Panacur AquaSol

MSD Animal Health


Bredspektret anthelmintikum.

QP52A C13 (Fenbendazol)SUSPENSJON TIL BRUK I DRIKKEVANN 200 mg/ml til gris og høns: 1 ml inneh.: Fenbendazol 200 mg, hjelpestoffer.


Egenskaper

Klassifisering: Fenbendazol tilhører benzimidazolgruppen og har effekt på voksne og umodne stadier av nematoder, samt en ovicidal effekt på nematodeegg.
Virkningsmekanisme: Hemmer energimetabolismen hos nematoder, og hindrer polymerisering av tubulin til mikrotubulus. Dette forstyrrer viktige strukturelle og funksjonelle egenskaper i innvollormens celler, slik som dannelse av celleskjelett og mitosespindler, samt opptak og intracellulær transport av næringsstoffer og metabolske produkter.
Absorpsjon: Kun delvis.
Fordeling: Fenbendazol og dens metabolitter distribueres i hele kroppen og når høyeste konsentrasjon i leveren.
Metabolisme: Metaboliseres raskt i lever, hovedsakelig til oksfendazol og oksfendazolsulfon; aktive metabolitter. Oksfendazol er hovedkomponenten påvist i plasma, denne står for 2/3 av total AUC.
Utskillelse: Eliminering av fenbendazol og dens metabolitter skjer primært via avføring og i liten grad via urin.

Indikasjoner 

Gris: For behandling og kontroll av gastrointestinale nematoder i gris som er infisert med Ascaris suum (voksen-, intestinal- og migrerende larvestadier), Oesophagostomum (voksenstadier) og Trichuris suis (voksenstadier). Høns: For behandling av gastrointestinale nematoder i høns som er infisert med Ascaridia galli (L5 og voksenstadier), Heterakis gallinarum (L5 og voksenstadier) eller Capillaria spp. (L5 og voksenstadier).

Forsiktighetsregler 

Behandling av kyllinger <3 uker baseres på en nytte-/risikovurdering. Gjentatt og hyppig bruk av samme anthelmintikum kan medføre resistensutvikling mot den anthelmintikagruppen virkestoffet tilhører. Preparatet kan være giftig for mennesker ved svelging og forårsake hypersensitivitetsreaksjoner. Unngå kontakt med hud, øyne og slimhinner. Personer med kjent overfølsomhet for fenbendazol må unngå kontakt med preparatet. Gravide må ta ekstra forholdsregler ved håndtering. Personlig beskyttelsesutstyr bør brukes under håndtering av preparatet og under vasking av måleinnretningen. Vask hender etter bruk. Ved utilsiktet søl på hud eller øyne, vask umiddelbart med rikelig vann. Fjern forurensede klær etter søl.

Drektighet/Laktasjon

Kan brukes til drektige, diegivende og eggleggende dyr.

Dosering 

Kroppsvekten beregnes så nøyaktig som mulig; nøyaktigheten til doseringsutstyret sjekkes også. Før dyrene gis tilgang til det medisinerte vannet bør vannsystemet om mulig tømmes, og deretter skylles med det medisinerte vannet for å sikre en nøyaktig dosering. Det kan være nødvendig å utføre denne prosedyren på alle behandlingsdagene. Gris: 2,5 mg fenbendazol pr. kg kroppsvekt pr. dag (tilsv. 0,0125 ml Panacur AquaSol). Til behandling og kontroll av Ascaris suum og Oesophagostomum spp. må dosen administreres i 2 påfølgende dager. Til behandling og kontroll av Trichuris suis må dosen administreres i 3 påfølgende dager. Doseberegning: Daglig mengde kalkuleres ut fra total estimert kroppsvekt (kg) av hele gruppen av griser som skal behandles. Total estimert kroppsvekt (kg) av griser som skal behandles × 0,0125 ml = ml produkt/dag. Høns: Ascaridia galli og Heterakis gallinarum: 1 mg fenbendazol pr. kg kroppsvekt pr. dag (tilsv. 0,005 ml Panacur AquaSol) i 5 påfølgende dager. Doseberegning: Daglig mengde kalkuleres ut fra total estimert kroppsvekt (kg) av hele gruppen av høns som skal behandles. Total estimert kroppsvekt (kg) av høns som skal behandles × 0,005 ml = ml produkt/dag. Capillaria spp.: 2 mg fenbendazol pr. kg kroppsvekt pr. dag (tilsv. 0,01 ml Panacur Aquasol) i 5 påfølgende dager. Doseberegning: Daglig mengde kalkuleres ut fra total estimert kroppsvekt (kg) av hele gruppen av høns som skal behandles. Total estimert kroppsvekt (kg) av høns som skal behandles × 0,01 ml = ml produkt/dag. Administrering: For bruk i drikkevann. Se pakningsvedlegg for flere detaljer angående fremgangsmåten.

Overdosering/Forgiftning

Ingen bivirkninger er observert hos gris ved doser opptil 10 ganger anbefalt dose. Ingen bivirkninger er observert hos verpehøner eller slaktekylling (21 dager gamle) ved doser opptil 2,5 ganger maks. anbefalte dose på 2 mg fenbendazol/kg kroppsvekt. En forbigående mild og moderat reduksjon i benmargscellularitet etterfulgt av en forbigående reduksjon i antall perifere hvite blodlegemer og heterofile ble observert hos 4 av 12 kyllinger ved en overdose på 10 mg fenbendazol/kg kroppsvekt i 21 påfølgende dager. Ingen bivirkninger er observert hos avlsdyr ved opptil 1,5 ganger maks. anbefalte dose på 2 mg fenbendazol/kg kroppsvekt. Ingen skadelige effekter ble sett på klekkingsgrad eller kyllingenes levedyktighet. Høyere overdoser er ikke testet.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: Gris: 4 døgn. Høns: 6 døgn ved dose på 1 mg fenbendazol/kg, 9 døgn ved dose på 2 mg fenbendazol/kg.
Egg: 0 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Beskyttes mot frost. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 6 måneder. Holdbarhet etter fortynning ifølge bruksanvisningen: 24 timer.

 

Pakninger

Panacur AquaSol, SUSPENSJON TIL BRUK I DRIKKEVANN:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
200 mg/ml gris og høns 1 liter 498455 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Panacur AquaSol SUSPENSJON TIL BRUK I DRIKKEVANN 200 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.03.2018


Sist endret: 30.08.2018