Salmosan vet.

Benchmark Animal Health


Ektoparasittmiddel, organisk fosforforbindelse.

QP53A F17 (Azametifos)PULVER TIL BEHANDLINGSSUSPENSJON 500 mg/g til fisk: 1 g inneh.: Azametifos 500 mg, natriumlaurylsulfat, lett kaolin, utfelt kiselsyre.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Insekticid virkning på acetylkolinesteraseaktivitet.
Halveringstid: <5,6 dager i saltvann. Rester av azametifos i vev og organer forsvinner hurtig, og vil være under deteksjonsgrensen <1 time etter behandling med maks. anbefalt dose.

Indikasjoner 

For behandling av preadult og adult lakselus (Lepeophtheirus salmonis) eller skottelus (Caligus species) på atlantisk laks (Salmo salar).

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent hypersensitivitet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Hvis merden ikke er godt nok oksygenert under behandlingen kan fisken vise symptomer på stress.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Preparatet påvirker ikke de fastsittende juvenile lusestadiene som kan være tilstede sammen med de preadulte og adulte stadiene på fisken. Disse fastsittende stadiene utvikler seg til preadulte og adulte stadier i løpet av 10-20 dager, og etterfølgende lusetelling vil vise om en behandling nr. 2 er påkrevd. All fisk på lokaliteten bør behandles innenfor en kort tidsperiode. Ufullstendige behandlinger øker risikoen for resistensutvikling. For å forebygge dette er det viktig å forsikre seg om at riktig dosering og behandlingstid brukes. Bruk omsluttende presenning ved behandling. Gjentatt bruk av samme klasse kjemoterapeutisk legemiddel kan føre til resistensutvikling. Preparatet skal brukes som en del av en helhetlig bekjempelsesplan mot lakselus, slik at risikoen for å utvikle resistens reduseres. Ved mistanke om nedsatt azametifosfølsomhet i lusepopulasjonen bør en behandle i oppgitt maks. behandlingstid (60 minutter) for å oppnå optimal behandling og for å redusere risikoen for resistensutvikling. Ikke bruk preparatet profylaktisk. Skal kun brukes etter at en infestasjon med adult lakselus er diagnostisert. Preparatet er kun til utvortes bruk. Kraftig oksygenering må gis under behandlingen. Det anbefales at oksygentilførsel begynner før en tett presenning plasseres rundt merden. Under behandling bør fiskens oppførsel oberveres nøye. I tilfelle bekymringsfull atferd sees (f.eks. at fisken legger seg på siden tidlig i behandlingen); fjern presenningen og tilfør merden friskt sjøvann samt sikre kraftig oksygenering. Preparatet skal brukes til behandling av luseinfisert laks hvor preadulte og adulte utviklingsstadier er tilstede og før alvorlige hudskader er synlige. Ved labforsøk har man fastsatt behandlingssikkerheten ved sjøtemperaturer >10°C i maks. anbefalt behandlingstid på 60 minutter. Laks (>350 g) viste seg å tåle eksponering i opptil 3 × anbefalt dose (dvs. 0,6 ppm), i opptil 3 × anbefalt behandlingstid (dvs. 180 minutter), både ved 6°C og 15°C. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Preparatet skal ikke brukes dersom lege har frarådet arbeid med organofosfatforbindelser. Allergi kan oppstå ved innånding eller hudkontakt. Unngå enhver kontakt med øyne, hud eller munn. Utilsiktet sprut på eksponert hud eller øyne skylles straks med rikelige mengder vann. Bruk egnede verneklær (vanntette) og vernehansker (kraftige nitril-gummihansker, minst 30 cm lange og 0,5 mm tykke, anbefales) og ansiktsbeskyttelse/-maske, ved håndtering av konsentratet (dvs. blander eller overfører preparatet fra en beholder til en annen), og når man tilfører fortynnet suspensjon til merden. Skift verneklær og hansker jevnlig og umiddelbart dersom sprekker eller skader oppstår. Vask alle verneklær grundig etter bruk, spesielt innsiden av hanskene. Sterkt tilsølte plagg skal fjernes umiddelbart og vaskes eller destrueres. Sørg for at beholderen er ordentlig lukket under prosessen hvor oppløsing av de vannløselige posene skjer. Ikke spis, drikk eller røyk før arbeidsområdet er forlatt. Ta først av verneklærne, vask hendene, ansiktet og eksponert hud. Vask hender, ansikt og eksponert hud etter at arbeidsområdet er forlatt. Preparatet må holdes adskilt fra matvarer, drikke og dyrefôr. Skyll brukerutstyr og beholdere etter bruk. For medisinske råd til bruker og lege, se pakningsvedlegget. Forholdsregler mht. miljø: I konsentrert form er preparatet farlig for fisk og andre vannlevende organismer. Unngå kontaminering av dammer, bekker, tjern eller sjøer, med preparatet eller brukt emballasje. Preparatet er meget farlig for skalldyr, foruten å være farlig for fisk og andre vannlevende organismer, og skal derfor ikke brukes i oppdrettsanlegg der krabber og hummere holdes innfanget i nærheten av behandlede merder. Hyppig bruk og/eller bruk i større omfang kan føre til økt miljørisiko. Lokale miljøforskrifter om utslipp må overholdes der dette er relevant. Dette er av hensyn til sikker bruk (innbefattet bruk flere ganger og i stort omfang) av preparatet i en kombinasjon av ulike miljøforhold (som f.eks. lite strøm i vannet, grunt vann og kort avstand til bredden). Ved enhver tvil om sikker og tillatt bruk av preparatet skal kompetent myndighetsinstans konsulteres eller faglig råd søkes. Ved utslipp til miljøet etter behandling, blandes og fortynnes preparatet vha. naturlige vannstrømmer (tidevann og vind). Etter behandling skal det sørges for tilstrekkelig utskifting av vann gjennom merden for å fortynne azametifosrester i merden. I tilfeller hvor den naturlige vannutskiftingen som følge av strømninger/tidevann er for lav, kan propellen på en båt brukes for å skape bevegelse i vannet og øke vannutskiftingen. Disse tiltakene vil bidra til å forebygge mulige negative virkninger på vannlevende organismer. Fra et praktisk standpunkt finnes det såkalte reduksjonspresenninger på markedet som kan være med å redusere behandlingsvolumer i de større merdene. Avhengig av biomassen i disse merdene kan presenningene være med å redusere behandlingsvolumet med >60%. Slike metoder gjør at behandlingsvolumet kan estimeres sikrere, og det fører også til redusert bruk av preparatet ved hver behandling og mindre miljøutslipp når behandlingen avsluttes. I land som ikke krever miljøtillatelser for hver enkelt lokalitet, skal følgende risikoreduserende tiltak brukes: På lokaliteter der merdene er ≥150 meter i omkrets skal maks. 1 merd pr. dag behandles. På lokaliteter der merdene er 120-149 meter i omkrets, skal maks. 2 merder pr. dag behandles.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Evaluering av sikkerhet mht. preparatets reproduksjonstoksisitet er ikke utført. Derfor bør ev. behandling av stamfisk vurderes nøye av rekvirerende veterinær/fiskehelsebiolog.

Dosering 

Les Forsiktighetsregler og de miljømessige advarslene ovenfor nøye før bruk. Luseinfisert fisk skal bades i 0,2 ppm av preparatet (0,1 ppm azametifos) i minst 30 minutter og ikke lenger enn 60 minutter. Beregn behandlingsvolumet så nøyaktig som mulig for å kunne beregne korrekt preparatmengde for å unngå over- eller underdosering. For å oppnå sluttkonsentrasjon på 0,1 ppm azametifos tilsettes 0,2 g av preparatet pr. kubikkmeter (m3) vann, dvs. 1 × 100 g dosepose til 500 m3 vann. Oksygenering må gis under behandling og ideelt sett hele tiden mens fisken er trengt og presenningen er festet, og mens den fjernes. Kraftig oksygenering anbefales i behandlingsmerden. Når flere merder skal behandles må en ha tilgjengelig et stort lager med oksygenbeholdere. Personell skal gjøre følgende på tørt land maks. 48 timer før behandling: Bruk egnet verneutstyr og verneklær (se Forsiktighetsregler). Plasser det nødvendige antall vannløselige doseposer til en enkelt merd i en merket polyetylenbeholder med skrulokk med en mengde ferskvann (bruk minst 1 liter vann for hver 200 g av preparatet). Skru lokket tett på beholderen og rist denne 1. fortynningen lett i inntil 5 minutter. Når fisken er klar til å behandles skal den fortynnede suspensjonen ytterligere fortynnes i ca. 200-1000 liter sjøvann og omrøres lett i 5 minutter. Bruk sjøvann til å skylle polyetylenbeholderen der den 1. fortynningen ble gjort. Skyllevannet fra denne skyllingen tilsettes neste fortynning. Denne blandingen skal deretter straks helles eller pumpes varsomt ut i merden på en mest mulig jevn og effektiv måte. Bruk følgende teknikk for badebehandling. Badebehandling: Trekk opp nota til en kjent vanndybde. Plasser tett presenning rundt nota. Sørg for at fisken ikke kan bli presset sammen og skade seg. Behandlingsvolumet skal beregnes så nøyaktig som mulig. Avhengig av biomasse kan reduksjonspresenninger bidra til bedre kontroll på behandlingen og til å redusere preparatmengden. Start oksygenering før presenningen festes rundt nota og fortsett inntil presenningen er fjernet. Preparatet distribueres ut i merden straks presenningen er på plass. Behandlingstid beregnes fra den tid hele dosen er distribuert ut i merden. Ved slutten av behandlingen fjernes presenningen raskest mulig for å sikre rask forsyning av rent sjøvann inn i merden. Fremgangsmåten er utviklet for å sikre at preparatet brukes i lukkede behandlingsvolumer.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Ingen bivirkninger sett hos eksponert laks ved opptil 3 × anbefalt dose i 180 minutter. Dog ble reversible fargeforandringer sett i en liten andel av fisken etter behandlingen, og i en veldig liten andel av fisken ble det sett irreversible tap av likevekt (ved doser 2-3 × anbefalt behandlingsdose). Det er rapportert at forlenget eksponering med azametifos i konsentrasjoner i overkant av 0,1 ppm kan medføre symptomer som stress og sløvhetstilstand og, i de mest alvorlige tilfellene, økt dødelighet. Behandling: Ved akutt toksisitet bør behandlingen avsluttes, oksygenering forsterkes og presenningen fjernes for å fremskynde fiskens bedring.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 10 døgngrader.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares tørt ved høyst 25ºC, i uåpnet originalemballasje. Må oppbevares adskilt fra matvarer, drikke og dyrefôr.

Andre opplysninger 

Ubrukt legemiddel, legemiddelrester og emballasje skal kasseres i overenstemmelse med lokale krav.

 

Pakninger

Salmosan vet., PULVER TIL BEHANDLINGSSUSPENSJON:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
500 mg/g fisk 2 × 100 g (dosepose) 419003 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Salmosan vet. PULVER TIL BEHANDLINGSSUSPENSJON 500 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.10.2020


Sist endret: 25.03.2021