ØREDRÅPER, suspensjon til hund: 1 ml inneh.: Orbifloksacin 8,5 mg, posakonazol 0,9 mg, mometasonfuroat (som monohydrat) 0,9 mg, parafin, flytende.


Egenskaper

Klassifisering: Orbifloksacin: Syntetisk bredspektret antibiotikum klassifisert som fluorokinolon. Posakonazol: Bredspektret antimykotisk middel av triazoltypen. Mometasonfuroat: Kortikosteroid.
Virkningsmekanisme: Orbifloksacin virker primært ved å hemme enzymene DNA-topoisomerase II (DNA-gyrase) og DNA-topoisomerase IV, som er nødvendig for dannelse og vedlikehold av bakterielt DNA. Hemming av disse enzymene forstyrrer replikasjon av bakteriecellen og dette fører til rask celledød. Hurtighet og omfang av celledød er direkte proporsjonal med konsentrasjonen av legemidlet. Orbifloksacin har in vitro aktivitet mot et bredt spektrum av grampositive og gramnegative bakterier. Mometasonfuroat har ved lokal bruk liten systemisk effekt, men er høypotent lokalt. Det har antiinflammatoriske og kløestillende egenskaper. Posakonazol utøver selektiv hemming av enzymet lanosterol 14-demetylase (CYP 51) som er involvert i ergosterolbiosyntesen hos gjærsopp og filamentøse sopper.
Absorpsjon: Absorpsjonen skjer hovedsaklig i løpet av de første dagene etter behandling. Inflammasjon kan øke absorpsjonen.

Indikasjoner 

Behandling av akutt otitis externa og akutt forverring av residiverende otitis externa forårsaket av bakterier som er følsomme for orbifloksacin og sopp følsomme for posakonazol, spesielt Malassezia pachydermatis.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved perforert trommehinne. Skal ikke brukes ved overfølsomhet for noen av innholdsstoffene i preparatet, andre kortikosteroider, andre antimykotiske stoffer i azolgruppen eller andre fluorokinoloner. Se også Drektighet/Laktasjon.

Bivirkninger

Milde erytematøse lesjoner er observert. Bruk av øredråper kan være assosiert med nedsatt hørsel. Dette er vanligvis forbigående og forekommer primært hos eldre hunder.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Bakterie- og soppinfeksjoner er ofte sekundære ved otitis externa. Den primære årsaken bør identifiseres og behandles. Hyppig bruk av én enkelt antibiotikaklasse kan føre til resistensutvikling i en bakteriepopulasjon. Fluorokinoloner bør forbeholdes behandling av kliniske infeksjoner som tidligere har respondert dårlig eller som forventes å respondere dårlig på andre typer antibiotika. Bruken av preparatet bør baseres på resistenstesting av isolerte bakterier, og/eller andre hensiktsmessige diagnostiske metoder. Kinoloner brukt i veterinærmedisin er assosiert med bruskerosjoner i vektbærende ledd og andre former for artropatier hos ikke utvokste dyr av ulike arter. Skal derfor ikke brukes til dyr <4 måneder. Langvarig og intensiv lokal bruk av kortikosteroider er kjent for å forårsake lokale og systemiske reaksjoner inkl. nedsatt binyrefunksjon, fortynning av hud og forlenget helingstid. Se Overdosering/Forgiftning. Innen behandling med dette preparatet igangsettes skal den ytre øregangen undersøkes nøye. Preparatet skal ikke brukes ved perforert trommehinne. Man unngår dermed risikoen for overføring av infeksjon til mellomøret og reduserer faren for skade på cochlear- og vestibularapparatet. Vask hendene grundig etter håndtering av preparatet. Unngå hudkontakt. Ved utilsiktet egeneksponering skylles området med rikelige mengder vann.

Drektighet/Laktasjon

Skal ikke brukes til drektige dyr. Bruk er ikke anbefalt ved diegiving. Skal ikke brukes på avlsdyr.

Dosering 

Den ytre øregangen bør rengjøres og tørkes grundig før behandlingen starter. Det kan være nødvendig å fjerne hårvekst fra øregangen. Rist godt før bruk. Hunder med kroppsvekt <2 kg: Drypp 2 dråper i øret 1 gang daglig. Hunder med kroppsvekt mellom 2-15 kg: Drypp 4 dråper i øret 1 gang daglig. Hunder med kroppsvekt på ≥15 kg: Drypp 8 dråper i øret 1 gang daglig. Behandlingen skal pågå sammenhengende i 7 dager. Etter drypping kan ørebasis masseres kortvarig og forsiktig, for jevn fordeling av preparatet til nedre del av øregangen. Administrering: Til bruk i øret.

Overdosering/Forgiftning

Administrering av anbefalte dose (4 dråper pr. øre) 5 ganger daglig i 21 dager sammenhengende, til hunder som veide 7,6-11,4 kg, medførte reduksjon av serumkortisolkonsentrasjonen etter stimulering med adrenokortikotropt hormon (ACTH) i en ACTH-stimulasjonstest. Seponering av behandlingen vil medføre en tilbakegang til normal binyrefunksjon.

Oppbevaring og holdbarhet 

Brukes innen 28 dager etter anbrudd.

Pakninger og SPC

Posatex, ØREDRÅPER, suspensjon:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund17,5 ml 576841C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 24.05.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.05.2013