TYGGETABLETTER 57 mg og 227 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Firokoksib 57 mg, resp. 227 mg, laktose, hjelpestoffer. Røyksmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Analgetisk og antipyretisk effekt. Selektiv hemmer av cyklooksygenase-2 (COX-2). COX-2 antas å være hovedansvarlig for syntesen av prostanoide mediatorer for smerte, inflammasjon og feber. Firocoxib har ca. 380 ganger mer selektivitet for COX-2 enn COX-1 in vitro.
Absorpsjon: Raskt og Tmax nås etter ca. 1,25 timer. Biotilgjengelighet er ca. 37%.
Proteinbinding: Ca. 96%.
Halveringstid: Ca. 7,6 timer.
Metabolisme: Hovedsakelig i lever.
Utskillelse: Hovedsakelig via galle og i feces.

Indikasjoner 

Hund: Smertelindring og inflammasjonshemming ved osteoartritt. Postoperativ smertelindring og inflammasjonshemming ved bløtdelskirurgi, ortopedisk og dental kirurgi hos hund.

Kontraindikasjoner 

Drektige eller diegivende tisper. Dyr <10 uker eller <3 kg kroppsvekt. Dyr med gastrointestinal blødning, bloddyskrasier eller blødningsforstyrrelser. Samtidig bruk med kortikosteroider eller andre NSAID.

Bivirkninger

Brekninger og diaré er rapportert. Disse reaksjonene er vanligvis forbigående og forsvinner når behandlingen stoppes. Nyre- og/eller leverforstyrrelser er rapportert i svært sjeldne tilfeller. I sjeldne tilfeller er nevrologiske sykdommer rapportert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anbefalt dose som angitt i doseringstabellen skal ikke overskrides. Bruk til svært unge dyr eller dyr med mistenkt nedsatt nyre-, hjerte- eller leverfunksjon kan innebære økt risiko. Hvis behandling ikke kan unngås, krever disse hundene nøye oppfølging av veterinær. Unngå bruk til dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr da en potensiell økt risiko for nyretoksisitet foreligger. Ved risiko for gastrointestinal blødning eller hos dyr som tidligere har vist intoleranse mot NSAID, skal behandling nøye oppfølges. Nyre- og/eller leverforstyrrelser er rapportert i svært sjeldne tilfeller. Det er mulig at en viss andel av slike tilfeller hadde subklinisk nyre- eller leversykdom før behandlingsstart. Derfor anbefales relevante laboratorieprøver for å fastslå utgangsverdier for biokjemiske nyre- eller leverparametre før behandling, og regelmessig prøvetagning også under behandling. Behandlingen bør avbrytes hvis noen av følgende symptomer opptrer: Gjentatt diaré, oppkast, okkult blod i avføringen, plutselig vekttap, anoreksi, letargi, forandringer i biokjemiske parametre for nyre- eller leverfunksjonen.

Interaksjoner 

Forbehandling med andre antiinflammatoriske legemidler kan resultere i flere eller forverrede bivirkninger, og det bør legges inn en behandlingsfri periode på minst 24 timer før behandling med Previcox. Den behandlingsfrie periodens lengde må justeres iht. legemidlenes farmakokinetiske egenskaper. Samtidig behandling med legemidler som påvirker nyrene, f.eks diuretika eller ACE-hemmere, krever klinisk overvåkning. Samtidig behandling med potensielt nyretoksiske legemidler bør unngås, pga. økt risiko for nyretoksisitet. Samtidig bruk med andre substanser med høy proteinbinding kan forårsake toksiske effekter.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige eller diegivende tisper.

Dosering 

Osteoartritt: 5 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig som angitt i tabellen. Tyggetablettene kan gis samtidig med eller uten fôr. Behandlingens lengde avhenger av observert respons. Fordi feltstudier har vært begrenset til 90 dager, bør lengre behandling vurderes nøye og regelmessig oppfølges av veterinær. Postoperativ smertelindring: 5 mg pr. kg kroppsvekt 1 gang daglig som angitt i tabellen, i inntil 3 dager, med oppstart ca. 2 timer før kirurgi. Etter ortopedisk kirurgi og avhengig av observert respons, kan behandling iht. samme doseringsskjema fortsette etter de 3 første dagene, ut fra behandlende veterinærs vurdering.

Kroppsvekt (kg)

Antall tyggetabletter

Dose (mg/kg)

 

57 mg

227 mg

 

3-5,5

0,5

 

5,2-9,5

5,6-7,5

0,75

 

5,7-7,6

7,6-10

1

0,25

5,7-7,5

10,1-13

1,25

 

5,5-7,1

13,1-16

1,5

 

5,3-6,5

16,1-18,5

1,75

 

5,4-6,2

18,6-22,5

 

0,5

5-6,1

22,6-34

 

0,75

5-7,5

34,1-45

 

1

5-6,7

45,1-56

 

1,25

5,1-6,3

56,1-68

 

1,5

5-6,1

68,1-79

 

1,75

5-5,8

79,1-90

 

2

5-5,7

Administrering: Tyggetablettene kan deles i 2 eller 4 like deler (delekors), se pakningsvedlegget. Delte og ubrukte tyggetabletter skal legges tilbake i originalpakningen og kan oppbevares i opptil 1 måned. Vask hendene etter administrering.

Overdosering/Forgiftning


Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 30°C i originalpakningen.

 

Pakninger og SPC

Previcox, TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
57 mg hund 10 stk. (blister) 020088 C
30 stk. (blister) 020136 C
60 stk. (PET-flaske) 459261 C
180 stk. (blister) 074297 C
227 mg hund 10 stk. (blister) 020187 C
30 stk. (blister) 020158 C
60 stk. (PET-flaske) 143822 C
180 stk. (blister) 074306 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 07.04.2021


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

17.04.2020