Proposure

Axience


Anestetikum.

QN01A X10 (Propofol)INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon 10 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Propofol 10 mg, eggfosfolipider, glyserol, renset soyaolje, natriumhydroksid, vann til injeksjonsvæsker til 1 ml.


Egenskaper

Klassifisering: I.v. anestetikum med raskt innsettende og kortvarig effekt.
Virkningsmekanisme: Bevisstløshet ved hemming av CNS.
Halveringstid: Hund: T1/2α: Ca 10 minutter.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Via nyrer.

Indikasjoner 

Et i.v. generelt anestetikum med kortvarig effekt og kort restitueringsperiode. Tiltenkt kortvarige prosedyrer av inntil 5 minutters varighet. Til induksjon og vedlikehold av generell anestesi ved tilførsel av økende doser til effekt oppnås. Til induksjon av generell anestesi hvor anestesi vedlikeholdes med inhalasjonsanestetika.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Induksjon: Lett hypotensjon og forbigående apné. Oppvåkningsfase: Sjeldne tilfeller av oppkast og uro. Hos katt kan det sees nysing og pote- og ansiktsslikking. Gjentatt propofolanestesi hos katt kan gi oksidativ skade og dannelse av Heinz-legemer, samt uspesifikke tegn som anoreksi, diaré og lett ansiktsødem. Restitueringstiden kan også forlenges. Anestesiintervaller på >48 timer reduserer faren.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Mild hypotensjon og forbigående apné kan forekomme under induksjon av anestesi. Utstyr til opprettholdelse av frie luftveier, kunstig ventilasjon og oksygentilførsel skal være tilgjengelig. Forsiktighet utvises ved nedsatt hjerte-, lunge, nyre- eller leverfunksjon, samt hos hypovolemiske eller svekkede dyr. Langsommere clearance hos hunder >8 år; vurder lavere induksjonsdose. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Det bør utvises spesiell forsiktighet for å unngå utilsiktet egeninjeksjon. Kanylen bør fortrinnsvis være beskyttet frem til tidspunktet for injeksjon. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget. Personer med kjent overfølsomhet for propofol bør unngå kontakt med preparatet. Unngå kontakt med hud og øyne, da preparatet kan forårsake irritasjon. Vask umiddelbart bort sprut fra hud eller øyne med rikelige mengder rent vann. Søk legehjelp dersom irritasjon vedvarer.

Interaksjoner 

Kan brukes sammen med premedikasjon som atropin, acepromazin, diazepam, α2-agonister, inhalasjonsmidler, f.eks. halotan, isofluran, enfluran og nitrogenoksid, og analgetika som petidin og buprenorfin. Ved samtidig bruk av sedativer og analgetika kan dosen reduseres. Bruk sammen med CYP2B11-substrater (f.eks. ketokonazol, loperamid), kan forlenge restitueringstiden etter anestesi. Kan gis samtidig med oppløsninger av glukose, natriumklorid og glukose + natriumklorid. Samtidig bruk av propofol og opioider kan medføre signifikant respirasjonshemming. For å redusere risikoen for en slik effekt bør propofol injiseres langsomt, f.eks. over 60 sekunder. Samtidig bruk av propofol og infusjon av et opioid (f.eks. fentanyl, alfentanil) til vedlikehold av generell anestesi, kan forlenge restitueringstiden. Hjertestans er sett hos hunder som har fått propofol etterfulgt av alfentanil.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ikke undersøkt, men gode erfaringer ved induksjon av anestesi før keisersnitt hos tisper. Brukes etter nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Induksjon: Følgende dosering er veiledende. Doseringen avpasses etter effekt.

 

Veiledende dose
(mg/kg)

Dosevolum
(ml/kg)

Hund:

 

 

Ikke premedisinert

6,5

0,65

Premidisinert1

 

 

α2-agonist

3

0,3

acepromazin

4,5

0,45

Katt:

 

 

Ikke premedisinert

8

0,8

Premedisinert1

 

 

α2-agonist

2

0,2

acepromazin

6

0,6

1Induksjondoser betydelig lavere enn gjennomsnittdosen kan være effektive etter premedisinering med en α2-adrenoseptorbasert protokoll hos enkelte dyr.Dosen skal tilføres langsomt til effekt oppnås, og tilførsel skal fortsette til veterinæren finner anestesidybden tilstrekkelig for endotrakeal intubering. Som en veiledning bør preparatet injiseres over en periode på 10-40 sekunder. Vedlikehold: Dosering varierer individuelt. Premedisinerte dyr trenger vanligvis lavere dose. En tilleggsdose på ca. 0,15 ml/kg (1,5 mg/kg) hos hunder og ca. 0,2 ml/kg (2 mg/kg) hos katter kan gis når anestesien blir for svak. Denne dosen kan gjentas ved behov for å vedlikeholde tilstrekkelig anestesidybde, med 20-30 sekunder mellom hver dose for å vurdere effekten. Hver tilleggsdose skal tilføres langsomt til effekt oppnås. Kontinuerlig og langvarig eksponering (>30 minutter) kan medføre langsommere restituering, særlig hos katter. Vedlikehold med inhalasjonsanestesi: Når inhalasjonsmidler brukes til å vedlikeholde generell anestesi, kan det være nødvendig å bruke en høyere startkonsentrasjon av inhalasjonsanestetikumet enn det som vanligvis brukes etter induksjon med barbiturater. Tilberedning/Håndtering: Inspiser preparatet visuelt for fravær av synlige bobler, fremmedpartikler eller faseseparasjon før bruk; kastes dersom dette foreligger. Skal ikke blandes med andre preparater, unntatt glukoseoppløsninger til infusjon eller fysiologisk saltvannsoppløsning. Administrering: Gis i.v. Ristes lett før bruk. Dersom preparatet injiseres for langsomt er det mulig at adekvat anestesinivå ikke oppnås da terskelen for farmakologisk aktivitet ikke nås.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Sannsynligvis kardiorespiratorisk depresjon. Behandling: Sørg for frie luftveier og start med assistert eller kontrollert åndedrett med oksygen, tilførsel av pressormidler og i.v. væsker for å støtte kardiovaskulærfunksjonen ved kardiorespiratorisk depresjon.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Etter anbrudd skal legemidlet brukes umiddelbart. Rester av preparatet i beholderen skal kastes.

 

Pakninger

Proposure, INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml hund og katt 5 × 20 ml (hettegl.) 403363 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Proposure INJEKSJONSVÆSKE, emulsjon 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.12.2019


Sist endret: 10.08.2020