Morphasol vet.

aniMedica


Sentraltvirkende analgetikum, syntetisk opioid (morfinderivat).

QN02A F01 (Butorfanol)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til hest: 1 ml inneh.: Butorfanoltartrat tilsv. butorfanol 10 mg, benzetoniumklorid 0,1 mg, sitronsyremonohydrat, natriumsitrat, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: κ-reseptoragonist og µ-reseptorantagonist i CNS. κ-reseptorene kontrollerer analgesi og sedasjon, uten depresjon av kardiorespiratorisk system og kroppstemperatur. µ-reseptorene kontrollerer supraspinal analgesi, sedasjon, depresjon av kardiorespiratorisk system og kroppstemperatur. Agonistdelen hos butorfanol er 10 ganger mer potent enn antagonistdelen. Analgesi inntrer generelt innen 15 minutter. Varighet: 15-90 minutter.
Halveringstid: 44 minutter.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: Via urin.

Indikasjoner 

Kortvarig lindring av smerte ved kolikk av gastrointestinal årsak. Sedasjon i kombinasjon med α2-adrenoseptoragonister.

Kontraindikasjoner 

Kjent overfølsomhet for innholdsstoffene. Kjent lever- eller nyresykdom. Hjerneskade eller organiske hjernelesjoner (f.eks. lesjoner som følge av kranialt traume). Obstruktiv lungesykdom, hjertedysfunksjon eller spastiske kramper. Nedsatt gastrointestinal motilitet forårsaket av butorfanol kan forsterkes av samtidig bruk av α2-adrenoseptoragonister. Denne kombinasjonen skal derfor ikke brukes i tilfeller med forstoppelseskolikk. Butorfanol i kombinasjon med detomidinhydroklorid: Skal ikke brukes til drektige dyr. Skal ikke brukes til hester med hjerterytmeforstyrrelser, bradykardi eller emfysem. Butorfanol i kombinasjon med romifidin: Skal ikke brukes i siste måned av drektigheten. Butorfanol i kombinasjon med xylazin: Skal ikke brukes til drektige dyr.

Bivirkninger

Motorisk eksitasjon, mild sedasjon, ataksi, redusert gastrointestinal motorikk, kardiovaskulær depresjon.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet og effekt hos føll er ikke undersøkt, og brukes bare etter nytte-/risikovurdering. Virker hostedempende, brukes derfor kun etter nytte-/risikovurdering hos dyr med respirasjonslidelser som gir økt slimproduksjon eller dyr som behandles med ekspektorantia. Anbefalt dose kan gi forbigående ataksi og/eller eksitasjon. Stedet for behandlingen bør vurderes nøye mtp. forhindring av skade. Butorfanol i kombinasjon med detomidinhydroklorid: Rutinemessig auskultasjon av hjertet bør gjennomføres før bruk. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask umidelbart bort søl fra hud og øyne. Ved utilsiktet selvinjeksjon, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegg/etikett. Ikke kjør bil da søvnighet, kvalme og svimmelhet kan inntreffe. Effekten kan reverseres med en opioidantagonist.

Interaksjoner 

Synergi ved samtidig bruk av andre sedativer som α2-adrenoseptoragonister (f.eks. romifidin, detomidin, xylazin) kan forventes, egnet dosereduksjon er derfor nødvendig. Pga. butorfanols antagonistiske egenskaper på opiatets µ-reseptorer, kan den analgetiske virkningen av rene opioid µ-agonister (morfin/oksymorfin) hemmes. Butorfanol virker hostedempende og bør derfor ikke brukes i kombinasjon med slimløsende midler da dette kan føre til en opphopning av slim i luftveiene, se Forsiktighetsregler.

Drektighet/Laktasjon

Bruk til drektige og diegivende dyr er ikke anbefalt da sikkerhetsstudier mangler. Informasjon om bruk i kombinasjon med α2-adrenoseptoragonister, se Kontraindikasjoner.

Dosering 

Kortvarig analgesi: 100 µg/kg i.v. (dvs. 1 ml pr. 100 kg). Dosen kan gjentas basert på klinisk respons. Ved behov for langvarig analgesi bør alternativt preparat brukes. Sedasjon i kombinasjon med α2-adrenoseptoragonister: Detomidin: Detomidin 12 µg/kg i.v., etterfulgt innen 5 minutter av butorfanol 25 µg/kg i.v. (dvs. 0,25 ml pr. 100 kg). Romifidin: Romifidin 40-120 µg/kg, etterfulgt innen 5 minutter av butorfanol 20 µg/kg i.v. (dvs. 0,2 ml pr. 100 kg). Xylazin: Xylazin 500 µg/kg, umiddelbart etterfulgt av butorfanol 25-50 µg/kg i.v. (dvs. 0,25-0,5 ml pr. 100 kg). Administrering: Skal kun gis i.v.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Hovedsymptom er respirasjonsdepresjon. I tillegg er det sett rastløshet/eksitasjon, muskelrykning, ataksi, hypersalivasjon, nedsatt gastrointestinal motilitet og kramper. Behandling: Opioidantagonist (nalokson).

Tilbakeholdelsestider

Melk: Ingen.
Slakt: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager.

 

Pakninger

Morphasol vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
10 mg/ml hest 20 ml (hettegl.) 510947 A

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Morphasol vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

03.07.2015


Sist endret: 17.04.2018