TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg/25 mg til små hunder og valper: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 2,5 mg, prazikvantel 25 mg, hjelpestoffer. Med kjøttsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg/125 mg til hund >5 kg: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 12,5 mg, prazikvantel 125 mg, hjelpestoffer. Med kjøttsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg/10 mg til små katter og kattunger: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 4 mg, prazikvantel 10 mg, hjelpestoffer. Med kjøttsmak.


TABLETTER, filmdrasjerte 16 mg/40 mg til katt >2 kg: Hver tablett inneh.: Milbemycinoksim 16 mg, prazikvantel 40 mg, hjelpestoffer. Med kjøttsmak.


Egenskaper

Klassifisering: Milbemycinoksim er et makrosyklisk lakton, isolert etter fermentering av Streptomyces hygroscopicus var. aureolacrimosus. Prazikvantel er et asylert pyrazin-isokvinolinderivat.
Virkningsmekanisme: Milbemycinoksim er virksomt mot midd, larve- og adulte stadier av nematoder så vel som larver av Dirofilaria immitis. Effekten skyldes virkningen på nevrotransmisjonen hos invertebrater. Milbemycinoksim øker nematode- og insekt-membranpermeabiliteten for kloridioner via glutamatstyrte kloridionkanaler (relatert til GABAA- og glysinreseptorer), noe som fører til hyperpolarisering av den nevromuskulære membran, og paralyse og død av parasitten. Prazikvantel er virksomt mot cestoder og trematoder. Prazikvantel øker kalsiumpermeabiliteten i membraner i parasitten, som fører til membrandepolarisering og rask sammentrekning av muskulaturen. Dette gir hurtig vakuolisering av de syncytiale tegment med etterfølgende tegmental desintegrasjon, som fører til parasittens død eller letter utskillelsen av denne fra mage-tarmkanalen.

Indikasjoner 

  • Hund: Behandling av blandingsinfestasjoner med adulte cestoder og nematoder av følgende arter: Cestoder: Dipylidium caninum, Taenia spp., Echinococcus spp., Mesocestoides spp. Nematoder: Ancylostoma caninum, Toxocara canis, Toxascaris leonina, Thrichuris vulpis, Thelazia callipaeda, Crenosoma vulpis (reduksjon av infeksjonsnivået), Angiostrongylus vasorum (reduksjon av infeksjonsnivået ved umodne voksne (L5) og voksne parasittstadier). Kan også benyttes forebyggende mot hjerteorm (Dirofilaria immitis), dersom samtidig behandling mot cestoder er indisert.
  • Katt: Behandling av blandingsinfestasjoner med immature og adulte cestoder og adulte nematoder av følgende arter: Cestoder: Echinococcus multilocularis, Dipylidium caninum, Taenia spp. Nematoder: Ancylostoma tubaeforme, Toxocara cati. Kan også benyttes forebyggende mot hjerteorm (Dirofilaria immitis), dersom samtidig behandling mot cestoder er indisert.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hund: Tabletter 2,5 mg/25 mg: Skal ikke brukes til valper <2 uker gamle og/eller som veier <0,5 kg. Tabletter 12,5 mg/125 mg: Skal ikke brukes til hunder som veier <5 kg. Katt: Tabletter 4 mg/10 mg: Skal ikke brukes til kattunger <6 uker gamle og/eller som veier <0,5 kg. Tabletter 16 mg/40 mg: Skal ikke brukes til katter som veier <2 kg.

Bivirkninger

Svært sjeldne (<1/10 000): Overfølsomhetsreaksjoner, systemiske (f.eks. sløvhet), nevrologiske (f.eks. muskelskjelvinger, ataksi og kramper) og/eller gastrointestinale (f.eks. oppkast, diaré, anoreksi og sikling).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Det anbefales å behandle alle dyr i samme husholdning samtidig. For å utvikle et effektivt behandlingsprogram ved ormeinfeksjon bør det tas hensyn til lokal epidemiologisk informasjon og leveforholdene for dyret, og derfor anbefales det å søke profesjonell hjelp. Parasittresistens mot en spesiell klasse av anthelmintika kan utvikles etter hyppig og gjentatt bruk av et anthelmintisk preparat i denne klassen. Ved infeksjon med Dipylidium caninum, bør samtidig behandling mot mellomverter slik som loppe og lus vurderes for å forhindre reinfeksjon. Preparatet anbefales ikke til alvorlig svekkede hunder/katter eller ved nedsatt nyre- eller leverfunksjon, kun i samsvar med veterinærens nytte-/risikovurdering. Collie-hunder: Studier med milbemycinoksim antyder at sikkerhetsmarginen hos visse hunder av rasen Collie, eller beslektede raser, er mindre enn hos andre raser. Hos disse hundene skal den anbefalte dosen overholdes nøye. Toleransen for preparatet hos unge valper av disse rasene er ikke undersøkt. Kliniske tegn ved overdosering hos Collie ligner de som sees hos den generelle hundepopulasjonen. Mikrofilariaemi: Bruk hos hunder som lider av mikrofilariaemi anbefales ikke, pga. mulige overfølsomhetsreaksjoner. Ved mikrofilariaemi hos katt bør preparatet kun brukes etter nytte-/risikovurdering, da data mangler. Hjerteorm: I områder der det er risiko for hjerteorm, eller i tilfeller der det er kjent at hunden har reist til og fra områder der det er risiko for hjerteorm, anbefales det å utelukke tilstedeværelse av Dirofilaria immitis før bruk av preparatet. I tilfelle med positiv diagnose, innledes behandling mot voksen orm før administrering av preparatet. Ekinokokkose: Ekinokokkose utgjør en fare for mennesker. I tilfelle av ekinokokkose skal spesifikke retningslinjer vedrørende behandling og oppfølging samt relevante beskyttelsesforanstaltninger for personer følges. Eksperter på området bør konsulteres. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Vask hender etter håndtering. Ved utilsiktet inntak, særlig hos barn, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Det er ikke sett interaksjon ved samtidig inntak av anbefalte doser av preparatet og selamektin. Det bør utvises forsiktighet ved samtidig bruk av andre makrosykliske laktoner.

Drektighet/Laktasjon

Det er vist at kombinasjonen av virkestoffene er godt tolerert, også under drektighet og diegiving. Bruk under drektighet og diegiving skal kun skje iht. nytte-/risikovurdering da konkret studie med dette preparatet ikke er utført.

Dosering 

Dyret skal veies for å sikre korrekt dosering.
Hund: Cestoder og nematoder (unntatt Angiostrongylus vasorum og Thelazia callipaeda): Minste anbefalte dose: 0,5 mg milbemycinoksim og 5 mg prazikvantel pr. kg, gitt som engangsdose.
Tabletter 2,5 mg/25 mg til små hunder og valper >2 uker gamle og/eller med vekt >0,5 kg:

Vekt (kg)

Tabletter 2,5 mg/25 mg

0,5-1

1/2 tablett à 2,5 mg/25 mg

>1-5

1 tablett à 2,5 mg/25 mg

>5-10

2 tabletter à 2,5 mg/25 mg

Tabletter 12,5 mg/125 mg til hunder >5 kg:

Vekt (kg)

Tabletter 12,5 mg/125 mg

5-25

1 tablett à 12,5 mg/125 mg

>25-50

2 tabletter à 12,5 mg/125 mg

>50-75

3 tabletter à 12,5 mg/125 mg

Angiostrongylus vasorum: Milbemycinoksim gis 4 ganger med 1 ukes mellomrom. Når samtidig behandling mot cestoder er påkrevd, anbefales å behandle 1 gang med Milpro vet., og deretter fortsette med et enkeltstoffpreparat kun inneholdende milbemycinoksim ved de resterende 3 ukentlige behandlinger. I endemiske områder vil administrering hver 4. uke forebygge angiostrongylose ved å redusere antall umodne voksne (L5) og voksne parasitter, når samtidig behandling mot cestoder er nødvendig. Thelazia callipaeda: Milbemycinoksim skal gis 2 ganger med 7 dagers mellomrom. Når samtidig behandling mot bendelorm er påkrevet, kan Milpro vet. erstatte enkeltstoffpreparat som kun inneholder milbemycinoksim. Hjerteorm: I tilfeller der det benyttes forebyggende behandling mot hjerteorm, og der samtidig behandling mot bendelorm er nødvendig, kan preparatet erstatte det monovalente preparatet for den månedlige forebyggingen mot hjerteorm.
Katt: Minste anbefalte dose: 2 mg milbemycinoksim og 5 mg prazikvantel pr. kg, gitt som engangsdose.
Tabletter 4 mg/10 mg til små katter og kattunger >6 uker gamle og/eller med vekt >0,5 kg:

Vekt (kg)

Tabletter 4 mg/10 mg

0,5-1

1/2 tablett à 4 mg/10 mg

>1-2

1 tablett à 4 mg/10 mg

Tabletter 16 mg/40 mg til katter med vekt >2 kg:

Vekt (kg)

Tabletter 16 mg/40 mg

2-4

1/2 tablett à 16 mg/40 mg

>4-8

1 tablett à 16 mg/40 mg

>8-12

11/2 tablett à 16 mg/40 mg

Preparatet kan bli innsatt i et program for å forebygge forekomst av hjerteorm ved samtidig indikasjon mot bendelorm. Preparatets forebyggende virkning mot hjerteorm varer i 1 måned. For forebyggelse av hjerteorm er monovalente preparater foretrukket.
Administrering: Bør gis sammen med eller etter fôring. Tablettene har kjøttsmak og er lette å administrere (vanligvis vil dyret akseptere dem frivillig, også uten fôr). For å unngå utilsiktet inntak bør tablettene oppbevares utilgjengelig for dyr. Tabletter 2,5 mg/25 mg til små hunder/valper og tabletter til katt (begge styrker) kan deles i 2 deler (delestrek).

Overdosering/Forgiftning

Hund: Ingen andre tegn enn de som er sett ved anbefalt dose. Katt: Tegn som ble sjelden rapportert ved anbefalt dose forsvant spontant etter 1 dag.

Oppbevaring og holdbarhet 

Ingen spesielle oppbevaringsbetingelser vedrørende temperatur kreves. Delte/halve tabletter bør oppbevares i blisterpakningen og brukes ved neste administrering. Oppbevar blisteret i ytteremballasjen. Holdbarhet for delte tabletter etter anbrudd av indre emballasje: 6 måneder.

 

Pakninger

Milpro vet., TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
2,5 mg/25 mg små hunder og valper 2 stk. (blister) 429156 C
24 stk. (blister) 028437 C

Milpro vet., TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
12,5 mg/125 mg hund >5 kg 2 stk. (blister) 511201 C
48 stk. (blister) 102476 C

Milpro vet., TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
4 mg/10 mg små katter og kattunger 2 stk. (blister) 488140 C
24 stk. (blister) 076700 C

Milpro vet., TABLETTER, filmdrasjerte:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
16 mg/40 mg katt >2 kg 2 stk. (blister) 411012 C
48 stk. (blister) 446727 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Milpro vet. TABLETTER, filmdrasjerte 2,5 mg/25 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Milpro vet. TABLETTER, filmdrasjerte 4 mg/10 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Milpro vet. TABLETTER, filmdrasjerte 12,5 mg/125 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Milpro vet. TABLETTER, filmdrasjerte 16 mg/40 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

08.06.2021


Sist endret: 14.09.2022