Gonadotropinfrisettende hormonanalog.

QH01C A01 (Gonadorelin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 50 μg/ml til storfe: 1 ml inneh.: Gonadorelin (som diacetattetrahydrat) 50 μg, benzylalkohol, kaliumdihydrogenfosfat, dikaliumfosfat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gonadorelin stimulerer syntese og frisetting av gonadotropiner, luteiniserende hormon (LH) og follikkelstimulerende hormon (FSH) fra hypofysen. Virkningen medieres av en spesifikk plasmamembranreseptor.
Absorpsjon: Rask, Tmax 15 minutter.
Metabolisme: Brytes raskt ned til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Primært via melk hos melkekyr, etterfulgt av urin og feces. En høy prosentandel utskilles som karbondioksid i utåndingsluften.

Indikasjoner 

Induksjon og synkronisering av brunst og ovulasjon i kombinasjon med prostaglandin F (PGF) eller analog med eller uten progesteron, som del av en protokoll for tidsbestemt kunstig inseminasjon (FTAI-protokoll). Behandling av ovulasjonsforsinkelse (gjentatt omløp). Ei ku eller kvige med gjentatt omløp er generelt definert som et dyr som er inseminert minst 2, og ofte 3 ganger, uten å bli drektig, til tross for regelmessige og normale brunstsykluser (hver 18.-24. dag), normal brunstoppførsel, og ingen klinisk unormale forhold i reproduksjonsorganene.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene.

Bivirkninger

Ingen.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Preparatet bør ikke håndteres av gravide, og fertile kvinner bør administrere preparatet med forsiktighet. Forsiktighet utvises for å unngå egeninjeksjon. Unngå kontakt med hud og øyne. Ved utilsiktet søl på hud, skyll umiddelbart og grundig med vann, da GnRH-analoger kan absorberes gjennom huden. Ved utilsiktet søl i øyne, skyll grundig med rikelige mengder vann. Kontakt med preparatet bør unngås ved overfølsomhet (allergi) for GnRH-analoger.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Dyrestudier viser ikke tegn på teratogen eller embryotoksisk effekt. Hos drektige kyr som får preparatet tidlig i drektigheten er det ikke sett negative effekter på embryo. Utilsiktet administrering til et drektig dyr vil sannsynligvis ikke gi uheldige virkninger.

Dosering 

100 μg (2 ml) gonadorelin pr. dyr gis i.m. som én enkeltinjeksjon. Behandlende veterinær skal avgjøre hvilken protokoll som skal brukes, basert på behandlingens formål for individuell besetning eller ku. Responsen hos melkekyr på synkroniseringsprotokoller kan påvirkes av fysiologisk tilstand (alder, hold og tidsintervall siden siste kalving) ved behandlingstidspunktet. Behandlingsrespons er ikke ensartet verken mellom besetninger eller mellom individuelle kyr i samme besetning. Der en periode med progesteronbehandling inkluderes i protokollen, er prosentandelen av kyr som kommer i brunst innen en gitt periode, vanligvis større enn hos ubehandlede kyr og den påfølgende lutealfasen er av normal varighet.
Induksjon og synkronisering av brunst og ovulasjon i kombinasjon med et prostaglandin F (PGF) eller en analog: Dag 0: 1. injeksjon med 2 ml gonadorelin. Dag 7: Injeksjon med prostaglandin (PGF) eller analog. Dag 9: 2. injeksjon med 2 ml gonadorelin. Dyret bør insemineres innen 16-20 timer etter siste injeksjon med gonadorelin eller ved observert brunst dersom dette inntreffer tidligere.
Induksjon og synkronisering av brunst og ovulasjon i kombinasjon med et prostaglandin F (PGF), eller en analog og en progesteronfrigjørende intravaginal enhet: Følgende FTAI-protokoller er vanlig i litteraturen:
-Sett inn progesteronfrigjørende intravaginal enhet i 7 dager.
-Injiser 2 ml gonadorelin ved innsetting av progesteronenheten.
-Injiser et prostaglandin (PGF) eller analog 24 timer før enheten fjernes.
-Inseminer 56 timer etter fjerning av enheten, eller
-Injiser 2 ml gonadorelin 36 timer etter fjerning av enheten og inseminer deretter 16-20 timer senere.
Behandling av forsinket ovulasjon (omløp): Gonadorelin injiseres i løpet av brunsten. For å oppnå økt drektighetsfrekvens bør følgende tidsplan for injeksjon og inseminering følges: Injeksjonen bør utføres 4-10 timer etter at brunsten er oppdaget. Et intervall på minst 2 timer mellom injisering av gonadorelin og kunstig inseminering anbefales. Kunstig inseminering bør utføres iht. vanlige anbefalinger, dvs. 12-24 timer etter at brunsten er oppdaget.
Administrering: Gis i.m.

Overdosering/Forgiftning

Etter enkel administrering av inntil 5 × anbefalt dose eller 1-3 daglige administreringer av anbefalt dose, sees ingen målbare tegn på verken lokal eller generell klinisk intoleranse.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger og SPC

Ovareline, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
50 μg/ml storfe 10 ml (hettegl.) 447483 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 14.04.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.02.2019