Organisasjoner

STIM

Storg. 9

Postboks 344

8376 Leknes

Telefon: 76 06 09 30

Telefaks: 76 06 09 40

E-post: post@stim.no

www.stim.no