ORALPASTA til hest: 1 g inneh.: Ivermectin. 15,5 mg, prazikvantel. 77,5 mg, const. q.s. ad 1 g.


Egenskaper

Klassifisering: Ivermektin er et endektocid som tilhører gruppen makrosykliske laktoner. Prazikvantel er et syntetisk isokinolinpyrazinderivat.
Virkningsmekanisme: Ivermektin binder seg selektivt og med høy affinitet til glutamatmedierte kloridionkanaler, som finnes i nerve- og muskelceller hos virvelløse dyr. Dette øker cellemembranens permeabilitet for kloridioner og fører til hyperpolarisering av nerve- eller muskelceller, som igjen resulterer i at parasittene lammes og dør. Ivermektin kan også innvirke på andre ligandmedierte kloridionkanaler, f.eks. de som er mediert av neurotransmittoren GABA. Prazikvantel innvirker på membranpermeabiliteten hos flere trematoder og cestoder, og påvirker divalent kationfluks, spesielt kalsiumhomeostasen. Prazikvantel medfører spastiske kontraksjoner i parasittens muskulatur og en rask vakuolisering av integumentet. Dette resulterer i at parasitten løsner fra vertsdyret.
Absorpsjon: Maks. plasmakonsentrasjon for prazikvantel nås i løpet av 1 time, og for ivermektin etter ca. 9 timer.
Halveringstid: Mengden prazikvantel i plasma avtar raskt, og ikke-målbare nivåer nås etter ca. 7,5 timer. Mengden ivermektin faller til et ikke-målbart nivå innen dag 28.
Utskillelse: Prazikvantel utskilles som metabolitter via urin og feces. Ivermektin utskilles hovedsakelig via feces.

Indikasjoner 

Til behandling av blandingsinfestasjoner forårsaket av cestoder og nematoder, eller arthropoder hos hest. Ivomec Comp har antiparasittær aktivitet mot følgende parasitter: Adulte bendelorm (cestoder): Anoplocephala perfoliata, Anoplocephala magna. Store strongylider: Strongylus vulgaris (adulte og arterielle stadier), Strongylus edentatus (adulte og larvestadier i vev), Strongylus equinus (adulte), Triodontophorus spp. (adulte), Craterostomum acuticaudatum (adulte). Adulte og immature (intraluminale L4-larver) av små strongylider eller cyathostomer, inkl. benzimidasolresistente stammer: Coronocyclus spp., Cyathostomum spp., Cylicocyclus spp., Cylicodontophorus spp., Cylicostephanus spp., Parapoteriostomum spp., Petrovinema spp., Poteriostomum spp. Adulte trichostrongylider: Trichostrongylus axei. Adulte og L4-larver av haleorm: Oxyuris equi. Adulte og L3- og L4-larver av spolorm: Parascaris equorum. Mikrofilarier av: Onchocerca spp. Øvrige rundormer i mage-tarmkanalen (adulte): Strongyloides westeri, Habronema muscae. Bremselarver i svelg og mage: Gasterophilus spp. Adulte og inhiberte L4-larver av lungeorm: Dictyocaulus arnfieldi.

Kontraindikasjoner 

Skal ikke brukes til hopper som leverer melk til konsum.

Bivirkninger

Hevelser og kløe kan forekomme etter behandling av hester med kraftige infestasjoner av Onchocerca spp. mikrofilarier. Slike reaksjoner oppstår antagelig når et stort antall mikrofilarier dør. Reaksjonene forsvinner i løpet et par dager, men symptomatisk behandling kan være tilrådelig. Ved tilfeller av kraftige infestasjoner med bendelorm kan mild forbigående kolikk og løs avføring forekomme. I sjeldne tilfeller er det rapportert om hevelse og irritasjon i munn, lepper og tunge, samt spyttutsondring etter administrering. Disse reaksjonene har oppstått innen 1 time, vært forbigående, og forsvunnet i løpet av 24-48 timer etter inntak.

Rapportering av bivirkninger


Forsiktighetsregler 

Sikkerhet ved bruk til føll <2 måneder og til avlshingster er ikke klarlagt, og preparatet anbefales derfor ikke til disse. Eksponering for preparatet kan være skadelig for vannlevende organismer. Hester under behandling skal ikke ha direkte tilgang til overflatevann og grøfter. Parasittresistens overfor en spesiell gruppe anthelmintika kan utvikles etter hyppig, gjentatt bruk av et preparat i denne gruppen. Ved oralt inntak eller tilsøling med preparatet (f.eks. ved tilgang til brukte sprøyter) kan ivermektin gi katter og hunder, (spesielt collier, Old English Sheepdog, og beslektede raser eller krysninger), samt hav- og landskilpadder, skadelige effekter.

Drektighet/Laktasjon

Studier på laboratoriedyr viste ingen teratogen eller embryotoksisk effekt av hverken ivermektin eller prazikvantel etter behandling med anbefalte doser. Kan brukes fra 4. måned av drektighet og under laktasjon. Brukes i de 3 første månedene av drektigheten iht. nytte-/risikovurdering gjort av ansvarlig veterinær.

Dosering 

200 mikrogram ivermectin og 1 mg prazikvantel pr. kg kroppsvekt, tilsv. en delstrek pasta (1,29 g) pr. 100 kg kroppsvekt, som en engangsdose. Innholdet i en doseringssprøyte kan behandle hester opptil 600 kg.

Tilbakeholdelsestider

Melk: Skal ikke brukes til lakterende dyr som produserer melk til konsum.
Slakt: 30 dager.

Oppbevaring og holdbarhet 

Oppbevares i originalbeholderen. Holdbarhet etter anbrudd: 2 år.

 

Pakninger og SPC

Ivomec Comp, ORALPASTA:

Styrke Dyreart Pakning Varenr SPC1 R.gr.2
hest 7,74 g (doseringssprøyte) 024813 C
50 × 7,74 g (doseringssprøyte) 059588 C

1Lenkene går til godkjente preparatomtaler (SPC) på Legemiddelverkets nettside. Legemidler sentralt godkjent i EU/EØS lenkes til preparatomtaler på nettsiden til The European Medicines Agency (EMA). For sentralt godkjente legemidler ligger alle styrker og legemiddelformer etter hverandre i samme dokument.

2Reseptgruppe. Utleveringsgruppe.


Sist endret: 09.12.2019


Basert på SPC godkjent av SLV/EMA:

21.05.2019