Primopen

FATRO


Antibiotikum, betalaktamaseømfintlig penicillin.

QJ01C E09 (Benzylpenicillinprokain)INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 300 mg/ml til storfe, gris og hest: 1 ml inneh.: Benzylpenicillinprokainmonohydrat 300 mg, natriumsitrat, povidon K30, dinatriumedetat, natriummetylparahydroksybenzoat (E 219), natriumformaldehydsulfoksylat, saltsyre (til pH-justering), lecitin, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Baktericid effekt gjennom å blokkere biosyntesen av bakteriecelleveggen. Virker hovedsakelig mot grampositive bakterier (som Trueperella pyogenes, Erysipelothrix rhusiopathiae, Listeria spp., Staphylococcus spp. og Streptococcus spp.), og mot visse gramnegative aerober (som Pasturella multocida og Mannheimia haemolytica).
Fordeling: Bredt i ekstracellulærvæsken.
Terapeutisk serumkonsentrasjon: Ved dosering 12 mg/kg: Storfe: Cmax 1,14 μg/ml, Tmax 2,03 timer. Gris: Cmax 2,07 μg/ml, Tmax 1,25 time. Hest: Cmax 0,93 μg/ml, Tmax 4,20 timer.
Utskillelse: Via nyrene.

Indikasjoner 

Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme bakterier.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for cefalosporiner, prokain eller noen av innholdsstoffene. Skal ikke brukes til kanin, marsvin, hamster eller gerbil (ørkenrotte). Skal ikke gis i.v.

Bivirkninger

Allergi er sett svært sjeldent. I svært sjeldne tilfeller er det sett potensielt dødelige reaksjoner ved bruk hos hest. Mindre alvorlige symptomer på prokaintoksisitet omfatter atferds- og lokomotoriske endringer. Hos drektige purker og ungpurker er det sett utflod fra vulva som kan være forbundet med abort. Hos smågris og slaktegris kan bruk forårsake forbigående feber, oppkast og skjelving, slapphet og manglende koordinering.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Preparatet er ikke effektivt mot betalaktamaseproduserende organismer. Bruk skal være basert på resistensbestemmelse av bakterier isolert fra dyret. Hvis dette ikke er mulig skal behandlingen baseres på lokal (regions-, gårdsnivå) epidemiologisk informasjon om følsomhetsmønsteret hos målbakterien. Det skal tas hensyn til offisielle nasjonale og regionale retningslinjer for bruk av antimikrobielle midler. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan forårsake hypersensitivitet (allergi) etter injeksjon, inhalering, svelging eller hudkontakt. Overfølsomhet for penicilliner kan føre til kryssreaksjoner for cefalosporiner og omvendt. Allergiske reaksjoner forårsaket av disse substansene er noen ganger alvorlige. Ikke håndter preparatet ved kjent hypersensitivitet eller ved anbefaling om å ikke arbeide med slike preparater. Håndter preparatet med stor forsiktighet for å unngå eksponering og ta alle anbefalte forholdsregler. Ved utvikling av symptomer etter eksponering, f.eks. hudutslett, bør lege kontaktes. Pustevansker, hevelse i ansikt, lepper eller øyne er mer alvorlige symptomer, og krever akutt legehjelp. Ved utilsiktet øyekontakt, skyll øyeblikkelig med store mengder vann. Tilfeldig søl på hud skal vaskes umiddelbart med såpe og vann. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Preparatet er baktericid; unngå samtidig bruk av baktericide og bakteriostatiske antibiotika. Det er kryssresistens mellom penicilliner og andre betalaktamantibiotika.

Drektighet/Laktasjon

Dyrestudier har ikke vist teratogene, føtotoksiske eller maternotoksiske effekter. Preparatets sikkerhet under drektighet og diegiving er ikke klarlagt. Skal bare brukes ved drektighet og diegiving i samsvar med behandlende veterinærs nytte-/risikovurdering.

Dosering 

For å sikre korrekt dosering og unngå underdosering bør kroppsvekten beregnes så nøyaktig som mulig. Anbefalt dose er 12 mg/kg 1 gang daglig (tilsv. 1 ml/25 kg/dag), i opptil 5 dager. Tilberedning/Håndtering: Ristes godt før bruk. Gummiproppen kan anbrytes opptil 20 ganger. Bør ikke blandes med andre preparater pga. manglende uforlikelighetsstudier. Administrering: Gis som dyp i.m. injeksjon. Maks. volum som skal administreres pr. injeksjonssted er 15,5 ml hos storfe og 3,2 ml hos gris. Rengjør injeksjonsområdet og tørk med sprit. Ikke bruk samme injeksjonssted >1 gang i løpet av et behandlingsforløp.

Overdosering/Forgiftning

Penicillin har en veldig høy terapeutisk indeks. Overdosering hos unge dyr og hester bør imidlertid unngås for å forhindre prokainforgiftning.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 4 døgn.
Slakt: Storfe: 6 døgn. Gris: 4 døgn. Hest: 6 måneder.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C) og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Skal ikke fryses. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Primopen, INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
300 mg/ml storfe, gris og hest 10 × 100 ml (flaske) 560289 C
30 × 100 ml (flaske) 509056 C
6 × 250 ml (flaske) 529597 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Primopen INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 300 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.09.2020


Sist endret: 11.02.2021