TYGGETABLETTER 57 mg og 227 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Firocoxib. 57 mg, resp. 227 mg, const. q.s.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Analgetisk og antipyretisk effekt. Selektiv hemmer av cyklooksygenase-2 (COX-2). COX-2 antas å være hovedansvarlig for syntesen av prostanoide mediatorer for smerte, inflammasjon og feber. Firocoxib har ca. 380 ganger mer selektivitet for COX-2 enn COX-1 in vitro.
Absorpsjon: Raskt og Tmax nås etter ca. 1,25 timer. Biotilgjengelighet er ca. 37%.
Proteinbinding: Ca. 96%.
Halveringstid: Ca. 7,6 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via galle og i feces.

Indikasjoner 

Hund: Smertelindring og inflammasjonshemming ved osteoartritt. Postoperativ smertelindring og inflammasjonshemming ved bløtdelskirurgi, ortopedisk og dental kirurgi hos hund.

Kontraindikasjoner 

Drektige eller lakterende tisper, dyr <10 uker eller <3 kg kroppsvekt, dyr med gastrointestinal blødning, bloddyskrasier eller blødningsforstyrrelser. Skal ikke brukes samtidig med kortikosteroider eller andre NSAID.

Bivirkninger

Brekninger og diaré er rapportert. Disse reaksjonene er vanligvis forbigående og forsvinner når behandlingen stoppes. Nyre- og/eller leverforstyrrelser er rapportert i svært sjeldne tilfeller. I sjeldne tilfeller er nevrologiske sykdommer rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anbefalt dose som angitt i doseringstabellen skal ikke overskrides. Bruk til svært unge dyr eller dyr med mistenkt nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon kan innebære økt risiko. Hvis behandling ikke kan unngås, krever disse hundene nøye oppfølging av veterinær. Unngå bruk til dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr da en potensiell økt risiko for nyretoksisitet foreligger. Ved risiko for gastrointestinal blødning eller hos dyr som tidligere har vist intoleranse mot NSAID, skal behandling nøye oppfølges. Nyre- og/eller leverforstyrrelser er rapportert i svært sjeldne tilfeller. Det er mulig at en viss andel av slike tilfeller hadde subklinisk nyre- eller leversykdom før behandlingsstart. Derfor anbefales relevante laboratorieprøver for å fastslå utgangsverdier for biokjemiske nyre- eller leverparametre før behandling, og regelmessig prøvetagning også under behandling. Behandlingen bør avbrytes hvis noen av følgende symptomer opptrer: Gjentatt diaré, oppkast, okkult blod i avføringen, plutselig vekttap, anoreksi, letargi, forandringer i biokjemiske parametre for nyre- eller leverfunksjonen.

Interaksjoner 

Forbehandling med andre antiinflammatoriske legemidler kan resultere i flere eller forverrede bivirkninger, og det bør legges inn en behandlingsfri periode på minst 24 timer før behandling med Previcox. Den behandlingsfrie periodens lengde må justeres iht. legemidlenes farmakokinetiske egenskaper. Samtidig behandling med legemidler som påvirker nyrene, f.eks diuretika eller ACE-hemmere, krever klinisk overvåkning. Samtidig behandling med potensielt nyretoksiske legemidler bør unngås, pga. økt risiko for nyretoksisitet. Samtidig bruk med andre substanser med høy proteinbinding kan forårsake toksiske effekter.

Dosering 

Osteoartritt: 5 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig som angitt i tabellen. Tablettene kan gis samtidig med eller uten fôr. Behandlingens lengde avhenger av observert respons. Fordi feltstudier har vært begrenset til 90 dager, bør lengre behandling vurderes nøye og regelmessig oppfølges av veterinær. Postoperativ smertelindring: 5 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig som angitt i tabellen, i inntil 3 dager, med oppstart ca. 2 timer før kirurgi. Etter ortopedisk kirurgi og avhengig av observert respons, kan behandling iht. samme doseringsskjema fortsette etter de 3 første dagene, ut fra behandlende veterinærs vurdering.

Kroppsvekt (kg)

Antall tyggetabletter

Dose (mg/kg)

 

57 mg

227 mg

 

3-5,5

0,5

 

5,2-9,5

5,6-10

1

 

5,7-10,2

10,1-15

1,5

 

5,7-8,5

15,1-22

 

0,5

5,2-7,5

22,1-45

 

1

5-10,3

45,1-68

 

1,5

5-7,5

68,1-90

 

2

5-6,7


Overdosering/Forgiftning

Se Giftinformasjonens og NMBU Veterinærhøgskolens anbefalinger for hund og katt QM01A

Oppbevaring og holdbarhet 

Halve tabletter kan oppbevares i originalemballasjen i inntil 7 dager.

Sist endret: 20.02.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

16.12.2019


 

Pakninger og SPC


Previcox, TYGGETABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
57 mghund10 stk. (blister)020088SPC_ICONC
30 stk. (blister)020136SPC_ICONC
60 stk. (PET-flaske)459261SPC_ICONC
180 stk. (blister)074297SPC_ICONC
227 mghund10 stk. (blister)020187SPC_ICONC
30 stk. (blister)020158SPC_ICONC
60 stk. (PET-flaske)143822SPC_ICONC
180 stk. (blister)074306SPC_ICONC

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.