Meloxidolor

Le Vet
INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til hund, katt, storfe og gris: 1 ml inneh.: Meloksikam 5 mg, etanol, poloksamer 188, natriumklorid, glysin, natriumhydroksid, saltsyre, glykofurol, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til storfe, gris og hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 20 mg, etanol, poloksamer 188, makrogol 300, glysin, dinatriumedetat, saltsyre, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Reduserer infiltrasjon av leukocytter i inflammerte vev. I mindre grad hemmes også kollagenindusert trombocyttaggresjon. Hemmer COX-2 i større grad enn COX-1. Har også anti-endotoksiske egenskaper og hemmer produksjon av tromboksan B2 indusert av E. coli-endotoksin gitt til kalv og gris.
Absorpsjon: Tmax ca. 2,5 timer hos hund (s.c.), ca. 1,5 timer hos katt (s.c.), ca. 7,7 timer hos ungfe og 4 timer hos lakterende dyr (s.c.), 1 time hos gris (i.m.). Biotilgjengeligheten er fullstendig etter s.c. injeksjon. Lineær sammenheng dose/plasmakonsentrasjon innen terapeutisk doseområde hos hund og katt.
Proteinbinding: >97%.
Fordeling: Vd 0,3 liter/kg for hund, 0,09 liter/kg for katt. Høyest konsentrasjon i lever og nyre hos storfe og gris, lav konsentrasjon i skjelettmuskulatur og fett.
Halveringstid: 24 timer hos hund og katt, 26 timer hos ungfe (s.c.) og 17,5 timer hos lakterende dyr (s.c.), ca. 2,5 timer hos gris (i.m.), 8,5 timer hos hest (i.v.).
Utskillelse: Ca. 75% via feces, resten via urin hos hund. Ca. 79% via feces, resten via urin hos katt. Ca. 50% via feces, resten via urin hos ungfe, gris og hest.

Indikasjoner 

5 mg/ml: Hund: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet samt reduksjon av postoperative smerter og inflammasjon etter ortopediske inngrep og bløtdelskirurgi. Katt: Reduksjon av postoperative smerter etter ovariehysterektomi og mindre bløtdelskirurgiske inngrep. Storfe: Til bruk ved akutt luftveisinfeksjon sammen med egnet antibiotikabehandling for å redusere kliniske symptomer hos storfe. Til bruk ved diaré sammen med oral rehydreringsbehandling for å redusere kliniske symptomer hos kalver >1 uke. Postoperativ smertelindring etter avhorning av kalver. Gris: Ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere symptomene på halthet og inflammasjon. Lindring av postoperative smerter forbundet med mindre bløtvevskirurgi, f.eks. kastrering. 20 mg/ml: Storfe: Til bruk ved akutt luftveisinfeksjon sammen med egnet antibiotikabehandling for å redusere kliniske symptomer hos storfe. Til bruk ved diaré sammen med oral rehydreringsbehandling for å redusere kliniske symptomer hos kalver >1 uke og ikke-lakterende ungdyr. Supplerende behandling ved akutt mastitt, sammen med antibiotikabehandling. Postoperativ smertelindring etter avhorning av kalver. Gris: Ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere symptomene på halthet og inflammasjon. Tilleggsbehandling ved puerperal sepsis og toksemi (mastitt-metritt-agalaktisyndromet) sammen med egnet antibiotikabehandling. Hest: Lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet samt kolikk.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Nedsatt lever-, hjerte- eller nyrefunksjon. Blødningsforstyrrelser. Skal ikke brukes til katter <2 kg, katter/hunder/hester <6 uker, griser <2 dager, ved behandling av diaré hos ungfe <1 uke. Gastrointestinale lidelser, som irritasjon og blødninger, hos hund og katt. Påviste ulcerogene gastrointestinale lesjoner hos storfe, gris og hest.

Bivirkninger

Ved bivirkninger skal behandling avbrytes og veterinær kontaktes. Hund og katt: Sjeldne: Typiske bivirkninger av NSAID, som tap av appetitt, oppkast, diaré, blod i avføringen, apati og nyresvikt. Svært sjeldne: Forhøyede leverenzymer, hemoragisk diaré, blodig oppkast og gastrointestinal ulcerasjon samt anafylaktiske reaksjoner som skal behandles symptomatisk. Bivirkningene er i de fleste tilfeller forbigående og forsvinner etter seponering. Kan i svært sjeldne tilfeller være alvorlige eller livstruende. Storfe, gris og hest: Forbigående hevelse på injeksjonsstedet er vanlig hos storfe og sjelden hos hest. Svært sjeldne: Anafylaktiske reaksjoner, som kan være alvorlige eller livstruende, og skal behandles symptomatisk.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Unngå bruk hos dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr pga. risiko for nyretoksisitet. Under anestesi bør overvåkning og væsketerapi anses som standard praksis. Skal ikke gis til katt som oral oppfølgingsterapi, da sikker dosering ikke er klarlagt. Behandling av kalver 20 minutter før avhorning reduserer postoperativ smerte, men gir ikke tilstrekkelig smertelindring alene. For å oppnå smertelindring for storfe og gris under kirurgi må det samtidig benyttes egnede anestetika/sedativa/analgetika. Ved utilstrekkelig smertelindring ved kolikk hos hest, bør diagnosen revurderes da det kan være behov for kirurgisk inngrep. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Utilsiktet egeninjeksjon kan føre til smerte. Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet. Ved utilsiktet inntak, søk straks legehjelp og vis pakningsvedlegget/etiketten. Skal ikke håndteres av gravide eller fertile kvinner, da preparatet kan være fosterskadelig.

Interaksjoner 

Skal ikke brukes samtidig med andre NSAID, glukokortikoider eller antikoagulantia. Hund og katt: Skal ikke brukes samtidig med diuretika, aminoglykosidantibiotika eller substanser med høy proteinbinding, som kan konkurrere om binding og gi toksiske effekter. Samtidig bruk av nefrotoksiske legemidler bør unngås. Ved økt risiko ved anestesi (f.eks. hos eldre dyr), bør i.v. eller s.c. væsketerapi under anestesi vurderes. Ved samtidig bruk av anestetika og NSAID kan påvirkning av nyrefunksjon ikke utelukkes. Tidligere behandling med antiinflammatoriske substanser kan gi ytterligere/forsterkede bivirkninger, og det kreves derfor en behandlingsfri periode ≥24 timer før behandling påbegynnes. Varighet av behandlingsfri periode er avhengig av farmakokinetikken til tidligere anvendt preparat.

Drektighet/Laktasjon

Hund, katt, hest: Skal ikke brukes til drektige eller diegivende dyr. Storfe og gris: Kan brukes under drektighet og diegiving.

Dosering 

5 mg/ml: Hund: Lidelser i bevegelsesapparatet: 0,2 mg/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/10 kg kroppsvekt) som s.c. engangsinjeksjon. Oral suspensjon til hund, 0,1 mg/kg kroppsvekt, kan brukes ved forlenget behandling, 24 timer etter injeksjon. Reduksjon av postoperative smerter (i 24 timer): 0,2 mg/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/10 kg kroppsvekt) som i.v. eller s.c. engangsinjeksjon før operasjon, f.eks. ved innledning av anestesi. Katt: Reduksjon av postoperative smerter: 0,3 mg/kg kroppsvekt (dvs. 0,06 ml/kg kroppsvekt) som s.c. engangsinjeksjon før kirurgi, f.eks. ved innledning av anestesi. Storfe: 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 10 ml/100 kg kroppsvekt) som s.c. eller i.v. engangsinjeksjon sammen med egnet antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, ved behov. Gris: Lidelser i bevegelsesapparatet: 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/25 kg kroppsvekt) som i.m. engangsinjeksjon. Ved behov kan en ny dose gis etter 24 timer. Reduksjon av postoperative smerter: 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/5 kg kroppsvekt) som i.m. engangsinjeksjon gis 30 minutter før kirurgi. 20 mg/ml: Storfe: 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvekt) som s.c. eller i.v. engangsinjeksjon sammen med egnet antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, ved behov. Gris: 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/100 kg kroppsvekt) som i.m. engangsinjeksjon sammen med egnet antibiotikabehandling. Ved behov kan en ny dose meloksikam gis etter 24 timer. Hest: 0,6 mg/kg kroppsvekt (dvs. 3 ml/100 kg kroppsvekt) som i.v. engangsinjeksjon. Tilberedning/Håndtering: Unngå kontaminering under bruk. Proppen skal ikke gjennomhulles >20 ganger. Bør ikke blandes med andre preparater. Administrering: Dosering skal skje med stor nøyaktighet. Bruk egnet sprøytestørrelse og beregn kroppsvekt nøyaktig.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe: 5 dager. Hest: Ikke godkjent for lakterende hopper som produserer melk til konsum.
Slakt: Storfe: 15 dager. Gris: 5 dager. Hest: 5 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Brukes innen 28 dager etter anbrudd av indre emballasje.

 

Pakninger og SPC

Meloxidolor, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg/ml hund, katt, storfe og gris 20 ml (hettegl.) 412468 C

Meloxidolor, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
20 mg/ml storfe, gris og hest 100 ml (hettegl.) 487591 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 04.05.2020


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

13.11.2019