Lidcosal vet.

Dechra


Lokalanestetikum.

QR02A D02 (Lidokain)LARYNGOFARYNGEAL SPRAY, oppløsning 16,2 mg/ml til katt: 1 ml inneh.: Lidokainhydrokloridmonohydrat tilsv. lidokain 16,2 mg, klorkresol 1 mg, natriumklorid, vann til injeksjonsvæsker. 1 spraydose (0,14 ml) inneh. lidokainhydrokloridmonohydrat tilsv. 2,27 mg lidokain.


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Hindrer dannelse og ledning av nerveimpulser. Hindrer økning av permeabilitet for natriumioner i eksiterbare membraner. Små, ikke-myeliniserte nervefibre er mer følsomme enn store fibre, og smertefølelsen er det første sanseområdet som går tapt. Virketid ca. 15 minutter.
Metabolisme: I lever.
Utskillelse: I urin, 5% uendret.

Indikasjoner 

Overflateanestesi av larynksslimhinnen hos katt for å lette endotrakeal intubasjon ved å hindre stimulering av larynksrefleksen.

Kontraindikasjoner 

Overfølsomhet for innholdsstoffene. Hypovolemi. Hjerteblokade.

Bivirkninger

Ingen kjente.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Laryngospasme kan også stimuleres ved fjerning av endotrakealtuben. Fjerning av endotrakealtuben bør utføres mens katten fortsatt er under anestesi. Skal brukes med forsiktighet ved nedsatt lever- eller hjertefunksjon. Det anbefales å desinfisere dysen før hvert bruk for å unngå spredning av infeksjon. Særlige forholdsregler for personer som håndterer preparatet: Kontakt med preparatet bør unngås ved kjent overfølsomhet for lidokain eller klorkresol. Utilsiktet eksponering, særlig peroral-, øye- og innåndingseksponering, bør unngås da dette kan gi lokale effekter, som nummenhet, og systemiske effekter, som svimmelhet eller døsighet. Bruk hansker og vask ev. eksponerte områder etter bruk. Ved utilsiktet eksponering av øyne, skyll med vann. Ved alvorlige eller langvarige reaksjoner, søk legehjelp og vis etiketten. Lidokain kan danne gentoksiske og mutagene metabolitter hos mennesker. Metabolittene kan også indusere karsinogene effekter ved høye doser hos rotter.

Interaksjoner 

Ingen kjente.

Drektighet/Laktasjon

Føtotoksiske effekter er vist ved høye doser hos mus. Sikkerhet hos drektige hunnkatter er ikke undersøkt. Skal kun brukes i samsvar med behandlende veterinærs nytte-/risikovurdering.

Dosering 

1 eller 2 sprayer bakerst i svelget (1 spray inneh. 2,27 mg lidokain). Vent 30-90 sekunder før intubasjon, slik at strupehodet er avslappet. Tilberedning/Håndtering: Klargjør pumpen inntil væske slippes ut, med minst 4 sprayer før førstegangsbruk, og minst 2 sprayer hvis flasken ikke er brukt siste 7 dager. Fjerning av utløsermekanismen fra spraypumpen bør gjøres vertikalt, og ikke i vinkel, for å sikre at tappen ikke blir skadet. Administrering: Til laryngofaryngeal bruk.

Overdosering/Forgiftning

Oppretthold frie luftveier og støtt respirasjonen med oksygen.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares ved høyst 25°C. Holdbarhet etter anbrudd av indre emballasje: 3 måneder.

 

Pakninger, priser og refusjon

Lidcosal vet., LARYNGOFARYNGEAL SPRAY, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr R.gr.1
16,2 mg/ml katt 10 ml (hettegl. m/spraypumpe) 439104 C

1Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


SPC (preparatomtale)

Lidcosal vet. LARYNGOFARYNGEAL SPRAY, oppløsning 16,2 mg/ml

Gå til godkjent preparatomtale


Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

14.05.2019


Sist endret: 22.09.2019