Receptal vet.

MSD Animal Health


Gonadotropinfrigjørende hormonanalog.

QH01C A90 (Buserelin)Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

INJEKSJONSVÆSKE 4,2 μg til storfe, hest, gris og kanin: 1 ml inneh.: Buserelinacetat 4,2 μg (tilsv. 4 μg buserelin), benzylalkohol 20 mg, natriumklorid, natriumdihydrogenfosfatmonohydrat, natriumhydroksid, saltsyre, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Buserelin er et nonapeptid, analogt til det naturlige gonadotropinfrigjørende hormon (GnRH) som er et dekapeptid.
Virkningsmekanisme: GnRH regulerer konsentrasjonen av luteiniserende hormon (LH) og det follikkelstimulerende hormonet (FSH). Buserelin induserer og synkroniserer ovulasjon, induserer «turn over» av cystiske follikler og forbedrer konsepsjonsraten.

Indikasjoner 

Storfe: Behandling av infertilitet knyttet til follikkelcyster. Forbedring av drektighetsraten etter injeksjon på tidspunktet for kunstig inseminasjon eller i løpet av lutealfasen etter kunstig inseminasjon. Synkronisering av brunst og ovulasjon (slik at kunstig inseminasjon kan gjøres til fast tid) i forbindelse med administrering av prostaglandin F eller progestagen. Hest: Ovulasjonsinduksjon når en moden follikkel er tilstede, for dermed å synkronisere ovulasjonen tettere med paringen hos hoppene. Forbedring av konsepsjonsrate etter administrering i løpet av sen lutealfase etter paring eller kunstig inseminasjon. Gris: Ovulasjonsinduksjon. Kanin: Ovulasjonsinduksjon. Forbedring av konsepsjonsrate.

Forsiktighetsregler 

Skal ikke håndteres av gravide, se også Tilberedning/Håndtering under Dosering. Bruk aseptiske prosedyrer ved injisering av preparatet. Infeksjoner kan forekomme dersom anaerobe bakterier penetrerer vevet ved injeksjonsstedet, særlig etter intramuskulær injeksjon. Kyr som ikke er sykliske ved oppstart av inseminasjonssesongen bør heller behandles med kombinasjon av buserelin og progestagener, enn kombinasjon av buserelin og prostaglandiner.

Drektighet/Laktasjon

Preparatet brukes for å forbedre drektighetsraten. For de fleste indikasjonene gis det på tiden for paring/kunstig inseminasjon eller tidligere, til diegivende eller ikke-diegivende dyr. Hos storfe og hest kan preparatet trygt gis under lutealfasen etter paring/kunstig inseminasjon, for å forbedre konsepsjonsraten. Det er ikke vist sikkerhet etter administrering senere under drektigheten.

Dosering 

Storfe: Behandling av follikkelcyster med eller uten symptomer på nymfomani: 20 μg (tilsv. 5 ml injeksjonsvæske). Forbedring av konsepsjonsrate: 10 μg (2,5 ml)/dyr. Synkronisering av brunst og ovulasjon før kunstig inseminasjon til fast tid: 10 µg (2,5 ml)/dyr. Hest: Ovulasjonsinduksjon: 40 μg (10 ml)/dyr. Forbedring av konsepsjonsrate: 40 μg (10 ml)/dyr. Gris: Ovulasjonsinduksjon: 10 μg (2,5 ml)/dyr. Kanin: Forbedring av konsepsjonsfrekvens: 0,8 μg (0,2 ml)/dyr. Ovulasjonsinduksjon ved inseminasjon etter fødsel: 0,8 μg (0,2 ml)/dyr. Tilberedning/Håndtering: Fertile kvinner skal håndtere preparatet med forsiktighet, pga. potensiell effekt på reproduksjonsevnen. Administrering: Foretrukket administreringsmåte er i.m. injeksjon, men kan også injiseres i.v. eller s.c. Administreres med forsiktighet for å unngå egeninjeksjon.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Beskyttes mot lys. Holdbarhet: Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Receptal vet., INJEKSJONSVÆSKE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
4,2 μg storfe, hest, gris og kanin 5 × 10 ml (hettegl.) 543397 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Receptal vet. INJEKSJONSVÆSKE 4,2 μg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

31.01.2017


Sist endret: 20.04.2018