TABLETTER 1 mg til hest: Hver tablett inneh.: Pergolid 1 mg, laktosemonohydrat, hjelpestoffer. Fargestoff: Rødt jernoksid (E 172).


Egenskaper

Klassifisering: Pergolid er et syntetisk ergotderivat og en potent, langtidsvirkende dopaminreseptoragonist.
Virkningsmekanisme: Selektiv dopaminagonist som i terapeutiske doser har liten eller ingen effekt på noradrenalin-, adrenalin- eller serotoninnivå. Hemmer også prolaktinutskillelse. Hos hester med «Pituitary Pars Intermedia Dysfunction» (PPID) utøves terapeutisk effekt ved stimulering av dopaminreseptorer. Reduserer plasmanivået av ATCH; MSH og andre proopiomelanokortinpeptider hos hester med PPID.
Absorpsjon: Raskt. Etter en pergoliddose 2 µg/kg er Cmax 138-551 pg/ml. Tmax er 1,25 ± 0,5 timer. Hos de fleste hester er plasmakonsentrasjonen målbar i 6 timer etter administrering.
Proteinbinding: Pergolidmesilat 90%.
Halveringstid: Gjennomsnittlig 6 timer.

Indikasjoner 

Symptomatisk behandling av kliniske symptomer på «Pituitary Pars Intermedia Dysfunction» (PPID) - (Cushings sykdom hos hest).

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for pergolidmesilat eller andre ergotderivater. Skal ikke brukes til hester <2 år.

Bivirkninger

Mulige bivirkninger (sjeldne) er dårlig appetitt, forbigående anoreksi og letargi, milde sentralnervøse symptomer (f.eks. lett depresjon og ataksi). Diaré og kolikk. I svært sjeldne tillfeller sees svetting. Ved tegn på intoleranse bør behandling stanses i 2-3 dager og gjenopptas med halvert dose.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Nøyaktig diagnose på PPID må baseres på relevante endokrinologiske tester og evaluering av kliniske symptomer. Det må tas høyde for at andre patologiske tilstander kan forekomme i tillegg til PPID. Preparatet kan forårsake øye- og neseirritasjon og hodepine ved deling, se også Tilberedning/Håndtering under Dosering. Sørg for frisk luft ved neseirritasjon, og søk legehjelp ved pusteproblemer. Barn bør ikke komme i kontakt med preparatet. Utilsiktet inntak, særlig hos barn, kan forårsake uønskede reaksjoner.

Interaksjoner 

Det må utvises forsiktighet ved samtidig administrering av andre legemidler som påvirker proteinbinding. Skal ikke administreres samtidig med dopaminantagonister som f.eks. nevroleptika (fenotiaziner, f.eks. acepromazin), domperidon eller metoklopramid, da effekten av pergolid kan reduseres.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Skal bare brukes i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av veterinær. Sikkerhet hos drektige hopper er ikke klarlagt.
Laktasjon: Anbefales ikke til diegivende hopper, da sikkerhet ikke er klarlagt. Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.

Dosering 

Gis 1 gang daglig. Livslang behandling forventes. Startdose: 2 µg pergolid/kg (doseintervall: 1,3-2,4 µg/kg). Litteraturen angir normal gjennomsnittlig dose på 2 µg pergolid/kg, med et intervall fra 0,6-10 µg pergolid/kg (døgndose 0,25-5 mg). Anbefalt startdose:

Kroppsvekt

Antall tabletter

Dose

Doseringsområde

200-400 kg

1/2

0,5 mg

1,3-2,5 µg/kg

401-600 kg

1

1,0 mg

1,7-2,5 µg/kg

601-850 kg

11/2

1,5 mg

1,8-2,5 µg/kg

851-1000 kg

2

2,0 mg

2,0-2,4 µg/kg

Vedlikeholdsdose: Titreres iht. individuell respons, som vurderes under oppfølging. De fleste viser god behandlingsrespons og stabiliseres med 2 µg pergolid/kg. Klinisk bedring forventes i løpet av 6-12 uker, avhengig av sykdommens alvorlighetsgrad og kan variere individuelt. Hesten kan respondere klinisk på lavere/varierende doser, og det anbefales derfor å titrere til lavest effektiv dose ut fra behandlingsrespons. Noen kan ha behov for en døgndose på 10 µg pergolid/kg. I disse sjeldne tilfellene anbefales spesielt god overvåkning. Etter diagnostisering bør det foretas endokrinologiske tester med 4-6 ukers intervall, med tanke på dosetitrering og oppfølging av behandlingen inntil det kliniske bildet (bl.a. hypertrikose, polyuri, polydipsi, redusert muskelmasse, unormal fettfordeling, kroniske infeksjoner, laminitt og svetting) og/eller resultatene av diagnostiske tester er stabile eller forbedret. Dersom det ikke sees klinisk bedring eller diagnostiske tester ikke viser bedring etter de første 4-6 ukene, kan døgndosen økes med 0,5 mg. Dersom kliniske symptomer er forbedret, men ikke normalisert, kan dosen titreres på bakgrunn av respons/toleranse. Dersom kliniske symptomer ikke blir tilstrekkelig kontrollert (klinisk evaluering og/eller diagnostisk testing), anbefales det å øke døgndosen med 0,5 mg hver 4.-6. uke inntil stabilisering, såfremt dosen tolereres. Ved tegn på intoleranse bør behandlingen stanses i 2-3 dager og startes igjen med halv dose. Døgndosen kan titreres opp igjen til ønsket klinisk effekt med en doseøkning på 0,5 mg hver 2.-4. uke. Dersom en dose glemmes, skal neste planlagte dose gis som forskrevet. Etter stabilisering skal vanlig klinisk vurdering og diagnostisk testing utføres hver 6. måned for å overvåke behandlingen og dosen. Hvis det ikke sees respons på behandling bør diagnosen revurderes. Tilberedning/Håndtering: Minimer kontakt ved deling av tablettene. Unngå kontakt med øynene og inhalasjon ved håndtering. Vask hendene etter bruk. Personer med kjent hypersensitivitet for pergolid eller andre ergotderivater, bør unngå kontakt med preparatet, og ikke administrere det. Gravide eller ammende skal bruke hansker ved administrering. Ved kontakt med hud, vask med vann. Ved kontakt med øynene, skyll straks med vann og søk legehjelp. Administrering: Kan deles i 2 like deler (har delestrek). Skal ikke knuses. For enkel administrering bør daglig dose løses opp i litt vann (og ristes til det er oppløst) og/eller blandes med melasse eller annet smaklig fôr. Blandingen gis med sprøyte. Hele dosen gis umiddelbart. Blandingen gis med sprøyte. Hele dosen gis umiddelbart.

Overdosering/Forgiftning

Ingen klinisk erfaring med massiv overdosering.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Preparatet er ikke godkjent for hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: Preparatet er ikke godkjent for hester som skal brukes til konsum. Hesten skal deklareres som ikke næringsmiddelproduserende i sine identitetsdokumenter (hestepass) iht. gjeldende regelverk.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen ved høyst 25°C.

Pakninger og SPC

Prascend, TABLETTER:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
1 mghest60 stk. (blister)504923C
160 stk. (blister)421816C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 20.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

26.10.2015