Optomease vet.

Virbac


Anestetikum.

QN01A X92 (Benzokain )KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING 200 mg/ml til fisk: 1 ml inneh.: Benzokain 200 mg, dimetylsulfoksid, propylenglykol. Fargestoff: Patentblått (E 131).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer overføring av nerveimpulser ved å blokkere natriumkanalene. Så lenge fisken blir værende i anestesibadet (30-40 mg/liter), fortsetter absorpsjonen til et dødelig nivå er nådd. Hos laksefisk inntrer dyp anestesi ved konsentrasjoner på 9-14 mg pr. kg kroppsvekt. Induksjonstiden før optimal anestesi varierer med driftsforholdene, konsentrasjonen av anestesibadet og vanntemperaturen. Ved en temperatur på 10-15°C og en konsentrasjon på 30-40 mg/liter (15-20 ml/100 liter vann), vil anestesi av laksefisk vanligvis oppnås i løpet av 2-5 minutter. Økt konsentrasjon gir kortere induksjonstid for anestesien. Ved samme konsentrasjon avtar induksjonstiden for anestesi med økning i vanntemperatur.
Absorpsjon: Hovedsakelig over gjellene. Etter 2 minutters eksponering er plasmakonsentrasjonen variabel.
Fordeling: Når raskt CNS.
Halveringstid: Elimineres fra plasma innen 20 minutter. Cplasma synker raskt de første 10 minuttene og deretter med en lavere hastighet med t1/2 på 89-109 minutter.
Metabolisme: Ved acetylering og deetylering.
Utskillelse: Benzokain og acetylerte metabolitter over gjellene. Polare metabolitter via urin.

Indikasjoner 

Atlantisk laks og regnbueørret: Anestesi og sedasjon. Skal ikke brukes i åpent vann og skal alltid brukes i et isolert behandlingskar.

Kontraindikasjoner 

Unngå dyp anestesi av ung laks i siste del av smoltifiseringsperioden.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Fisken må overvåkes nøye under anestesi. En rekke faktorer påvirker effektivitet og sikkerhet, inkl. legemiddelkonsentrasjon i vannet, eksponeringsvarighet, temperatur, oksygen og biomasse. Det anbefales derfor å teste den valgte legemiddelkonsentrasjonen og eksponeringstiden på en liten gruppe representative fisk før store antall medisineres, spesielt når vanntemperaturen er i øvre eller nedre ende av de normale temperaturområdene for fiskearten som behandles. Skal oppløses i vann med samme sammensetning og egenskaper som fisken er vant til. Sedasjonsnivået bør være slik at fisken opprettholder likevekten og svømmeposisjonen, for å minimere skade og tap. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Benzokain kan forårsake allergi etter intak eller kontakt med hud/ slimhinner og i sjeldne tilfeller fremkalle methemoglobinemi (som kan gi cyanose) hos overfølsomme personer. Hos disse bør preparatet håndteres med forsiktighet. Benzokain kan gi bivirkninger, inkl. nevrologiske, luftveis- og kardiovaskulære endringer. Direkte kontakt med huden kan gi lokal anestesi. Langvarig eksponering kan forårsake dermatitt. Preparatet inneholder dimetylsulfoksid, som kan være hudirriterende. Unngå kontakt med øyne, hud og klær. Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering av preparatet eller anestesibadet. Ugjennomtrengelige hansker bør brukes ved håndtering og forberedelse av stamløsning eller anestesibad. Skyll øyeblikkelig med rikelig med rent vann, ved kontakt med øynene. Vask det utsatte området umiddelbart med rikelig med vann ved hudkontakt. Ta av forurensede klær øyeblikkelig. Ved symptomer etter eksponering eller utilsiktet inntak, skal lege oppsøkes og pakningsvedlegg/etikett vises. Oppkast kan induseres, medisinsk kull kan administreres. Fosterdødsfall kan inntreffe etter inntak. Gravide bør være ekstra nøye med å unngå eksponering ved håndtering av preparatet. Vask hendene grundig etter bruk.

Interaksjoner 

Ingen data.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk til stamfisk er ikke klarlagt. Skal bare brukes i samsvar med nytte/risikovurdering gjort av behandlende veterinær eller fiskehelsebiolog.

Dosering 

Fisken må ikke fôres i minst 48 timer før anestesi. Preparatet oppløses i vann og brukes umiddelbart etter oppløsning. Avhengig av ønsket anestesinivå, fortynn 15-20 ml av preparatet pr. 100 liter vann (tilsv. 30-40 mg/liter vann). Hold vannet godt oksygenert før fisken eksponeres. Immobilisering skjer vanligvis i løpet av få minutter etter eksponering. Maks. eksponeringstid skal ikke overstige 15 minutter. Fiskens totale eksponeringstid bør overvåkes nøye, da det er ulike nivåer av toleranse hos forskjellige fiskearter og under ulike driftsforhold. Overfør den anesteserte fisken til rent godt oksygenert vann for oppvåkning.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Høye konsentrasjoner eller langvarig eksponering kan forårsake medullakollaps, hjertestans og død. Behandling: Overfør fisken øyeblikkelig til rent, godt oksygenert rennende vann, og sørg for at munnen og gjellene er åpne.

Tilbakeholdelsestider

Slakt: 7 døgngrader. Preparatet skal ikke brukes ved stryking når rognen skal gå til konsum.

Oppbevaring og holdbarhet 

Skal ikke fryses. Oppbevares i originalbeholder, tett lukket og beskyttet mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje/etter fortynning: Brukes middelbart.

Andre opplysninger 

Farlig for fisk og andre vannlevende organismer i konsentrert form. Dammer, bekker, innsjøer eller innløp skal ikke forurenses med preparatet eller brukt emballasje. Brukt oppløsning må overføres til en holdetank fylt med vann, med påfølgende kontrollert utslipp for fortynning i avløpsvannet fra anlegget. Skal kun brukes i fasiliteter som er utstyrt med egnet teknologi for å sikre trygge utslipp: Overføring av brukt oppløsning til en holdetank fylt med vann og kontrollert utslipp for fortynning i avløpsvannet, vil sikre at konsentrasjonen av benzokain i avløpssvannet ikke overstiger 1 μg/liter. Se pakningsvedlegget.

 

Pakninger og SPC

Optomease vet., KONSENTRAT TIL BEHANDLINGSOPPLØSNING:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
200 mg/ml fisk 1000 ml (flaske) 169173 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 13.07.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.04.2020