Nematel vet.

Le Vet


Anthelmintikum, tetrahydropyrimidin.

QP52A F02 (Pyrantel)ORALPASTA 439 mg/g til hest, ponni og føll (>8 uker): 1 g inneh.: Pyrantelembonat 439 mg tilsv. pyrantel 152,2 mg, metyl- og propylparahydroksybenzoat (E 218 og E 216), polysorbat 80, kolloidal vannfri silika, maisolje.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: En kolinerg antagonist, som forårsaker depolariserende nevromuskulær blokkering og spastisk paralyse hos parasitten. Parasittene utstøtes deretter fra vertsdyret vha. tarmperistaltikken. Hos hest er pyrantelembonat effektivt mot voksne stadier av store og små strongylider, spolorm (Parascaris equorum) og piskeorm (Oxyuris equi). Effekten mot voksne stadier av bendelormen Anoplocephala perfoliata er varierende. Mindre pyrantelfølsomme mutanter er beskrevet å ha delvis kryssresistens mot morantel og levamisol. Pyrantelresistens er rapportert hos store og små strongylider.
Absorpsjon: Liten fra mage-tarmkanalen. Ved dosering med 38 mg/kg kan pyrantel påvises i feces etter 3 dager, mens ved dosering med 19 mg/kg kan pyrantel ikke påvises etter 3 dager.
Metabolisme: Absorbert fraksjon nedbrytes raskt og nesten fullstendig i lever til inaktive metabolitter.
Utskillelse: Ikke-absorbert fraksjon utskilles hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Infeksjoner med voksne stadier av rundorm, særlig spolorm (Parascaris equorum), små strongylider (Cyathostomum spp., Triodontophorus spp.) og store strongylider (Strongylus edentatus, Strongylus equinus, Strongylus vulgaris), piskeorm (Oxyuris equi) og bendelorm (Anoplocephala perfoliata) hos hester, ponnier og føll. Effekt mot Anoplocephala perfoliata er varierende.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for pyrantelembonat.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Behandling mot bendelorm skal bare skje når bendelorm er påvist. Resistens mot pyrantelembonat er rapportert hos cyathostomer i hest. Se pakningsvedlegget eller SPC for ytterligere informasjon om resistens. Særlige forholdsregler for de som administrerer preparatet: Forekomst av overfølsomhet og kontaktdermatitt kan ikke utelukkes, og direkte hudkontakt bør derfor unngås. Bruk beskyttelseshansker.

Interaksjoner 

Bør ikke brukes samtidig med anthelmintika som inneholder levamisol, piperasin eller kolinesterasehemmere (f.eks. organofosfater).

Drektighet/Laktasjon

Kan gis til drektige og lakterende dyr.

Dosering 

1 enkelt peroral administrering til hest. Behandling av infeksjon med store og små strongylider, store rundormer og piskeorm: 19 mg pyrantelembonat pr. kg kroppsvekt. 1 sprøyte er beregnet for 700 kg kroppsvekt (se delestreker på applikatoren). 1 delestrek er tilstrekkelig for behandling av 50 kg kroppsvekt. Behandling av infeksjon med bendelorm: 38 mg pyrantelembonat pr. kg kroppsvekt. 1 sprøyte er beregnet for 350 kg kroppsvekt (se delestreker på applikatoren). 2 delestreker er tilstrekkelig for behandling av 50 kg kroppsvekt. Administrering: For å sikre administrering av riktig dose bør kroppsvekten bestemmes så nøyaktig som mulig. Skru den justerbare måleringen til ønsket doseringsmerke på sprøytens stempel og fjern hetten fra sprøytespissen. Deretter åpnes munnen på hesten og pastaen deponeres på tungen, så langt bak som mulig. Få hesten til å svelge pastaen. Den ønskede pastamengden kan innstilles og låses ved å bruke måleringen på injektoren. Svelgrefleksen kan stimuleres ved å plassere hånden under hestens hake og løfte opp hodet.

Overdosering/Forgiftning

Preparatet tolereres godt, opptil 5 ganger anbefalt dose mot nematoder. Ved tegn på overdosering, slik som salivasjon, muskelrykninger, takypné, dyspné, ataksi, tremor og kramper, kan atropin brukes som antidot.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ikke godkjent for hopper som produserer melk til humant konsum.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Skal ikke oppbevares i kjøleskap eller fryses. Etter anbrudd av indre emballasje: 1 måned.

 

Pakninger

Nematel vet., ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
439 mg/g hest, ponni og føll (>8 uker) 30,33 g (ferdigfylt flerdosesprøyte) 502341 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Nematel vet. ORALPASTA 439 mg/g

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

09.04.2014


Sist endret: 17.11.2020