Nobivac DHPPi vet.

MSD Animal Health


Vaksine mot valpesyke, hepatitt, parvovirus og parainfluensavirus hos hund.

QI07A D04 (Adenovirusvaksine, Parainfluensavirusvaksine, Parvovirusvaksine, Valpesykevirusvaksine)LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon til hund: Hvert sett inneh.: I) Hetteglass: Valpesykevirus (CDV), levende svekket stamme Onderstepoort, minst 104 TCID50, adenovirus type 2 (CAV2), levende svekket stamme Manhattan LPV3, minst 104 TCID50, parvovirus (CPV), levende svekket stamme 154, minst 107 TCID50, parainfluensavirus (CPiV), levende svekket stamme Cornell, minst 105,5 TCID50 II) Hetteglass: Fosfatbufret saltvann.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Vaksinen stimulerer til aktiv immunitet overfor valpesykevirus (CDV), smittsomt hepatittvirus (CAV1), hundens adenovirus (CAV2), hundeparvovirus (CPV) og hundens parainfluensavirus (CPiV). Anbefalt vaksinasjon vil gi beskyttelse hos nesten alle vaksinerte hunder. Det oppnås immunitet også hos dyr som har maternelle antistoffer ved vaksinasjonstidspunktet. Hos noen hunder kan CPV bli funnet i avføringen inntil 8 dager etter vaksinering. Virus kan spres til andre hunder, men uten å gi kliniske tegn til sykdom. For CPiV oppnås ikke alltid beskyttende titer av antistoffer, men reduksjon av kliniske symptomer er vist.

Indikasjoner 

Aktiv immunisering av hunder for å redusere kliniske symptomer på sykdom forårsaket av infeksjon med valpesykevirus; for å forebygge kliniske symptomer og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundeparvovirus; for å redusere kliniske symptomer på hundens smittsomme hepatitt og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 1 og for å redusere kliniske symptomer på luftveisinfeksjon og virusutskillelse forårsaket av infeksjon med hundens adenovirus type 2 og hundens parainfluensavirus. Begynnende immunitet for CDV, CAV2 og CPV ca. 1 uke etter vaksinering, og varer i 3 år. Begynnende immunitet for CPiV oppnås ca. 4 uker etter vaksinering og varer i 1 år.

Kontraindikasjoner 

Ingen.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Liten, forbigående hevelse på injeksjonsstedet (≤5 cm) som kan være hard og smertefull ved palpasjon, og vil forsvinne eller være tydelig redusert innen 14 dager etter vaksinasjon. Kort tid etter vaksinasjonen kan det oppstå forbigående økt kroppstemperatur og/eller forbigående akutt overfølsomhetsreaksjon med symptomer som letargi, ansiktsødem, pruritus, oppkast eller diaré. Dette kan utvikle seg til anafylaksi med ytterligere symptomer som ataksi, dyspné, tremor eller kollaps, og kan være livstruende.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Oppstår anafylaksi skal egnet behandling gis. Kun friske dyr skal vaksineres. Hunder skal ikke utsettes for unødig smitterisiko den 1. uken etter 1. vaksinering. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Ved utilsiktet egeninjeksjon, vask øyeblikkelig huden med vann. Ved symptomer, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Sikkerhets- og effektdata viser at vaksinen kan blandes og administreres sammen med inaktiverte vaksiner i Nobivac-serien mot hundens leptospirosa forårsaket av alle eller noen av de følgende serovarer: L. interrogans serogruppe Canicola serovar Canicola, L. interrogans serogruppe Icterohaemorrhagiae serovar Copenhageni, L. interrogans serogruppe Australis serovar Bratislava og L. kirschneri serogruppe Grippotyphosa serovar Bananal/Liangguang. Les preparatomtalen til de relevante Nobivac-vaksinene før administrering av blandet preparat. Etter administrering av en leptospirosevaksine kan det sees en forbigående økning i kroppstemperatur (≤1°C) noen dager etter vaksinering, der noen valper viser mindre aktivitet og/eller har redusert appetitt. På injeksjonsstedet kan sees en liten og forbigående hevelse (≤4 cm), som kan være hard og smertefull ved palpasjon. Enhver slik hevelse vil enten være forsvunnet eller være tydelig redusert 14 dager etter vaksinering. Etter administrering av en overdose av Nobivac DHPPi vet. blandet med en overdose av en leptospirosevaksine i Nobivac-serien, er det sett forbigående lokale reaksjoner som diffuse til harde hevelser fra 1-5 cm i diameter. Disse vil vanligvis ikke vare lenger enn 5 uker, men noen kan bruke litt lenger tid før de forsvinner fullstendig. Sikkerhets- og effektdata viser at denne vaksinen kan administreres på samme tid som, men ikke blandet med, den inaktiverte vaksinen i Nobivac-serien mot Bordetella bronchiseptica, og antistoffresponsen for komponenten levende hundeparainfluensa i denne vaksinen er den samme som når den gis alene. Minimums vaksinasjonsalder for hver vaksine må tas i betraktning. På vaksineringstidspunktet må hundenes alder være lik eller over eldste minimums vaksinasjonsalder for de individuelle vaksinene. Ingen informasjon er tilgjengelig vedrørende sikkerhet og effekt av vaksinen ved bruk sammen med andre preparater enn de nevnt ovenfor. Det må derfor avgjøres i det enkelte tilfelle om denne vaksinen skal brukes før eller etter andre preparater.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Kan brukes til drektige dyr.
Laktasjon: Det finnes ikke data ved bruk til diegivende tisper.

Dosering 

Grunnimmunisering: 1 vaksinasjon fra 10 ukers alder. Ønskes beskyttelse av yngre valper, kan vaksinasjonen påbegynnes fra 6 ukers alder, men valpene må da revaksineres 2-4 uker senere, dvs. fra 10 uker eller eldre. Revaksinering: Hvert år for CPiV og hvert 3. år for CPV, CDV og CAV2. Tilberedning/Håndtering: Umiddelbart før bruk rekonstitueres frysetørret pulver med vedlagte suspensjonsvæske (1 ml) eller vaksiner i Nobivac-serien mot leptospirose nevnt under Interaksjoner, der disse preparatene er godkjent. Skal ikke blandes med andre preparater. Administrering: 1 dose (1 ml) gis s.c.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved 2-8°C (i kjøleskap). Skal ikke fryses. Beskyttes mot lys. Holdbarhet etter rekonstituering: 30 minutter.

Andre opplysninger 

Avfallsmateriale skal destrueres ved koking, forbrenning eller behandling med et egnet desinfeksjonsmiddel som er godkjent av relevant myndighet.

 

Pakninger

Nobivac DHPPi vet., LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
hund 5 sett (hettegl.) 006742 C
25 sett (hettegl.) 009413 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nobivac DHPPi vet. LYOFILISAT OG VÆSKE TIL INJEKSJONSVÆSKE, suspensjon

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

05.04.2022


Sist endret: 08.04.2022