Egenskaper | Indikasjoner | Kontraindikasjoner | Bivirkninger | Forsiktighetsregler | Interaksjoner | Drektighet og laktasjon | Dosering | Overdosering og forgiftning | Tilbakeholdelsestider | Oppbevaring og holdbarhet | Andre opplysninger | Utlevering | Pakninger | SPC (preparatomtale)

PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning til katt: 1 ml inneh.: Emodepsid 21,4 mg, prazikvantel 85,8 mg, butylhydroksyanisol (E 320) 5,4 mg.


Egenskaper

Klassifisering: Emodepsid er et semisyntetisk depsipeptid. Prazikvantel er et pyrazinisokinolinderivat.
Virkningsmekanisme: Emodepsid er aktivt mot rundorm (askarider og hakeorm) og virker på den neuromuskulære endeplate ved å stimulere presynaptiske reseptorer i sekretinreseptorgruppen, dette gir paralyse og død hos parasittene. Prazikvantel er aktivt mot bendelorm, absorberes raskt via parasittens overflate og virker primært ved å endre parasittmembranens Ca2+-permeabilitet. Dette gir alvorlig skade på integumentet, kontraksjon og paralyse, forstyrrelse av metabolisme og til sist død hos parasitten.
Absorpsjon: Tmax: Emodepsid: 3,2 ± 2,7 dager. Prazikvantel: 18,7 ± 47 timer.
Halveringstid: Emodepsid: 9,2 ± 3,9 dager, prazikvantel 4,1 ± 1,5 dager.
Metabolisme: Prazikvantel: I lever.
Utskillelse: Emodepsid: Uendret og hydroksylert i feces. Prazikvantel: Primært via nyrer.

Indikasjoner 

Til katter som har, eller er utsatt for, parasittære blandingsinfeksjoner forårsaket av følgende arter: Rundorm (Nematoder): Toxocara cati (moden voksen, umoden voksen, L4 og L3), Toxocara cati (L3 larver, behandling sent i drektighet for å forebygge overføring til avkom via melken), Toxascaris leonina (moden voksen, umoden voksen og L4), Ancylostoma tubaeforme (moden voksen, umoden voksen og L4). Bendelorm (Cestoder): Dipylidium caninum (moden voksen og umoden voksen), Taenia taeniaeformis (voksen), Echinococcus multilocularis (voksen). Lungeorm: Aelurostrongylus abstrusus (voksen).

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til kattunger <8 uker eller <0,5 kg. Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Spyttsekresjon, oppkast, samt lette og forbigående nevrologiske forstyrrelser (ataksi/tremor). Skyldes trolig at påføringsstedet slikkes umiddelbart etter behandling. Forbigående håravfall, kløe og/eller inflammasjon ved applikasjonsstedet.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal kun påføres skadefri hudoverflate. Skal ikke administreres oralt eller parenteralt. Unngå at behandlet katt eller andre katter slikker påføringsstedet mens det er vått. Resistens hos parasitter overfor en spesiell gruppe av anthelmintika kan utvikles etter hyppig, gjentatt bruk av et anthelmintikum fra den gruppen. Brukes på syke og svekkede dyr kun etter en risiko-/nyttevurdering. Behandlede dyr bør ikke bades før oppløsningen har tørket, da bading rett etter behandling kan redusere effekten. Ekinokokkose er en risiko for mennesker. Da dette skal anmeldes helsemyndighetene, må særlige retningslinjer for behandling og oppfølging etterkommes og informasjon om sikkerhetsrutiner for mennesker skaffes fra relevante myndigheter. Les pakningsvedlegget før bruk. Ikke røyk, spis eller drikk under påføring. Unngå direkte kontakt med påføringsområdet mens det er vått. Hold barn unna behandlede dyr i denne perioden. Vask hendene etter bruk. Ved søl på hud, vask straks med såpe og vann. Ved kontakt med øyne, skyll grundig med vann. Dersom hud- eller øyesymptomer vedvarer, eller ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Barn skal ikke ha langvarig, tett kontakt (f.eks. ved soving) med behandlede katter de første 24 timene etter påføring. La påføringsstedet tørke før kontakt med lær, tekstiler, plastikk og behandlede overflater da løsemidlet i produktet kan farge slike materialer. Skal ikke komme ut i vann og vassdrag, da emodepsid har vist skadelig effekt på vannlevende organismer.

Interaksjoner 

Emodepsid er et substrat for P-glykoprotein. Samtidig behandling med andre legemidler som er P-glykoproteinsubstrater/hemmere (f.eks. ivermektin, andre antiparasittære makrosykliske laktoner, erytromycin, prednisolon, ciklosporin) kan gi farmakokinetiske interaksjoner.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Anbefalte minimumsdoser er 3 mg emodepsid og 12 mg prazikvantel/kg kroppsvekt, tilsv. 0,14 ml/kg kroppsvekt.

Kroppsvekt
(kg)

Pipettetype

Volum
(ml)

Emodepsid
(mg/kg)

Prazikvantel
(mg/kg)

≥0,5-2,5

Til små katter

0,35
(1 pipette)

3-15

12-60

>2,5-5

Til mellomstore katter

0,7
(1 pipette)

3-6

12-24

>5-8

Til store katter

1,12
(1 pipette)

3-4,8

12-19,2

>8

Bruk en passende kombinasjon av pipetter

Rundorm og bendelorm: 1 enkelt påføring pr. behandling. Til drektige katter er 1 enkelt påføring pr. behandling ca. 7 dager før forventet fødsel tilstrekkelig for å forebygge overføring av Toxocara cati (L3 larver) til avkom via melk. Lungeorm: Til behandling av Aelurostrongylus abstrusus er 1 enkelt påføring, som gjentas etter 14 dager, tilstrekkelig. Administrering: Kun til utvortes bruk. Skill pelsen på kattens nakke ved nedre del av bakhodet slik at huden blir synlig. Sett pipettetuppen på huden og press hardt flere ganger for å tømme innholdet direkte på huden. Påføring på nedre del av bakhodet vil begrense kattens mulighet til å slikke av preparatet.

Overdosering/Forgiftning

Spyttsekresjon, oppkast og neurologiske symptomer (skjelving) forekom i enkelte tilfeller etter administrering av inntil 10 ganger anbefalt dose til voksne katter og inntil 5 ganger anbefalt dose til kattunger. Symptomene ble antatt å være et resultat av at katten slikket påføringsstedet og var fullstendig reversible.

 

Pakninger

Profender, PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
katt 2 × 0,35 ml (endosepipette) 022465 C
40 × 0,35 ml (endosepipette) 022660 C
2 × 0,7 ml (endosepipette) 022407 C
40 × 0,7 ml (endosepipette) 022597 C
2 × 1,12 ml (endosepipette) 022261 C
40 × 1,12 ml (endosepipette) 022542 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Profender PÅFLEKKINGSVÆSKE, oppløsning

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

01/2021


Sist endret: 03.08.2020