Rheumocam

Chanelle
Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 5 mg, poloksamer 188, makrogol 400, glysin, dinatriumedetat, natriumhydroksid, konsentrert saltsyre, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Meloksikam 1,5 mg, natriumbenzoat, sakkarinnatrium, natriumkarboksylmetylcellulose, kolloidal silisiumdioksid, sitronsyremonohydrat, dinatriumhydrogenfosfatdodekahydrat, natriumbenzoat, sorbitoloppløsning. Honningsmak.


MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, glyserol, sitronsyremonohydrat, xantangummi, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, simetikon, kolloidal vannfri silika, renset vann. Honningsmak.


TYGGETABLETTER 1 mg og 2,5 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Meloksikam 1 mg, resp. 2,5 mg, laktose, hjelpestoffer. Svinekjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og virker dermed antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativt og antipyretisk. Reduserer leukocyttinfiltrasjonen i inflammert vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggregering. Hemmer COX-2 i større grad enn COX-1.
Absorpsjon: Fullstendig etter peroral administrering. Ved anbefalt dosering nås steady state i løpet av 2 dager. Injeksjon s.c.: Hund: Tmax ca. 2,5 timer. Katt: Tmax ca. 1,5 timer. Mikstur: Hund: Tmax ca. 7,5 timer. Katt: Tmax ca. 3 timer. Tyggetabletter: Tmax ca. 4,5 timer.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Hund: Vd 0,31 liter/kg. Katt: Vd 0,09 liter/kg.
Halveringstid: 24 timer.
Utskillelse: Hund: 75% via feces, 25% via urin. Katt: 79% via feces, 21% via urin.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske 5 mg/ml: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet samt reduksjon av postoperative smerter og inflammasjon etter ortopediske inngrep og bløtdelskirurgi. Katt: Reduksjon av postoperative smerter etter ovariehysterektomi og mindre bløtdelskirurgiske inngrep. Mikstur 1,5 mg/ml: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Mikstur 0,5 mg/ml: Katt: Lindring av milde og moderate postoperative smerter og inflammasjon etter kirurgiske inngrep, f.eks. ortopedisk- og bløtdelskirurgi. Lindring av smerter og inflammasjon i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Tyggetabletter: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet.

Kontraindikasjoner 

Alle legemiddelformer: Overfølsomhet for innholdsstoffene. Gastrointestinale lidelser som irritasjon og blødninger, svekket lever-, hjerte- eller nyrefunksjon og blødningsforstyrrelser. Injeksjonsvæske: Skal ikke brukes til hund <6 uker. Skal ikke brukes til katt <6 uker eller <2 kg. Mikstur: Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr. Skal ikke brukes til dyr <6 uker. Tyggetabletter: Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr. Skal ikke brukes til hund <6 uker eller <4 kg.

Bivirkninger

Tap av appetitt, oppkast, diaré, fekalt okkult blod, sløvhet og nyresvikt er sett. Svært sjeldne (<1/10 000): Hemoragisk diaré, hematemese, gastrointestinal ulcerasjon og forhøyede leverenzymer. Disse bivirkningene forekommer vanligvis i løpet av 1. behandlingsuke og er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner etter avsluttet behandling, men kan være alvorlige eller livstruende. Injeksjonsvæske: Anafylaktisk reaksjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anafylaktiske reaksjoner skal behandless symptomatisk. Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. potensiell risiko for nyretoksisitet. Mikstur 1,5 mg/ml er kun indisert til hund. Under anestesi bør overvåkning og væsketerapi anses som standard praksis. Postoperativ smerte og inflammasjon etter kirugisk inngrep: Dersom ytterligere smertelindring kreves, bør annen smerteterapi vurderes. Ved bivirkninger bør behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi smerter. Ved utilsiktet egeninjeksjon/inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Andre NSAID, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika og substanser med høy proteinbinding kan konkurrere om proteinbindingen og gi toksiske effekter. Skal ikke gis samtidig med andre NSAID eller glukokortikoider. Tidligere behandling med antiinflammatoriske substanser kan gi ytterligere eller forsterkede bivirkninger og det kreves derfor en behandlingsfri periode på minst 24 timer før behandlingen påbegynnes. Injeksjonsvæske: Samtidig administrering av potensielt nefrotoksiske legemidler bør unngås. Hos dyr med økt risiko ved anestesi (f.eks. eldre dyr), bør i.v. eller s.c. væsketerapi under anestesi vurderes. Når anestetika og NSAID gis samtidig, kan risiko for påvirkning av nyrefunksjonen ikke utelukkes.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk er ikke klarlagt, se Kontrindikasjoner.

Dosering 

Dosering må skje med stor nøyaktighet. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Injeksjonsvæske 5 mg/ml til hund: Akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: 0,2 mg/kg (tilsv. 0,4 ml/10 kg) som s.c. engangsdose. Ved videre behandling kan mikstur (1,5 mg/ml) eller tyggetabletter med dosering 0,1 mg/kg gis 24 timer etter injeksjonen. Reduksjon av postoperative smerter: 0,2 mg/kg (tilsv. 0,4 ml/10 kg) som i.v. eller s.c. engangsdose før operasjon, f.eks. ved innledning av anestesi. Injeksjonsvæske 5 mg/ml til katt: Reduksjon av postoperative smerter: 0,3 mg/kg (tilsv. 0,06 ml/kg) som s.c. engangsdose før operasjon, f.eks. ved innledning av anestesi. Mikstur 1,5 mg/ml til hund: Klinisk respons sees normalt i løpet av 3-4 dager. Behandlingen bør avbrytes etter 10 dager hvis klinisk bedring ikke oppnås. Akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: Enkeltdose på 0,2 mg/kg første dag og vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg 1 gang daglig (24 timers intervall). Mikstur 0,5 mg/ml til katt: Klinisk respons sees normalt i løpet av 7 dager. Behandlingen bør avbrytes etter senest 14 dager hvis klinisk bedring ikke oppnås. Postoperativ smerte og inflammasjon etter kirurgisk inngrep: Behandlingen innledes med injeksjonsvæske 5 mg/ml. 24 timer etter injeksjonen kan mikstur 0,5 mg/ml med dosering 0,05 mg/kg (0,1 ml/kg) gis. Den orale behandlingen kan gjentas ytterligere 3 ganger med 24 timers intervall. Akutte lidelser i bevegelsesapparatet: Enkeltdose på 0,2 mg/kg (tilsv. 0,4 ml/kg) første dag og deretter vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg (tilsv. 0,1 ml/kg) 1 gang daglig (24 timers intervall) så lenge akutt smerte og inflammasjon vedvarer. Kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: Enkeltdose på 0,1 mg/kg (tilsv. 0,2 ml/kg) første dag og deretter vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg (tilsv. 0,1 ml/kg) 1 gang daglig (24 timers intervall). Tyggetabletter 1 mg og 2,5 mg til hund: Klinisk respons sees normalt i løpet av 3-4 dager. Behandlingen bør avbrytes etter senest 10 dager hvis det ikke oppnås klinisk bedring. Akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: Enkeltdose på 0,2 mg/kg 1. dag. Fortsett med vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg (24 timers intervall).

Kroppsvekt

Antall tyggetabletter

Dose

(kg)

1 mg

2,5 mg

(mg/kg)

4-7

1/2

 

0,13-0,1

7,1-10

1

 

0,14-0,1

10,1-15

11/2

 

0,15-0,1

15,1-20

2

 

0,13-0,1

20,1-25

 

1

0,12-0,1

25,1-35

 

11/2

0,15-0,1

35,1-50

 

2

0,14-0,1

Administrering: Injeksjonsvæske: Til i.v. eller s.c. bruk. Perforer flaskeproppen maks. 42 ganger. Mikstur: Se pakningsvedlegget. Ristes godt før bruk. Hund: Blandes med fôret. Gis vha. vedlagt doseringssprøyte. Sprøyten passer til flasken og har en doseringsskala basert på kroppsvekt som tilsvarer vedlikeholdsdosen (0,1 mg/kg). Katt: Gis i fôret eller direkte i munnen. En 1-ml-sprøyte vedlagt. Presisjonen til sprøyten er ikke egnet for behandling av katter <1 kg. Tyggetabletter: Kan gis med eller uten fôr. Hver tablett kan deles i 2 (delestrek) for nøyaktig dosering iht. dyrets kroppsvekt.

Overdosering/Forgiftning

Meloksikam har en smal terapeutisk indeks hos katt. Behandling: Symptomatisk.

 

Pakninger

Rheumocam, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml hund og katt 20 ml (hettegl.) 438004 C

Rheumocam, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,5 mg/ml hund 15 ml (flaske) 112968 C
42 ml (flaske) 514129 C
100 ml (flaske) 037667 C
200 ml (flaske) 537094 C

Rheumocam, MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,5 mg/ml katt 5 ml (flaske) 113250 C
15 ml (flaske) 384413 C

Rheumocam, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1 mg hund 20 stk. (blister) 174781 C
100 stk. (blister) 034925 C
2,5 mg hund 20 stk. (blister) 561368 C
100 stk. (blister) 069143 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Rheumocam INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Rheumocam MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml

Rheumocam MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml

Rheumocam TYGGETABLETTER 1 mg

Rheumocam TYGGETABLETTER 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

18.03.2021


Sist endret: 23.09.2021