INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund og katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 5 mg, etanol 150 mg, poloksamer 188, natriumklorid, glysin, natriumhydroksid, glykofurol, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Meloksikam 2 mg, etanol 150 mg, poloksamer 188, macrogol, glysin, dinatriumedetat, natriumhydroksid, saltsyre, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml til hund: 1 ml inneh.: Meloksikam 1,5 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, sorbitol, xylitol, glyserol, sakkarinnatrium, hjelpestoffer, renset vann. Honningsmak.


MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml til katt og marsvin: 1 ml inneh.: Meloksikam 0,5 mg, natriumbenzoat 1,5 mg, sorbitol, xylitol, glyserol, sakkarinnatrium, hjelpestoffer, renset vann. Honningsmak.


TYGGETABLETTER 1 mg og 2,5 mg til hund: Hver tyggetablett inneh.: Meloksikam 1 mg, resp. 2,5 mg, hjelpestoffer. Fargestoff: Brunt og gult jernoksid (E 172). Kjøttsmak.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har derved antiinflammatorisk, analgetisk, antieksudativ og antipyretisk effekt. Reduserer infiltrasjonen av leukocytter i inflammerte vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggresjon. Hemmer COX-2 i større grad enn COX-1.
Absorpsjon: Fullstendig etter peroral administrering: Tmax ca. 4,5 timer hos hund, ved faste ca. 3 timer hos katt. Hvis dyret blir fôret ved dosering, vil absorpsjonen forsinkes. Ved anbefalt dosering nås steady state i løpet av 2 dager. S.c. injeksjon: Fullstendig etter s.c. injeksjon: Cmax 0,73 μg/ml for hund og 1,1 μg/ml for katt. Tmax 2,5 timer for hund og 1,5 timer for katt. Lineær sammenheng dose/plasmakonsentrasjon innen det terapeutiske doseringsområdet.
Proteinbinding: Ca. 97%.
Fordeling: Vd 0,3 liter/kg for hund og 0,09 liter/kg for katt.
Halveringstid: 24 timer.
Utskillelse: Hund: Ca. 75% via feces, resten via urin. Katt: 79% via feces og 21% via urin.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske 5 mg/ml: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet samt reduksjon av postoperative smerter og inflammasjon etter ortopediske inngrep og bløtdelskirurgi. Katt: Reduksjon av postoperative smerter etter ovariehysterektomi og mindre bløtdelskirurgiske inngrep. Injeksjonsvæske 2 mg/ml: Katt: Lindring av milde og moderate postoperative smerter og inflammasjon etter kirurgiske inngrep hos katt, f.eks. ortopedisk- og bløtdelskirurgi. Mikstur 1,5 mg/ml: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Mikstur 0,5 mg/ml: Katt: Lindring av milde og moderate postoperative smerter og inflammasjon etter kirurgiske inngrep, f.eks. ortopedisk- og bløtdelskirurgi. Lindring av smerter og inflammasjon i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet hos katt. Marsvin: Lindring av milde til moderate postoperative smerter etter bløtdelskirugi, f.eks. kastrering av hannmarsvin. Tyggetabletter: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes ved overfølsomhet for innholdsstoffene. Skal ikke brukes til drektige og lakterende dyr. Skal ikke brukes til dyr med gastrointestinale lidelser som irritasjon og blødning, nedsatt lever-, hjerte- eller nyrefunksjon eller ved blødningsforstyrrelser. Skal ikke brukes til hunder eller katter <6 uker. Skal ikke brukes til marsvin <4 uker. Injeksjonsvæske: Skal ikke brukes til katter <2 kg. Tyggetabletter: Skal ikke brukes til hunder <6 uker eller <4 kg.

Bivirkninger

Tap av appetitt, oppkast, diaré, blod i avføring, apati og nyresvikt er sett i svært sjeldne tilfeller hos hund og katt. Svært sjeldne tilfeller av hemoragisk diaré, hematemese, gastrointestinal ulcerasjon og forhøyede leverenzymer er sett. Disse bivirkningene opptrer vanligvis i løpet av første behandlingsuke, er vanligvis forbigående og forsvinner ved seponering. Bivirkningene kan i meget sjeldne tilfeller være alvorlige eller livstruende. Injeksjonsvæske: Anafylaktiske reaksjoner er sett i svært sjeldne tilfeller.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Anafylaktiske reaksjoner skal behandles symptomatisk. Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr, pga. potensiell risiko for økt nyretoksisitet. Under anestesi bør overvåkning og væsketerapi anses som standard. Mikstur 1,5 mg/ml til hund skal ikke brukes til katt, kun mikstur 0,5 mg/ml skal brukes til katt. Postoperativ smerte og inflammasjon etter kirugisk inngrep: Dersom ytterligere smertelindring kreves bør annen smerteterapi vurderes. Kronisk lidelse i bevegelsesapparatet: Responsen på langtidsbehandling bør overvåkes regelmessig av veterinær. Injeksjonsvæske: Hvis bivirkninger opptrer skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet til dyr: Injeksjonsvæske og mikstur: Utilsiktet selvinjeksjon kan gi smerte. Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet selvinjeksjon/utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/ etikett. Preparatet kan gi øyeirritasjon. Ved kontakt med øynene, skyll umiddelbart grundig med vann.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med andre NSAID, glukokortikoider, diuretika, antikoagulantia, aminoglykosidantibiotika, eller substanser med høy proteinbinding, som kan konkurrere om bindingen og gi toksiske effekter. Samtidig bruk av nefrotoksiske legemidler bør unngås. Hos dyr der anestesi er forbundet med økt risiko (f.eks. eldre dyr), bør i.v. eller s.c. væsketerapi under anestesi vurderes. Svekkelse av nyrefunksjonen kan ikke utelukkes ved bruk av NSAID under anestesi. Tidligere behandling med antiinflammatoriske substanser kan gi ytterligere eller forsterkede bivirkninger og det kreves derfor en behandlingsfri periode på minst 24 timer før behandling med meloksikam påbegynnes. Varigheten av den behandlingsfrie perioden er avhengig av farmokokinetikken for preparatene som er anvendt tidligere.

Drektighet/Laktasjon

Sikkerhet ved bruk er ikke klarlagt, se Kontraindikasjoner.

Dosering 

Dosering må skje med stor nøyaktighet. Anbefalt dose skal ikke overskrides. Injeksjonsvæske 5 mg/ml til hund: Lidelser i bevegelsesapparatet: 0,2 mg/kg (tilsv. 0,4 ml/10 kg) som s.c. engangsdose. 24 timer etter injeksjonen kan mikstur (styrken 1,5 mg/ml til hund) eller tyggetabletter med dosering 0,1 mg/kg gis. Reduksjon av postoperative smerter: 0,2 mg/kg (tilsv. 0,4 ml/10 kg) som i.v. eller s.c. engangsdose før operasjon, f.eks. ved innledning av anestesi. Injeksjonsvæske 5 mg/ml til katt: Reduksjon av postoperative smerter: 0,3 mg/kg (tilsv. 0,06 ml/kg) som s.c. engangsdose før operasjon, f.eks. ved innledning av anestesi. Injeksjonsvæske 2 mg/ml til katt: Reduksjon av postoperative smerter: 0,2 mg/kg (tilsv. 0,1 ml/kg) som s.c. engangsdose før operasjon, f.eks. ved innledning av anestesi. 24 timer etter injeksjon kan mikstur 0,5 mg/ml til katt med dosering 0,05 mg/kg (tilsv. 3 dråper/kg) gis. Denne behandlingen kan gjentas ytterligere 3 ganger med 24 timers intervall. En s.c. enkeltinjeksjon på 0,3 mg/kg (dvs. 0,15 ml/kg) har også vist seg å være sikkert og effektivt til reduksjon av postoperative smerter og inflammasjon. Denne behandlingen kan benyttes etter operasjon av katter når oral oppfølgning ikke er mulig, f.eks. til ville katter. Mikstur 1,5 mg/ml til hund: Akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: Enkeltdose på 0,2 mg/kg (tilsv. 4 dråper/kg) første dag og vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg (tilsv. 2 dråper/kg) 1 gang daglig (24 timers intervall). For langtidsbehandling, ved observert klinisk respons (etter 4 dager), kan dosen justeres til lavest effektiv dose ettersom grad av smerter og inflammasjon i forbindelse med kronisk lidelse i bevegelsesapparatet kan variere over tid. Alternativt kan behandlingen innledes med injeksjonsvæske 5 mg/ml. Klinisk respons sees normalt i løpet av 3-4 dager. Behandlingen bør avbrytes etter 10 dager hvis det ikke oppnås effekt. Mikstur 0,5 mg/ml til katt: Klinisk respons sees normalt i løpet av 7 dager. Behandlingen bør avbrytes etter 14 dager hvis det ikke oppnås effekt. Postoperativ smerte og inflammasjon etter kirurgisk inngrep: Behandlingen innledes med injeksjonsvæske 2 mg/ml. 24 timer etter injeksjonen kan mikstur 0,5 mg/ml med dosering 0,05 mg/kg (tilsv. 3 dråper/kg) gis. Denne orale behandling kan gjentas ytterligere 3 ganger med 24 timers intervall. Akutt lidelse i bevegelsesapparatet: Enkeltdose på 0,2 mg/kg (tilsv. 12 dråper/kg) første dag og deretter vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg (tilsv. 3 dråper/kg) 1 gang daglig (24 timers intervall) så lenge akutt smerte og inflammasjon vedvarer. Kroniske lidelser i bevegelsesapparatet: Enkeltdose på 0,1 mg/kg(tilsv. 6 dråper/kg) første dag og deretter vedlikeholdsdose på 0,05 mg/kg (tilsv. 3 dråper/kg) 1 gang daglig (24 timers intervall). Mikstur 0,5 mg/ml til marsvin: Postoperativ smerte i forbindelse med bløtdelskirurgi: Behandlingen innledes med en oral enkeltdose på 0,2 mg/kg (tilsv. 0,4 ml/kg) på dag 1 (før kirurgi). Behandlingen forsettes med en dose på 0,1 mg/kg (tilsv. 0,2 ml/kg) 1 gang daglig (24 timers intervall) på dag 2 og 3 (etter kirurgi). Dosen kan, etter veterinærens skjønn, titreres opp til 0,5 mg/kg i enkelte tilfeller. Sikkerhet ved doser >0,6 mg/kg er imidlertid ikke evaluert hos marsvin. Tyggetabletter 1 mg og 2,5 mg til hund: Enkeltdose på 0,2 mg/kg første dag. Alternativt kan injeksjonsvæske 5 mg/ml gis. Behandlingen forsettes med en vedlikeholdsdose på 0,1 mg/kg 1 gang daglig (24 timers intervall). Til hund <4 kg anbefales mikstur 1,5 mg/ml. Daglig dosering etter tabellen, gir vedlikeholdsdoser på 0,1-0,15 mg/kg.

Kroppsvekt

Antall tyggetabletter

(kg)

1 mg

2,5 mg

4-7

1/2

 

7,1-10

1

 

10,1-15

11/2

 

15,1-20

2

 

20,1-25

 

1

25,1-35

 

11/2

35,1-50

 

2

Klinisk respons sees normalt i løpet av 3-4 dager. Behandlingen bør avbrytes etter senest 10 dager hvis det ikke oppnås klinisk bedring. Administrering: Unngå kontaminering under bruk. Injeksjonsvæske: Til i.v. eller s.c. bruk. Mikstur: Se pakningsvedlegget for bruksanvisning. Ristes godt før bruk. Katt og hund: Blandes med fôr eller gis direkte i munnen. Doseres vha. flaskens dråpeanordning (brukes til katter og til meget små hunderaser) eller vha. doseringssprøyten (brukes til katter på minst 2 kg og til hunder) som finnes i pakningen. Ved dosering mg/kg skal doseringssprøyten brukes mens ved dosering dråper/kg skal dråpeanordningen på flasken brukes. Doseringssprøyten passer til dråpeanordningen på flasken og har en kg-kroppsvekt-skala. Marsvin: Skal gis direkte i munnen. Doseres og administreres vha. standard 1 ml sprøyte gradert med ml-skala. Bruk en liten beholder (f.eks. en teskje) og drypp miksturen på den. Bruk 1 ml-sprøyten for å dra opp korrekt mengde mikstur ut ifra kroppsvekten. Kattesprøyten med kg-kroppsvekt-skala og kattepiktogrammet skal ikke brukes til marsvin. Tyggetabletter: Kan deles i 2 for nøyaktig dosering iht. hundens vekt. Kan administreres med eller uten fôr.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering skal symptomatisk behandling initieres.

Oppbevaring og holdbarhet 

Injeksjonsvæske: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 28 dager. Mikstur: Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 6 måneder (3 ml-pakningen: 14 dager).

 

Pakninger

Metacam vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
5 mg/ml hund og katt 20 ml (hettegl.) 025388 C

Metacam vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
2 mg/ml katt 10 ml (hettegl.) 386860 C

Metacam vet., MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1,5 mg/ml hund 10 ml (flaske) 000164 C
32 ml (flaske) 000209 C
100 ml (flaske) 000225 C
180 ml (flaske) 104861 C

Metacam vet., MIKSTUR, suspensjon:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
0,5 mg/ml katt og marsvin 3 ml (flaske) 072699 C
15 ml (flaske) 094132 C
30 ml (flaske) 563280 C

Metacam vet., TYGGETABLETTER:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
1 mg hund 7 stk. (blister) 394344 C
84 stk. (blister) 549995 C
2,5 mg hund 7 stk. (blister) 166278 C
84 stk. (blister) 437482 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Metacam vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 2 mg/ml

Metacam vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml

Metacam vet. MIKSTUR, suspensjon 0,5 mg/ml

Metacam vet. MIKSTUR, suspensjon 1,5 mg/ml

Metacam vet. TYGGETABLETTER 1 mg

Metacam vet. TYGGETABLETTER 2,5 mg

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

20.05.2020


Sist endret: 26.08.2020