Osurnia

Dechra


Antiinfektiver og kortikosteroid.

QS02C A90 (Betametason, Florfenikol, Terbinafin)ØREGEL til hund: Hver dose inneh.: Betametasonacetat 1 mg, florfenikol 10 mg, terbinafin 10 mg, butylhydroksytoluen (E 321), hjelpestoffer.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Betametasonacetat: Glukokortikoid som lindrer inflammasjon og pruritus. Terbinafin: Virker antimykotisk. Hemmer syntesen av ergosterol, en essensiell komponent i membranen hos gjærsopp og sopp. Det er ingen kryssresistens med antimykotika i azolklassen. Florfenikol: Bakteriostatisk antibiotikum som hemmer proteinsyntesen. Aktivitetsspekteret omfatter grampositive og gramnegative bakterier. Gelen løses opp i ørevoksen og elimineres mekanisk fra øret.
Absorpsjon: Systemisk absorpsjon av alle virkestoffer er sett, hovedsakelig lave plasmakonsentrasjoner i løpet av 2-4 dager etter applisering.

Indikasjoner 

Behandling av akutt otitis externa og akutt forverring av tilbakevendende otitis externa hos hund, forårsaket av Staphylococcus pseudintermedius eller Malassezia pachydermatis.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for innholdsstoffene eller andre kortikosteroider. Skal ikke brukes hvis trommehinnen er perforert eller ved generalisert demodikose. Skal ikke brukes til drektige dyr eller avlsdyr.

Bivirkninger

I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om døvhet eller nedsatt hørsel hos hund, vanligvis forbigående og primært hos eldre dyr.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved overfølsomhetsreaksjon skal øret vaskes grundig. Sikkerhet ved bruk er ikke fastslått hos hunder <2 måneder eller hunder <1,4 kg. Hvis mulig, skal bruk baseres på dyrking og resistenstesting. Bruk som ikke er i overensstemmelse med preparatomtalen, kan øke forekomsten av florfenikolresistente bakterier og terbinafinresistent sopp, og således redusere effekten av behandling med andre antibiotika og antimykotika. I tilfelle av parasittær otitt skal hensiktsmessig akaricid behandling igangsettes. Før bruk skal ytre øregang undersøkes nøye for å sikre at trommehinnen ikke er perforert. Langvarig og intensiv bruk av lokale kortikosteroider er kjent for å utløse systemiske effekter, inkl. adrenal suppresjon. Tilleggsbehandling med kortikosteroider bør unngås. Skal brukes med forsiktighet hos hunder med mistenkt eller bekreftet endokrin lidelse (f.eks. diabetes mellitus, hypo- eller hypertyreoid sykdom etc.). Bakteriell og fungal otitt opptrer ofte sekundært til andre tilstander. Det skal stilles riktig diagnose, og behandling av underliggende årsak skal utredes før antimikrobiell behandling vurderes. Ikke la preparatet komme i kontakt med hundens øyne, da det er irriterende. Dersom det kommer i øynene må det skylles grundig med vann i 10-15 minutter. Kontakt veterinær ved kliniske tegn. I svært sjeldne tilfeller er det rapportert om øyelidelser som keratoconjunctivitis sicca og sår på hornhinnen, uten at preparatet har kommet i kontakt med øynene. Selv om årsakssammenheng med preparatet ikke ble fastslått, bør eier oppfordres til å følge med på øyesymptomer (som mysing, rødhet og sekret) de første timene og dagene etter applisering, samt kontakte veterinær umiddelbart ved symptomer. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Preparatet kan irritere øynene. Dersom hunden rister på hodet under/like etter administreringen kan man få preparatet i øynene. For å unngå denne risikoen for eier anbefales det at veterinær appliserer preparatet. Fordel preparatet jevnt, masser øregangen grundig, hold hunden i ro etter administrering og bruk briller. Dersom preparatet kommer i øynene, skyll grundig med vann i 10-15 minutter. Ved utilsiktet hudkontakt skal eksponert hud vaskes grundig med vann. Ved utilsiktet inntak eller symptomer i øyet etter kontakt, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Kontraindisert. Betametason er fosterskadelig.
Laktasjon: Sikkerhet er ikke klarlagt, og bruk anbefales ikke til diegivende tisper.

Dosering 

Bruk 1 tube til hvert infiserte øre. Gjenta behandlingen etter 7 dager. Maks. klinisk respons sees muligens først 21 dager etter 2. behandling. Ørene skal rengjøres med fysiologisk saltvann og den ytre øregangen skal tørkes før 1. applikasjon av preparatet. Det anbefales ikke å gjenta rengjøringen av øret før 21 dager etter den 2. applikasjonen. Hvis behandlingen avsluttes før, skal øregangene rengjøres før det igangsettes behandling med annet preparat. Administrering: Åpne tuben ved å vri på den myke tuppen, og før den fleksible tuppen inn i øregangen. Appliser preparatet ved å presse tuben mellom 2 fingre. Masser øregangen kortvarig og forsiktig fra utsiden for å gi en jevn fordeling av preparatet.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i kjøleskap (2-8°C).

 

Pakninger og SPC

Osurnia, ØREGEL:

StyrkeDyreartPakningVarenrSPC1R.gr.2
hund2 × 2,05 g (endosetube)436955C
20 × 2,05 g (endosetube)145431C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 06.11.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

22.09.2020