INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til storfe (kalver og ungdyr) og gris: 1 ml inneh.: Meloksikam 5 mg, benzylalkohol 50 mg, saltsyre, natriumklorid, makrogol 400, makrogol 1500, meglumin, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 20 mg/ml til storfe, gris og hest: 1 ml inneh.: Meloksikam 20 mg, etanol 150 mg, glysin, saltsyre/natriumklorid, makrogol 300, meglumin, poloksamer 188, natriumsitrat, vann til injeksjonsvæsker.


INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 30 mg/ml til storfe og gris: 1 ml inneh.: Meloksikam 30 mg, benzylalkohol 20 mg, saltsyre/natriumhydroksid, makrogol 1500, meglumin, N-metylpyrrolidon, vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hemmer prostaglandinsyntesen og har antiinflammatorisk, antieksudativ, analgetisk og antipyretisk effekt. Meloksikam har også antiendotoksiske egenskaper som følge av hemmet produksjonen av tromboksan-B2, indusert ved administrering av E. coli-endotoksin til kalver, lakterende kuer og gris.
Absorpsjon: Storfe (ungdyr): Etter s.c. enkeltdose på 0,5 mg meloksikam/kg er Cmax 2,1 µg/ml etter 7,7 timer. Gris: Etter i.m. enkeltdose på 0,4 mg er Cmax 1,1-1,5 µg/ml innen 1 time.
Proteinbinding: >98% er bundet til plasmaproteiner.
Fordeling: Høyeste meloksikamkonsentrasjon i lever og nyrer. Relativt lave konsentrasjoner kan påvises i skjelettmuskel og fett.
Halveringstid: Storfe (ungdyr): 26 timer etter s.c. injeksjon. Gris: Gjennomsnittlig plasmahalveringstid ca. 2,5 timer etter i.m. injeksjon.
Metabolisme: Metaboliseres til en alkohol, et syrederivat og flere polare metabolitter.
Utskillelse: Ca. 50% av administrert dose elimineres via urin og resten via feces.

Indikasjoner 

Storfe: Alle styrker: Til bruk ved akutt respiratorisk infeksjon i kombinasjon med passende antibiotikabehandling for å redusere kliniske symptomer. Til bruk ved diaré i kombinasjon med oral rehydreringsbehandling for å redusere kliniske symptomer hos kalver eldre enn 1 uke og ikke-lakterende ungdyr. For postoperativ smertelindring etter avhorning av kalver. 30 mg/ml: Som supplerende behandling ved akutt mastitt, i kombinasjon med antibiotikabehandling. Gris: Alle styrker: Til bruk ved ikke-infeksiøse lidelser i bevegelsesapparatet for å redusere symptomer på halthet og inflammasjon. 5 mg/ml: Til lindring av postoperative smerter i forbindelse med mindre invasiv bløtvevskirurgi, som kastrasjon. 20 mg/ml og 30 mg/ml: Som tilleggsbehandling ved puerperal sepsis og toksemi (masitt-metritt-agalaktisyndromet) sammen med passende antibiotikabehandling. Hest: 20 mg/ml: Til bruk ved lindring av inflammasjon og smerter i forbindelse med akutte og kroniske lidelser i bevegelsesapparatet. Til bruk ved lindring av smerte i forbindelse med kolikk hos hest.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes på dyr som lider av blødningsforstyrrelser, svekket lever-, hjerte-, eller nyrefunksjon, eller der det er påvist ulcerogene gastrointestinale lesjoner. Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for noen av innholdsstoffene. Ved behandling av diaré hos storfe skal ikke preparatet brukes til dyr yngre enn 1 uke. Skal ikke brukes til griser yngre enn 2 dager. Skal ikke brukes til hester yngre enn 6 uker.

Bivirkninger

Forbigående hevelse på injeksjonsstedet er hyppig rapportert i dyrestudier etter s.c. administrering hos storfe. Hevelse på injeksjonsstedet kan være smertefullt. Forbigående hevelse på injeksjonsstedet er observert i dyrestudier etter i.m. administrering hos gris. I svært sjeldne tilfeller kan anafylaktiske reaksjoner forekomme (skal behandles symptomatisk).

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Ved bivirkninger skal behandlingen avbrytes og veterinær kontaktes. Unngå bruk til svært dehydrerte, hypovolemiske eller hypotensive dyr som trenger parenteral rehydrering, pga. fare for nyretoksisitet. Behandling av kalver 20 minutter før avhorning reduserer postoperativ smerte. Melovem alene vil ikke gi tilstrekkelig smertelindring under avhorningsprosedyren. For å oppnå tilstrekkelig smertelindring under operasjon, er ytterligere medisinering med passende analgetikum nødvendig. Behandling av smågris før kastrasjon reduserer postoperativ smerte. For å oppnå smertelindring under operasjonen er samtidig bruk av et passende anestetikum/sedativum nødvendig. For å oppnå best mulig postoperativ smertelindring, bør preparatet gis 30 minutter før kirurgisk inngrep. Utilsiktet egeninjeksjon kan gi smerter. Ved utilsiktet egeninjeksjon, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegget eller etiketten. Personer som er overfølsomme for NSAID bør unngå kontakt med preparatet.

Interaksjoner 

Skal ikke gis samtidig med glukokortikoider, andre NSAID eller antikoagulasjonsmidler.

Drektighet/Laktasjon

Drektighet: Storfe og gris: Kan brukes under drektighet. Hest: Skal ikke brukes til drektige hopper.
Laktasjon: Storfe og gris: Kan brukes til diegivende dyr. Skal ikke brukes til lakterende kyr som produserer melk til konsum. Hest: Skal ikke brukes til diegivende hopper.

Dosering 

5 mg/ml: Storfe: 1 s.c. injeksjon på 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 10 ml/100 kg kroppsvekt) som engangsdose i kombinasjon med passende antibakteriell- og/eller oral rehydreringsbehandling. Gris: Lokomotoriske forstyrrelser: 1 i.m. injeksjon på 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/25 kg kroppsvekt). Ved behov kan ytterligere 1 i.m. injeksjon administreres etter 24 timer. Det anbefales å administrere den 2. injeksjonen på et annet sted siden lokal toleranse kun er vurdert etter 1 injeksjon. Reduksjon av postoperativ smerte: 1 i.m. injeksjon på 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 0,4 ml/5 kg kroppsvekt) før operasjon. Det er veldig viktig å dosere nøyaktig og bruke en passende injeksjonssprøyte samt måle kroppsvekt nøye. 20 mg/ml: Storfe: 1 s.c. eller i.v. engangsinjeksjon på 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2,5 ml/100 kg kroppsvekt) i kombinasjon med antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, iht. aktuell indikasjon. Gris: 1 i.m. engangsinjeksjon med på 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/100 kg kroppsvekt) i kombinasjon med passende antibiotikabehandling. Ved behov kan ytterligere 1 injeksjon administreres etter 24 timer. Hest: 1 i.v. engangsinjeksjon på 0,6 mg/kg kroppsvekt (dvs. 3 ml/100 kg kroppsvekt). 30 mg/ml: Storfe: 1 s.c. injeksjon på 0,5 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2,5 ml/150 kg kroppsvekt) i kombinasjon med antibiotikabehandling eller oral rehydreringsbehandling, iht. aktuell indikasjon. Gris: 1 i.m. injeksjon på 0,4 mg/kg kroppsvekt (dvs. 2 ml/150 kg kroppsvekt) i kombinasjon med passende antibiotikabehandling. Ved behov kan ytterligere 1 injeksjon administreres etter 24 timer. Administrering: Til injeksjon. Unngå kontaminering under bruk. Ved behandling av en gruppe dyr skal man bruke en draw-off kanyle for å unngå for stor penetrering av proppen. Maks. antall penetreringer skal begrenses til 20.

Overdosering/Forgiftning

Ved overdosering skal symptomatisk behandling gis.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe (5 mg/ml): Ikke godkjent for lakterende dyr som produserer melk til konsum. Storfe (20 mg/ml, 30 mg/ml): 5 døgn. Hest: Ikke godkjent for hester som produserer melk til konsum.
Slakt: Storfe: 15 døgn. Gris og hest: 5 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

28 dager etter anbrudd. Oppbevar hetteglasset i ytteremballasjen for å beskytte mot lys.

 

Pakninger og SPC

Melovem, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg/ml storfe (kalver og ungdyr) og gris 100 ml (hettegl.) 066195 C

Melovem, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
20 mg/ml storfe, gris og hest 100 ml (hettegl.) 168465 C

Melovem, INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
30 mg/ml storfe og gris 100 ml (hettegl.) 475051 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 16.04.2018


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

19.06.2014