Ivomec vet.

Ivomec Pour-on vet.

Boehringer Ingelheim Animal Health Nordics A/S


Bredspektret acaricidum og anthelmintikum.

QP54A A01 (Ivermektin)INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning 10 mg/ml til gris, rein, sau og storfe: Ivomec vet.: 1 ml inneh.: Ivermektin 10 mg, glyserolformal, propylenglykol.


MIKSTUR, oppløsning 0,8 mg/ml til geit og sau: Ivomec vet.: 1 ml inneh.: Ivermektin 0,8 mg, propylenglykol, polysorbat 80, benzylalkohol dinatriumfosfatdodekahydrat, renset vann.


ORALPASTA 18,7 mg/g til hest: Ivomec vet.: 1 g inneh.: Ivermektin 18,7 mg, hydroksypropylcellulose, titandioksid (E 171), hydrogenert ricinusolje, propylenglykol.


PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning 5 mg/ml til storfe: Ivomec Pour-on vet.: 1 ml inneh.: Ivermektin 5 mg, cetostearyloktanoat-blanding. Fargestoff: Briljantblått (E 133).


Egenskaper

Virkningsmekanisme: Gir økt frisetting av den inhiberende nevrotransmitter gamma-aminosmørsyre (GABA) og økt GABA-binding til postsynaptiske reseptorer. Ved normal dosering har det acaricid, vermicid og larvicid virkning på de vanlige forekommende midder og gastrointestinale nematoder hos gris, drøvtyggere og hest. Har også god effekt på lungeorm hos drøvtyggere og gris, såvel voksne som L4-stadier. Det foreligger ikke kryssresistens med andre kjente ektoparasittmidler eller anthelmintika. Se for øvrig SPC.

Indikasjoner 

Injeksjonsvæske: Storfe: Rundorm i mage-tarmkanalen, lungeorm, blodlus, skabb og kubremslarver. Gris: Rundorm i mage-tarmkanalen, lungeorm, blodlus og skabb. Sau: Rundorm i mage-tarmkanalen og lungeorm. Rein: Hudbrems og nesebrems. Mikstur: Sau: Gastrointestinale rundormer, lungeorm og nesebrems. Geit: Gastrointestinale rundormer og lungeorm. Oralpasta: Hest: Rundorm i mage-tarmkanal samt migrerende larvestadier av disse. Kjønnsmodne og L3-L4-larver av Parascaris equorum. Lungeorm (kjønnsmodne og larvestadier av Dictyocaulus arnfieldi). Mikrofilarier av Onchocerca spp. Bremselarver (Gastrophilus spp.) i svelg og mage. Påhellingsvæske: Storfe: Endo- og ektoparasitter, utenom melkekyr. Gastrointestinale rundormer: Kjønnsmodne og 4. larvestadium av Ostertagia (inkl. inhiberte L4), Haemonchus, Cooperia, Oesophagostomum, kjønnsmodne Stronglyoides, larvale Nematodirus. Lungeorm: Kjønnsmodne og larvestadier av Dictyocaulus. Brems: Larver av Hypoderma. Lus: Linognathus, Damalinia. Skabb: Sarcoptes, Chorioptes.

Kontraindikasjoner 

Påhellingsvæske: Skal kun brukes til påføring på huden. Skal ikke gis oralt eller parenteralt.

Bivirkninger

Skal ikke brukes ved kjent overfølsomhet for virkestoffet, eller noen av hjelpestoffene. Injeksjonsvæske: Forbigående reaksjoner som hevelse på injeksjonsstedet er observert på enkelte dyr etter s.c. injeksjon. Mikstur: Enkelte dyr hoster litt rett etter behandlingen. Det er forbigående og uten følger. Oralpasta: En forbigående lokal hevelse og kløe, særlig i hode- og bukområdet kan forekomme etter behandling av hester som er kraftig infisert med mikrofilarier av Onchocerca spp.. Man antar at reaksjonene oppstår når et stort antall mikrofilarier drepes. Symptomene blir normalt borte i løpet av 2 døgn, men symptomatisk behandling kan være motivert.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Mikstur: Hos dyrearter som ikke har indikasjon kan ivermektiner/milbemycinener tåles mindre bra. Tilfeller av intoleranse med fatale konsekvenser er rapportert hos hund, spesielt hos collie, old english sheepdog og nær beslektede raser og blandinger, samt i tillegg skilpadder. Oralpasta og påhellingsvæske: Er hhv. fremstilt spesielt for bruk til hest og storfe. Hunder og katter kan få alvorlige bivirkninger av ivermektin i den konsentrasjonen som finnes i preparatet, dersom de får i seg søl, rester eller får tilgang til brukte sprøyter. Påhellingsvæske: Våte eller skitne dyr eller dyr med dermatoser eller skabblesjoner ved applikasjonsstedet bør ikke behandles (disse tilstandene kan redusere behandlingseffekten). Dersom dyrene blir våte i løpet av de første 2 timene etter at preparatet er påført, kan dette redusere effekten. Effekten av behandling mot infeksjoner med O. ostertagi eller D. viviparus påvirkes ikke av at dyret er vått. Vær nøye med å unngå følgende praksis da de medfører økt risiko for resistensutvikling og i verste fall kan resultere i manglende behandlingseffekt: -For hyppig, og gjentatt bruk av anthelmintika fra samme klasse over en lengre periode. -Underdosering, som kan skyldes undervurdering av kroppsvekt, feiladministrering av preparatet eller manglende kalibrering av ev. doseringsutstyr. Mistenkte kliniske tilfeller av resistens mot anthelmintika bør undersøkes videre vha. passende testmetoder (f.eks. telling av egg i feces (Faecal Egg Count Reduction Test)). Dersom testresultatene gir sterke indikatorer på resistens for et bestemt anthelmintikum, bør det benyttes et anthelmintikum fra en annen farmakologisk gruppe med en annen virkningsmekanisme. Resistens mot makrosykliske laktoner (som omfatter avermektin, ivermektin) er rapportert i Cooperia oncophora og Ostertagia ostertagi hos storfe i EU. Ivomec Pour-on vet. bør derfor bare brukes i samsvar med lokal (regions-/ gårdsnivå) epidemiologisk informasjon om disse ormenes følsomhet og iht. anbefalinger for hvordan videre seleksjon for anthelmintikaresistens kan begrenses. Særlige forholdsregler for den som administrerer preparatet: Bruk beskyttelseshansker. Ikke røyk eller spis under håndtering. Vask hendene etter bruk. Påhellingsvæske: Ved kontakt med hud eller øyne: Se pakningsvedlegget. Må kun benyttes utendørs eller i godt ventilerte fjøs.

Drektighet/Laktasjon

Injeksjonsvæske: Anbefalt dose har ingen negativ effekt på reproduksjon eller drektighet. Mikstur: Søyer og geiter kan behandles under hele drektighetsperioden. Oralpasta: Hester kan behandles uansett alder og ev. drektighet. Hingster kan behandles også i bedekningssesongen. Påhellingsvæske: Se Tilbakeholdelsestider.

Dosering 

Injeksjonsvæske: Skal injiseres s.c. Storfe, sau og rein: 1 ml/50 kg. Gris: 1 ml/33 kg. Mikstur: Gis peroralt med doseringspistol. Mikstur har en bred sikkerhetsmargin ved anbefalt dose og kan brukes på sauer og geiter uansett alder. Sau og geit: 2,5 ml/10 kg. Oralpasta: Gis peroralt, se bruksanvisning i pakningsvedlegget. Hest: 1,07 g/100 kg. 1 sprøyte er nok til behandling av hest på 600 kg, 1 delestrek gir nok til 100 kg hest. Påhellingsvæske: Storfe: 1 ml/10 kg. Påføres på huden i rygglinjen fra manke til halerot. Preparatet helles på dyret med vedlagte doseringsmål som kan stilles inn i 50 kilos intervaller fra 100 til 250 kg, se pakningsvedlegget for bruksanvisning.

Overdosering/Forgiftning

Injeksjonsvæske: Symptomatisk behandling kan være indisert. Storfe: Ataksi og depresjon er sett ved 20 × anbefalt dose. Gris: Letargi, ataksi, bilateral mydriasis, intermitterende tremor, anstrengt respirasjon og for øvrig sterkt påvirket allmenntilstand er sett ved 100 × anbefalt dose. Sau: Ataksi og depresjon er sett etter dosering av 8 og 4 mg/kg ivermektin s.c. Et døgn etter administrering var symptomene mildnet og 3 døgn etter var dyrene klinisk normale. Rein: Uønskede effekter er ikke sett etter engangsdoseringer med 5 og 10 × anbefalt dose i en studie.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Injeksjonsvæske og oralpasta: Skal ikke brukes til dyr som produserer melk til konsum. Påhellingsvæske: Skal ikke brukes til lakterende melkekyr. Sinkyr og kviger skal ikke behandles siste 60 døgn før kalving. Mikstur: Søyer og geiter som produserer melk til konsum skal ikke behandles under laktasjon eller innen 28 døgn før laktasjon.
Slakt: Storfe (injeksjonsvæske): 49 døgn. Storfe (påhellingsvæske): 15 døgn. Sau (injeksjonsvæske): 22 døgn. Sau (mikstur): 6 døgn. Hest (oralpasta) og gris (injeksjonsvæske): 14 døgn. Rein: 28 døgn. Geit (mikstur): 8 døgn.

Oppbevaring og holdbarhet 

Injeksjonsvæske og oralpasta: Oppbevar beholderen i ytteremballasjen for å beskytte mot lys. Oppbevares ved høyst 25°C. Mikstur: Beskyttes mot direkte sollys. Påhellingsvæske: Oppbevares ved romtemperatur (15-25°C). Brannfarlig. Preparatet er lysømfintlig og flasken må oppbevares i ytteremballasjen i oppreist stilling. Skru lokket godt igjen etter bruk. Oppløsningen kan bli grumset ved oppbevaring <0°C, men får tilbake normalt utseende etter oppbevaring i romtemperatur, uten at effekten påvirkes. Uklar oppløsning bør ikke brukes. Doseringskoppen skal ikke oppbevares på flasken når den ikke er i bruk. Ta av koppen etter bruk og erstatt den med flaskekorken.

 

Pakninger og SPC

Ivomec vet., INJEKSJONSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
10 mg/ml gris, rein, sau og storfe 200 ml (hettegl.) 525352 C

Ivomec vet., MIKSTUR, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
0,8 mg/ml geit og sau 1 liter 442723 C
5 liter 442798 C

Ivomec vet., ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
18,7 mg/g hest 6,42 g (doseringssprøyte) 438150 C
50 × 6,42 g (doseringssprøyte) 052434 C

Ivomec Pour-on vet., PÅHELLINGSVÆSKE, oppløsning:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
5 mg/ml storfe 1000 ml 487520 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.12.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

24.05.2019