tilsvarende. Sevofluran kan benyttes sammen med barbiturater og propofol, hos katt også alfaksalon og ketamin, gitt i.v. Antikolinergika kan benyttes sammen med sevofluran til hund og katt.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk til drektige og lakterende dyr er ikke klarlagt, brukes kun i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering. Ved bruk til keisersnitt etter propofolinduksjon er det ikke sett bivirkninger hverken hos tispe/hunnkatt eller avkom.

Dosering 

Det skal brukes fordamper spesielt kalibrert for sevofluran. Doseringen tilpasses det enkelte dyrs respons. MAC (minste alveolære konsentrasjon) er 2,36% hos hund og 3,1% hos katt. Induksjon: Til maskeinduksjon hos friske hunder brukes 5-7% sevofluran for å oppnå kirurgisk anestesi i løpet av 3-14 minutter. Hos katt vil 6-8% gi kirurgisk anestesi etter 2 minutter. Bruk av premedikasjon påvirker ikke konsentrasjonen som kreves ved induksjon. Vedlikehold: Kirurgisk anestesi oppnås vanligvis med 1,3-1,5 × MAC-verdien. Til friske hunder uten premedikasjon vil en konsentrasjon på 3,7-3,8% være passende, med premedikasjon kan den senkes til 3,3-3,6%. Hos katt vedlikeholdes kirurgisk anestesi med konstentrasjoner på 3,7-4,5%. Premedikasjon som inkl. alfa2-agonister, opioider, benzodiazepiner eller fentiaziner tillater lavere vedlikeholdskonsentrasjoner. Til gamle hunder kan angitte doser ev. reduseres med ca. 0,5%.

Overdosering/Forgiftning

Betydelig blodtrykksfall eller respirasjonsdepresjon kan være relatert til anestesidybden, og korrigeres med redusert sevoflurankonsentrasjon. Ved alvorlig kardiorespiratorisk depresjon skal tilførselen av sevofluran avbrytes, frie luftveier opprettes og assistert ventilasjon med rent oksygen startes.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares <25°C i tett lukket beholder. Skal ikke oppbevares i kjøleskap.

 

Pakninger

SevoFlo, VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund og katt 250 ml (plastflaske) 029960 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

SevoFlo VÆSKE TIL INHALASJONSDAMP

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.11.2017


Sist endret: 21.12.2017