Malleva vet.

FATRO


Lokalanestetikum med karkontraherende middel.

QN01B A52 (Adrenalin, Prokain)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 0,036 mg/ml til hest, storfe, gris og sau: 1 ml inneh.: Prokainhydroklorid 40 mg tilsv. prokain 34,65 mg, adrenalintartrat 0,036 mg tilsv. adrenalin 0,02 mg, natriummetabisulfitt (E 223), natriummetylparahydroksybenzoat (E 219), dinatriumedetat, natriumklorid, saltsyre (til pH-justering), vann til injeksjonsvæsker.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Prokain er et lokalanestetikum. Adrenalin forlenger prokains virkningstid og nedsetter risikoen for systemiske bivirkninger pga. nedsatt absorpsjonshastighet. Effekt etter 5-10 minutter (s.c.) og varighet 45-90 minutter.

Indikasjoner 

Lokalanestesi med en langvarig anestetisk effekt. Infiltrasjonsanestesi og ledningsanestesi.

Kontraindikasjoner 

Dyr som er i sjokktilstand eller med nedsatt kardiovaskulær funksjon. Dyr som behandles med sulfonamider eller fentiazin. Samtidig bruk med syklopropan- eller halotanbasert anestetika. Bedøving av regioner med perifer sirkulasjon (ører, hale, penis, osv.), pga. fare for vevsnekrose etter fullstendig sirkulasjonsstans pga. tilstedeværelsen av adrenalin (en vasokonstriktor). I.v. eller intraartikulær bruk. Overfølsomhet for innholdsstoffene eller lokalanestetika av estertypen. Ved mulighet for allergiske kryssreaksjoner med paraaminobenzosyre og sulfonamider.

Bivirkninger

Prokain kan gi hypotensjon. Eksitasjon av CNS (rastløshet, skjelving, konvulsjoner) kan av og til forekomme etter administrering av prokain, spesielt hos hester. Allergiske reaksjoner mot prokain er vanlig, og i sjeldne tilfeller anafylaktiske reaksjoner. Krysshypersensitivitet med lokalanestetika av estertypen er kjent. I sjeldne tilfeller kan takykardi forekomme (pga. adrenalin). Ved utilsiktet intravaskulær injeksjon: Se Overdosering/Forgiftning for symptomer og behandling.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

For å unngå utilsiktet i.v. administrering, trekk tilbake sprøytestempelet for å sjekke for fravær av blod før injeksjon. Pga. lokale vevskader kan det være vanskelig å bedøve sår og abscesser vha. lokalanestesi. Gi lokalanestesi ved omgivelsestemperatur. Ved høyere temperaturer er faren for toksiske reaksjoner større pga. økt absorpsjon av prokain. Bruk med forsiktighet på dyr som har epilepsi, endringer i respirasjonsfunksjonen eller i nyrefunksjon. Ved injeksjon nær sårkanter kan preparatet føre til nekrose langs kantene. Preparatet bør brukes med forsiktighet ved blokader på distal ekstremitet pga. faren for digital iskemi. Ved allergiske reaksjoner kan antihistaminer eller kortikosteroider gis. Allergisk sjokk behandles med adrenalin. Vær forsiktig ved bruk hos hester pga. faren for at pelsfargen på injeksjonsstedet blir permanent hvit. Særlige forholdsregler for personer som administrerer preparatet: Personer med kjent overfølsomhet for prokain eller adrenalin bør unngå kontakt med preparatet. Direkte hudkontakt med preparatet bør unngås. Ved søl på hud eller i øyne skyll umiddelbart med store mengder vann. Ved utilsiktet egeninjeksjon eller hvis irritasjon oppstår, søk straks legehjelp og vis legen pakningsvedlegg/etikett.

Interaksjoner 

Prokain hemmer effekten av sulfonamider. Prokain forlenger effekten av muskelrelaksantia og forsterker effekten av antiarytmika, f.eks. prokainamid. Adrenalin forsterker effekten av analgetiske anestetika på hjertet. Skal ikke brukes sammen med syklopropan- eller halotanbasert anestetika, ettersom de øker hjertets følsomhet for adrenalin og kan gi arytmi.

Drektighet/Laktasjon

Prokain kan krysse placentabarrieren og skilles ut i melk hos diegivende dyr. Skal bare brukes etter nytte-/risikovurdering.

Dosering 

Lokalanestesi eller infiltrasjonsanestesi: Hest, storfe, gris og sau: 2,5-10 ml pr. dyr gis s.c. inn i eller omkring operasjonsstedet. Ledningsanestesi: Hest, storfe, gris og sau: 5-10 ml pr. dyr gis som injeksjon ved nerveforgrening. Ved bedøvelse/blokkering av regioner lavt på ekstremiteter hos hest bør dosen deles, og gis på 2 eller flere injeksjonssteder, avhengig av dose. Tilberedning/Håndtering: Bør ikke blandes med andre preparater. Hetteglassets gummipropp kan punkteres inntil 20 ganger. Administrering: S.c. eller perinevral administrering, avhengig av type anestesi, se ovenfor.

Overdosering/Forgiftning

Eksitasjon av CNS (rastløshet, skjelving, konvulsjoner), etterfulgt av depresjon; død er en følge av respiratorisk paralyse. Ved eksitasjon av CNS bør korttidsvirkende barbiturater administreres, samt midler for forsuring av urinen for å understøtte nyreutskillelse.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Storfe, sau og hest: Ingen.
Slakt: Storfe, sau, hest og gris: Ingen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C og i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Holdbarhet etter anbrudd av hetteglass: 28 dager.

 

Pakninger

Malleva vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
40 mg/ml + 0,036 mg/ml hest, storfe, gris og sau 100 ml (hettegl.) 123137 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Malleva vet. INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 40 mg/ml + 0,036 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale

Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

11.03.2020


Sist endret: 17.08.2020