Mirataz

Dechra


Antidepressiv.

QN06A X11 (Mirtazapin)TRANSDERMALSALVE 20 mg/g (2%) til katt: 1 dose (0,1 g) inneh.: Mirtazapin 2 mg (som hemihydrat), butylhydroksytoluen, makrogol 400, makrogol 3350, dietylenglykolmonoetyleter, kaprylkaproylpolyoksyglyserider, oleylalkohol, dimetikon, tapiokastivelsepolymetylsilseskvioksan.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: α2-adrenerg reseptorantagonist, noradrenerg og serotonerg antidepressiv. Induserer vektøkning via flere faktorer. Potent antagonist av 5-HT2- og 5-HT3-reseptorene i CNS og potent histamin H1-reseptorhemmer. Hemming av 5-HT2- og histamin H1-reseptorer kan være ansvarlig for appetittstimulerende effekt. Vektøkning kan være sekundær til endringer i leptin og tumornekrosefaktor (TNF). Forventet positiv effekt på matinntak via appetittstimulering.
Absorpsjon: Tmax 2,13 timer (1-4 timer), 15,9 timer etter enkeltdose. Biotilgjengelighet 34% (6,5-89%) etter enkeltdose.
Halveringstid: 19,9 timer (± 3,7), 25,6 timer etter enkeltdose.

Indikasjoner 

Vektøkning hos katter med dårlig appetitt og vekttap som følge av kroniske sykdomstilstander.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til avlskatter, drektige eller diegivende katter eller katter <7,5 måneder eller <2 kg. Samtidig bruk av cyproheptadin, tramadol eller MAO-hemmere eller bruk av MAO-hemmer ≤14 dager før behandling med preparatet, pga. økt risiko for serotonergt syndrom.

Bivirkninger

Svært vanlige: Reaksjon ved påføringsstedet (erytem, skorper, reststoffer, avskalling/tørrhet, flassing, hoderisting, dermatitt eller irritasjon, alopesi og kløe), atferdsendringer (økt vokalisering, hyperaktivitet, desorientering eller ataksi, letargi/svakhet, søken etter oppmerksomhet og aggresjon). Vanlige: Oppkast, polyuri med redusert spesifikk vekt for urin, økt nivå av ureanitrogen (BUN) i blodet og dehydrering. Kan seponeres i samsvar med nytte-/risikovurdering gjort av veterinær, avhengig av alvorlighetsgraden av oppkast, dehydrering eller atferdsendringer. Bivirkningene, inkl. lokale reaksjoner, opphørte spontant ved behandlingsslutt. Sjeldne: Overfølsomhetsreaksjoner. I slike tilfeller må behandlingen stanses umiddelbart. Ved oralt inntak kan spyttsekresjon og skjelving oppstå, i tillegg til nevnte effekter (unntatt lokale reaksjoner).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Effekt hos katter <3 år er ikke klarlagt. Effekt og sikkerhet ved alvorlig nyresykdom og/eller neoplasi er ikke klarlagt. Riktig diagnose og behandling av underliggende sykdom er helt nødvendig ved håndtering av vekttap, og behandlingsalternativer avhenger av alvorlighetsgraden av vekttapet og underliggende sykdom(mer). Håndtering av kroniske lidelser forbundet med vekttap bør inkludere egnet ernæring og monitorering av kroppsvekt og appetitt. Behandlingen skal ikke erstatte nødvendig diagnostisering og/eller behandlingsregime for underliggende sykdom som gir utilsiktet vekttap. Effekt er kun vist ved 14 dagers bruk tilsv. gjeldende anbefalinger. Gjentatt behandling er ikke undersøkt, og bør derfor kun foretas etter nytte-/risikovurdering gjort av veterinær. Effekt og sikkerhet hos katter <2,1 kg eller >7 kg er ikke klarlagt. Skal ikke påføres skadet hud. Økt leverenzym kan forekomme ved leversykdom. Nyresykdom kan gi høyere mirtazapineksponering. I disse tilfellene bør biokjemiske lever- og nyreparametre monitoreres regelmessig under behandlingen. Påvirkning av glukoseregulering er ikke undersøkt. Ved diabetes mellitus bør glykemi monitoreres regelmessig. Hypovolemiske katter skal gis støttebehandling (væsketerapi). Det skal unngås at andre dyr i husholdningen kommer i kontakt med påføringsstedet før det er tørt. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Kan absorberes via huden eller oralt og gi døsighet/sedering. Unngå direkte kontakt med preparatet. Unngå kontakt med det behandlede dyret i 12 timer etter påføring og før påføringsstedet er tørt. Det anbefales derfor å gi behandlingen om kvelden. Behandlede dyr bør ikke sove med eierne, spesielt ikke barn og gravide, i hele behandlingsperioden. Ugjennomtrengelige engangshansker skal tilbys ved salg av preparatet, og må brukes ved håndtering og administrering. Vask hendene nøye etter administrering eller hvis preparatet eller den behandlede katten kommer i kontakt med huden. Det er begrensede data om reproduksjonstoksisitet. Det anbefales at gravide og kvinner som forsøker å bli gravide unngår å håndtere preparatet og unngår kontakt med behandlede dyr i behandlingsperioden. Preparatet kan være skadelig ved inntak. Ikke ta tuben ut av den barnesikrede beholderen utenom når preparatet skal påføres. Barn skal ikke være til stede mens behandlingen påføres. Tuben må legges i den barnesikrede beholderen etter påføring, og denne må lukkes umiddelbart. Ikke spis, drikk eller røyk ved håndtering avpreparatet. Kan fremkalle hudallergi. Personer med kjent overfølsomhet for mirtazapin bør ikke håndtere preparatet. Kan gi øye- og hudirritasjon. Unngå kontakt mellom hender og munn/øyne inntil hendene er vasket nøye. Ved kontakt med øynene, skyll grundig med rent vann. Ved kontakt med huden, vask grundig med såpe og varmt vann. Ved hud- eller øyeirritasjon, eller ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis etiketten.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med cyproheptadin, tramadol eller MAO-hemmere, eller ved bruk av MAO-hemmer ≤14 dager før behandling med preparatet, pga. økt risiko for serotonergt syndrom. Kan øke sederende effekt av benzodiazepiner og andre stoffer med sederende effekt (histamin H1-antagonister, opioider). Plasmakonsentrasjonen av mirtazapin kan øke ved samtidig bruk av ketokonazol eller cimetidin.

Drektighet/Laktasjon

Potensielt reproduksjonstoksisk hos rotter og kaniner. Sikkerhet ved bruk under drektighet/diegivning er ikke klarlagt. Skal ikke brukes til drektige/diegivende dyr. Skal ikke brukes til avlsdyr.

Dosering 

0,1 g (2 mg), tilsv. 3,8 cm salve (se målestrek på flaske/pakningsvedlegg), 1 gang daglig i 14 dager. Administrering: Transdermal bruk. Påføres topikalt på innsiden av pinna (indre overflate i øret). Spres jevnt utover med fingeren. Veksle mellom høyre og venstre øre. Innsiden av øret kan rengjøres med tørt tørkepapir eller klut rett før neste dose. Ved glemt dose fortsettes doseringen neste dag.

Overdosering/Forgiftning

Symptomer: Vokalisering og atferdsendringer, oppkast, ataksi, rastløshet og skjelving (ved >2,5 mg/kg). De samme effektene som ved anbefalt terapeutisk dose er sett, men med høyere insidens. Forbigående økt ALAT er mindre vanlig og ikke forbundet med kliniske tegn. Behandling: Symptomatisk og/eller støttende, hvis nødvendig.

Oppbevaring og holdbarhet 

Etter anbrudd av indre emballasje: 30 dager.

 

Pakninger

Mirataz, TRANSDERMALSALVE:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
20 mg/g (2%) katt 5 g (tube) 145629 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Mirataz TRANSDERMALSALVE 20 mg/g (2%)

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

15.01.2021


Sist endret: 25.02.2021