INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til storfe og gris: 1 ml inneh: Meloksikam 5 mg, etanol 150 mg, poloksamer 188, natriumklorid, glysin, natriumhydroksid, glykofurol, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til storfe, gris og hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 20 mg, etanol 150 mg, poloksamer 188, makrogol 300, glysin, dinatriumhydroksid, saltsyre, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml til storfe og hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 40 mg, etanol 150 mg, poloksamer 188, makrogol 300, glysin, dinatriumhydroksid, saltsyre, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har dermed antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Har også antiendotoksiske egenskaper. Meloksikam er vist å hemme produksjonen av tromboksan-B2 indusert ved E.coli endotoksinadministrering til kalver, lakterende kuer og gris.
Absorpsjon: Gris: I.m. enkeltdose på 0,4 mg/kg gir Cmax-verdi 1,1-1,5 μg/ml innen 1 time. 2 i.m. doser på 0,4 mg/kg gir Cmax-verdi på 1,9 μg/ml etter 1 time. Ungdyr av storfe: S.c. enkeltdose på 0,5 mg/kg, gir Cmax-verdi på 2,1 μg/ml etter 7,7 timer. Lakterende kuer: S.c. enkeltdose på 0,5 mg/kg, gir Cmax-verdier på 2,7 μg/ml etter 4 timer.
Proteinbinding: >98%.
Halveringstid: 26 timer og 17,5 timer etter s.c. injeksjon hos hhv. ungdyr av storfe og lakterende kuer. 2,5 timer etter i.m. injeksjon hos gris og 8,5 timer etter i.v. injeksjon til hest.
Utskillelse: Ca. 50% via urin, resten via feces.

Indikasjoner 

Storfe og kalv: 5 mg/ml, 20 mg/ml og 40 mg/ml: Akutt respiratorisk infeksjon i kombinasjon med passende antibiotikabehandling for å redusere kliniske symptomer hos storfe. Diaré i kombinasjon med oral rehydreringsbehandling for å redusere kliniske symptomer hos kalver >1 uke og ikke-lakterende ungdyr. Supplerende behandling ved akutt mastitt, i kombinasjon med antibiotikabehandling. Postoperativ smertelindring etter avhorning hos kalv. Gris: 5 mg/ml og 20 mg/ml: Ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere symptomer på halthet og inflammasjon. Tilleggsbehandling ved puerperal sepsis og toksemi (masitt-metritt-agalaktisyndromet) sammen med passende antibiotikabehandling. 5 mg/ml: Lindring av postoperative smerter i forbindelse med mindre, invasiv bløtvevskirugi, som kastrasjon. Hest: 20 mg/ml og 40 mg/ml: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet, og lindring av smerte i forbindelse med kolikk.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hester <6 uker. Skal ikke brukes på dyr som lider av blødningsforstyrrelser, svekket lever-, hjerte eller nyrefunksjon, eller hvor det er påvist ulcerogene gastrointestinale lesjoner. Overfølsomhet for innholdsstoffene. Ved behandling av diaré hos storfe, skal preparatet ikke brukes til dyr som er <1 uke gamle. Skal ikke brukes til griser <2 dager gamle.

Bivirkninger

Hos storfe er kun en svak, forbigående hevelse på injeksjonsstedet sett etter s.c. administrering hos <10%. Hos hest kan forbigående hevelse ved injeksjonstedet forekomme, men går tilbake uten inngrep. Anafylaktiske reaksjoner, som kan være alvorlige (inkl. livstruende), er sett i svært sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anafylaktiske reaksjoner skal behandless symptomatisk. Behandling av griser før kastrasjon reduserer postoperative smerter. For å oppnå smertelindring under operasjon er behandling med passende anestetika/sedativer nødvendig. For å oppnå best mulig postoperativ smertelindring, bør Metacam administreres 30 minutter før kirurgisk inngrep. Unngå bruk på svært dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr som trenger parenteral rehydrering, da det kan forekomme fare for økt renal toksisitet. Ved utilstrekkelig smertelindring ved behandling av kolikk på hest, bør diagnosen revurderes da det kan være behov for kirurgisk inngrep. Hvis bivirkninger opptrer skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet til dyr: Utilsiktet egeninjeksjon kan gi smerter, og legehjelp må søkes. Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Preparatet kan forårsake øyeirritasjon. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart grundig med vann. 40 mg/ml: Pga. risikoen for utilsiktet selvinjeksjon og de kjente bivirkningene til NSAID på graviditet og/eller embryo/fosterutvikling, skal preparatet ikke administreres av gravide eller kvinner som forsøker å bli gravide.

Interaksjoner 

Skal ikke administreres samtidig med andre glukokortikoider, andre NSAID eller sammen med antikoagulasjonsmidler.

Drektighet/Laktasjon

Storfe og gris: Kan brukes ved drektighet og laktasjon. Hest: Skal ikke brukes til drektige og lakterende hopper, eller til hester som produserer melk til konsum.

Dosering 

Storfe: 5 mg/ml: 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 10 ml/100 kg kroppsvekt) som s.c. eller i.v. engangsdose i kombinasjon med antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, iht. aktuell indikasjon. Storfe: 20 mg/ml: 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvekt) som s.c. eller i.v. engangsdose i kombinasjon med antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, iht. aktuell indikasjon. Storfe: 40 mg/ml: 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 1,25 ml/100 kg kroppsvekt) som i.v. engangsdose i kombinasjon med antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, iht. aktuell indikasjon. Gris: 5 mg/ml: Lokomotoriske forstyrrelser: Enkeltdose på 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/25 kg kroppsvekt) som i.m. engangsdose i kombinasjon med passende antibiotikabehandling. Ved behov kan ytterligere en injeksjon meloksikam administreres etter 24 timer. Postoperative smerter: Enkeldose på 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/5 kg kroppsvekt). Det er viktig å dosere nøyaktig og bruke en passende injeksjonssprøyte samt måle kroppsvekten nøye. Gris: 20 mg/ml: Enkeltdose på 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/100 kg kroppsvekt) som i.m. engangsdose i kombinasjon med passende antibiotikabehandling. Ved behov kan ytterligere en injeksjon meloksikam administreres etter 24 timer. Hest: 20 mg/ml: Enkeltdose på 0,6 mg/kg kroppsvekt (dvs. 3 ml/100 kg kroppsvekt) som i.v. engangsdose. Metacam 15 mg/ml mikstur, med dosering 0,6 mg/kg kroppsvekt, kan brukes ved forlengelse av behandling, 24 timer etter administrering. Hest: 40 mg/ml: Enkeltdose på 0,6 mg/kg kroppsvekt (dvs. 1,5 ml/100 kg kroppsvekt) som i.v. engangsdose. Metacam 15 mg/ml mikstur, med dosering 0,6 mg/kg kroppsvekt, kan brukes ved forlengelse av behandling, 24 timer etter administrering.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering bør det gis symptomatisk behandling.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 5 døgn.
Slakt: Storfe: 15 døgn. Gris og hest: 5 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

28 dager etter anbrudd.

 

Pakninger og SPC

Metacam vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg/ml storfe og gris 50 ml 472899 C

Metacam vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
20 mg/ml storfe, gris og hest 50 ml (hettegl.) 006443 C
12 × 50 ml (hettegl.) 023737 C
12 × 100 ml (hettegl.) 029842 C

Metacam vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
40 mg/ml storfe og hest 50 ml (hettegl.) 101809 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 26.08.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.05.2020