INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 300 mg/ml til storfe, gris, sau, geit, hest, hund og katt: 1 ml inneh.: Benzylpenicillinprokain 300 mg (300 000 IE), dinatriumfosfatdihydrat, povidon, lecitin, karmellosenatrium, polysorbat 80, konsentrert fosforsyre, metyl- (E 218) og propylparahydroksybenzoat, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Klassifisering: Antibakterielt middel til systemisk bruk.
Virkningsmekanisme: Baktericid effekt gjennom hemming av bakterienes celleveggsyntese. Virker aktiv mot grampositive aerobe og anaerobe bakterier, og mot visse gramnegative bakterier som genus Pasturella, Fusobacterium, og Haemophilus. Betahemolyserende streptokokker og Streptococcus agalactiae, dysgalactiae og ubris (alle mastittfremkallende) er generelt følsomme. Betalaktamaseproduserende stafylokokker er resistente.
Absorpsjon: Prokain gir en langsommere absorpsjon fra injeksjonsstedet. Etter en dose på 20 mg/kg til storfe oppnås Cmax på 1,62 µg/ml etter 2 timer og deretter opprettholdes konsentrasjonen på minst 0,2 µg/ml i 24 timer. 0,2 µg/ml er den konsentrasjonen man får i melk fra friske jur ved dosering på 20 mg/ml. Konsentrasjonen i melk fra infiserte jur er betydelig høyere.
Proteinbinding: 45% for benzylpenicillinprokain.
Fordeling: Passasjen til CNS øker ved meningitt.
Utskillelse: Via nyrene i uforandret form.

Indikasjoner 

Storfe, gris, sau, geit, hest, hund og katt: Infeksjoner forårsaket av penicillinfølsomme mikroorganismer, f.eks. mastitt, metritt, rødsyke, kverke, aktinomykose, nekrobacillose, knuterosen, leptospirose, luftveisinfeksjon, infiserte sår. Tilbakeholdt etterbyrd.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke gis i.v.

Bivirkninger

Gastrointestinale symptomer kan forekomme. Allergiske reaksjoner er rapport i svært sjeldne tilfeller. Hos hest er anafylaktiske reaksjoner rapportert etter i.m. behandling i sjeldne tilfeller (<0,1%), og disse kan i svært sjeldne tilfeller være fatale.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Skal ikke gis til gnagere eller kaniner. Ved høy dosering bør det tas hensyn til ev. nedsatt lever- og nyrefunksjon. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Penicilliner og cefalosporiner kan gi hypersensitivitet etter injeksjon, inhalering, svelging eller kontakt med huden. Overfølsomhet for penicilliner kan føre til kryss-sensitivitet for cefalosporiner og omvendt. Personer med kjent hypersensitivitet for penicillin bør unngå kontakt med preparatet. Ved symptomer som hudutslett etter kontakt med legemidlet, bør det søkes legehjelp. Pustebesvær, hevelse i ansikt, lepper eller øyne er alvorlige symptomer, og øyeblikkelig legehjelp er nødvendig. Se for øvrig pakningsvedlegget.

Interaksjoner 

Den baktericide virkningen av penicillin motvirkes av overveiende bakteriostatiske virkende midler som erytomycin og tetrasyklin.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes under drektighet og laktasjon.

Dosering 

Generell anbefaling: 20 000-60 000 IE pr. kg og døgn:

Kg kroppsvekt

Dose

1-10

0,2 ml/kg

50-100

1,5 ml/10 kg

300-500

7-10 ml/100 kg

Administrering: Kan gis i.m., s.c., intraperitonealt, intrasynovialt og intrauterint.

Tilbakeholdelsestider

Melk: 3 døgn.
Slakt: Storfe, sau, geit, hest (i.m. og s.c. injeksjon): 14 døgn. Gris (i.m. og s.c. injeksjon): 5 døgn. Intrauterin behandling: 6 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C). Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Penovet vet., INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
300 mg/ml storfe, gris, sau, geit, hest, hund og katt 100 ml (plastflaske) 454918 C
5 × 100 ml (plastflaske) 511675 C
25 × 100 ml (plastflaske) 144907 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Penovet vet. INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon 300 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

23.01.2020


Sist endret: 04.03.2020